intTypePromotion=4

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2012/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2013 Số: 04/2013/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2012/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Căn cứ Nghị định số 67/CP ngày 31 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Căn cứ Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan khác; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể như sau: "Điều 7. Quản lý phóng viên
  2. 1. Phóng viên trong nước: Phóng viên hoạt động nghiệp vụ báo chí phải có thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn t ỉnh và các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư điều 3; - Bộ TT&TT; - Cục KT VBQPPL - B ộ Tư pháp; - Cổng TTĐTCP; - TTTU; - TTHĐND tỉnh; - CT và PCT UBND tỉnh; Ngô Hòa - VP: PCVP và CV; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, VH.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản