Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi Quyết định số 22/1998/QĐ-UBND ngày 15/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- ---------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 12 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/1998/QĐ-UBND NGÀY 15/8/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ MỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 22/1998/QĐ-UB ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 14 “về việc sửa đổi Nghị quyết số 07/1998/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 5 về mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bỏ nội dung về việc quy định “Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được thu tiền tham gia xây dựng trường theo Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 1973 của Thủ tướng Chính phủ. Mức thu do UBND huyện, thị xã qui định.” trong Điều V của Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung còn lại của Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu không nêu tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thực hiện./ TM. UBND TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Văn Họa
Đồng bộ tài khoản