Quyết định số 01/QĐ-BĐMDN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 01/QĐ-BĐMDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/QĐ-BĐMDN về việc thành lập tổ công tác giúp ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chỉ đạo công tác cổ phần hóa các tập đoàn, tồng công ty nhà nước do Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/QĐ-BĐMDN

  1. BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NAM NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 01/QĐ-BĐMDN Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC GIÚP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRƯỞNG BAN Căn cứ Quyết định số 121/2000/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2007-2010; Theo đề nghị của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ công tác để giúp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chỉ đạo công tác cổ phần hóa các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ: 1. Giúp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các thành phố, các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước để thống nhất lịch trình và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các bước cổ phần hóa từng tập đoàn, Tổng công ty nhà nước theo quy định hiện hành. 2. Giúp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo lịch trình đã thống nhất và chuẩn bị báo cáo hàng quý lên Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện; phát hiện những vướng mắc, khó khăn trong quá trình cổ phần hóa, báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để yêu cầu Bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết. 3. Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến cổ phần hóa tập đoàn, Tổng công ty nhà nước do Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp giao.
  2. Điều 3. Tổ công tác gồm các thành viên sau: - Ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Vụ trưởng, Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác. - Ông Trần Hữu Tiến, Cục trưởng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Tổ phó. - Ông Đoàn Hùng Viện, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, thành viên. - Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chuyên viên cao cấp, Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên. - Ông Phạm Trọng Lân, Chuyên viên chính, Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên. - Ông Lê Hoàng Hải, Phó Cục trưởng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, thành viên. - Ông Nguyễn Duy Long, Chuyên viên, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, thành viên. - Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, thành viên. - Bà Nguyễn Phương Lan, Chuyên viên, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên. - Ông Nguyễn Hữu Trọng, Chuyên viên, Vụ Lao động và Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thành viên. - Ông Vũ Hải Nam, Chuyên viên, Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ, thành viên. - Ông Trịnh Quốc Hùng, Chuyên viên, Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên. Điều 4. Tổ công tác hoạt động theo quy chế do Tổ trưởng Tổ công tác ban hành; các thành viên làm việc theo quy chế nói trên và theo sự phân công của Tổ trưởng. Kinh phí hoạt động của thành viên Tổ công tác do các cơ quan có thành viên tham gia Tổ công tác thu xếp. Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  3. Điều 6. Đề nghị Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu các Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa; Hội đồng quản trị các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa tạo điều kiện để Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ. Điều 7. Các ông, bà có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN - Như điều 3 và điều 6; PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC - TTg, các PTTg; PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Các Vụ: KTTH, CN, NN, ĐP; - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN; - Lưu: Văn thư, ĐMDN. Phạm Viết Muôn
Đồng bộ tài khoản