Quyết định số 02/QĐ-BĐMDN

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 02/QĐ-BĐMDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/QĐ-BĐMDN về việc thành lập tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/QĐ-BĐMDN

  1. BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN DOANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGHIỆP ******* ******* Số: 02/QĐ-BĐMDN Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRƯỞNG BAN Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 198/TB-VPCP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ; Xét nhu cầu công tác và đề nghị của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp và các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Điều 2. Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong việc xây dựng Chương trình công tác hàng quý, hàng năm của Ban; phối hợp công tác giữa các thành viên; chuẩn bị các báo cáo thường kỳ của Ban và nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; các buổi thảo luận chuyên đề do Ban Chỉ đạo chủ trì. Điều 3. Tổ Thư ký gồm các thành viên sau: 1. Bà Nguyễn Kim Toàn – Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Tổ trưởng; 2. Ông Lê Hoàng Hải – Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính – Tổ phó; 3. Ông Hồ Sĩ Hùng – Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – thành viên;
  2. 4. Bà Lê Minh Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ - thành viên; 5. Ông Chu Hoàng Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Lao động – Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – thành viên; 6. Ông Vũ Văn Thái – Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ - thành viên; 7. Ông Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp – thành viên; 8. Ông Nguyễn Quốc Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng – thành viên; 9. Ông Đặng Quang Điều – Phó trưởng ban Chính sách kinh tế - Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam – thành viên; 10. Bà Trần Thị Thanh Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng – thành viên; 11. Ông Phạm Tuấn Anh – chuyên viên chính Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ - thành viên; 12. Ông Nguyễn Công Hoan – Trưởng phòng Kinh tế Ban Tài chính, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam – thành viên; 13. Ông Lê Xuân Thành – chuyên viên chính Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng – thành viên; 14. Ông Trương Vĩnh Nam – chuyên viên Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính – thành viên; 15. Bà Nguyễn Phương Lan – chuyên viên cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – thành viên; 16. Ông Trần Hữu Trọng – chuyên viên Vụ Lao động – Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – thành viên; 17. Ông Vũ Hải Nam – chuyên viên Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ - thành viên; 18. Bà Trần Thị Bích Liên – chuyên viên Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ - thành viên; 19. Ông Cao Đăng Vinh – chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp – thành viên;
  3. Kinh phí hoạt động của thành viên Tổ Thư ký do các cơ quan cử thành viên tham gia Tổ Thư ký thu xếp. Điều 4. Đề nghị Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tạo điều kiện cho các thành viên Tổ Thư ký hoàn thành nhiệm vụ. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên có tên tại Điều 3 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và XH, Tư pháp, Nội vụ; - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; - Thành viên Ban chỉ đạo ĐM&PTDN; Phạm Viết Muôn - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Vụ Tổ chức cán bộ; - Lưu: VT, ĐMDN (3)
Đồng bộ tài khoản