Quyết định số 0105/2002/QĐ-BTM

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 0105/2002/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0105/2002/QĐ-BTM về ban hành quy định bổ sung về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tại cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0105/2002/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0105/2002/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0105/2002/QĐ-BTM NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN CONTAINER TẠI CẢNG BẾN NGHÉ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Bộ luật Hàng hải ngày 30 tháng 6 năm 1990 và Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn cứ văn bản số 424/CP-CN ngày 21 tháng 5 năm 2001 cuả Chính phủ vể việc cho phép cảng Bến Nghé thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container; Xét đề nghị về việc cho phép trung chuyển container đi Kampuchia bằng đường thuỷ nội địa và sau khi đã trao đổi thống nhất ý kiến với Tổng cục Hải quan và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh taị cuộc họp ngày 18 tháng 01 năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bổ sung bản "Quy định về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tại cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh" đã được ban hành kèm theo Quyết định số 815/2001/QĐ-BTM ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại như sau: "Cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện dịch vụ trung chuyển container từ cảng Bến Nghé đi Kampuchia bằng đường thuỷ nội địa theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tại Cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Container trung chuyển tại Cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan từ khi đến cảng Bến Nghé cho đến khi rời khỏi lãnh thổ Việt Nam theo các quy định hiện hành của Tổng cục Hải quan". Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của bản "Quy định về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển
  2. container tại cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh" đã được ban hành kèm theo Quyết định số 815/2001/QĐ-BTM ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản