Quyết định số 03/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
122
lượt xem
9
download

Quyết định số 03/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2003/QĐ-UB về việc quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 03/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH QUY NNH V TH C HI N BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C THEO NGHN NNH S 61/CP NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1994 C A CHÍNH PH TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v vi c mua bán và kinh doanh nhà và Ngh nh s 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v vi c s a i, b sung i u 5 và i u 7 c a Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 ; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 1587/STPVB ngày 11 tháng 11 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1. Ngư i s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c ã ư c cơ quan qu n lý nhà ký h p ng thuê nhà dài h n, n u chưa ư c hư ng các chính sách v nhà , t thì ư c mua ph n di n tích ang thuê theo Ngh nh s 61/CP. i u 2. Ngư i mua nhà thu c s h u Nhà nư c ph i có h khNu thư ng trú t i thành ph H Chí Minh, tr trư ng h p có hoàn c nh c bi t, không có h khNu t i thành ph H Chí Minh, S a chính-Nhà t, H i ng bán nhà thành ph báo cáo y ban nhân dân thành ph xét gi i quy t. i u 3. 1. H sơ xin mua nhà thu c s h u Nhà nư c n p t i Công ty Qu n lý nhà qu n huy n, thành ph ho c H i ng bán nhà Quân khu 7 tuỳ theo c p có thNm quy n qu n lý nhà ó, g m nh ng gi y t sau : - 2 ơn xin mua nhà - 2 b n sao h p ng thuê nhà chính th c - 2 b n sao h khNu thư ng trú c a ngư i xin mua nhà
  2. - 2 b n sao gi y Ch ng minh nhân dân c a ngư i xin mua nhà - 2 b n sao các gi y t ch ng minh di n chính sách do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p. - Các gi y t khác ch ng minh v hoàn c nh c bi t c a ngư i xin mua nhà như gi y ch ng nh n ăng ký k t hôn, quy t nh ly hôn, gi y ch ng t , gi y t ch ng minh các n i dung như quy nh i u 4, gi y cam k t chưa hư ng chính sách nhà , t . 2. Th i gian gi i quy t bán nhà cho ngư i ang thuê t i a không quá 02 tháng (không k th i gian yêu c u b túc h sơ, n p ti n mua nhà và gi i quy t các tranh ch p khi u n i). i u 4. Nguyên t c ngư i mua nhà thu c s h u Nhà nư c ư c hư ng chính sách m t l n. 1. Ngư i xin mua nhà có nghĩa v ch ng minh b n thân (ho c v , ch ng) chưa t ng ư c Nhà nư c gi i quy t các chính sách v nhà , t như: a) ư c c p nhà , nhà tình nghĩa, b) ư c giao t không ph i tr ti n n bù cho ngư i s d ng t; c) ư c h tr nhà , t theo quy t nh s 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 v vi c h tr ngư i có công v i Cách m ng c i thi n nhà , quy t nh s 64/1998/Q -TTg ngày 21 tháng 3 năm 1998 v gi m ti n mua nhà cho m t s i tư ng khi mua nhà ang thuê thu c s h u Nhà nư c, quy t nh s 20/2000/Q - TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 v vi c h tr ngư i ho t ng cách m ng t trư c Cách m ng tháng 8 năm 1945 c i thi n nhà . 2. Trư ng h p ã t ng ư c hu ng các chính sách v nhà , t như quy nh kho n 1, ngư i xin mua nhà ph i làm tư ng trình có xác nh n c a cơ quan nơi ang công tác ho c c a chính quy n nơi ã gi i quy t chính sách v nhà , t và ph i t ch u trách nhi m v n i dung cam k t H i ng bán nhà thành ph trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 3. Trư ng h p chưa t ng ư c hư ng các chính sách v nhà , t như quy nh kho n 1, ngư i xin mua nhà t khai và ch u trách nhi m v n i dung khai trình. i u 5. 1. Nhà do c p nào qu n lý thì c p ó tr c ti p th lý h sơ duy t bán nhà, th c hi n vi c xác nh n b n v , y ban nhân dân cùng c p ký gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t . 2. i v i các h sơ nhà do H i ng bán nhà Quân khu 7 và Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph th lý thì Phòng Qu n lý ô th các qu n - huy n xác nh n v quy ho ch và l gi i; chuy n S a chính-Nhà t xác nh n b n v và y ban nhân dân thành ph ký gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t . Th i
  3. gian tr l i v quy ho ch và l gi i c a các qu n - huy n là 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c yêu c u. Quá th i gian trên mà H i ng bán nhà Quân khu 7 và Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph không nh n ư c tr l i c a các qu n - huy n thì coi như các qu n - huy n ng ý v i n i dung xác nh v quy ho ch c a H i ng bán nhà Quân khu 7 và Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph . i u 6. 1. Nhà n m trong nh ng khu v c chưa có quy t nh chính th c v th c hi n quy ho ch, chưa xác nh ư c ranh m c chi ti t u ư c bán theo hi n tr ng. Toàn b di n tích ư c tính chung trong nh m c bán nhà và h tr theo các Quy t nh 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 v vi c h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà , quy t nh 64/1998/Q -TTg ngày 21 tháng 3 năm 1998 v gi m ti n mua nhà cho m t s i tư ng khi mua nhà ang thuê thu c s h u Nhà nư c và quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 v vi c h tr ngư i ho t ng cách m ng t trư c Cách m ng tháng tám năm 1945 c i thi n nhà . 2. Không áp d ng nguyên t c b o t n v n i v i ph n di n tích n m trong quy ho ch l gi i, khi gi i t a s th c hi n n bù theo chính sách b i thư ng di d i c a d án ư c duy t. i u 7. Không bán nhà thu c s h u Nhà nư c trong nh ng trư ng h p sau ây : 1. Nhà n m trong khu v c quy ho ch ã có d án ư c c p có thNm quy n phê duy t và ã có quy t nh thu h i t. 2. Nhà n m trong danh sách không bán c a y ban nhân dân thành ph s d ng vào các m c ích khác (công th , khu ngo i giao oàn, ph c v công trình phúc l i xã h i). i u 8. Cán b ti p nh n h sơ ch nh n nh ng h sơ y các thành ph n theo hư ng d n, ph i th c hi n vi c i chi u b n sao v i b n chính và ch u trách nhi m v vi c i chi u ó, không yêu c u ph i n p b n sao có ch ng th c sao y b n chính ; trong quá trình th lý gi i quy t h sơ ch ư c yêu c u b túc h sơ m t l n và ph i l p phi u b túc h sơ, ghi rõ các lo i gi y t ph i b túc, h tên cán b ti p nh n. i u 9. 1. Quy t nh này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký. 2. i v i các h sơ nhà chưa có quy t nh duy t giá bán c a y ban nhân dân (theo phân c p) thì thông báo và hư ng d n gi i thích cho ngư i mua nhà và th c hi n th t c theo quy nh t i quy t nh này. 3. i v i các h sơ nhà ã có quy t nh duy t giá bán c a y ban nhân dân (theo phân c p), ngư i mua chưa óng ti n ho c ã óng ti n nhưng chưa nh n gi y ch ng
  4. nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t thì thông báo cho ngư i mua v nh ng n i dung thay i, n u h ng ý làm l i th t c mua nhà thì ti n hành o l i di n tích, xác nh giá nhà và tính toán các ch h tr theo quy nh i u 6 quy t nh này. 4. Giao S a chính-Nhà t t ch c hư ng d n nghi p v v quy trình th c hi n bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo quy t nh này 5. Các văn b n quy nh trư c ây có n i dung trái v i quy t nh này ư c h y b . i u 10. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám cS a chính-Nhà t, Giám c S Tài chính-V t giá, Ch t ch H i ng bán nhà thành ph , Ch t ch H i ng bán nhà Quân khu 7, Ch t ch H i ng bán nhà qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Giám c các Công ty qu n lý nhà thành ph và qu n - huy n, Giám c Công ty 59 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 10 - B Xây d ng, B Tài chính KT. CH TNCH - B Qu c phòng PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - Quân khu 7 - Các s , ban ngành thành ph - VPH -UB : các PVP - Các T chuyên viên - Lưu ( T-H) Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản