Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DÂN TỈNH BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DƯƠNG ------- ----- Số: 01/2008/QĐ- Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 01 năm 2008 UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢN QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ AN TÂY, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương) UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai 2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 2137/STC-GCS ngày 12/12/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ban hành kèm Quyết định số 61/2007/QĐ- UBND ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau: 1. Bổ sung điểm c khoản 4, Điều 3 của Bản Quy định đơn giá bồi thường kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: - Trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đã chuyển mục đích sử dụng đất từ trước ngày 01/7/2004 thì được bồi thường bằng giá bồi thường đất ở đã quy định trong cùng khu vực.
  2. - Trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đã chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 01/7/2004 đến nay thì được bồi thường bằng 60% giá bồi thường đất ở trong cùng khu vực. - Trường hợp đang thuê đất thì được bồi thường theo giá bồi thường đất nông nghiệp đã quy định trong cùng khu vực. 2. Bổ sung khoản 2, Điều 7 của Bản Quy định đơn giá bồi thường kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương: - Hòn non bộ: 5.000.000 đồng/cái. - Chim phun nước: 30.000 đồng/cái. - Trụ xây tô (200 x 200 x 500): 50.000 đồng/cái. - Cỏ phục vụ chăn nuôi: 3.000 đồng/m2.P P 3. Bổ sung mục d, Điều 10 của Bản Quy định đơn giá bồi thường kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương: - Hỗ trợ di dời đường dây điện (Φ 8 – 10mm): 14.000 đồng/m. - Hỗ trợ di dời gia súc: + Trâu, bò: 50.000 đồng/con. + Heo, dê: 30.000 đồng/con. 4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  3. Trần Thị Kim Vân
Đồng bộ tài khoản