Quyết định số 04/2001/BNN/KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2001/BNN/KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 04/2001/bnn/khcn về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2001/BNN/KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2001/BNN/KHCN Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 04/2001/Q -BNN/KHCN NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2001 V BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Công văn s 1017 BVTV/CV ngh ban hành TCN v ch t lư ng thu c BVTV c a C c B o v th c v t. Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành tiêu chuNn ngành sau: - 10TCN 427-2001. Thu c tr sâu có ho t ch t Abmectin (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) - 10TCN 428-2001. Thu c tr sâu có ho t ch t Acephate (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) - 10TCN 429-2001. Thu c tr sâu có ho t ch t Fenthion (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) - 10TCN 430-2001. Thu c tr sâu có ho t ch t Malathion (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) - 10TCN 431-2001. Thu c tr b nh có ho t ch t Pencycuron (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) - 10TCN 432-2001. Thu c tr b nh có ho t ch t Tebuconazole (Yêu c u k thu t và phương pháp th )
 2. - 10TCN 433-2001. Thu c tr b nh có ho t ch t Chlorothalonil (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) - 10TCN 434-2001. Thu c tr b nh có ho t ch t Propanil (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) - 10TCN 435-2001. Thu c tr b nh có ho t ch t Sulfosate (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) - 10TCN 436-2001. Thu c tr b nh có ho t ch t Glufosinate ammonium (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) i u 2: Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, Lãnh o các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Th Dân ( ã ký) TIÊU CHU N NGÀNH TÊN TIÊU CHU N: THU C TR SÂU CÓ CH A HO T CH T ABAMECTIN (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) Ký hi u: 10 TCN 427-2001 GI I THI U HO T CH T ABAMETIN Công th c c u t o: Tên hoá h c: 5-0-Demethylavermectin A1 a 5-0-Demethy-25-de-(1-methylpropyl)-25-(methylethyl)avermectin A1a Công th c phân t : Avermectin B1a (³ 80%) C48H72 O14 Avermectin B1b (Ê 20%) C47H70 O14 Kh i lư ng phân t : Avermectin B1a : 873,1 Avermectin B1b : 859,07
 3. D ng bên ngoài: Abamectin là tinh th không m u n vàng nh t. hoà tan ( 21oC) trong: Toluen 350 g/l Aceton 100 g/l Isopropanol 70 g/l chloroform 25 g/l Ethanol 20 g/l Methanol 19,5 g/l n-Butanol 10 g/l TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN -2001 THU C TR SÂU CH A HO T CH T ABAMECTIN (yêu c u k thu t và phương pháp th ) INSECTICIDES CONTAINING ABAMECTIN (Technical requirements and test methods) 1. PH M VI ÁP D NG Tiêu chuNn này áp d ng cho: - Abamectin k thu t; - Thu c b o v th c v t (BVTV) có ch a ho t ch t abamectin d ng nhũ d u, dùng làm thu c tr sâu h i cây tr ng. 2. QUI NNH CHUNG 2.1. L y m u Theo tiêu chuNn ngành s 10TCN 386-99 2.2. Hoá ch t, thu c th , dung môi Lo i tinh khi t phân tích 2.3. M c sai l ch cho phép c a hàm lư ng ho t ch t Hàm lư ng ho t ch t ăng ký M c sai l ch cho phép
 4. % g/l ; g/kg 20o C T 2,5 tr xu ng T 25 tr xu ng ± 15% hàm lư ng ăng ký T trên 2,5 t i 10 T trên 25 t i 100 ± 10% hàm lư ng ăng ký T trên 10 t i 25 T trên 100 t i 250 ± 6% hàm lư ng ăng ký T trên 25 t i 50 ho c T trên 250 t i 500 ± 5% hàm lư ng ăng ký T trên 50 tr lên T trên 500 tr lên ± 2,5% hàm lư ng ăng ký ± 25g/kg ho c g/l 2.4. Cân phân tích Cân s d ng có chính xác: 0,00001g 2.5. K t qu th nghi m Các phép th ti n hành ít nh t trên hai lư ng cân m u th . 3. YÊU C U K THU T 3.1. Abamectin k thu t S n phNm có d ng tinh th ho c b t màu tr ng n vàng nh t, thành ph n chính là h n h p abamectin v i hàm lư ng không nh hơn 85% (trong ó abamectinB1a ³ 80% và abamectin B1b Ê 20% c a hàm lư ng ăng ký) và t p ch t sinh ra trong quá trình s n xu t. 3.1.1. Ho t ch t Hàm lư ng abamectin, khi xác nh ph i phù h p v i qui nh trong m c 2.3. 3.1.2. T p ch t 3.1.2.1. Hàm lư ng nư c Hàm lư ng nư c, không l n hơn 5,0%. 3.2. Thu c tr sâu có ch a ho t ch t abamectin d ng nhũ d u S n phNm abamectin d ng nhũ d u là h n h p ch t l ng ng nh t, trong su t, không l ng c n c a abamectin k thu t v i dung môi và các ch t ph gia. 3.2.1. Ho t ch t Hàm lư ng abamectin, khi xác nh ph i phù h p v i qui nh trong m c 2.3.
 5. 3.2.2. Tính ch t v t lý 3.2.2.1. b n nhũ tương t nhũ ban u Hoàn toàn b n nhũ tương sau 30 phút, l p kem l n nh t 2 ml b n nhũ tương sau 2 gi , l p kem l n nh t 4 ml tái nhũ sau 24 gi Hoàn toàn - b n nhũ tương cu i cùng sau 24,5 gi , l p kem l n nh t 4 ml 3.2.2.2. pH (dung d ch 10% trong nư c) Trong kho ng 7,0 - 8,0. 3.2.3. b n b o qu n 3.2.3.1. nhi t 0oC Sau khi b o qu n 0 ± 1oC trong 7 ngày, th tích ch t l ng ho c ch t r n tách l p không l n hơn 0,3ml. 3.2.3.2. nhi t 54oC Sau khi b o qu n nhi t 54 ± 2oC trong14 ngày hàm lư ng ho t ch t abamectin không nh hơn 95 % so v i hàm lư ng ban u và tính ch t v t lý ph i phù h p v i quy nh trong m c 3.2.2. 4. PHƯƠNG PHÁP TH 4.1. Xác nh hàm lư ng ho t ch t abamectin 4.1.1. Nguyên t c Hàm lư ng abamectin ư c xác nh b ng phương pháp s c ký l ng cao áp v i detector t ngo i, c t pha o. K t qu ư c tính toán d a trên s so sánh gi a s o di n tích ho c chi u cao c a pic m u th và s o di n tích ho c chi u cao c a pic m u chuNn. 4.1.2. Hoá ch t, d ng c , thi t b Acetonitrile Methanol Ch t chuNn abamectin ã bi t trư c hàm lư ng Bình nh m c dung tích 10ml
 6. Cân phân tích Máy s c ký l ng cao áp, detector t ngo i Máy tích phân k ho c máy vi tính C t nucleosil C18 (250mm ´ 4,6mm) ho c tương ương Micro xy lanh bơm m u 50ml. 4.1.3. ChuNn b dung d ch 4.1.3.1. Dung d ch m u chuNn Cân kho ng 0,01g ch t chuNn abamectin chính xác t i 0,00001g vào bình nh m c 10ml, hoà tan và nh m c n v ch b ng methanol. 4.1.3.2. Dung d ch m u th Cân lư ng m u th có ch a kho ng 0,01g abametin chính xác n 0,00001g vào bình nh m c 10ml, hoà tan nh m c n v ch b ng methanol 4.1.4. Thông s máy Pha ng Acetonitrile + nư c : 67 + 33 Bư c sóng 254nm T c dòng 1ml/phút Th tích vòng bơm m u 20ml 4.1.5. Ti n hành phân tích trên máy Bơm dung d ch m u chuNn cho n khi s o di n tích ho c chi u cao c a pic thay i không l n hơn 1%. Bơm l n lư t dung d ch m u chuNn và dung d ch m u th , l p l i 2 l n (s o di n tích ho c chi u cao c a pic thay i không l n hơn 1%). 4.1.6. Tính toán k t qu Hàm lư ng ho t ch t abamectin B1a (Xa) trong m u ư c tính b ng % theo công th c: = Sma ´ mc x Pa Sca ´ mm Xa Trong ó:
 7. Sm : S o trung bình di n tích ho c chi u cao c a pic m u th . Sc : S o trung bình di n tích ho c chi u cao c a pic m u chuNn. mc : Kh i lư ng m u chuNn, g mm: Kh i lư ng m u th , g Pa : tinh khi t c a ch t chuNn abamectin B1a, % Hàm lư ng ho t ch t abamectin B1b (Xb) trong m u ư c tính b ng % theo công th c: = Smb ´ mc x Pb Scb ´ mm Xb Trong ó: Smb : S o trung bình di n tích ho c chi u cao c a pic m u th . Scb : S o trung bình di n tích ho c chi u cao c a pic m u chuNn. mc : Kh i lư ng m u chuNn, g mm: Kh i lư ng m u th , g Pb : tinh khi t c a ch t chuNn abamectin B1b, % Hàm lư ng abamectin : X = Xa + Xb 4.2. Xác nh hàm lư ng nư c Theo phương pháp Karl Fischer 4.3. Xác nh b n nhũ tương Theo tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 3711 - 82, m c 3.5 4.4. Xác nh pH Theo tiêu chuNn ngành 10TCN 389-99, m c 4.2. 4.5. Xác nh b n b o qu n 4.5.1. nhi t 00 C 4.5.1.1. D ng c
 8. Pipét 100ml T l nh có kh năng duy trì nhi t 0 ± 1oC Máy ly tâm ng ly tâm dung tích 100ml có kích thư c, mm 4.5.1.2. Ti n hành: Dùng pipét l y 100ml ± 1,0ml m u th vào ng ly tâm, t vào t l nh nh êt 0± 1°C trong 1 gi . Trong th i gian ó, 15 phút khu y m u m t l n (m i l n khu y 30 giây). Ti p t c b o qu n m u nhi t 0 ± 1 °C liên t c trong 7 ngày. Sau ó, l y m u ra, nhi t 20oC trong 3 gi , quay ngư c ng ly tâm m t l n, ly tâm 15 phút, ghi l i th tích ch t r n ho c ch t l ng tách l p áy ng ly tâm. T c ly tâm ph i t ư c sao cho l c ly tâm tương i F = 550 ´ G = v2 ´ d 179000 F G = 981cm/s2 Trong ó: v: T c ly tâm, vòng/phút d: Kho ng cách gi a hai ng ly tâm i di n, cm 4.5.2. nhi t 540C Theo tiêu chuNn ngành 10TCN 105-88. TÀI LI U THAM KH O 1. TCVN-3711-82,1982 2. 10TCN 105-88,1988 3. 10 TCN 386-99,1999 4. 10TCN 389-99,1999 5. Tài li u ăng ký abamectin c a hãng Novartis
 9. TIÊU CHU N NGÀNH TÊN TIÊU CHU N: THU C TR SÂU CH A HO T CH T ACEPHATE (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) Ký hi u: 10 TCN 428-2001 GI I THI U HO T CH T ACEPHATE Công th c c u t o: Tên hoá h c: O,S- Dimethyl acetylphosphoramidothioate. Công th c phân t : C4H10NO3PS Kh i lư ng phân t : 183,2 D ng bên ngoài: tinh th không m u hoà tan ( 20oC) trong: Nư c : 790 g/l Acetone: 151 g/l Ethanol >100 g/l Ethyl acetate : 35 g/l Benzen: 16 g/l Hexane: 0,1 g/l TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 2001 THU C TR SÂU CH A HO T CH T ACEPHATE (yêu c u k thu t và phương pháp th ) INSECTICE CONTAINING ACEPHATE (Technical requirements and test methods) 1. PH M VI ÁP D NG Tiêu chuNn này áp d ng cho: - Acephate k thu t; - Thu c b o v th c v t (BVTV) có ch a ho t ch t acephate d ng b t hoà tan trong nư c, dùng làm thu c tr sâu h i cây tr ng;
 10. - Thu c BVTV có ch a ho t ch t acephate d ng nhũ d u, dùng làm thu c tr sâu h i cây tr ng. 2. QUI NNH CHUNG 2.1. L y m u Theo tiêu chuNn ngành s 10TCN 386-99. 2.2. Hoá ch t, thu c th , dung môi Lo i tinh khi t phân tích. 2.3. M c sai l ch cho phép c a hàm lư ng ho t ch t Hàm lư ng ho t ch t ăng ký M c sai l ch cho phép % g/l ; g/kg 20o C T 2,5 tr xu ng T 25 tr xu ng ± 15% hàm lư ng ăng ký T trên 2,5 t i 10 T trên 25 t i 100 ± 10% hàm lư ng ăng ký T trên 10 t i 25 T trên 100 t i 250 ± 6% hàm lư ng ăng ký T trên 25 t i 50 ho c T trên 250 t i 500 ± 5% hàm lư ng ăng ký T trên 50 tr lên T trên 500 tr lên ± 2,5% hàm lư ng ăng ký ± 25g/kg ho c g/l 2.4. Cân phân tích Cân s d ng có chính xác: 0,0001g, 0,00001g. 2.5. K t qu th nghi m Các phép th ti n hành ít nh t trên hai lư ng cân m u th 3. YÊU C U K THU T 3.1. Acephate k thu t S n phNm là ch t r n, không màu, mùi h c v i thành ph n chính là ho t ch t acephate và t p ch t sinh ra trong quá trình s n xu t . 3.1.1. Ho t ch t Hàm lư ng acephate khi xác nh ph i phù h p v i qui nh trong m c 2.3.
 11. 3.1.3. T p ch t 3.1.3.1. Methamidophos Không l n hơn 5,0 g/kg. 3.1.3.4. Nm Không l n hơn 2,0 g/kg. 3.1.3. Tính ch t v t lý 3.1.3.1. pH (dung d ch 1% trong nư c ) Trong kho ng 3,4 - 3,6. 3.2. Thu c tr sâu có ch a ho t ch t ac phate d ng b t hoà tan trong nư c S n phNm là h n h p b t m n, ng nh t c a ho t ch t acephate k thu t v i các ch t ph gia thích h p. 3.2.1. Ho t ch t Hàm lư ng acephate khi xác nh ph i phù h p v i qui nh trong m c 2.3. 3.2.2. T p ch t 3.2.2.1. Methamidophos Không l n hơn 0,5% hàm lư ng acephate xác nh ư c trong m c 4.1. 3.2.3.1. Hàm lư ng nư c Không l n hơn 20g/kg 3.2.3. Tính ch t v t lý 3.2.3.1. pH (dung d ch 1% trong nư c) Trong kho ng 3,5 - 3,8 3.2.3.2. Th rây ư t Lư ng ch t còn l i trên rây 75 mm, không l n hơn 2,0% 3.2.3.3. Th i gian th m ư t Th i gian s n phNm th m ư t hoàn toàn (không l c), không l n hơn 1 phút 3.2.4. b n b o qu n
 12. nhi t 540C Sau khi b o qu n 54 + 20C trong 14 ngày, s n phNm ph i có hàm lư ng ho t ch t b ng 97% c a hàm lư ng trư c khi b o qu n và tính ch t v t lý phù h p v i qui nh trong m c 3.2.3. 3.3.Thu c tr sâu có ch a ho t ch t acephate d ng nhũ d u S n phNm là h n h p ch t l ng ng nh t, trong su t, không l ng c n c a ho t ch t acephate k thu t, dung môi và các ch t ph gia. 3.3.1 Ho t ch t Hàm lư ng acephate khi xác nh ph i phù h p v i qui nh trong m c 2.3. 3.3.2. Tính ch t v t lý b n nhũ tương t nhũ ban u Hoàn toàn b n nhũ tương sau 30 phút, l p kem l n nh t 2 ml b n nhũ tương sau 2 gi , l p kem l n nh t 4 ml tái nhũ sau 24 gi Hoàn toàn b n nhũ tương cu i cùng sau 24,5 gi , l p kem l n nh t 4 ml 3.3.3. b n b o qu n 3.3.3.1. nhi t O0C Sau khi b o qu n 0 + 10C trong 7 ngày, th tích ch t l ng ho c ch t r n tách l p không l n hơn 0,3ml 3.3.3.2. nhi t 540C Sau khi b o qu n 54 + 20C trong 14 ngày, s n phNm ph i có hàm lư ng ho t ch t b ng 97% c a hàm lư ng trư c khi b o qu n và tính ch t v t lý phù h p v i qui nh trong m c 3.3.2. 4. PHƯƠNG PHÁP TH 4.1. Xác nh hàm lư ng ho t ch t acephate 4.1.1. Nguyên t c
 13. Hàm lư ng acephate ư c xác nh b ng phương pháp s c ký khí v i detector ion hóa ng n l a (FID). K t qu tính toán d a trên s so sánh gi a s o di n tích ho c chi u cao c a pic m u th và s o di n tích ho c chi u cao c a pic m u chuNn 4.1.2. Hoá ch t, d ng c , thi t b Acetone Ch t chuNn acephate ã bi t trư c hàm lư ng Khí hydro Khí nitơ Máy nén khí Bình nh m c dung tích 10ml Cân phân tích Máy s c ký khí, detector ion hóa ng n l a Máy tích phân k ho c máy vi tính C t th y tinh (1m ´ 4mm) nh i 3% OV-17 tNm trên DMCS chromosorb 80-100 mesh Microxy lanh bơm m u 10ml, có chia v ch n 1mm 4.1.3. ChuNn b dung d ch 4.1.3.1. Dung d ch m u chuNn Cân kho ng 0,10g ch t chuNn acephate chính xác t i 0,0001g vào bình nh m c 10ml, hoà tan và nh m c n v ch b ng acetone. 4.1.3.2. Dung d ch m u th Cân lư ng m u th có ch a kho ng 0,10g acephate chính xác n 0,0001g vào bình nh m c 10ml, hoà tan và nh m c n v ch b ng acetone. 4.1.4. i u ki n phân tích Nhi t lò 190oC Nhi t bu ng bơm m u 230 oC Nhi t detector 270 oC Khí nitơ 30ml/phút
 14. Khí hydro 35ml/phút Không khí 350ml/phút Th tích bơm 1ml 4.1.5.Ti n hành phân tích trên máy Bơm dung d ch m u chuNn cho n khi s o di n tích ho c chi u cao c a pic thay i không l n hơn 1%. Bơm l n lư t dung d ch m u chuNn và dung d ch m u th , l p l i 2 l n (s o di n tích ho c chi u cao c a pic thay i không l n hơn 1%). 4.1.6. Tính toán k t qu Hàm lư ng ho t ch t acephate (X) trong m u ư c tính b ng ph n trăm theo công th c: = S m ´ mc x P S c ´ mm X Trong ó: Sm : S o trung bình di n tích ho c chi u cao c a pic m u th . Sc : S o trung bình di n tích ho c chi u cao c a pic m u chuNn. mc : Kh i lư ng m u chuNn, g mm: Kh i lư ng m u th , g P: tinh khi t c a ch t chuNn, % 4.2. Xác nh hàm lư ng t p ch t methamidophos 4.2.1. Nguyên t c Hàm lư ng methamidophos ư c xác nh b ng phương pháp s c ký khí v i detector ion hóa ng n l a (FID). K t qu ư c tính toán d a trên s so sánh gi a s o di n tích ho c chi u cao c a pic m u th và s o di n tích ho c chi u cao c a pic m u chuNn. 4.2.2. Hoá ch t, d ng c , thi t b Acetone Ch t chuNn methamidophos ã bi t trư c hàm lư ng
 15. Khí hydro Khí nitơ Máy nén khí Bình nh m c dung tích 10ml Cân phân tích Máy s c ký khí, detector ion hóa ng n l a Máy tích phân k ho c máy vi tính C t thu tinh (1m ´ 4mm) nh i 3% OV-17 tNm trên DMCS chromosorb 80 - 100 mesh. Micro xy lanh bơm m u 10ml, có chia v ch n 1mm 4.2.3. ChuNn b dung d ch 4.2.3.1. Dung d ch m u chuNn Cân kho ng 0,10g ch t chuNn methamidophos xác t i 0,0001g vào bình nh m c 10ml, hoà tan và nh m c n v ch b ng acetone. 4.2.3.2. Dung d ch m u th Cân lư ng m u th có ch a kho ng 0,10g methamidophos chính xác n 0,0001g vào bình nh m c 10ml, hoà tan và nh m c n v ch b ng acetone. 4.2.4. i u ki n phân tích Nhi t lò 160oC Nhi t bu ng bơm m u 210 oC Nhi t detector 260 oC Khí nitơ 40ml/phút Khí hydro 35ml/phút Không khí 350ml/phút Th tích bơm 1ml 4.2.5. Ti n hành phân tích trên máy
 16. Bơm dung d ch m u chuNn cho n khi s o di n tích ho c chi u cao c a pic thay i không l n hơn 1%. Bơm l n lư t dung d ch m u chuNn và dung d ch m u th , l p l i 2 l n (s o di n tích ho c chi u cao c a pic thay i không l n hơn 1%). 4.2.6. Tính toán k t qu Hàm lư ng t p ch t methamidophos (X) trong m u ư c tính b ng ph n trăm theo công th c: = S m ´ mc x P S c ´ mm X Trong ó: Sm : S o trung bình di n tích ho c chi u cao c a pic m u th . Sc : S o trung bình di n tích ho c chi u cao c a pic m u chuNn. mc : Kh i lư ng m u chuNn, g mm: Kh i lư ng m u th , g P: tinh khi t c a ch t chuNn, % 4.3. Xác nh hàm lư ng nư c Theo 10TCN 231-95, m c 3.7. 4.4. Xác nh b n nhũ tương Theo tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 3711 - 82, m c 3.5. 4.5. Xác nh pH Theo 10TCN-389-99, m c 4.2. 4.6. Th rây ư t Theo 10TCN-103-88. 4.7. Xác nh th i gian th m ư t Theo 10TCN-389-99, m c 4.4. 4.8. Xác nh b n b o qu n 4.8.1. nhi t 00 C
 17. 4.8.1.1. D ng c Pipét 100ml T l nh có kh năng duy trì nhi t 0 ± 1oC Máy ly tâm ng ly tâm dung tích 100ml có kích thư c như sau: 4.8.1.2. Ti n hành: Dùng pipét l y 100 ± 1,0ml m u th vào ng ly tâm, t vào t l nh nh êt 0± 1°C trong 1 gi . Trong th i gian ó, 15 phút khu y m u m t l n (m i l n khu y 30 giây). Ti p t c b o qu n m u nhi t 0 ± 1°C liên t c trong 7 ngày. Sau ó, l y m u ra, nhi t 20oC trong 3 gi , quay ngư c ng ly tâm m t l n, ly tâm 15 phút và ghi l i th tích ch t r n ho c ch t l ng tách l p áy ng ly tâm. Chú ý: T c ly tâm ph i t ư c sao cho l c ly tâm tương i F = 550 ´ G v2 ´ d F= 179000 G = 981cm /s2 Trong ó: v: T c ly tâm, vòng/phút d: ư ng kính 2 u c c ly tâm i di n, cm 4.8.2. nhi t 540C Theo tiêu chuNn ngành 10TCN 105 - 88 TÀI LI U THAM KH O 1. TCVN-3711-82. 2. 10TCN 103-88. 3. 10TCN 231-95. 4. 10TCN 386-99. 5. 10TCN 389-99.
 18. 6. CIPAC hand book volume F 7. Tài li u ăng ký acephat c a hãng Meghmani organics Limited. 8. Tài li u ăng ký acephat c a hãng United Phosphorus Limited. TIÊU CHU N NGÀNH TÊN TIÊU CHU N THU C TR SÂU CH A HO T CH T FENTHION (Yêu c u k thu t và phương pháp th ) Ký hi u: 10 TCN-429-2001 GI I THI U HO T CH T FENTHION Tên hoá h c: Dimethyl 0-4-methylthio-m-tolyl phosphorothioate. Công th c phân t : C10H15O3PS2 Kh i lư ng phân t : 278,3 hoà tan ( 200C) trong: Nư c: 4,2 mg/l Dichloromethane, toluene, isopropanol > 100g/l Hexane: 30-100g/l TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN - 2001 THU C TR SÂU CH A HO T CH T FENTHION (yêu c u k thu t và phương pháp th ) INSECTICIDE CONTAINING FENTHION (Fechnical requirements and test methods 1. PH M VI ÁP D NG) Tiêu chuNn này áp d ng cho: - Fenthion k thu t; - Thu c b o v th c v t (BVTV) có ch a ho t ch t fenthion d ng nhũ d u dùng làm thu c tr sâu h i cây tr ng.
 19. 2. QUY NNH CHUNG 2.1. L y m u Theo tiêu chuNn ngành s 10TCN 386-99 2.2. Hoá ch t, thu c th , dung môi Lo i tinh khi t phân tích. 2.3. M c sai l ch cho phép c a hàm lư ng ho t ch t. Hàm lư ng ho t ch t ăng ký M c sai l ch cho phép % g/kg ho c g/l 20o C T 2,5 tr xu ng T 25 tr xu ng ± 15% hàm lư ng ăng ký T trên 2,5 t i 10 T trên 25 t i 100 ± 10% hàm lư ng ăng ký T trên 10 t i 25 T trên 100 t i 250 ± 6% hàm lư ng ăng ký T trên 25 t i 50 ho c T trên 250 t i 500 ± 5% hàm lư ng ăng ký T trên 50 tr lên T trên 500 tr lên ± 2,5% hàm lư ng ăng ký ± 25g/kg ho c g/l 2.4. Cân phân tích Cân s d ng có chính xác: 0,0001g 2.5. K t qu th nghi m Các phép th ti n hành ít nh t trên 2 lư ng cân m u th . 3. YÊU C U K THU T 3.1. Fenthion k thu t: S n phNm là ch t l ng có màu vàng ho c nâu v i thành ph n chính là fenthion và t p ch t sinh ra trong quá trình s n xu t. 3.1.1. Ho t ch t Hàm lư ng fenthion, khi xác nh ph i phù h p v i qui nh trong m c 2.3 3.1.2. Tính ch t v t lý 3.1.2.1. axit (tính theo H2SO4)
 20. Không l n hơn 4g/kg 3.1.2.2. bazo (tính theo NaOH) Không l n hơn 0,5g/kg 3.2. Thu c tr sâu có ch a ho t ch t fenthion d ng nhũ d u S n phNm, d ng nhũ d u là h n h p ch t l ng, ng nh t trong su t, không l ng c n c a fenthion k thu t, dung môi và các ch t ph gia. 3.2.1. Ho t ch t Hàm lư ng fenthion khi xác nh ph i phù h p v i qui nh trong m c 2.3 3.2.2. Tính ch t v t lý 3.2.2.1. axit (tính theo H2SO4) Không l n hơn 6g/kg 3.2.2.2. bazo (tính theo NaOH) Không l n hơn 0,5g/kg 3.2.2.3. b n nhũ tương t nhũ ban u Hoàn toàn b n nhũ tương sau 0,5 gi , l p kem l n nh t 2ml b n nhũ tương sau 2 gi , l p kem l n nh t 4ml tái nhũ sau 24 gi Hoàn toàn b n nhũ tương cu i cùng sau 24,5 gi , l p kem l n nh t 4ml 3.2.3. b n b o qu n 3.2.3.1. nhi t 00 C Sau khi b o qu n 0 ± 10C trong 7 ngày, th tích ch t l ng ho c ch t r n tách l p không l n hơn 0,3 ml 3.2.3.2. nhi t 540C Sau khi b o qu n 54 ± 20C trong 14 ngày, s n phNm ph i phù h p v i quy nh trong m c 3.2. 4. Phương pháp th
Đồng bộ tài khoản