Quyết định số 03/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 03/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2000/QĐ-BTC về việc điều chỉnh giảm tỷ lệ phụ thu đối với bột PVC nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 03/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C ĐI U CH NH PH THU B T PVC NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Quy t đ nh s 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p, s d ng và qu n lý Qũy h tr xu t kh u; Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1257/CP-KTTH ngày 01/12/1999 v chính sách b o h đ i v i s n xu t nh a và văn b n s 6034/VPCP-KTTH ngày 30/12/1999 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n Th tư ng Chính ph v vi c giao B Tài chính ch trì ph i h p v i Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c đi u ch nh ph thu b t PVC nh p kh u; Sau khi có ý ki n c a Ban V t giá Chính ph ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Đi u ch nh gi m t l ph thu đ i v i b t PVC nh p kh u xu ng m c 5%. Đi u 2. Toàn b s ti n ph thu đư c t p trung vào Qũy h tr xu t kh u và qu n lý, s d ng theo qui đ nh t i Quy t đ nh s 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 c a Th tư ng Chính ph . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các t khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan t ngày 01/12/1999. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph - B K ho ch và Đ u tư, - Ban V t giá Chính ph - B Công nghi p - B Thương m i - T ng c c h i quan, - T ng c c Thu Ph m Văn Tr ng - Lưu: VP, CSTC, C c TCDN
Đồng bộ tài khoản