Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
6
download

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đấu thầu, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KL K NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/2009/Q -UBND Buôn Ma Thu t, ngày 18 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÂN C P TH M QUY N QUY T NNH PHÊ DUY T H SƠ U TH U, MUA S M, S A CH A L N TÀI S N C A CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ƠN VN S NGHI P CÔNG L P B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP, ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 179/2007/Q -TTg, ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch t ch c mua s m tài s n, hàng hoá t ngân sách Nhà nư c theo phương th c t p trung; Căn c Thông tư s 22/2008/TT-BTC, ngày 10/3/2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Quy ch t ch c mua s m tài s n, hàng hoá t ngân sách nhà nư c theo phương th c t p trung ban hành kèm theo Quy t nh s 179/2007/Q -TTg ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Thông tư s 63/2007/TT-BTC, ngày 15/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan Nhà nư c b ng ngu n v n Nhà nư c; Thông tư s 131/2007/TT-BTC, ngày 05/11/2007 v vi c s a i, b sung Thông tư 63/2007/TT-BTC; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-H ND, ngày 11/7/2008 c a H i ng Nhân dân t nh v vi c phân c p qu n lý Nhà nư c i v i tài s n Nhà nư c t i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p, tài s n ư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c thu c t nh; Theo ngh c a S Tài chính t i T trình s 08/TTr-STC, ngày 13/01/2009, QUY T NNH: i u 1. Quy nh v phân c p thNm quy n phê duy t h sơ u th u, mua s m, s a ch a l n tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c (không áp d ng cho vi c mua s m, s a ch a tài s n b ng ngu n v n u tư xây d ng cơ b n) v i các n i dung sau: I. TH C HI N MUA S M TÀI S N RIÊNG L B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C:
  2. 1. ThNm quy n phê duy t k ho ch u th u mua s m tài s n: Th c hi n theo quy nh t i i u 5, Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 36/2008/Q -UBND, ngày 09/9/2008 c a UBND t nh v vi c phân c p qu n lý Nhà nư c i v i tài s n Nhà nư c t i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p, tài s n ư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c thu c t nh. Th trư ng các cơ quan, ơn v (ho c th trư ng b ph n, phòng, ban) ư c giao nhi m v mua s m tài s n có trách nhi m l p k ho ch u th u theo úng quy nh t i m c II, ph n II, Thông tư s 63/2007/TT/BTC, ngày 15/6/2007 c a B Tài chính, trình k ho ch u th u lên ngư i có thNm quy n xem xét phê duy t; g i cơ quan, t ch c, b ph n thNm nh ư c quy nh t i kho n 2, m c I, i u 1 c a Quy t nh này. 2. ThNm quy n phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u: a) i v i gói th u mua s m tài s n có giá tr t 01 t ng tr lên, do Ch t ch y ban Nhân dân t nh phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u; giao cho S K ho ch và u tư ch u trách nhi m thNm nh h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u. b) i v i các ơn v d toán thu c ngân sách c p t nh; - i v i gói th u mua s m tài s n có giá tr t 500 tri u ng n dư i 01 t ng (tr tài s n là xe ô tô): Giao cho Giám c S Tài chính phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u. - i v i gói th u mua s m tài s n có giá tr t 100 tri u ng n dư i 500 tri u ng (tr tài s n là xe ô tô): Giao cho Giám c các S , ban, ngành c p t nh; Th trư ng ơn v d toán c p I phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u. Th trư ng cơ quan quy t nh giao cho ơn v tr c thu c có năng l c thNm nh h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u. - i v i gói th u mua s m tài s n thu c án ho c d toán mua s m thư ng xuyên có giá tr dư i 100 tri u ng, Th trư ng cơ quan, ơn v l a ch n hình th c mua s m như sau: + Trư ng h p gói th u có giá tr t 20 tri u ng n dư i 100 tri u ng: Cơ quan, ơn v mua s m l y báo giá c a ít nh t ba nhà th u khác nhau, làm cơ s l a ch n nhà th u t t nh t, b o m ch t lư ng, giá c th p và m t s yêu c u khác (th i h n cung c p hàng hoá, các yêu c u v b o hành, ào t o, chuy n giao, không phân bi t nhà th u trên cùng a bàn ho c khác a bàn…). + Trư ng h p gói th u có giá tr dư i 20 tri u ng: Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh vi c mua s m cho phù h p, hi u qu và t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình; vi c mua s m tài s n ph i m b o th t c, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. c) i v i các ơn v d toán thu c ngân sách c p huy n, thành ph :
  3. - Ch t ch UBND các huy n, thành ph phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u thu c ngân sách huy n, thành ph i v i gói th u mua s m tài s n có giá tr t 100 tri u ng n dư i 01 t ng (tr tài s n là xe ô tô); Trư ng phòng Tài chính - K ho ch huy n, thành ph ch u trách nhi m thNm nh h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u, trình Ch t ch UBND huy n, thành ph quy t nh. - i v i gói th u mua s m tài s n thu c án ho c d toán mua s m thư ng xuyên có giá tr dư i 100 tri u ng; giao cho Th trư ng cơ quan, ơn v thu c ngân sách c p huy n, thành ph quy t nh l a ch n hình th c mua s m cho phù h p, có hi u qu và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình; trình t và th t c mua s m th c hi n theo úng i m b, kho n 2, m c I, i u 1 c a Quy t nh này. 3. i v i vi c mua s m tài s n thu c án ho c ã ư c b trí mua s m trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a các cơ quan, ơn v thì không ph i l p báo cáo kinh t k thu t; riêng các gói th u mua s m tài s n òi h i k thu t cao ho c ph c t p thì cơ quan, ơn v ư c thuê tư v n thNm nh giá, tính năng k thu t, cơ s pháp lý …, b o m công tác thNm nh có ch t lư ng; khuy n khích các cơ quan, ơn v th c hi n vi c thNm nh giá trư c khi tri n khai, th c hi n mua s m tài s n theo quy nh. 4. Th i gian thNm nh trong u th u t i a là 15 ngày (mư i lăm ngày), k t ngày nh n y h sơ h p l . - Th i gian thNm nh k ho ch u th u t i a là 5 ngày (năm ngày). - Th i gian thNm nh h sơ m i th u t i a là 5 ngày (năm ngày). - Th i gian thNm nh k t qu l a ch n nhà th u t i a là 5 ngày (năm ngày). II. TH C HI N MUA S M TÀI S N, HÀNG HOÁ T P TRUNG T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THEO QUY T NNH S 179/2007/Q -TTG, NGÀY 26/11/2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH : 1. Căn c vào k ho ch và d toán kinh phí mua s m tài s n, hàng hoá hàng năm c a các S , ban, ngành c p t nh; các huy n, thành ph i v i các tài s n, hàng hoá có s lư ng mua s m nhi u, t ng giá tr mua s m l n và có yêu c u ư c trang b ng b , hi n i: Giao cho S Tài chính l p k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i các gói th u mua s m tài s n, hàng hoá t ngân sách Nhà nư c theo phương th c t p trung, trình UBND t nh phê duy t. 2. Trình t , th t c l p, thNm nh, phê duy t h sơ m i th u; thNm nh, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u ư c th c hi n theo úng quy nh t i kho n 2, m c I, i u 1 c a Quy t nh này và Quy ch t ch c mua s m tài s n, hàng hoá t ngân sách Nhà nư c theo phương th c t p trung ban hành kèm theo Quy t nh s 179/Q -TTg, ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư s 22/2008/TT-BTC, ngày 10/3/2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Quy ch t ch c mua s m tài s n, hàng hoá t ngân sách Nhà nư c theo phương th c t p trung ban hành kèm theo Quy t nh s 179/2007/Q -TTg, ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph .
  4. III. S A CH A L N TÀI S N: Giao cho Th trư ng các ơn v thu c ngân sách c p t nh, l a ch n nhà th u và quy t nh phê duy t k t qu ch nh th u i v i gói th u s a ch a l n tài s n ã b trí kinh phí trong d toán hàng năm c a các cơ quan, ơn v có giá tr dư i 01 t ng. i u 2. Các n i dung khác không có trong Quy nh này thì th c hi n theo Thông tư s 63/2007/TT-BTC, ngày 15/6/2007; Thông tư s 131/2007/TT-BTC, ngày 05/11/2007 c a B Tài chính và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng y ban Nhân dân t nh, Giám c các S : Tài chính, K ho ch và u tư, Kho b c Nhà nư c t nh; Th trư ng các S , ban, ngành thu c t nh; Ch t ch y ban Nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Website Chính ph ; - B Tài chính; - V pháp ch - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - UBMTTQVN t nh; - TT. H ND t nh; L Ng c Cư - òan i bi u Qu c h i t nh; - CT, PCT. UBND t nh; - Báo k L k; ài PTTH t nh; - Trung tâm Công báo t nh; - Các BPNC - VP. UBND t nh; - Lưu: VT, TM.(T-TM)
Đồng bộ tài khoản