Quyết định số 06/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2002/QĐ-BCN về giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để bãi bỏ Quyết định số 29/2000/QĐ-BCN ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và xây dựng phương án để bán Công ty Bia và Nước giải khát theo Nghị định 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2002/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2002 S : 06/2002/QĐ-BCN QUY T Đ NH V VI C BÃI B QUY T Đ NH S 29/2000/QĐ-BCN NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P VÀ XÂY D NG PHƯƠNG ÁN Đ BÁN CÔNG TY BIA VÀ NƯ C GI I KHÁT THEO NGH Đ NH 103/1999/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999 C A CHÍNH PH V GIAO, KHOÁN, BÁN, CHO THUÊ DOANH NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Công văn s 1189/CP-ĐMDN ngày 31 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Phương án t ch c l i s n xu t m t s đơn v thành viên c a T ng công ty Than Vi t Nam; Xét đ ngh c a T ng công ty Than Vi t Nam (Công văn s 2504/CV-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2001); Theo đ ngh c a Ban Đ i m i và Phát tri n doanh nghi p B Công nghi p và V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Bãi b Quy t đ nh s 29/2000/QĐ-BCN ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a B trư ng B Công nghi p v chuy n Công ty Bia và Nư c gi i khát thành Công ty c ph n Vi t Đ c. Đi u 2. Công ty Bia và nư c gi i khát xây d ng phương án đ bán Công ty theo Ngh đ nh 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v g iao, khoán, bán, cho thuê doanh nghi p báo cáo T ng công ty Than Vi t Nam trình B Công nghi p xem xét, quy t đ nh. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i đ ng qu n t r và T ng giám đ c T ng công ty Than Vi t Nam, Giám đ c Công ty Bia và Nư c gi i k hát ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 2, - Văn phòng Chính ph , - Ban Ch đ o Đ M và PTDN, - B Tài chính, - B K ho ch và Đ u tư, - Ngân hàng Nhà nư c VN, - Kho b c Nhà nư c, Nguy n Xuân Thuý - C c Tài chính DN, - UBND t nh Qu ng Ninh, - Ban ĐM và PTDN B CN, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản