Quyết định số 01/QĐ-BCĐĐMĐH về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế do Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học ban hành

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 01/QĐ-BCĐĐMĐH về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế do Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐĐMĐH về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế do Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/QĐ-BCĐĐMĐH về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế do Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học ban hành

  1. BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 01/2006/QĐ-BCĐĐMĐH Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; Căn cứ Thông báo 13/VPCP-TB ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục ngày 09 tháng 01 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học và Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế [1] của Việt Nam. Thành viên Tổ công tác và nhóm Thư ký của Tổ công tác gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. Trong quá trình hoạt động, Tổ trưởng Tổ công tác có thể mời thêm các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước trực tiếp tham gia các công việc của Tổ công tác, nhóm Thư ký hoặc làm tư vấn. Điều 2. Cử ông Trần Xuân Giá, Trưởng Ban nghiên cứu của Thủ tướng làm Tổ trưởng Tổ công tác. Điều 3. Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  2. 2. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng Đề án và đề xuất các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 3. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án. 4. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc xây dựng các chuyên ngành mũi nhọn đẳng cấp quốc tế trong những trường đại học khác, nhằm nâng dần trình độ giáo dục đại học Việt Nam lên tầm tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Điều 4. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác: Kinh phí hoạt động thường xuyên của Tổ công tác do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ. Kinh phí xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế được bố trí riêng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Điều 5. Các văn bản do tổ trưởng Tổ công tác - Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ ký, trong những trường hợp cần thiết được sử dụng con dấu có hình quốc huy của Văn phòng Chính phủ. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 7. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học, các ông bà có tên trong Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TRƯỞNG BAN Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; Phạm Gia Khiêm - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương cua các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - Các thành viên BCĐ đổi mới GDĐH; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, BĐH 112, Người phát ngôn của TTCP, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (3b) XH 350.
  3. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BCĐĐMĐH ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ) 1. Ông Trần Xuân Giá, Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. 2. Ông Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 4. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 5. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. 6. Ông Đỗ Quốc Sam, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 7. Ông Nguyễn Hữu Anh, giáo sư, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 8. Ông Bùi Văn Ga, giám đốc Đại học Đà Nẵng. 9. Ông Phạm Duy Hiển, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia. 10. Ông Hà Huy Khoái, Viện trưởng Viện Toán học. 11. Ông Mai Trọng Nhuận, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 12. Ông Phạm Phụ, giáo sư Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. 13. Ông Vũ Thiếu, giáo sư, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. 14. Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giáo sư, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 15. Ông Đặng Ứng Vận, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục. 16. Ông Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang. Tổng số thành viên của Tổ công tác là 16 người. DANH SÁCH
  4. CÁC THÀNH VIÊN NHÓM THƯ KÝ CỦA TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BCĐĐMĐH ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ) 1. Ông Đặng Ứng Vận, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Nhóm trưởng. 2. Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Ông Bùi Quốc Bảo, Vụ trưởng, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. 4. Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Chuyên viên, Vụ Đại học và sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5. Ông Lê Minh Hà, cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Ông Hoàng Xuân Lấn, cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tổng số thành viên của nhóm thư ký là 6 người [1]Tên gọi tạm
Đồng bộ tài khoản