Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 02/2009/Q -UBND Long Xuyên, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C T L THU L PHÍ TRƯ C B I V I Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C LÁI XE) TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và L phí và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và L phí; Căn c Ngh nh s 80/2008/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 79/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 80/2008/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Ngh quy t s 18/2008/NQ-H ND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh An Giang v vi c ban hành t l thu l phí trư c b i v i ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) trên a bàn t nh An Giang; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. T l thu l phí trư c b i v i ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) trên a bàn t nh An Giang là 10% (không phân bi t ăng ký l n u hay ăng ký t l n th hai tr i). i u 2. Các n i dung khác th c hi n theo Thông tư s 79/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 80/2008/N - CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày
  2. 12 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v l phí trư c b và các quy nh hi n hành có liên quan. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu , Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph , Th trư ng các ơn v liên quan, các t ch c và cá nhân thu c i tư ng n p l phí trư c b iv iô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Tài chính (b/c); - Website Chính ph , C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - TT. TU, H ND, UBND, UBMTTQ t nh; - Các S , Ban ngành c p t nh; - UBND các huy n, th xã và thành ph ; - Lãnh o VP. UBND t nh; - Lưu: VT, P. TH, TT. Công báo. Vương Bình Th nh
Đồng bộ tài khoản