Quyết định số 03-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 03-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03-H BT Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 1983 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ, PHƯ NG VÀ THN TR N THU C T NH BÌNH TRN THIÊN H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 04-07-1981; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Bình Tr Thiên, QUY T NNH: i u 1. – Phân v ch a gi i m t s xã, phư ng và th tr n thu c các huy n, thành ph sau ây: Huy n Hư ng i n: 1. Chia xã Qu ng L i thành 2 xã l y tên là xã Qu ng L i và xã Qu ng Thái. …………………… ……………………(1) 2. Chia xã Qu ng L c thành 2 xã l y tên là xã Qu ng An và xã Qu ng Thành. …………………… ……………………(1) 3. Chia xã Qu ng Ng n thành 2 xã l y tên là xã Qu ng Ng n và xã Qu ng Công. …………………… ……………………(1) Huy n Hư ng Hóa: Chia xã Thu n Thành thành 2 xã l y tên xã Thu n và xã Hư ng L c. ……………………
  2. ……………………(1) Huy n L Ninh: 1. Chia xã Gia Ninh thành 2 xã l y tên là xã H i Ninh và xã Gia Ninh. …………………… ……………………(1) 2. Chia xã Ngư Th y thành 3 xã l y tên là xã Ngư Hòa, xã H i Th y và xã Ngư Th y. …………………… ……………………(1) Huy n Hương Phú: Thành l p th tr n Phú Bài thu c huy n Hương Phú trên cơ s tách các thôn Ph Lương thu c xã Th y Châu, thôn 1, thôn 2 thu c xã Th y Lương và sân bay Phú Bài, có t ng di n tích t nhiên 700 hécta. a gi i th tr n Phú Bài phía ông giáp xã Th y Phù, phía tây giáp xã Th y Châu, phía nam giáp xã Th y Phù, Th y Châu, phía b c giáp xã Th y Lương, Th y Tân và Th y Châu. Thành ph Hu : 1. Chia xã Hương H i thành 2 xã l y tên là xã Thu n An và xã H i Dương. …………………… ……………………(1) 2. Thành l p xã Bình i n (khu kinh t m i Bình i n 1). …………………… ……………………(1) 3. Thành l p xã Bình Thành (khu kinh t m i Bình i n 2). …………………… ……………………(1) 4. Chia phư ng Phú Thu n thành 2 phư ng l y tên phư ng Phú Bình và phư ng Phú Thu n. ……………………
  3. ……………………(1) 5. Thành l p phư ng An C u trên cơ s tách các t dân ph t t 3 n t 12 c a phư ng Vĩnh L i và thôn Nh t Tây c a xã Th y An. …………………… ……………………(1) 6. Thành l p phư ng úc trên cơ s tách khu v c L ch i c a phư ng Vĩnh Ninh và thôn Thư ng Năm c a xã Th y Xuân. …………………… ……………………(1) 7. i tên xã thành phư ng thu c thành ph Hu . a) Xã Xuân Long i thành phư ng Kim Long. b) Xã Hương Lưu i thành phư ng Vĩ D . c) Xã Th y Phú i thành phư ng Xuân Phú. d) Xã Th y Phư c i thành phư ng Phư c Vinh. e) Xã Th y Trư ng i thành phư ng Trư ng An. i u 2. - y ban nhân dân t nh Bình Tr Thiên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TH A Y QUY N C A H I NG B TRƯ NG B TRƯ NG T NG THƯ KÝ Nguy n H u Th (1) Không in a gi i c th c a t ng xã và phư ng.
Đồng bộ tài khoản