Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
8
download

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 về ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH TÂY NINH NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 02/2009/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2009. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 100/2008/QĐ- UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2008 VỀ BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 16/TTr-STNMT ngày 06 tháng 01 năm 2009. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1./ Bổ sung nội dung quy định tại Điểm 2 Mục I Phần A thuộc bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 như sau: “ 2. Phân khu vực trong xã: Mỗi loại xã được phân thành 03 khu vực. - Phạm vi áp dụng: áp dụng cho đất phi nông nghiệp ở nông thôn. - Mỗi loại xã (quy định tại Điểm 1 Mục I Phần A) được chia theo 03 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã: + Khu vực I: đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông chính nằm tại trung tâm xã hoặc cụm xã (gần UBND xã, trường học, chợ, trạm y tế); gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất; hoặc không nằm tại khu trung tâm xã nhưng gần đầu mối giao thông hoặc gần chợ nông thôn. + Khu vực II: nằm ven các trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất.
  2. + Khu vực III: là những vị trí còn lại trên địa bàn xã. * Lưu ý: - Đất phi nông nghiệp tại nông thôn ở các vị trí ven trục đường giao thông chính (quốc lộ, tỉnh lộ), các đầu mối giao thông, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu thuộc khu vực I. - Đất phi nông nnghiệp tại nông thôn ở các vị trí còn lại thuộc khu vực II và III.” 2./ Điều chỉnh tiết 5.3 Điểm 5 Mục I Phần A thuộc bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 100/20008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 như sau: “….. + Đất trong hẻm (Quy định cụ thể tại Tiết b Điểm 1 Mục III Phần A:…) …” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký, là một bộ phận không tách rời Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Điều 3: Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Hùng Việt
Đồng bộ tài khoản