Quyết định số 0352/QĐ-BCT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
52
lượt xem
13
download

Quyết định số 0352/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0352/QĐ-BCT về việc ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0352/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 0352/QĐ-BCT Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY TRÌNH V N HÀNH H CH A TH Y ĐI N BUÔN KU P B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão ngày 20 tháng 03 năm 1993 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i ngày 4 tháng 4 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh đ nh s 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão đư c s a đ i, b sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Ngh đ nh s 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i; Căn c Ngh đ nh s 72/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý an toàn đ p; Căn c Ngh đ nh s 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph v qu n lý, b o v , khai thác t ng h p tài nguyên và môi trư ng các h ch a th y đi n, th y l i; Căn c Quy t đ nh s 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v n i dung th m quy n ban hành và t ch c th c hi n Quy trình v n hành h ch a th y đi n; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy trình v n hành h ch a th y đi n Buôn Ku p. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Các quy đ nh trư c đây liên quan đ n vi c v n hành h ch a th y đi n Buôn Ku p trái v i Quy trình này đ u bãi b . Đi u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Đăk Nông, Ch t ch y ban nhân dân t nh Đăk Lăk, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng, V trư ng thu c B , Trư ng Ban Ch huy Phòng ch ng l t, bão và Gi m nh thiên tai t nh Đăk Nông, Trư ng Ban Ch huy Phòng ch ng l t, bão và Gi m nh thiên tai t nh Đăk Lăk, T ng Giám đ c T p đoàn Đi n l c Vi t Nam, T ng Giám đ c Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Lưu VT, KHCN Đ H u Hào QUY TRÌNH
 2. V N HÀNH H CH A TH Y ĐI N BUÔN KU P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0352/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) Chương 1. NGUYÊN T C CHUNG Đi u 1. Nhi m v công trình Quy trình này áp d ng cho công tác v n hành h ch a th y đi n Buôn Ku p nh m đ m b o các yêu c u theo th t ưu tiên sau: 1. Đ m b o an toàn tuy t đ i cho công trình đ u m i th y đi n Buôn Ku p, ch đ ng đ phòng m i b t tr c, v i m i tr n lũ có chu kỳ l p l i nh hơn ho c b ng 1.000 năm m t l n không đư c đ m c nư c h Buôn Ku p vư t m c nư c ki m tra cao trình 414,5m; 2. Cung c p đi n lên lư i đi n qu c gia ph c v kinh t , xã h i. Đi u 2. Các thông s chính c a công trình 1. Tên công trình: công trình th y đi n Buôn Ku p; 2. Đ a đi m xây d ng: thành ph Buôn Ma Thu t và huy n Krông Ana, t nh Đăk Lăk và huy n Krông Nô, t nh Đăk Nông; 3. C p công trình: công trình c p II theo TCXD VN 285 : 2002; 4. Thông s k thu t chính: các thông s k thu t chính c a công trình đư c trình bày t i Ph l c 1 kèm theo. Đi u 3. Trình t , phương th c v n hành c a van đ p tràn 1. Các c a van đư c đánh s t I đ n V theo th t t ph i sang trái (theo hư ng nhìn t thư ng lưu); 2. Các c a van cung c a đ p tràn ph i m theo th t III, I, V, II, IV và đóng theo th t ngư c l i; 3. Đ m c a c a van cung c a đ p tràn khi chuy n t tr ng thái đóng hoàn toàn sang tr ng thái m ph i không nh hơn 0,25m; 4. Phương th c v n hành c a van cung đ p tràn đư c quy đ nh t i B ng 1. B ng 1. Phương th c v n hành c a van cung đ p tràn Thao tác Đ m c a Đi u ki n v n hành N c đ u tiên T đóng hoàn toàn Các c a đư c m và đóng l n lư t theo th t nêu trong đ n ≤ 2,0 m Kho n 2 Đi u 3 đ n 2,0m, m đ u t ng c a v i bư c 0,25m và đóng các c a van theo trình t ngư c l i. N c th 2 2,0 m < đ m ≤ Sau khi k t thúc n c đ u tiên (t t c các c a van đ u đã 8,0 m đư c m đ n 2,0m) thì m i đư c m các c a van v i phương th c m t ng bư c 0,25m theo trình t nêu trong Kho n 2 Đi u 3 cho đ n 8,0m và đóng các c a van theo trình t ngư c l i. N c cu i 8,0 m < đ m ≤ Sau khi k t thúc n c th hai (t t c các c a đ p tràn đ u cùng m hoàn toàn đã đư c m đ n 8,0m) thì cho phép m đ n m c t i đa (m hoàn toàn) theo trình t nêu trong Kho n 2 Đi u 3 và đóng các c a van theo trình t ngư c l i. Kh năng x c a đ p tràn, trình t m và đ m c a các c a van l y theo tài li u thi t k . Trong giai đo n sau, kh năng x c a đ p tràn, trình t m và đ m c a các c a van ph i đư c hi u ch nh trên cơ s th c t v n hành.
 3. Đi u 4. V n hành các thi t b th y công và thi t b th y l c Các thi t b th y công và thi t b th y l c công trình th y đi n Buôn Ku p ph i tuân th quy trình v n hành và b o dư ng c a thi t b . Chương 2. V N HÀNH CÔNG TRÌNH ĐI U TI T CH NG LŨ Đi u 5. Quy đ nh v th i kỳ lũ Lũ đư c đ nh nghĩa t i h ch a th y đi n Buôn Ku p khi lưu lư ng v h b ng ho c l n hơn 3 320m /s. 1. Th i kỳ lũ Đ đ m b o an toàn ch ng lũ và phát đi n, quy đ nh th i kỳ v n hành trong mùa lũ như sau: a) Th i kỳ lũ s m: t ngày 01 tháng 7 đ n ngày 30 tháng 9; b) Th i kỳ lũ chính v : t ngày 01 tháng 10 đ n ngày 30 tháng 11; c) Th i kỳ lũ mu n: t ngày 01 tháng 12 đ n ngày 31 tháng 12; 2. C p lũ Lũ t i h ch a th y đi n Buôn Ku p đư c phân lo i như sau: 3 3 a) Lũ c p 1: lưu lư ng đ nh lũ t 320 m /s đ n nh hơn 4.400 m /s 3 3 b) Lũ c p 2: lưu lư ng đ nh lũ t 4.400 m /s đ n nh hơn 6.800 m /s 3 3 c) Lũ c p 3: lưu lư ng đ nh lũ t 6.800 m /s đ n nh hơn 8.000 m /s 3 d) Lũ c p 4: lưu lư ng đ nh lũ l n hơn ho c b ng 8.000 m /s Đi u 6. Đi u ti t h trong th i kỳ lũ s m, lũ chính v và lũ mu n 1. Quy đ nh v m c nư c: cao trình m c nư c trư c lũ c a h ch a th y đi n Buôn Ku p trong h i kỳ lũ s m, lũ chính v và lũ mu n không đư c vư t quá cao trình m c nư c dâng bình thư ng 412m. 2. Quy đ nh v ch đ v n hành: Căn c vào d báo lưu lư ng lũ vào h và m c nư c h ch a, phương th c v n hành c a van đ p tràn như sau: a) Nguyên t c cơ b n: duy trì m c nư c h cao trình m c nư c dâng bình thư ng 412m b ng ch đ x nư c qua các t máy phát đi n và ch đ đóng m c a van đ p tràn; b) Trình t , phương th c đóng m c a van đ p tràn th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3; Vi c m các c a van đ p tràn ph i ti n hành l n lư t đ t ng lưu lư ng x xu ng h du không đư c l n hơn t ng lưu lư ng đ n h ; c) Không cho phép s d ng ph n dung tích h t cao trình m c nư c dâng bình thư ng đ n cao trình m c nư c ki m tra đ đi u ti t c t lũ khi các c a van c a đ p tràn và c a van c a l y nư c chưa tr ng thái m hoàn toàn; d) Sau đ nh lũ, ph i đưa m c nư c h v cao trình m c nư c dâng bình thư ng 412m. Tùy theo đi u ki n th c t công trình và d báo dòng ch y, ti n hành đóng d n các c a van theo trình t ngư c v i trình t m c v th t c a van và th t đ m : c a van m sau đư c đóng l i trư c. Đi u 7. V n hành đ m b o an toàn công trình Khi m c nư c h Buôn Ku p đã g n đ t m c 414,5m mà d báo lũ ti p t c lên, m c nư c h có th vư t cao trình m c nư c ki m tra 414,5m, b t đ u ch đ v n hành đ m b o an toàn công
 4. trình: m d n ho c m liên ti p các c a van đ p tràn đ khi m c nư c h đ t cao trình 414,5m, toàn b c a van đ p tràn, c a van c a l y nư c đã đư c m h t. Sau đ nh lũ, ph i đưa m c nư c h v cao trình m c nư c trư c lũ, ti n hành đóng d n c a van theo trình t ngư c v i trình t m . Đi u 8. Thông s , đ i tư ng và th i gian quan tr c Nh ng thông s , đ i tư ng ph i ti n hành quan tr c và th i gian quan tr c tương ng v i t ng c p lũ đư c quy đ nh t i B ng 2. B ng 2. Thông s , đ i tư ng và th i gian quan tr c Tên thông s , đ i tư ng Th i h n quan tr c (s gi /l n) quan tr c, đánh giá Lũ c p 1 Lũ c p 2 Lũ c p 3 Lũ c p 4 1. Lư ng mưa 12 6 2 1 2. Lưu lư ng nư c vào h 0,25 0,25 0,25 0,25 3. Lưu lư ng x qua tràn. 0,25 0,25 0,25 0,25 4. Cao trình m c nư c h 0,25 0,25 0,25 0,25 5. Tình tr ng công trình 12 6 4 4 Đi u 9. Hi u l nh thông báo x nư c qua tràn 1. Khi đ p tràn đang tr ng thái đóng hoàn toàn: 3 phút trư c khi x , kéo 2 h i còi, m i h i còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây. 2. Khi đ p tràn đang tr ng thái x mà tăng thêm lưu lư ng x thì kéo 3 h i còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây. 3. Khi x y ra các trư ng h p đ c bi t c n ph i x nư c kh n c p đ đ m b o an toàn công trình thì kéo 5 h i còi, m i h i còi dài 30 giây và cách nhau 5 giây, sau khi k t thúc hi u l nh m i đư c phép x . 4. Khi đ p tràn k t thúc x nư c xu ng h lưu thì kéo 1 h i còi dài 30 giây. Đi u 10. Ph i h p v n hành gi a các công trình th y đi n trên b c thang Trong quá trình v n hành công trình th y đi n Buôn Ku p đi u ti t ch ng lũ, ph i thư ng xuyên liên l c và c p nh t thông tin c a các công trình th y đi n trên cùng b c thang đ có ch đ v n hành t i ưu và an toàn. Chương 3. V N HÀNH CÔNG TRÌNH TH Y ĐI N BUÔN KU P ĐI U TI T NƯ C PHÁT ĐI N VÀ C P NƯ C H DU Đi u 11. V n hành công trình đ m b o dòng ch y sinh thái và môi trư ng h du. Đ đ m b o dòng ch y sinh thái và môi trư ng h du, lưu lư ng dòng ch y sau tuy n đ u m i công trình v h du ph i đ m b o t i thi u liên t c 24h/24h như sau: Lưu lư ng duy trì đ m b o trong các tháng, m3/s X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Đi u 12. Ch đ làm vi c c a nhà máy th y đi n Buôn Ku p 1. Nguyên t c chung: ph i tuân th phương th c huy đ ng c a cơ quan đi u đ h th ng đi n theo phân c p và H p đ ng Mua bán đi n gi a Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk và đơn v mua đi n.
 5. 2. H ch a th y đi n v n hành theo ch đ đi u ti t ngày đêm. M c nư c trong h ch a đư c duy trì trong ph m v t cao trình m c nư c ch t 409 m đ n cao trình m c nư c dâng bình thư ng 412m. Trong quá trình v n hành công trình đi u ti t nư c phát đi n, đ m b o m c nư c h du nhà máy không dao đ ng l n; 3. Trong th i gian mùa ki t, khi m c nư c h đã m c nư c dâng bình thư ng 412m mà lưu lư ng v h l n hơn lưu lư ng ch y máy, đư c phép x đi u ti t qua đ p tràn đ duy trì m c nư c h không vư t quá cao trình m c nư c dâng bình thư ng 412m. a) Trình t , phương th c đóng m c a van đ p tràn th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3; b) Hi u l nh thông báo x nư c qua tràn th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 9. 4. Trong quá trình v n hành công trình th y đi n Buôn Ku p đi u ti t nư c phát đi n, ph i thư ng xuyên liên l c và c p nh t thông tin c a các công trình th y đi n trên cùng b c thang đ có ch đ v n hành t i ưu. Đi u 13. Các yêu c u khác Khi h du có nhu c u lư ng nư c x , trái v i quy đ nh t i quy trình này thì cơ quan có nu c u ph i đ ngh v i B Công Thương xem xét quy t đ nh. Chương 4. QUY Đ NH TRÁCH NHI M VÀ T CH C V N HÀNH Đi u 14. Trách nhi m c a T ng Giám đ c Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk 1. Ban hành và th c hi n l nh v n hành công trình theo quy đ nh trong quy trình này. 2. Trư ng h p x y ra nh ng tình hu ng b t thư ng, không th c hi n đư c theo đúng quy trình v n hành, T ng Giám đ c Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk ph i tri n khai ngay các bi n pháp đ i phó phù h p, đ ng th i báo cáo B Công Thương, y ban nhân dân các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, T p đoàn Đi n l c Vi t Nam và thông báo cho các ch đ p phía thư ng, h du công trình đ k p th i ph i h p, có ng x c n thi t. 3. Trư c khi v n hành đóng, m các c a x c a nhà máy th y đi n Buôn Ku p, T ng Giám đ c Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk ph i thông báo cho Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, các ch đ p và nhân dân sinh s ng khu v c h du công trình đ ch đ ng phòng tránh. 4. Trư c khi h x lũ kh n c p đ m b o an toàn cho công trình đ u m i, ph i báo cáo y ban nhân dân các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông đ ch đ o ch ng lũ cho h du, đ ng th i báo cáo B Công Thương, T p đoàn Đi n l c Vi t Nam và thông báo cho các ch đ p phía thư ng, h du công trình đ k p th i ph i h p, có ng x c n thi t. 5. Sau mùa lũ hàng năm, l p báo cáo t ng k t g i B Công Thương, T p đoàn Đi n l c Vi t Nam v vi c th c hi n quy trình v n hành h ch a th y đi n Buôn Ku p, đánh giá k t qu khai thác, tính h p lý, nh ng t n t i và nêu nh ng ki n ngh c n thi t. 6. Thành l p Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão (sau đây vi t t t là BCH-PCLB) nhà máy th y đi n Buôn Ku p. Cơ c u thành ph n c a BCH-PCLB nhà máy th y đi n Buôn Ku p t i thi u như sau: a) Giám đ c: Trư ng Ban – Ch đ o và ch u trách nhi m chung; b) Phó Giám đ c ph trách k thu t: Phó Trư ng Ban, thay Trư ng ban khi Trư ng Ban v ng m t; c) Qu n đ c phân xư ng v n hành: y viên thư ng tr c d) 5 y viên ph trách k thu t, v n hành, s a ch a, hành chính và th y văn;
 6. 7. Trư c khi tích nư c h ch a th y đi n Buôn Ku p, n u có b t kỳ thay đ i c a công trình nh hư ng đ n n i dung quy trình v n hành h ch a th y đi n Buôn Ku p đã đư c phê duy t, T ng Giám đ c Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk ph i l p báo cáo nêu rõ m c đ nh hư ng và đ xu t hư ng x lý g i B Công Thương xem xét, quy t đ nh. Đi u 15. Trách nhi m c a Trư ng BCH-PCLB nhà máy th y đi n Buôn Ku p 1. Ch u trách nhi m v công tác phòng ch ng l t bão cho công trình và h du, c th : a) T ch c thu th p, theo dõi ch t ch tình hình di n bi n khí tư ng th y văn: b) Ki m tra tình tr ng công trình, thi t b , tình hình s t l vùng h và có các bi n pháp kh c ph c k p th i các hư h ng đ đ m b o tình tr ng, đ tin c y làm vi c bình thư ng, an toàn c a công trình và thi t b . c) Thi hành l nh c a Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông. Trong trư ng h p l nh c a Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông trái v i quy đ nh trong quy trình này, ph i báo cáo B Công Thương xem xét, quy t đ nh. d) T ch c, huy đ ng l c lư ng tr c, s n sàng tri n khai công tác khi c n thi t. 2. T ch c vi c ki m tra, đánh giá toàn b thi t b , công trình và nhân s , l p k ho ch x và tích nư c h ch a, c th đ c p đ n các v n đ sau: a) Tình tr ng làm vi c c a các công trình th y công và h ch a; b) Công tác s a ch a, b o dư ng thi t b chính, ph và công trình liên quan đ n công tác v n hành ch ng lũ; c) Các thi t b , b ph n công trình liên quan t i đ m b o v n hành an toàn c a các t máy phát đi n; d) Các ngu n cung c p đi n; đ) Phương án và các phương ti n thông tin liên l c; e) Các ngu n v t li u d phòng, phương án huy đ ng nhân l c, các thi t b và phương ti n v n chuy n, các thi t b và phương ti n c n thi t cho x lý s c ; f) Các d ng c c u sinh, d ng c bơi; g) Công tác tính toán, d báo v khí tư ng th y văn; các tài li u và phương ti n c n thi t cho tính toán đi u ti t h ch a; h) Di n t p và ki m tra quy trình, k thu t x lũ cho các ch c danh có liên quan như tính toán, đóng m c a van, thông báo th ; i) Ph i h p v i các cơ quan đ a phương c a t nh Đăk Lăk và Đăk Nông và các đơn v liên quan đ thông báo và tuyên truy n sâu r ng đ n nhân dân vùng h du nh ng thông tin và đi u l nh v công tác phòng ch ng l t bão c a h ch a th y đi n Buôn Ku p, đ c bi t là v i nhân dân sinh s ng g n h lưu công trình. 3. Trư ng BCH-PCLB nhà máy th y đi n Buôn Ku p l p phương án phòng, ch ng l t bão cho công trình, t ch c cu c h p v i s tham gia c a đ i di n Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông và các đơn v liên quan đ thông qua phương án phòng ch ng l t bão. Biên b n cu c h p và phương án phòng ch ng l t bão ph i đư c g i v y ban nhân dân t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Nông và Đăk Lăk đ th ng nh t ch đ o. 4. Sau m i tr n lũ và sau c mùa lũ, Trư ng BCH-PCLB nhà máy th y đi n Buôn Ku p ph i ti n hành ngay các công tác sau: a) Ki m tra tình tr ng n đ nh, an toàn c a công trình, thi t b bao g m c nh hư ng xói l h lưu đ p tràn;
 7. b) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng đ a phương ki m tra thi t h i vùng h du; c) L p báo cáo di n bi n lũ; d) S a ch a nh ng hư h ng nguy hi m đe d a đ n s n đ nh, an toàn công trình và thi t b ; e) Báo cáo Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông k t qu th c hi n nh ng công tác trên. 5. Báo cáo Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông c a t t c các l n quan tr c đo đ c trong su t th i gian làm nhi m v đi u ti t ch ng lũ: a) M c nư c thư ng lưu, m c nư c h lưu h ; b) Lưu lư ng vào h , lưu lư ng x , lưu lư ng tháo qua tu c bin; c) D tính kh năng gia tăng m c nư c h khi tính theo lưu lư ng đ n h ; d) Tr ng thái làm vi c c a công trình. Đi u 16. Trách nhi m v an toàn công trình 1. L nh v n hành h th y đi n Buôn Ku p n u trái v i các quy đ nh trong quy trình này, d n đ n công trình đ u m i, h th ng các công trình và dân sinh h du b m t an toàn thì ngư i ra l nh ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 2. Trong quá trình v n hành công trình n u phát hi n có nguy cơ x y ra s c công trình đ u m i, đòi h i ph i đi u ch nh t c th i thì T ng Giám đ c Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk có trách nhi m x lý s c , đ ng th i báo cáo B Công Thương, y ban nhân dân các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Nông và Đăk Lăk, T p đoàn Đi n l c Vi t Nam và thông báo cho các ch đ p thư ng và h du công trình đ k p th i ph i h p, có ng x c n thi t. 3. Tháng 6 hàng năm là th i kỳ t ng ki m tra trư c mùa lũ. T ng Giám đ c Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk có trách nhi m t ch c ki m tra các trang thi t b , các h ng m c công trình, và ti n hành s a ch a đ đ m b o v n hành theo ch đ làm vi c quy đ nh, đ ng th i báo cáo k t qu v B Công Thương, y ban nhân dân các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, T p đoàn Đi n l c Vi t Nam đ theo dõi ch đ o. Trư ng h p có s c công trình và trang thi t b , không th s a ch a xong trư c ngày 01 tháng 7, T ng Giám đ c Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk ph i có bi n pháp x lý phù h p k p th i và báo cáo v i B Công Thương, y ban nhân dân các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông, T p đoàn Đi n l c Vi t Nam đ theo dõi, ch đ o và thông báo cho các ch đ p phía thư ng, h du công trình đ k p th i ph i h p, có ng x c n thi t. Đi u 17. Trách nhi m c a Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông. 1. Theo dõi di n bi n tình hình mưa lũ và vi c v n hành công trình th y đi n Buôn Ku p đ ch đ o phòng ch ng lũ l t và x lý các tình hu ng b t thư ng có nh hư ng đ n an toàn h du. 2. Khi nh n đư c l nh đóng, m c a x h ch a th y đi n Buôn Ku p, Trư ng Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão và Gi m nh thiên tai các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông ph i tri n khai ngay các bi n pháp đ i phó phù h p v i t ng tình hu ng nh m h n ch tác h i do vi c đóng, m các c a x gây ra, đ ng th i thông báo cho các đ a phương liên quan và thông báo trên phương ti n thông tin đ i chúng c a t nh. Đi u 18. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh Đăk Lăk và Đăk Nông Ch đ o các cơ quan liên quan trong đ a bàn t nh ph i h p v i Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk th c hi n đúng các quy đ nh trong Quy trình v n hành này. Đi u 19. Trách nhi m c a T p đoàn Đi n l c Vi t Nam
 8. Ki m tra, giám sát Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk th c hi n các quy đ nh trong Quy trình v n hành này. Đi u 20. Phương th c thông tin, báo cáo v n hành công trình Các l nh, ý ki n ch đ o, ki n ngh , trao đ i có liên quan đ n vi c v n hành và ch ng lũ c a h th y đi n Buôn Ku p đ u ph i th c hi n b ng văn b n, đ ng th i b ng fax, thông tin tr c ti p qua đi n tho i, chuy n b n tin b ng m ng vi tính, sau đó văn b n g c đư c g i đ theo dõi, đ i chi u và lưu h sơ qu n lý. Chương 5. T CH C TH C HI N Đi u 21. Trong quá trình th c hi n Quy trình v n hành h ch a th y đi n Buôn Ku p, n u có n i dung c n s a đ i, b sung, T ng Giám đ c Công ty C ph n Th y đi n Srêpôk, Th trư ng các đơn v có liên quan ph i ki n ngh k p th i b ng văn b n cho B Công Thương đ xem xét, quy t đ nh. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ H u Hào PH L C1 THÔNG S K THU T CHÍNH C A H CH A TH Y ĐI N BUÔN KU P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0352/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) TT Thông s Đơn v S lư ng I Thông s h ch a 2 1 Di n tích lưu v c (Flv) km 7.980 3 2 Dòng ch y trung bình năm (Qo) m /s 217 3 3 Lưu lư ng đ nh lũ ki m tra P = 0,1% m /s 11.190 3 4 Lưu lư ng đ nh lũ thi t k P = 0,5% m /s 8.000 5 M c nư c lũ Ki m tra P=0,1% (MNLKT) m 414,5 6 M c nư c dâng bình thư ng (MNDBT) m 412 7 M c nư c ch t (MNC) m 409 6 3 8 Dung tích toàn b (W tb) 10 m 63,24 6 3 9 Dung tích h u ích (W hi) 10 m 14,7 2 10 Di n tích m t h MNDBT km 5,57 II Đ p dâng chính 1 Lo i Đ p đ ng nh t 2 Cao trình đ nh đ p m 415,5 3 Cao trình đ nh tư ng ch n sóng m 416,3
 9. 4 Chi u cao đ p l n nh t m 34 5 Chi u r ng đ nh đ p m 8 6 Chi u dài đ p theo đ nh (k c tràn x lũ) m 1.828 III Công trình x lũ 1 Tràn x m t có c a van cung 2 Cao đ ngư ng tràn m 396 3 S lư ng và kích thư c c a van n (B x H) 5 (15 x 16) 3 4 Lưu lư ng x l n nh t qua tràn (Q=0,1%) m /s 11.180 IV C a l y nư c 1 Ki u Ki u h 3 2 Lưu lư ng thi t k m /s 316 V Đư ng h m d n nư c 1 Lo i c bê tông c t thép 2 Chi u dài m 4.360,52 3 Đư ng kính trong m 7 m/5m 4 S lư ng 2 VI Nhà máy th y đi n 3 1 Lưu lư ng thi t k (Qtk) m /s 316 2 C t nư c thi t k (Htk) m 98,5 3 Công su t l p máy (Nlm) MW 280 6 4 Đi n lư ng trung bình nhi u năm (Eo) 10 kWh 1.458,6 5 S t máy T 2 PH L C2 ĐƯ NG QUAN H M C NƯ C, DI N TÍCH VÀ DUNG TÍCH H CH A TH Y ĐI N BUÔN KU P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0352/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) Z m 381 384 385 386 387 388 389 390 391 392 6 3 W 10 m 0 0,16 0,34 0,59 0,92 1,32 1,82 2,46 3,28 4,25 2 F Km 0 0,16 0,21 0,29 0,37 0,44 0,55 0,74 0,90 1,04 Z m 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 6 3 W 10 m 5,37 6,66 8,08 9,64 11,36 13,25 15,30 17,55 20,02 22,71 2 F Km 1,22 1,36 1,49 1,63 1,81 1,97 2,14 2,36 2,58 2,79 Z m 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 6 3 W 10 m 25,63 28,76 32,19 35,95 39,94 44,14 48,55 53,15 57,98 63,24 F Km2 3,05 3,21 3,66 3,88 4,10 4,30 4,51 4,71 4,95 5,57
 10. Z m 413 414 415 6 3 W 10 m 69,43 78,49 95,71 2 F Km 6,82 11,52 23,63 PH L C3 LƯU LƯ NG X QUA TRÀN CÓ ÁP NG V I Đ M C A VAN VÀ S LƯ NG C A VAN - H CH A TH Y ĐI N BUÔN KU P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0352/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) - Cao trình m c nư c h thi t k : 412,0m - Cao trình đ nh ngư ng tràn: 396,0m - C t nư c ng v i cao trình MN thi t k : 16m - B r ng 1 khoang tràn: 15m - Đ sâu phân gi i ch y t do: 11,25m Đ m (m) S c a van m I II III IV V 0,25 36,35 72,70 109,05 145,40 181,75 0,50 72,54 145,08 217,62 290,16 362,70 0,75 108,54 217,08 325,62 434,16 542,70 1,00 144,36 288,72 433,08 577,44 721,80 1,25 179,95 359,90 539,85 719,80 899,75 1,50 215,34 430,68 646,02 861,36 1.076,70 1,75 250,53 501,06 751,59 1.002,12 1.252,65
 11. 2,00 285,50 571,00 856,50 1.142,00 1.427,50 2,25 320,26 640,52 960,78 1.281,04 1.601,30 2,50 354,80 709,60 1.064,40 1.419,20 1.774,00 2,75 389,13 778,26 1.167,39 1.556,52 1.945,65 3,00 423,23 846,46 1.269,69 1.692,92 2.116,15 3,25 457,10 914,20 1.371,30 1.828,40 2.285,50 3,50 490,75 981,50 1.472,25 1.963,00 2.453,75 3,75 524,16 1.048,32 1.572,48 2.096,64 2.620,80 4,00 557,34 1.114,68 1.672,02 2.229,36 2.786,70 4,25 590,28 1.180,56 1.770,84 2.361,12 2.951,40 4,50 622,98 1.245,96 1.868,94 2.491,92 3.114,90 4,75 655,42 1.310,84 1.966,26 2.621,68 3.277,10 5,00 687,62 1.375,24 2.062,86 2.750,48 3.438,10 5,25 719,57 1.439,14 2.158,71 2.878,28 3.597,85 5,50 751,26 1.502,52 2.253,78 3.005,04 3.756,30 5,75 782,82 1.565,64 2.348,46 3.131,28 3.914,10 6,00 814,33 1.628,66 2.442,99 3.257,32 4.071,65 6,25 845,60 1.691,20 2.536,80 3.382,40 4.228,00 6,50 876,62 1.753,24 2.629,86 3.506,48 4.383,10 6,75 908,62 1.817,24 2.725,86 3.634,48 4.543,10 7,00 941,13 1.882,26 2.823,39 3.764,52 4.705,65 7,25 973,50 1.947,00 2.920,50 3.894,00 4.867,50 7,50 1.005,73 2.011,46 3.017,19 4.022,92 5.028,65 7,75 1.037,04 2.074,08 3.111,12 4.148,16 5.185,20 8,00 1.068,04 2.136,08 3.204,12 4.272,16 5.340,20 8,25 1.098,82 2.197,64 3.296,46 4.395,28 5.494,10 8,50 1.129,55 2.259,10 3.388,65 4.518,20 5.647,75 8,75 1.161,31 2.322,62 3.483,93 4.645,24 5.806,55 9,00 1.192,90 2.385,80 3.578,70 4.771,60 5.964,50 9,25 1.224,31 2.448,62 3.672,93 4.897,24 6.121,55 9,50 1.256,60 2.513,20 3.769,80 5.026,40 6.283,00 9,75 1.290,75 2.581,50 3.872,25 5.163,00 6.453,75 10,00 1.324,82 2.649,64 3.974,46 5.299,28 6.624,10 10,25 1.358,79 2.717,58 4.076,37 5.435,16 6.793,95 10,50 1.393,30 2.786,60 4.179,90 5.573,20 6.966,50
 12. 10,75 1.428,18 2.856,36 4.284,54 5.712,72 7.140,90 11,00 1.462,96 2.925,92 4.388,88 5.851,84 7.314,80 11,25 1.497,64 2.995,28 4.492,92 5.990,56 7.488,20 PH L C4 KH NĂNG X C A Đ P TRÀN TRƯ NG H P M HOÀN TOÀN H CH A TH Y ĐI N BUÔN KU P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0352/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) M c nư c C t nư c H s co H s co εσHm Lưu lư ng Q 3 (m) đ ng năng đ ng ε đ ng σH (m /s) H0 (m) 396,00 0,00 1,000 0,800 0,3768 0,00 396,25 0,25 0,998 0,805 0,3784 15,71 396,50 0,50 0,996 0,811 0,3805 44,69 396,75 0,75 0,994 0,816 0,3820 82,43 397,00 1,00 0,993 0,822 0,3845 127,72 397,25 1,25 0,991 0,827 0,3860 179,22 397,50 1,50 0,989 0,832 0,3876 236,53 397,75 1,75 0,987 0,838 0,3896 299,61 398,00 2,00 0,985 0,843 0,3911 367,49 398,25 2,25 0,983 0,849 0,3931 440,72
 13. 398,50 2,50 0,981 0,854 0,3946 518,17 398,75 2,75 0,979 0,859 0,3961 600,08 399,00 3,00 0,978 0,865 0,3985 687,81 399,25 3,25 0,976 0,870 0,3999 778,44 399,50 3,50 0,974 0,875 0,4014 873,17 399,75 3,75 0,972 0,879 0,4024 970,81 400,00 4,00 0,970 0,882 0,4030 1.070,93 400,25 4,25 0,968 0,885 0,4035 1.174,45 400,50 4,50 0,966 0,888 0,4040 1.281,27 400,75 4,75 0,964 0,891 0,4046 1.391,32 401,00 5,00 0,962 0,894 0,4051 1.504,52 401,25 5,25 0,960 0,897 0,4056 1.620,82 401,50 5,50 0,958 0,901 0,4065 1.742,07 401,75 5,75 0,956 0,904 0,4070 1.864,49 402,00 6,00 0,954 0,907 0,4075 1.989,82 402,25 6,25 0,952 0,910 0,4080 2.118,02 402,50 6,50 0,950 0,913 0,4085 2.249,03 402,75 6,75 0,949 0,917 0,4099 2.387,94 403,00 7,00 0,947 0,920 0,4104 2.524,74 403,25 7,25 0,945 0,923 0,4108 2.664,23 403,50 7,50 0,943 0,926 0,4113 2.806,38 403,75 7,75 0,941 0,929 0,4117 2.951,14 404,00 8,00 0,939 0,932 0,4122 3.098,48 404,25 8,25 0,937 0,935 0,4126 3.248,36 404,50 8,50 0,935 0,938 0,4131 3.400,75 404,75 8,75 0,934 0,940 0,4135 3.555,65 405,00 9,00 0,932 0,941 0,4131 3.705,11 405,25 9,25 0,930 0,942 0,4126 3.856,36 405,50 9,50 0,928 0,944 0,4126 4.013,63 405,75 9,75 0,926 0,945 0,4122 4.168,52 406,00 10,00 0,924 0,946 0,4117 4.325,09 406,25 10,25 0,922 0,949 0,4121 4.492,77 406,50 10,50 0,920 0,952 0,4125 4.662,73 406,75 10,75 0,918 0,955 0,4129 4.834,93 407,00 11,00 0,917 0,958 0,4138 5.014,82
 14. 407,25 11,25 0,915 0,960 0,4137 5.186,24 407,50 11,50 0,913 0,961 0,4133 5.353,93 407,75 11,75 0,911 0,963 0,4132 5.528,83 408,00 12,00 0,909 0,964 0,4127 5.699,60 408,25 12,25 0,907 0,965 0,4122 5.871,79 408,50 12,50 0,905 0,966 0,4118 6.045,36 408,75 12,75 0,902 0,969 0,4117 6.226,26 409,00 13,00 0,899 0,972 0,4116 6.408,74 409,25 13,25 0,897 0,974 0,4115 6.593,36 409,50 13,50 0,894 0,977 0,4114 6.778,98 409,75 13,75 0,893 0,979 0,4118 6.974,61 410,00 14,00 0,893 0,980 0,4122 7.173,01 410,25 14,25 0,893 0,982 0,4130 7.381,03 410,50 14,50 0,893 0,983 0,4135 7.583,83 410,75 14,75 0,893 0,984 0,4139 7.788,72 411,00 15,00 0,893 0,986 0,4147 8.003,81 411,25 15,25 0,893 0,987 0,4151 8.213,06 411,50 15,50 0,893 0,989 0,4160 8.432,90 411,75 15,75 0,893 0,990 0,4164 8.646,48 412,00 16,00 0,893 0,992 0,4172 8.871,04 412,25 16,25 0,893 0,993 0,4177 9.088,92 412,50 16,50 0,893 0,994 0,4181 9.308,84 412,75 16,75 0,893 0,995 0,4185 9.530,78 413,00 17,00 0,893 0,997 0,4193 9.764,54 413,25 17,25 0,893 0,998 0,4198 9.990,73 413,50 17,50 0,893 0,999 0,4202 10.218,94 413,75 17,75 0,893 1,001 0,4210 10.459,59 414,00 18,00 0,893 1,002 0,4214 10.692,02 414,25 18,25 0,893 1,004 0,4223 10.937,33 414,50 18,50 0,893 1,005 0,4227 11.173,95 414,75 18,75 0,893 1,006 0,4231 11.412,56 415,00 19,00 0,893 1,007 0,4235 11.653,14 415,25 19,25 0,893 1,008 0,4240 11.895,69 415,50 19,50 0,893 1,010 0,4248 12.152,24 PH L C5
 15. ĐI U TI T LŨ P=0,1% - H CH A TH Y ĐI N BUÔN KU P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0352/QĐ-BCT, ngày 20 tháng 01 năm 2009) Th i gian Qđ n Qx tràn Q (m3/s) V (Tri u Vh (Tri u Cao trình (gi ) (m3/s) (m3/s) m3) m3) MNH (m) 0 200,00 200,00 0,00 0 63,24 412,00 6 204,00 204,00 0,00 0 63,24 412,00 12 234,00 234,00 0,00 0 63,24 412,00 18 299,00 299,00 0,00 0 63,24 412,00 24 388,00 388,00 0,00 0 63,24 412,00 30 490,00 490,00 0,00 0 63,24 412,00 36 629,00 629,00 0,00 0 63,24 412,00 42 786,00 786,00 0,00 0 63,24 412,00 48 913,00 913,00 0,00 0 63,24 412,00 54 1.016,00 1.016,00 0,00 0 63,24 412,00 60 1.135,00 1.135,00 0,00 0 63,24 412,00 66 1.262,00 1.262,00 0,00 0 63,24 412,00 72 1.355,00 1.355,00 0,00 0 63,24 412,00 78 1.430,00 1.430,00 0,00 0 63,24 412,00 84 1.531,00 1.531,00 0,00 0 63,24 412,00 90 1.639,00 1.639,00 0,00 0 63,24 412,00 96 1.716,00 1.716,00 0,00 0 63,24 412,00 102 1.774,00 1.774,00 0,00 0 63,24 412,00 108 1.866,00 1.866,00 0,00 0 63,24 412,00 114 1.964,00 1.964,00 0,00 0 63,24 412,00 120 2.026,00 2.026,00 0,00 0 63,24 412,00 126 2.068,00 2.068,00 0,00 0 63,24 412,00 132 2.138,00 2.138,00 0,00 0 63,24 412,00 138 2.208,00 2.208,00 0,00 0 63,24 412,00 144 2.237,00 2.237,00 0,00 0 63,24 412,00 150 2.243,00 2.243,00 0,00 0 63,24 412,00 156 2.271,00 2.271,00 0,00 0 63,24 412,00 162 2.300,00 2.300,00 0,00 0 63,24 412,00 168 2.294,00 2.294,00 0,00 0 63,24 412,00 174 2.271,00 2.271,00 0,00 0 63,24 412,00 180 2.272,00 2.272,00 0,00 0 63,24 412,00 186 2.278,00 2.278,00 0,00 0 63,24 412,00
 16. 192 2.254,00 2.254,00 0,00 0 63,24 412,00 198 2.217,00 2.217,00 0,00 0 63,24 412,00 204 2.205,00 2.205,00 0,00 0 63,24 412,00 210 2.199,00 2.199,00 0,00 0 63,24 412,00 216 2.167,00 2.167,00 0,00 0 63,24 412,00 222 2.124,00 2.124,00 0,00 0 63,24 412,00 228 2.106,00 2.106,00 0,00 0 63,24 412,00 234 2.096,00 2.096,00 0,00 0 63,24 412,00 240 2.064,00 2.064,00 0,00 0 63,24 412,00 246 2.028,00 2.028,00 0,00 0 63,24 412,00 252 2.038,00 2.038,00 0,00 0 63,24 412,00 258 2.084,00 2.084,00 0,00 0 63,24 412,00 264 2.132,00 2.132,00 0,00 0 63,24 412,00 270 2.188,00 2.188,00 0,00 0 63,24 412,00 276 2.306,00 2.306,00 0,00 0 63,24 412,00 282 2.456,00 2.456,00 0,00 0 63,24 412,00 288 2.575,00 2.575,00 0,00 0 63,24 412,00 294 2.676,00 2.676,00 0,00 0 63,24 412,00 300 2.837,00 2.837,00 0,00 0 63,24 412,00 306 3.031,00 3.031,00 0,00 0 63,24 412,00 312 3.187,00 3.187,00 0,00 0 63,24 412,00 318 3.334,00 3.334,00 0,00 0 63,24 412,00 324 3.589,00 3.589,00 0,00 0 63,24 412,00 330 3.923,00 3.923,00 0,00 0 63,24 412,00 336 4.232,00 4.232,00 0,00 0 63,24 412,00 342 4.574,00 4.574,00 0,00 0 63,24 412,00 348 5.243,00 5.243,00 0,00 0 63,24 412,00 354 6.231,00 6.231,00 0,00 0 63,24 412,00 360 7.315,00 7.315,00 0,00 0 63,24 412,00 366 8.417,00 8.417,00 0,00 0 63,24 412,00 372 9.775,00 9.554,10 220,90 4,7714 68,01 412,77 378 10.789,00 10.423,90 365,10 7,8862 75,09 413,71 384 11.190,00 10.898,90 291,10 6,2878 82,19 414,21 390 11.168,00 11.045,90 122,10 2,6374 84,82 414,37 396 10.778,00 10.899,50 -121,50 -2,6244 82,20 414,22
 17. 402 10.369,00 10.587,80 -218,80 -4,7261 77,47 413,89 408 9.823,00 10.059,80 -236,80 -5,1149 72,36 413,32 414 9.293,00 9.508,60 -215,60 -4,6570 67,70 412,72 420 8.870,00 9.025,20 -155,20 -3,3523 64,35 412,18 426 8.456,00 8.507,20 -51,20 -1,1059 63,24 412,00 432 8.017,00 8.017,00 0,00 0 63,24 412,00 438 7.589,00 7.589,00 0,00 0 63,24 412,00 444 7.270,00 7.270,00 0,00 0 63,24 412,00 450 6.966,00 6.966,00 0,00 0 63,24 412,00 456 6.629,00 6.629,00 0,00 0 63,24 412,00 462 6.307,00 6.307,00 0,00 0 63,24 412,00 468 6.027,00 6.027,00 0,00 0 63,24 412,00 474 5.780,00 5.780,00 0,00 0 63,24 412,00 480 5.533,00 5.533,00 0,00 0 63,24 412,00 486 5.301,00 5.301,00 0,00 0 63,24 412,00 492 5.083,00 5.083,00 0,00 0 63,24 412,00 498 4.889,00 4.889,00 0,00 0 63,24 412,00 504 4.662,00 4.662,00 0,00 0 63,24 412,00 510 4.436,00 4.436,00 0,00 0 63,24 412,00 516 4.231,00 4.231,00 0,00 0 63,24 412,00 522 4.032,00 4.032,00 0,00 0 63,24 412,00 528 3.838,00 3.838,00 0,00 0 63,24 412,00 534 3.662,00 3.662,00 0,00 0 63,24 412,00 540 3.525,00 3.525,00 0,00 0 63,24 412,00 546 3.402,00 3.402,00 0,00 0 63,24 412,00 552 3.270,00 3.270,00 0,00 0 63,24 412,00 558 3.142,00 3.142,00 0,00 0 63,24 412,00
Đồng bộ tài khoản