Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
86
lượt xem
4
download

Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 03/2008/Q -BNV Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CH C DANH, MÃ S VÀ TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH CÔNG CH C NGÀNH TH NG KÊ B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c và Ngh nh s 09/2007/N -CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 4479/BKH-TCTK ngày 23/6/2008 và công văn s 7017/BKH-TCKT ngày 26/9/2008 v vi c ban hành tiêu chu n nghi p v các ng ch công ch c th ng kê; Xét ngh c a V trư ng V Công ch c – Viên ch c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành ch c danh, mã s và tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c ngành th ng kê (có b n tiêu chuNn nghi p v kèm theo Quy t nh này), bao g m: 1. Th ng kê viên cao c p - Mã s ng ch 23.261 2. Th ng kê viên chính - Mã s ng ch 23.262 3. Th ng kê viên - Mã s ng ch 23.263 4. Th ng kê viên trình cao ng - Mã s ng ch 23.264 5. Th ng kê viên trung c p - Mã s ng ch 23.265 i u 2. Tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c ngành th ng kê là căn c th c hi n vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý i ngũ công ch c ngành th ng kê. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng BC v phòng, ch ng tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; Tr n Văn Tu n - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Công báo; - Website Chính ph ; - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - B N i v : B trư ng, Th trư ng và các V , C c, t ch c thu c B ; - Lưu VT, V CCVC. TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH CÔNG CH C NGÀNH TH NG KÊ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2008/Q -BNV ngày 12 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B N i v ) I. TH NG KÊ VIÊN CAO C P (TƯƠNG ƯƠNG NG CH CHUYÊN VIÊN CAO C P) 1. Ch c trách Th ng kê viên cao c p là công ch c có trình cao nh t v chuyên môn nghi p v th ng kê trong h th ng th ng kê nhà nư c, tham mưu cho lãnh o ơn v thu c h th ng th ng kê nhà nư c và ch trì tri n khai nh ng ho t ng th ng kê quan tr ng có ý nghĩa i v i toàn ngành ho c a phương theo chuNn m c c a phương pháp lu n th ng kê và quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v : - Ch trì, xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách, ch thu c lĩnh v c th ng kê trong ph m vi c nư c ho c trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Tham gia ho c ch trì xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c th ng kê; - Ch trì ho c tham gia so n th o, thNm nh và t ch c th c hi n các văn b n hư ng d n nghi p v th ng kê; ch n l c và v n d ng các phương pháp th ng kê tiên ti n c a qu c t phù h p v i i u ki n ngành Th ng kê Vi t Nam;
  3. - T ch c, ch o, hư ng d n các ngành, các a phương, các t ch c, các ơn v tri n khai các ho t ng thu th p, t ng h p, phân tích, ph bi n và lưu gi thông tin th ng kê; - Tham gia ho c ch trì t ch c nghiên c u khoa h c, t ng k t kinh nghi m và xu t các phương pháp i m i và hoàn thi n công tác th ng kê; - Ch trì ho c tham gia chính vào vi c biên so n và thNm nh các s n phNm thông tin th ng kê; - Ch trì ho c tham gia chính vào vi c biên so n chương trình, giáo trình và gi ng d y t i các khóa ào t o, b i dư ng, t p hu n chuyên môn nghi p v th ng kê cho các i tư ng trong và ngoài ngành th ng kê. 3. Tiêu chu n v năng l c: - Ch trì, t ch c ch o, hư ng d n các th ng kê viên chính, th ng kê viên và c ng tác viên tri n khai có hi u qu các ho t ng nghi p v th ng kê; - T ch c ph i h p hi u qu v i các cơ quan h u quan khác trong quá trình th c hi n nhi m v v công tác th ng kê; - Có năng l c t ch c th c hi n vi c hư ng d n và ki m tra công tác nghi p v th ng kê i v i công ch c trong h th ng Th ng kê nhà nư c; - Có năng l c t ng h p, khái quát các ho t ng liên quan n nghi p v chuyên môn c a ngành th ng kê xu t các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác th ng kê; - Có kh năng c l p nghiên c u khoa h c ph c v công tác th ng kê. 4. Tiêu chu n v trình : - Có trình ào t o th c sĩ chuyên ngành th ng kê tr lên; - T t nghi p khóa b i dư ng ki n th c qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p và ào t o lý lu n chính tr cao c p. - Có trình C m t trong năm ngo i ng thông d ng (Anh, Nga, Pháp, Trung, c); - S d ng thành th o máy vi tính và các ph n m m tin h c trong công tác th ng kê; - Có th i gian gi ng ch th ng kê viên chính t i thi u 6 năm; - ã ch trì công trình ho c án nghiên c u v nghi p v th ng kê ư c T ng c c Th ng kê công nh n và ưa vào ng d ng trong th c ti n. II. TH NG KÊ VIÊN CHÍNH (TƯƠNG ƯƠNG NG CH CHUYÊN VIÊN CHÍNH) 1. Ch c trách
  4. Th ng kê viên chính là công ch c có trình chuyên môn nghi p v th ng kê v ng vàng trong h th ng th ng kê nhà nư c, th c hi n và t ch c th c hi n các ho t ng thu th p, t ng h p, phân tích, ph bi n và lưu gi thông tin th ng kê theo chuNn m c c a phương pháp lu n th ng kê và quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v - T ch c xây d ng phương án i u tra th ng kê, ch báo cáo th ng kê và nh ng công vi c khác liên quan n phương pháp th ng kê thu c ph m vi ph trách; - Ch trì m t ho c m t s khâu trong các ho t ng thu th p, t ng h p, phân tích, ph bi n và lưu gi thông tin th ng kê thu c chuyên ngành ho c lĩnh v c ư c phân công; - T ch c ho c tr c ti p biên so n các báo cáo th ng kê nh kỳ; báo cáo phân tích th ng kê kinh t - xã h i nhi u năm, niên giám th ng kê và các s n phNm th ng kê khác thu c ph m vi ph trách; - T ch c hư ng d n, theo dõi, ki m tra ôn c các cơ quan, t ch c, ơn v , h gia ình và cá nhân th c hi n vi c cung c p thông tin th ng kê kinh t - xã h i theo quy nh c a lu t Th ng kê và các văn b n pháp quy khác. - T ch c ho c tham gia xây d ng các văn b n pháp quy, các văn b n h p tác qu c t và th ng kê, biên so n các tài li u hư ng d n nghi p v th ng kê thu c ngành ho c lĩnh v c ư c phân công; - Ch trì ho c tham gia các tài khoa h c thu c chuyên ngành th ng kê và các lĩnh v c khác có liên quan n th ng kê. 3. Tiêu chu n v năng l c: - Ch trì và tri n khai có hi u qu các ho t ng nghi p v th ng kê; - T ch c ph i h p hi u qu v i các cơ quan h u quan khác trong quá trình th c hi n nhi m v v công tác th ng kê; - Có năng l c t ch c th c hi n vi c hư ng d n và ki m tra công tác nghi p v th ng kê trong ph m vi ư c phân công; - Có năng l c t ng h p, khái quát các ho t ng liên quan n nghi p v chuyên môn c a ngành th ng kê xu t các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác th ng kê; - Có kh năng hư ng d n nghi p v , ph bi n kinh nghi m và tham gia nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c th ng kê. 4. Tiêu chu n v trình : - T t nghi p i h c chuyên ngành th ng kê, n u t t nghi p i h c chuyên ngành khác thì ph i qua khóa ào t o nghi p v th ng kê theo chương trình quy nh c a T ng c c Th ng kê;
  5. - T t nghi p khóa b i dư ng ki n th c qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên chính và khóa b i dư ng nghi p v công tác th ng kê; - Có trình B m t trong năm ngo i ng thông d ng (Anh, Nga, Pháp, Trung, c); - S d ng thành th o máy vi tính và các ph n m m tin h c trong công tác th ng kê; - Có th i gian gi ng ch th ng kê viên t i thi u 9 năm (ho c gi ng ch th ng kê viên 3 năm c ng ng ch tương ương 6 năm); - ã tham gia (ho c ch trì) công trình ho c án nghiên c u liên quan n công tác th ng kê ư c T ng c c Th ng kê công nh n và ư c ưa vào ng d ng có hi u qu trong th c ti n. III. TH NG KÊ VIÊN (TƯƠNG ƯƠNG NG CH CHUYÊN VIÊN) 1. Ch c trách Th ng kê viên là công ch c chuyên môn nghi p v th ng kê trong h th ng th ng kê nhà nư c, th c hi n các công vi c thu th p, t ng h p, phân tích, ph bi n và lưu gi th ng kê úng chuNn m c c a phương pháp lu n th ng kê theo s phân công và tuân th các quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v - Tham gia xây d ng phương án i u tra th ng kê, ch báo cáo th ng kê và nh ng v n khác v phương pháp th ng kê thu c nhi m v ư c giao; - Tr c ti p thu th p ho c t ch c thu th p thông tin th ng kê qua báo cáo th ng kê, i u tra th ng kê, khai thác h sơ ăng ký hành chính và qua các hình th c khác liên quan n công tác th ng kê; - X lý, t ng h p thông tin th ng kê; biên so n báo cáo, niên giám th ng kê và các s n phNm th ng kê khác theo chuyên ngành và lĩnh v c ư c giao; - Ph bi n, lưu gi và h th ng hóa thông tin th ng kê thu c ph m vi ư c phân công; - Th c hi n vi c hư ng d n, theo dõi, ki m tra, ôn c các cơ quan, t ch c, ơn v , doanh nghi p, h gia ình và cá nhân th c hi n vi c cung c p thông tin th ng kê thu c chuyên ngành ho c lĩnh v c ư c phân công theo quy nh c a Lu t Th ng kê và các văn b n pháp quy khác; - Tham gia các tài nghiên c u khoa h c thu c chuyên ngành ho c lĩnh v c th ng kê ư c phân công. 3. Tiêu chu n v năng l c: - Có kh năng c l p, ch ng th c hi n nhi m v ki m tra, i u tra v công tác th ng kê trong ph m vi ư c phân công;
  6. - Th c hi n thành th o các nghi p v chuyên môn công tác th ng kê; - Có kh năng n m b t và áp d ng các phương pháp, công ngh tiên ti n c a trong và ngoài nư c trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao; - Có kh năng làm vi c c th , ph i h p, giao ti p ng x t t v i các t ch c, cá nhân trong quá trình th c hi n nhi m v v công tác th ng kê; - Có kh năng hư ng d n nghi p v , ph bi n kinh nghi m và tham gia nghiên c u khoa h c ph c v công tác th ng kê. 4. Tiêu chu n v trình : - T t nghi p i h c chuyên ngành th ng kê, n u t t nghi p i h c chuyên ngành khác thì ph i qua khóa ào t o nghi p v th ng kê theo chương trình quy nh c a T ng c c Th ng kê; - T t nghi p khóa b i dư ng ki n th c qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên và khóa b i dư ng nghi p v công tác th ng kê; - Có trình B m t trong năm ngo i ng thông d ng (Anh, Nga, Pháp, Trung, c); - S d ng thành th o máy vi tính và các ph n m m tin h c trong công tác th ng kê; IV. TH NG KÊ VIÊN TRÌNH CAO NG 1. Ch c trách Th ng kê viên trình cao ng là công ch c chuyên môn nghi p v th ng kê trong h th ng th ng kê nhà nư c, th c hi n m t s công vi c trong ho t ng thu th p, t ng h p, phân tích, ph bi n và lưu gi thông tin th ng kê theo chuNn m c c a phương pháp lu n th ng kê và quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v - Thu th p thông tin th ng kê qua báo cáo th ng kê, i u tra th ng kê, khai thác h sơ ăng ký hành chính và qua các hình th c khác; - X lý, t ng h p và phân tích thông tin th ng kê chuyên ngành ư c giao phù h p v i yêu c u s d ng; - Ph bi n, lưu gi và h th ng hóa s li u th ng kê thu c ph m vi ư c phân công; - Theo dõi, ki m tra, ôn c các t ch c, ơn v , doanh nghi p, h gia ình và cá nhân th c hi n vi c cung c p nh ng thông tin th ng kê thu c chuyên ngành ho c lĩnh v c ư c phân công theo quy nh c a Lu t Th ng kê và các văn b n pháp quy khác. 3. Tiêu chu n v năng l c:
  7. - N m v ng các ki n th c cơ b n v nghi p v th ng kê và có k năng thành th o th c hi n t t các nghi p v chuyên môn công tác th ng kê trong ph m vi ư c phân công; - Có phương pháp tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia vào các ho t ng th ng kê, có kh năng n m b t và áp d ng phương pháp, công ngh tiên ti n trong quá trình th c hi n nhi m v ; - Có kh năng làm vi c t p th , ph i h p, giao ti p ng x t t v i các t ch c, cá nhân trong quá trình th c hi n nhi m v v công tác th ng kê; 4. Tiêu chu n v trình : - T t nghi p Cao ng chuyên ngành th ng kê, n u t t nghi p cao ng chuyên ngành khác thì ph i qua khóa ào t o nghi p v th ng kê theo chương trình quy nh c a T ng c c Th ng kê; - T t nghi p khóa ào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên và l p b i dư ng ki n th c nghi p v công tác Th ng kê; - Có trình B m t trong năm ngo i ng thông d ng (Anh, Nga, Pháp, Trung, c); - S d ng thành th o máy vi tính ph c v cho công vi c chuyên môn. V. TH NG KÊ VIÊN TRUNG C P (TƯƠNG ƯƠNG NG CH CÁN S ) 1. Ch c trách Th ng kê viên trung c p là công ch c chuyên môn nghi p v th ng kê trong h th ng th ng kê nhà nư c, th c hi n m t ho c s công vi c c th trong ho t ng thu th p, t ng h p, phân tích, ph bi n và lưu gi thông tin th ng kê do lãnh o giao trong ph m vi ư c phân công. 2. Nhi m v - Thu th p thông tin th ng kê qua báo cáo th ng kê, i u tra th ng kê, khai thác h sơ ăng ký hành chính và qua các hình th c khác; - X lý, t ng h p thông tin th ng kê theo ph n vi c ư c giao; - Ph bi n, lưu gi và h th ng hóa thông tin th ng kê thu c ph m vi ư c phân công; - Theo dõi, ki m tra, ôn c các t ch c, ơn v , doanh nghi p, h gia ình và cá nhân th c hi n vi c cung c p nh ng thông tin th ng kê thu c lĩnh v c ư c phân công theo quy nh c a lu t Th ng kê và các văn b n pháp quy khác. 3. Tiêu chu n v năng l c: - Có kh năng c l p, ch ng và k năng thành th o th c hi n t t các nhi m v chuyên môn v th ng kê trong ph m vi ư c phân công;
  8. - Có phương pháp tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia vào các ho t ng th ng kê. - Có kh năng làm vi c t p th , ph i h p, giao ti p ng x t t v i các t ch c, cá nhân trong quá trình th c hi n nhi m v v công tác th ng kê; 4. Tiêu chu n v trình : - T t nghi p trung c p chuyên ngành th ng kê, n u t t nghi p trung c p chuyên ngành khác thì ph i qua khóa ào t o nghi p v th ng kê theo chương trình quy nh c a T ng c c Th ng kê; - Có trình A m t trong năm ngo i ng thông d ng (Anh, Nga, Pháp, Trung, c); - S d ng thành th o máy vi tính ph c v cho công vi c chuyên môn. B TRƯ NG Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản