Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp thành do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ chí minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 02/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH V THÀNH L P H I NG TƯ V N ƯA NGƯ I VÀO CƠ S CH A B NH, CƠ S D Y NGH VÀ GI I QUY T VI C LÀM CHO NGƯ I SAU CAI NGHI N MA TÚY VÀ GI I QUY T TÁI HÒA NH P C NG NG C P THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 c a Qu c h i v vi c th c hi n thí i m t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph khác tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph Quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh; Căn c Ngh nh s 146/2004/N -CP ngày 19 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph Quy nh th t c, th m quy n quy t nh ưa vào cơ s qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma túy; Xét ngh c a S Tư pháp t i T trình s 10/TTr-STP-VB ngày 04 tháng 01 năm 2006; QUY T NNH: i u 1. 1. Nay thành l p H i ng tư v n ưa ngư i vào cơ s ch a b nh, cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy và gi i quy t tái hòa nh p c ng ng c p thành ph (g i t t là H i ng tư v n thành ph ) trên cơ s t ch c l i H i ng tư v n x lý ưa ngư i vi ph m hành chính vào cơ s ch a b nh ư c thành l p theo Quy t nh s 8452/Q -UB-NC ngày 29 tháng 12 năm 1995, thành ph n H i ng như sau : a) Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Thư ng tr c H i ng;
  2. b) Phó Giám c S Tư pháp, thành viên; c) Phó Giám c Công an thành ph , thành viên; d) Phó Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên Xung phong thành ph , thành viên; e) Phó Ch t ch H i Liên hi p Ph n thành ph , thành viên. 2. Trong trư ng h p xét duy t h sơ ngh áp d ng bi n pháp qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n không t nguy n vào cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n nhưng có kh năng tái nghi n cao; xét duy t h sơ ngh kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n và xét duy t h sơ gi i quy t tái hòa nh p c ng ng, H i ng tư v n thành ph ngoài thành ph n t i kho n 1 i u này, b sung các thành viên sau : a) Phó Giám c S Y t , thành viên; b) i di n y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , thành viên. i u 2. H i ng có nhi m v tư v n cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph i v i các v n sau: 1. Xét duy t h sơ ngh ưa ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm vào cơ s ch a b nh. 2. Xét duy t cho hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh; gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i cơ s ch a b nh theo i u 98 và 99 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; h y quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh. 3. Xét duy t h sơ ngh áp d ng bi n pháp qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n i v i ngư i ã k t thúc th i gian cai nghi n ma túy t p trung t i cơ s ch a b nh b t bu c mà không t nguy n vào cơ s d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n nhưng có kh năng tái nghi n cao; xét duy t h sơ ngh kéo dài th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n. 4. Xét duy t h sơ gi i quy t tái hòa nh p c ng ng i v i ngư i sau cai nghi n, ngư i bán dâm là h c viên t i các cơ s ch a b nh. 5. Các nhi m v khác theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i u 3. 1. H i ng tư v n thành ph ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c. Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ph i h p cùng Giám c S Tài chính xu t kinh phí ho t ng c a H i ng tư v n thành ph trình y ban nhân dân thành ph quy t nh.
  3. 2. Giao trách nhi m Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i Giám c S Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây d ng Quy ch ho t ng c a H i ng tư v n thành ph trình y ban nhân dân thành ph ban hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 8452/Q -UB-NC ngày 29 tháng 12 năm 1995 v thành l p H i ng tư v n x lý ưa ngư i vi ph m hành chính vào cơ s ch a b nh và Quy t nh s 7459/Q -UB-KT ngày 27 tháng 12 năm 1997 v thay i thành viên H i ng tư v n x lý ưa ngư i vi ph m hành chính vào cơ s ch a b nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Tư pháp, Giám c Công an thành ph , Giám c S Y t , Th trư ng các s - ngành c a thành ph và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 5; - Thư ng tr c Thành y; PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND. TP; - Thư ng tr c UBND. TP; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Văn phòng Thành y; - Ban An ninh N i chính Thành y; - VP oàn i bi u Qu c h i thành ph ; - y ban M t tr n T qu c thành ph Nguy n Thành Tài và các oàn th thành ph ; - UBND các qu n - huy n; - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH; - Lưu (VX/LC) H.
Đồng bộ tài khoản