intTypePromotion=3

Quyết định Số: 05/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 05/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------Số: 05/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bình Tân, ngày 27 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN BÌNH TÂN ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2009/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 05/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT QUẬN BÌNH TÂN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 05/2010/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 27 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN BÌNH TÂN ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2009/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận - huyện; Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận Bình Tân tại Tờ trình số 210/TTr-NV ngày 21 tháng 4 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ- UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, như sau: “2. Chức năng: Phòng Nội vụ quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng”.
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Huỳnh Văn Chính
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản