Quyết định số 03/2000/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 03/2000/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2000/QĐ-BGDĐT về Quy chế Thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành để sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế Thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở ban hành theo Quyết định số 15/1998/QĐ-BGDĐT ngày 01-4-1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2000/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 03/2000/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC, TRUNG HỌC CHUYÊN BAN VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/1998/QĐ-BGDĐT NGÀY 01-04-1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/03/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số 15/1998/QĐ-BGDĐT ngày 01/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế Thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 15/1998/QĐ-BGDĐT ngày 01/04/1998 như sau : 1. Điều 4 sửa đổi như sau : “Điều 4.1. Mỗi năm tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Trung học cơ sở. 2. Ngày thi được quy định trong biên chế năm học”. 2. Điều 10. Hủy bỏ khoản 2. 3. Điều 13. Hủy bỏ khoản 4. 4. Điều 14. Hủy bỏ mục 2 phần Chú ý trong khoản c.
  2. 5. Điều 15. Hủy bỏ câu: “cho cả kỳ 1 và kỳ 2 thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, trung học chuyên ban” tại phần cuối của Điều 15. 6. Điều 17. Hủy bỏ phần ngoặc đơn trong ý mở đầu : (riêng đối với Phổ thông trung học và Trung học chuyên ban chỉ thực hiện ở kỳ thi thứ 2). 7. Điều 25. Bổ sung vào phần cuối Điều 25 nội dung sau : “Nhằm tăng cường hiệu lực và thống nhất chỉ đạo các kỳ thi tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) cho thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh (thành phố) do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban thường trực, lãnh đạo các ngành Công an, Tài chính, Văn hóa – Thông tin, Bưu điện, Y tế… làm ủy viên. Ban Chỉ đạo các kỳ thi có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo và tạo điều kiện tổ chức các kỳ thi tại địa phương. Khi đã thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi thì Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học phổ thông nêu trong Quy chế trở thành một bộ phận của Ban Chỉ đạo các kỳ thi, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nêu trong Quy chế thông qua sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Chỉ đạo các kỳ thi nêu trên”. 8. Điều 26. Sửa lại quy định về thành phần Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi cấp huyện như sau : “Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Phỏ Trưởng ban thường trực: Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng) Giáo dục và Đào tạo huyện. Các Phó Trưởng ban : Lãnh đạo các ngành Công an, Tài chính, Y tế của huyện. Các ủy viên : Chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo và chuyên viên các phòng ban có liên quan của huyện”. 9. Điều 37. Sửa đổi và bổ sung các nội dung sau : a) Thay thế câu : “Khi cần thiết… các điểm chấm trước” trong khoản 1.4 Điều 37 bằng câu : “Khi cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lập Hội đồng phúc tra Quốc gia để : - Thẩm định một phần hoặc toàn bộ kết quả chấm thi và xét tốt nghiệp của địa phương. - Thẩm định một phần hoặc toàn thể các bài đã chấm lại của địa phương.
  3. Trong các trường hợp trên, điểm chấm lại của Bộ thay thế cho điểm đã chấm của địa phương để xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp”. b) Bổ sung khoản 3 như sau : “Thời hạn giải quyết các khiếu nại về điểm thi, về hồ sơ thi, về kết quả tốt nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tổ chức thi và phải hoàn thành chậm nhất trước kỳ thi tốt nghiệp năm tiếp theo. Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại về thi phải báo các Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với thi tốt nghiệp Trung học phổ thông) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với thi tốt nghiệp Trung học cơ sở) để xem xét giải quyết”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng trường đại học có khối lớp phổ thông chuyên và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nguyễn Minh Hiển
Đồng bộ tài khoản