Quyết định số 04/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 10564/TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2002, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật I. Điều 2. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng; trụ sở của trường đặt tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Điều 3. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên có nhiệm vụ: 1. Đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ đại học, cao đẳng; 2. Đào tạo kỹ sư; kỹ thuật viên thực hành với các trình độ thấp hơn; 3. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 4. Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trường xây dựng, thực hiện quy hoạch dài hạn, trọng tâm là đào tạo giáo viên sư phạm kỹ thuật, xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng đào tạo. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản