Quyết định số 01/QĐ-BCĐLTTNCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/QĐ-BCĐLTTNCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐLTTNCN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân do Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/QĐ-BCĐLTTNCN

  1. BAN CH O TRUNG ƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N KHAI LU T THU NAM TNCN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 01/Q -BC LTTNCN Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O TRUNG ƯƠNG TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN TRƯ NG BAN BAN CH O TRUNG ƯƠNG TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN Căn c Ch th s 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân; Căn c Quy t nh s 1132/Q -TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Trung ương tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Trung ương tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân (sau ây g i t t là Ban Ch o Trung ương). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên Ban Ch o Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TRƯ NG BAN PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các thành viên Ban Ch o Trung ương; - VPCP (KTTH); - Lưu: VT, BC LTTNCN. Nguy n Sinh Hùng QUY CH
  2. HO T NG C A BAN CH O TRUNG ƯƠNG TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/Q -BC LTTNCN ngày 19 tháng 9 năm 2008 c a Trư ng ban Ban Ch o Trung ương). I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o Trung ương tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân ư c thành l p theo Quy t nh s 1132/Q -TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Ban Ch o Trung ương có các nhi m v quy nh t i i u 2 Quy t nh s 1132/Q -TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . Các thành viên Ban Ch o ho t ng theo ch kiêm nhi m. M i y viên ch u trách nhi m t ch c, ch o vi c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân trong ph m vi B , ngành mình qu n lý và theo s phân công c a Trư ng ban Ban Ch o Trung ương. i u 3. Ban Ch o Trung ương có T Thư ng tr c giúp vi c t t i B Tài chính (T ng c c Thu , a ch : s 123, ph Lò úc, qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i). Nhi m v c a T Thư ng tr c do Trư ng ban Ban Ch o Trung ương quy t nh. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Trung ương và T Thư ng tr c giúp vi c do B Tài chính m b o theo quy nh c a pháp lu t ngân sách nhà nư c. i u 5. Ch b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i các thành viên Ban Ch o Trung ương th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. II. NH NG QUY NNH C TH i u 6. Trư ng ban Ban Ch o Trung ương ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v ho t ng chung c a Ban; thay m t Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng ch trương, bi n pháp thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân. Phó Trư ng ban Ban Ch o Trung ương có trách nhi m giúp Trư ng ban t ch c th c hi n các ch trương, k ho ch, bi n pháp c a Ban Ch o ra: thay m t Trư ng ban t ch c ch o, i u hành công vi c chung c a Ban Ch o Trung ương. y viên Thư ng tr c Ban Ch o Trung ương có trách nhi m ôn c, giám sát các y viên Ban Ch o th c hi n các nhi m v quy nh t i Quy ch này. i u 7. Trách nhi m c a các y viên Ban Ch o Trung ương: 1. Ch ng t ch c tri n khai th c hi n t t nhi m v quy nh t i Quy ch này và chương trình, k ho ch tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân c a Ban Ch o Trung ương; thư ng xuyên theo dõi, giám sát tình hình tri n khai th c hi n Lu t
  3. thu thu nh p cá nhân trong ph m vi B , ngành mình qu n lý; k p th i phát hi n, xu t x lý nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n. 2. Tham gia y các cu c h p nh kỳ ho c t xu t do Ban Ch o tri u t p: theo s phân công c a Trư ng ban, có trách nhi m chuNn b các n i dung ph c v cu c h p c a Ban Ch o. 3. Trư c ngày 20 c a tháng cu i quý, báo cáo tình hình th c hi n nhi m v trong quý c a mình g i T thư ng tr c giúp vi c t ng h p báo cáo Ban Ch o Trung ương. 4. Ph i h p ch t ch v i các thành viên Ban Ch o Trung ương trong vi c t ch c, tri n khai nhi m v ư c giao và quy nh c a Quy ch này. i u 8. Ch h i h p c a Ban Ch o Trung ương. 1. Ban Ch o Trung ương h p nh kỳ 6 tháng m t l n ki m i m, ánh giá tình hình tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân trong ph m vi c nư c và bàn bi n pháp t ch c tri n khai trong giai o n ti p theo. Trư ng h p c n thi t, Ban Ch o Trung ương có th h p t xu t ho c h p theo chuyên . Thành ph n và n i dung h p t xu t ho c h p theo chuyên do Trư ng ban Ban Ch o Trung ương quy t nh. 2. Trư ng ban Ban Ch o Trung ương quy t nh vi c tri u t p các cu c h p c a Ban; T Thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o Trung ương có nhi m v phát hành Gi y m i h p và g i kèm theo các tài li u kèm ph c v cu c h p n các thành viên ư c m i h p trư c ít nh t 01 ngày làm vi c; chuNn b chương trình, ngh s cu c h p: k t thúc cu c h p, trong th i h n 02 ngày làm vi c, hoàn thành vi c so n th o, trình văn b n thông báo ý ki n k t lu n c a Trư ng ban t i cu c h p và g i n các cơ quan, ơn v có liên quan và các thành viên Ban Ch o th c hi n. 3. Trư ng h p thành viên Ban Ch o v ng m t t i các cu c h p vì lý do khách quan thì ph i báo cáo xin phép Trư ng ban và c cán b i h p thay n m tình hình, tham gia và ti p thu các ý ki n c a cu c h p. i u 9. Ch thông tin, báo cáo. 1. Hàng quý, T Thư ng tr c giúp vi c trình Ban Ch o Trung ương báo cáo t ng h p tình hình th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân c a các B , ngành, a phương trong c nư c báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Các y viên Ban Ch o g i báo cáo tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo th i h n quy nh t i kho n 3 i u 7 Quy ch này. Trư ng h p có các báo cáo, xu t khác thì g i v T thư ng tr c giúp vi c t ng h p, báo cáo Ban Ch o Trung ương xem xét, x lý. 3. Các thông tin, báo cáo, văn b n ch o, i u hành c a Ban Ch o Trung ương ư c g i n t t c các thành viên Ban Ch o thông qua T Thư ng tr c giúp vi c.
  4. 4. Khi c n t ch c h p báo, thông tin v tình hình ho t ng c a Ban Ch o Trung ương, T trư ng tr c giúp vi c có nhi m v chuNn b v n i dung, th i gian, a i m và thành ph n tham gia cu c h p. K t thúc cu c h p, t ng h p k t qu báo cáo Ban Ch o Trung ương. i u 10. Ho t ng ki m tra c a Ban Ch o Trung ương. 1. Ho t ng ki m tra c a Ban Ch o Trung ương ư c th c hi n thư ng xuyên trên cơ s chương trình, k ho ch ki m tra tình hình tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân ã ra. Trư ng h p c n thi t, Ban Ch o Trung ương có th t ch c ki m tra t xu t theo ch o c a Trư ng ban. 2. Các y viên Ban Ch o ngoài vi c thư ng xuyên n m, giám sát tình hình tri n khai th c hi n Lu t thu thu nh p cá nhân trong ph m vi B , ngành mình qu n lý còn có trách nhi m tham gia ki m tra các B , a phương, ơn v theo s phân công c a Trư ng ban Ban Ch o Trung ương. 3. Vi c ki m tra tình hình th c hi n Lu t thu thu nh p cá nhân c a Ban Ch o trung ương t i các B , a phương, ơn v do T trư ng T Thư ng tr c giúp vi c quy t nh. K t qu ki m tra ph i báo cáo Ban Ch o Trung ương. i u 11. Các thành viên Ban Ch o hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng: Trư ng h p, vi ph m Quy ch này và không hoàn thành nhi m v ư c giao thì b x lý k lu t quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. i u 12. Trư ng h p thành viên Ban Ch o Trung ương i công tác, h c t p dài h n (t 3 tháng tr lên) ho c i u chuy n sang cơ quan khác công tác thì ph i báo cáo b ng văn b n g i Trư ng ban Ban Ch o Trung ương xem xét, i u ch nh k p th i. TRƯ NG BAN PHÓ TH TƯ NG Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản