Quyết định số 03-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 03-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03-HĐBT về việc thành lập Ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao toàn quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03-H BT Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 1985 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O I H I TH D C TH THAO TOÀN QU C. H I NG B TRƯ NG Căn c thông tư s 33-TT/TƯ c a Ban Bí thư trung ương ng v vi c lãnh o i h i th d c th thao các c p; Căn c ý ki n c a Ch t ch H i ng B trư ng trong công văn s 464-V9 v vi c t ch c i h i th d c th thao; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao, trư ng ban trù b ih i th d c th thao toàn qu c, QUY T NNH: i u 1. – Thành l p Ban ch o i h i th d c th thao toàn qu c giúp H i ng B trư ng ch o vi c t ch c i h i th d c th thao các c p, ti n t i i h i th d c th thao toàn qu c l n th nh t năm 1985. i u 2. – Ban ch o i h i th d c th thao toàn qu c g m có: - ng chí Võ Văn Ki t, Phó ch t ch H i ng B trư ng, trư ng ban. - ng chí T Quang Chi n, T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao, phó trư ng ban. - ng chí Hoàng Xuân Tùy, Th trư ng B i h c và trung h c chuyên nghi p. - ng chí Lương Ng c To n, Th trư ng B Giáo d c. - ng chí Vũ Kh c Liên, Th trư ng B Văn hóa. - ng chí Ngô Thi t Th ch, Th trư ng B Tài chính. - ng chí Mai Văn Muôn, Phó t ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao. - ng chí Nguy n H u Tài, Phó c c trư ng C c Hu n luy n chi n u B Qu c phòng, Quân i nhân dân Vi t Nam.
  2. - ng chí Nguy n Th H ng, Bí thư Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh. - ng chí Nghiêm Chư ng Châu, Phó ch t ch y ban Nhân dân thành ph Hà N i. - ng chí Duy Liên, Phó ch t ch y ban Nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 3. - T ng c c Th d c th thao là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o. M i ngành và oàn th tham gia Ban ch o có trách nhi m gi i quy t nh ng công vi c thu c ch c năng c a mình, b o m cho ho t ng c a Ban ch o t k t qu t t. Kinh phí và các phương ti n ph c v t ch c i h i th d c th thao do T ng c c Th d c th thao làm k ho ch d tr . Ban ch o i h i th d c th thao toàn qu c ư c quy n s d ng con d u riêng. i u 4. - B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, các B trư ng, Ch nhi m các y ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và các ng chí thành viên Ban ch o i h i th d c th thao toàn qu c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. H I Đ NG B TRƯ NG K.T. CH T CH PHÓ CH T CH T H u
Đồng bộ tài khoản