Quyết định số 05/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2003/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP TỔNG CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG VIỆT NAM VÀO TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ; Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam. Danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam tại thời điểm sáp nhập kèm quyết định này. Điều 2. 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam và Hội đồng quản trị Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tổ chức tiếp nhận nguyên trạng cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam theo đúng các quy định của Pháp luật và báo cáo Bộ Công nghiệp trước ngày 15 tháng 3 năm 2003. 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam trong quý I năm 2003 trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét quyết định Phương án sắp xếp lại về tổ chức và cán bộ lãnh đạo các đơn vị thành viên và của Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam; Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam ( bổ sung, sửa
  2. đổi) phù hợp với nhiệm vụ được giao và tổ chức đăng ký kinh doanh bổ sung theo qui định của Pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Đá quý và Vàng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 3, - VP Chính phủ, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính, Hoàng Trung Hải - Bộ Công an, - Bộ LĐTB&XH, - Ngân hàng Nhà nước, - Bộ Nội vụ, - Các đ/c Thứ trưởng, - Ban ĐMPTDN Bộ CN, - Lưu VP, TCCB. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TCTY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG VIỆT NAM TẠI THỜI ĐIỂM SÁP NHẬP (Kèm quyết định số 05 /2003/QĐ-BCN ngày 13 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam) I Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập 1 Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội 2 Công ty Đá quý và Vàng Tây Nguyên 3 Công ty Đá quý và Vàng Tp. Hồ Chí Minh 4 Công ty Đá quý và Vàng Việt Bắc 5 Công ty Đá quý và Vàng Lâm Đồng 6 Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái 7 Công ty Khoan và Dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ II Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc
  3. 1 Công ty Khảo sát thăm dò mỏ 2 Trung tâm Đá quý và Hàng trang sức Hà Nội 3 Công ty Đá quý và Vàng Nghệ An III Đơn vị sự nghiệp 1 Trung tâm Nghiên cứu Kiểm định Đá quý và Vàng Tổng cộng 11 đơn vị
Đồng bộ tài khoản