Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
37
lượt xem
5
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng các phường thuộc quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 04/2008/Q -UBND Qu n 3, ngày 19 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA XÂY D NG CÁC PHƯ NG THU C QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 89/2007/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph thí i m thành l p Thanh tra Xây d ng qu n - huy n và Thanh tra Xây d ng xã - phư ng, th tr n t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 133/2007/Q -UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v thí i m thành l p Thanh tra Xây d ng qu n - huy n và Thanh tra Xây d ng phư ng - xã, th tr n t i thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 129/Q -UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 3 v thành l p Thanh tra Xây d ng qu n 3 và Thanh tra Xây d ng 14 phư ng qu n 3; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 3 và Báo cáo th m nh s 411/BC-TP ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Phòng Tư pháp qu n 3, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra Xây d ng các phư ng thu c qu n 3. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng Phòng N i v , Chánh Thanh tra Xây d ng qu n 3, Ch t ch y ban nhân dân 14 phư ng qu n 3 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Tr nh Văn Thình QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA XÂY D NG CÁC PHƯ NG THU C QU N 3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2008/Q -UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 3) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Thanh tra Xây d ng các phư ng thu c qu n 3 trong vi c th c hi n nhi m v trên các lĩnh v c qu n lý xây d ng, tr t t ô th , v sinh môi trư ng. Quy nh v trình t ình ch thi công công trình; trình t cư ng ch phá d công trình; thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng và Thanh tra viên xây d ng các phư ng. i u 2. i tư ng i u ch nh i tư ng i u ch nh c a Quy ch này, bao g m: 1. Thanh tra viên, cán b - công ch c, c ng tác viên làm vi c t i Thanh tra Xây d ng các phư ng trên a bàn qu n 3; 2. Các cơ quan, t ch c, cán b , công ch c các ngành, ơn v có liên quan n ph m vi áp d ng và ch c năng nhi m v ư c quy nh t i Quy ch này. Chương II. VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. V trí, ch c năng c a Thanh tra Xây d ng phư ng Thanh tra Xây d ng phư ng là t ch c Thanh tra tr c thu c y ban nhân dân phư ng; có ch c năng giúp Ch t ch y ban nhân dân phư ng th c hi n công tác thanh tra, các nhi m v , quy n h n v qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn và các lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t. Thanh tra Xây d ng phư ng ch u s ch o, qu n lý v công tác c a y ban nhân dân phư ng, do ng chí Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng ư c phân công ph trách. ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra Xây d ng qu n 3. Thanh tra Xây d ng phư ng có a i m làm vi c do Ch t ch y ban
 3. nhân dân phư ng b trí, ư c trang b các phương ti n làm vi c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t, ư c s d ng con d u và tài kho n c a y ban nhân dân phư ng ho t ng. i u 4. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a Thanh tra Xây d ng phư ng 1. Ch trì, ph i h p v i các t ch c trong h th ng chính tr phư ng trong vi c hư ng d n, tuyên truy n, v n ng các t ch c và nhân dân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v tr t t xây d ng, qu n lý, s d ng t ai, b o v môi trư ng trên a bàn phư ng. 2. Ti p nh n và xác nh n vi c ch u tư xây d ng công trình n p h sơ, tài li u liên quan n vi c xây d ng công trình trên a bàn theo quy nh t i các i m a, b kho n 2 i u 7 Quy t nh s 89/2007/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 3. Thanh tra, ki m tra các ch u tư xây d ng công trình trên a bàn trong vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t v quy ho ch xây d ng, thi t k xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; phát hi n và k p th i áp d ng các bi n pháp ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t như: xây d ng không phép; xây d ng sai gi y phép; xây d ng l n chi m hành lang b o v c a công trình h t ng k thu t, hành lang trên b sông, kênh, r ch (theo Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) và các công trình khác theo quy nh c a pháp lu t; l n chi m v a hè, ư ng ph ; cơi n i, l n chi m không gian; vi ph m quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, v qu n lý, s d ng t ai và các hành vi vi ph m pháp lu t khác liên quan n ho t ng xây d ng. 4. L p biên b n vi ph m pháp lu t v xây d ng (có yêu c u ch u tư xây d ng công trình ng ng thi công xây d ng công trình và tháo d ngay i v i công trình vi ph m); trình Ch t ch y ban nhân dân phư ng ra quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, quy t nh cư ng ch phá d công trình vi ph m theo trình t quy nh t i các i u 9 và i u 10 Quy t nh s 89/2007/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph và i u 17 Quy ch kèm theo Quy t nh s 133/2007/Q -UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . H sơ x lý v vi c vi ph m ph i ư c g i v Thanh tra Xây d ng qu n báo cáo và ư c lưu tr t i y ban nhân dân phư ng. 5. Thư ng xuyên thông báo công khai trên b n tin phư ng, khu ph và t dân ph v các trư ng h p vi ph m và hình th c x lý liên quan n xây d ng c a y ban nhân dân phư ng, qu n. 6. T ng h p tình hình tr t t xây d ng trên a bàn, nh kỳ ho c t xu t báo cáo y ban nhân dân phư ng và Thanh tra Xây d ng qu n 3. 7. Thông báo n cơ quan, ơn v công tác c a cán b , công ch c, viên ch c vi ph m quy nh c a pháp lu t v xây d ng, v nhà , qu n lý, s d ng t ai, b o v môi trư ng t i a phương trong quá trình xây d ng, c i t o, s a ch a nhà .
 4. 8. Ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân phư ng và pháp lu t v vi c không phát hi n, x lý k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v xây d ng, qu n lý, s d ng t ai và b o v môi trư ng trên a bàn. 9. Th c hi n các quy t nh c a y ban nhân dân các c p v : a) Ph i h p t ch c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trên các lĩnh v c liên quan theo úng quy nh. b) Trong vi c áp d ng các hình th c ph t b sung c a quy t nh x lý vi ph m hành chính: t m gi phương ti n, công c , v t tư ư c dùng th c hi n hành vi vi ph m hành chính c a t ch c ho c công dân; bu c tháo d toàn b ho c m t ph n công trình xây d ng vi ph m, công trình xây d ng không gi y phép. 10. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do Ch t ch y ban nhân dân phư ng giao. Chương III. T CH C, BIÊN CH VÀ CÔNG CH C i u 5. T ch c c a Thanh tra Xây d ng phư ng Thanh tra Xây d ng các phư ng do 01 Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng ư c phân công ph trách, ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân phư ng, Thanh tra Xây d ng qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Thanh tra Xây d ng phư ng. i u 6. Biên ch c a Thanh tra Xây d ng phư ng Thanh tra Xây d ng phư ng thu c ch tiêu biên ch hành chính c a y ban nhân dân qu n 3, s lư ng ư c y ban nhân dân qu n 3 giao c th hàng năm. Trong nh ng t công tác cao i m, Ch t ch y ban nhân dân qu n có th cho phép b trí tăng cư ng l c lư ng c ng tác viên Thanh tra Xây d ng phư ng áp ng yêu c u công tác. i u 7. Thanh tra viên, công ch c và c ng tác viên làm vi c t i Thanh tra Xây d ng phư ng - Công ch c và c ng tác viên làm vi c t i Thanh tra Xây d ng phư ng chưa ư c b nhi m Thanh tra viên chuyên ngành xây d ng ph i có các tiêu chuNn quy nh t i Quy t nh s 165/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh t m th i tiêu chuNn Thanh tra viên ngành xây d ng qu n - huy n và xã - phư ng, th tr n t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. - Thanh tra viên, công ch c Thanh tra Xây d ng các phư ng ch u s qu n lý, phân công, b trí, i u ng, luân chuy n, bi t phái c a Ch t ch y ban nhân dân qu n trên cơ s xu t c a Chánh Thanh tra Xây d ng qu n và ý ki n trình c a Trư ng Phòng N i v qu n.
 5. - Công ch c t m tuy n và c ng tác viên Thanh tra Xây d ng các phư ng do Chánh Thanh tra Xây d ng qu n ký h p ng lao ng và b trí công tác sau khi có xác nh n c a Phòng N i v . Chương IV. TRÌNH T ÌNH CH THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH, TRÌNH T CƯ NG CH PHÁ D CÔNG TRÌNH i u 8. Trình t ình ch thi công xây d ng công trình 1. Khi phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t v xây d ng, Thanh tra viên xây d ng phư ng ph i l p biên b n, yêu c u ch u tư ng ng thi công xây d ng và t phá d b ph n công trình ho c công trình vi ph m. 2. Trong th i h n 24 gi t khi l p biên b n (k c ngày l , ngày T t, ngày th b y, ch nh t và ngày ngh khác), n u ch u tư không ng ng thi công xây d ng và không t phá d b ph n công trình vi ph m thì ngư i l p biên b n ph i trình Ch t ch y ban nhân dân phư ng ra quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình. 3. Trong th i h n 24 gi , k t th i i m ban hành quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, Ch t ch y ban nhân dân phư ng yêu c u Th trư ng các ơn v c p i n, nư c ph i d ng ngay vi c c p i n, nư c i v i công trình xây d ng vi ph m. 4. Trong th i h n 24 gi , k t khi ban hành quy t nh x lý vi ph m hành chính và ình ch thi công xây d ng công trình, Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch o Trư ng Công an phư ng t ch c c m v n chuy n v t tư, v t li u và công nhân vào thi công xây d ng công trình vi ph m. 5. Trư ng h p ch u tư xây d ng công trình v ng m t t i công trư ng thì các ơn v c p i n, nư c, Công an phư ng v n ng ng c p i n, nư c và th c hi n quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình. i u 9. Trình t cư ng ch phá d công trình 1. Ch u tư có trách nhi m th c hi n ngay quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình vi ph m, ng th i ph i t phá d các b ph n công trình ho c công trình vi ph m. 2. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày ban hành quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, n u ch u tư không t phá d công trình, b ph n công trình vi ph m ho c v ng m t thì Ch t ch y ban nhân dân phư ng ra quy t nh cư ng ch phá d và t ch c phá d b ph n công trình vi ph m, tr các công trình xây d ng do y ban nhân dân qu n ho c S Xây d ng c p phép. 3. i v i các công trình xây d ng do y ban nhân dân qu n ho c do S Xây d ng thành ph c p gi y phép xây d ng, sau khi ra quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, Ch t ch y ban nhân dân phư ng có trách nhi m g i toàn
 6. b h sơ liên quan n Thanh tra Xây d ng qu n tham mưu y ban nhân dân qu n x lý. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ do y ban nhân dân phư ng g i, Chánh Thanh tra Xây d ng qu n có trách nhi m trình Ch t ch y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh cư ng ch phá d công trình vi ph m. Ch t ch y ban nhân dân phư ng có trách nhi m t ch c th c hi n quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n v vi c cư ng ch phá d công trình vi ph m. 4. Trư ng h p ã có quy t nh cư ng ch phá d công trình xây d ng vi ph m nhưng ch u tư, nhà th u thi công, nhà th u giám sát và các t ch c, cá nhân khác v n ti p t c thi công xây d ng công trình thì ngư i có thNm quy n ra quy t nh cư ng ch phá d có trách nhi m l p h sơ chuy n sang cơ quan i u tra x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương V. TH M QUY N C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN PHƯ NG VÀ THANH TRA VIÊN XÂY D NG PHƯ NG i u 10. Th m quy n c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng Ch t ch y ban nhân dân phư ng có thNm quy n: 1. Quy t nh ình ch thi công i v i t t c các lo i công trình xây d ng vi ph m pháp lu t xây d ng trên a bàn; 2. Quy t nh cư ng ch phá d i v i các lo i công trình xây d ng vi ph m pháp lu t xây d ng trên a bàn, tr các trư ng h p công trình xây d ng vi ph m do y ban nhân dân qu n ho c do S Xây d ng c p phép. i u 11. Th m quy n c a Thanh tra viên xây d ng phư ng Thanh tra viên xây d ng phư ng ang thi hành công v ư c x ph t theo thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 38 c a Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 8 năm 2008), c th : a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i các i m a, b và d kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh X lý vi ph n hành chính, tr bi n pháp bu c tháo d công trình xây d ng sai phép.
 7. Chương VI. NH NG HÀNH VI BN C M VÀ X LÝ VI PH M i u 12. Nh ng hành vi b c m Thanh tra viên xây d ng phư ng, c ng tác viên và nh ng cán b , công ch c liên quan ngoài vi c ph i tuân theo nh ng hành vi b c m theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c còn b c m nh ng hành vi sau: 1. Áp d ng hình th c ph t ti n cho t n t i b ph n công trình, công trình vi ph m; 2. Dung túng, bao che, không x lý k p th i các công trình xây d ng vi ph m trên a bàn thu c ph m vi qu n lý; 3. Nh n ti n, hi n v t ho c i ăn, u ng và các ho t ng khác theo l i m i c a ch u tư xây d ng công trình, nhà th u xây d ng; 4. Sách nhi u, gây khó khăn cho ch u tư xây d ng công trình, nhà th u trong thi công xây d ng công trình khi ã có các h sơ, th t c, gi y phép và các tài li u liên quan theo quy nh c a pháp lu t; 5. Các hành vi b c m khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. X lý vi ph m 1. Thanh tra viên xây d ng, c ng tác viên xây d ng các phư ng và các cán b , công ch c liên quan vi ph m nh ng hành vi b c m quy nh t i i u 12 Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; 2. Thanh tra viên xây d ng, c ng tác viên xây d ng các phư ng không phát hi n k p th i các công trình vi ph m, không l p biên b n ình ch vi ph m k p th i, không trình Ch t ch y ban nhân dân phư ng ra quy t nh x lý vi ph m hành chính và ình ch thi công xây d ng, cư ng ch công trình vi ph m theo th i h n và trình t quy nh t i Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m s b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t, ph i b i thư ng thi t h i ho c b x lý trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t; 3. Ch t ch y ban nhân dân phư ng không ra quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình, quy t nh cư ng ch phá d theo th i h n và trình t quy nh t i Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c, ph i b i thư ng thi t h i ho c b x lý trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương VII. TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U, PHƯƠNG TI N, THI T BN K THU T, PHƯƠNG TI N PHÒNG V , TIÊU CHU N VÀ TH M
 8. QUY N B NHI M, MI N NHI M CÁC NG CH THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG i u 14. Trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, phương ti n, thi t b k thu t, phương ti n phòng v c a Thanh tra Xây d ng M u văn b n, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, phương ti n, thi t b k thu t, phương ti n phòng v c a Thanh tra Xây d ng và Thanh tra Xây d ng phư ng th c hi n theo Quy t nh s 25/2007/Q -BXD ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Xây d ng. i u 15. Tiêu chu n và th m quy n b nhi m, mi n nhi m các ng ch Thanh tra viên chuyên ngành xây d ng 1. Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh vi c tuy n d ng công ch c vào làm vi c t i Thanh tra Xây d ng phư ng sau khi có k t qu trúng tuy n kỳ thi tuy n c a S N i v t ch c. 2. Giám c S N i v thành ph t ch c vi c thi tuy n công ch c vào làm vi c t i Thanh tra Xây d ng phư ng theo ch tiêu ăng ký và quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m các ng ch Thanh tra viên chuyên ngành xây d ng phư ng theo quy nh t i Quy t nh s 165/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh t m th i tiêu chuNn Thanh tra viên ngành xây d ng qu n - huy n và xã - phư ng, th tr n t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. Chương VIII. CH LÀM VI C, CH CHÍNH SÁCH I V I THANH TRA XÂY D NG PHƯ NG i u 16. Ch làm vi c 1. Thanh tra Xây d ng phư ng ho t ng theo gi hành chính và b trí các Thanh tra viên, trưng t p c ng tác viên tr c ngoài gi hành chính, ngày l , ngày T t, th b y, ch nh t và các ngày ngh khác th c hi n nhi m v ư c giao. 2. Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng ư c phân công ph trách Thanh tra Xây d ng phư ng có trách nhi m phân công công vi c, i u hành toàn b ho t ng c a Thanh tra Xây d ng phư ng và ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân phư ng v hi u qu công tác c a Thanh tra Xây d ng phư ng. 3. Thanh tra viên xây d ng, c ng tác viên xây d ng phư ng ư c phân công nhi m v c th , m c trang ph c theo quy nh, có b ng tên t t i bàn làm vi c ng th i ph i eo th Thanh tra viên ho c th công ch c khi thi hành nhi m v ; t ng thành viên ph i có tác phong làm vi c t n t y, thái l ch s , khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o Ch t ch, Phó Ch t ch phư ng, Thanh tra Xây d ng qu n, c a ng nghi p, c a t ch c và nhân dân trong quan h công tác. i u 17. Ch h i h p, báo cáo
 9. 1. Hàng tháng Thanh tra Xây d ng các phư ng d h p giao ban v i Thanh tra Xây d ng qu n báo cáo tình hình th c hi n nhi m v , rút kinh nghi m công tác và nghe ph bi n các ch trương, k ho ch, bi n pháp m i c a Nhà nư c và c a y ban nhân dân qu n nh m nâng cao hi u qu th c thi nhi m v ; Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng có th t ch c h p t xu t Thanh tra Xây d ng phư ng tri n khai các công vi c theo yêu c u c a y ban nhân dân phư ng, qu n. 2. Hàng tu n, tháng, quý, 6 tháng và cu i năm, Thanh tra Xây d ng phư ng báo cáo sơ - t ng k t công tác và th ng kê tình hình th c hi n các quy t nh hành chính liên quan i v i y ban nhân dân phư ng, qu n và Thanh tra Xây d ng qu n. i u 18. Ch chính sách i v i Thanh tra Xây d ng phư ng 1. Thanh tra viên và các ch c danh khác ư c hư ng ch ti n lương theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; ư c hư ng ph c p lưu ng h s 0,6 m c ti n lương t i thi u; Thanh tra viên xây d ng ư c hư ng ph c p theo Quy t nh s 202/2005/Q -TTg ngày 09 tháng 8 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p trách nhi m theo ngh i v i Thanh tra viên, c th : Thanh tra viên chính ư c hư ng ph c p trách nhi m theo ngh b ng 20% m c lương cơ b n hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có), Thanh tra viên ư c hư ng ph c p trách nhi m theo ngh b ng 25% m c lương cơ b n hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có). 2. Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng ư c phân công ph trách Thanh tra Xây d ng ngoài vi c hư ng lương và ph c p theo ch c v còn ư c hư ng ph c p như Phó Chánh Thanh tra Xây d ng. 3. Thanh tra viên và các ch c danh khác khi thi hành công v ư c pháp lu t b o v , ư c khen thư ng và hư ng các ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. 4. Thanh tra viên xây d ng và nh ng ngư i ư c c p có thNm quy n i u ng làm công tác cư ng ch phá d công trình vi ph m pháp lu t v xây d ng ư c hư ng 10% lương t i thi u cho m i ngày tham gia. Chương IX. KINH PHÍ HO T NG i u 19. Ngu n kinh phí ho t ng Thanh tra Xây d ng các phư ng th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan nhà nư c theo quy nh t i Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph .
 10. Kinh phí ho t ng c a Thanh tra Xây d ng phư ng do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. T l trích và các kho n chi t ngu n thu ph t l i 100% các kho n thu ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m pháp lu t xây d ng, qu n lý, s d ng t ai, b o v môi trư ng cho ngân sách phư ng chi cho ho t ng chuyên môn, làm ngoài gi hành chính, làm ngày l , ngày T t, th b y, ch nh t và ngày ngh khác c a Thanh tra Xây d ng phư ng; mua b sung phương ti n, thi t b k thu t và trích thư ng cho Thanh tra Xây d ng phư ng. M c chi c th theo quy nh c a pháp lu t. Chương X. M I QUAN H CÔNG TÁC VÀ THÔNG TIN TUYÊN TRUY N i u 21. M i quan h công tác i v i Thanh tra Xây d ng phư ng 1. i v i Thanh tra Xây d ng qu n: Thanh tra Xây d ng phư ng giúp Ch t ch y ban nhân dân phư ng th c hi n m i quan h ph i h p v i Thanh tra Xây d ng qu n trong vi c cư ng ch thi hành quy t nh bu c tháo d công trình xây d ng vi ph m thu c thNm quy n x lý c a y ban nhân dân qu n trên a bàn phư ng; Thanh tra Xây d ng phư ng ch u s hư ng d n nghi p v c a Thanh tra Xây d ng qu n. 2. i v i y ban nhân dân phư ng: Thanh tra Xây d ng phư ng ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân phư ng. Thanh tra Xây d ng phư ng tr c ti p nh n s ch o c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân phư ng v k t qu th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. 3. i v i Công an phư ng: Công an phư ng h tr thi hành quy t nh c a y ban nhân dân phư ng v ngăn ch n thi công, cư ng ch phá d i v i công trình xây d ng vi ph m pháp lu t trên a bàn. 4. i v i y ban M t tr n T qu c, các oàn th , ngành khác thu c phư ng: Thanh tra Xây d ng phư ng có m i quan h ph i h p và h tr công tác trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh; Khi các t ch c nêu trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng, nhi m v liên quan, Thanh tra Xây d ng phư ng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình Ch t ch y ban nhân dân phư ng gi i quy t.
 11. 5. i v i công ch c ph trách a chính - xây d ng phư ng: Công ch c chuyên môn có trách nhi m hư ng d n, cung c p y các thông tin, tài li u quy nh v xây d ng, quy ho ch, l gi i, ch gi i các lo i hành lang an toàn trên a bàn nh m t o i u ki n giúp Thanh tra Xây d ng phư ng hoàn thành t t nhi m v . Chương XI. I U KHO N THI HÀNH i u 22. Ch t ch y ban nhân dân phư ng ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n Quy ch này. y ban nhân dân phư ng hư ng d n và t o i u ki n thu n l i cho ch u tư xây d ng công trình, nhà làm th t c xin phép xây d ng, c i t o, s a ch a công trình, nhà theo quy nh pháp lu t; t ch c thanh tra, ki m tra, x lý k p th i các trư ng h p vi ph m pháp lu t v xây d ng. i u 23. Trong quá trình th c hi n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng k p th i báo cáo tình hình th c hi n, nêu nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh ho c nh ng n i dung chưa phù h p, thông qua Thanh tra Xây d ng qu n và Phòng N i v qu n xu t trình y ban nhân dân qu n s a i, b sung Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản