Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
7
download

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ thiệt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 06/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V S A I, B SUNG M T S N I DUNG T I QUY NNH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 135/2002/Q -UB NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2002 VÀ QUY T NNH S 123/2006/Q -UBND NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2006 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V B I THƯ NG, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG KHU QUY HO CH XÂY D NG KHU Ô THN M I TH THIÊM VÀ CÁC KHU PH C V TÁI NNH CƯ T I QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 1997/Q -UB ngày 10 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu h i và giao t xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm và Quy t nh s 3617/Q -UB ngày 04 tháng 9 năm 2002 v vi c thu h i t xây d ng khu tái nh cư t i phư ng An Phú, qu n 2 ph c v b i thư ng gi i phóng m t b ng Khu ô th m i Th Thiêm; Căn c k t lu n c a Thư ng tr c Thành y t i Thông báo s 411-TB/TU ngày 27 tháng 11 năm 2008 và Thông báo s 444-TB/TU ngày 09 tháng 01 năm 2009 v i u ch nh, b sung, hoàn thi n chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 t i T trình s 141/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 và T trình s 02/TT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2009 v ngh i u ch nh, b sung m t s chính sách h tr và tái nh cư i v i d án Khu ô th m i Th Thiêm; ý ki n c a S Tư pháp t i Công văn s 136/STP-VB ngày 15 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s n i dung t i Quy nh v n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong khu quy ho ch xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm và các khu ph c v tái nh cư t i qu n 2 ban hành kèm theo Quy t nh s 135/2002/Q -UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 (g i t t là Quy t nh 135/2002/Q -UB) và Quy t nh s 123/2006/Q -UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 (g i t t là Quy t nh 123/2006/Q -UBND) c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung Quy t nh s 135/2002/Q -UB v b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư trong khu quy ho ch xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm và các khu ph c v tái nh cư t i qu n 2, như sau: 1. S a i, b sung i m 1.3, kho n 1, i u 2 c a Quy t nh s 123/2006/Q -UBND như sau: “a.6. - M c h tr giá i v i căn h chung cư và n n t tái nh cư: - M c h tr giá i v i căn h chung cư theo giá bán tái nh cư là 16.000.000 ng/m2. - M c h tr giá i v i căn h chung cư theo giá bán không kinh doanh là 8.000.000 ng/m2. - M c h tr giá iv in n t theo giá bán tái nh cư là 12.000.000 ng/m2.” 2. S a i, b sung i m 4.1 kho n 4 i u 2 c a Quy t nh 123/2006/Q -UBND như sau:
  2. “ 7. H tr di n tích căn h chung cư i v i t nông nghi p b thu h i, i u ki n ư c b i thư ng (tr t l n, chi m và t nông nghi p xen k trong khu dân cư; t bi n ven kênh r ch): 7.1. i v i h có t nông nghi p b thu h i toàn b , ngoài chi phí b i thư ng, h tr v t nông nghi p theo quy nh, ư c nh n thêm ph n h tr giá chênh l ch ư c hư ng t chính sách mua căn h chung cư tính theo s m2 căn h chung cư ư c quy i theo t l 4,5%, c th như sau (B ng ph l c kèm theo Quy t nh 123/2006/Q -UBND): 7.1.1. Căn c vào di n tích tiêu chuNn (s m2) căn h chung cư quy i, ư c h tr b ng ti n theo m c h tr giá i v i căn h chung cư theo giá bán tái nh cư quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy t nh này. 7.1.2. Riêng i v i h có di n tích t nông nghi p b thu h i t 1.000m2 tr lên, có h khNu t i thành ph H Chí Minh thì ư c h tr mua căn h chung cư có di n tích tương ương v i di n tích quy i theo giá tái nh cư nhưng không quá 200m2/h ( i v i trư ng h p có di n tích quy i nh hơn 56m2 thì ư c mua căn h chung cư 56m2 theo giá tái nh cư), ph n di n tích căn h chung cư chênh l ch ư c thanh toán b ng ti n; n u không nh n h tr b ng căn h chung cư thì nh n b ng ti n theo quy nh t i ti t 7.1.1 nêu trên. 7.1.3. i v i h có di n tích t nông nghi p b thu h i nh hơn 1000m2, căn c vào di n tích quy i ư c h tr b ng ti n theo m c h tr giá i v i căn h chung cư theo giá bán tái nh cư (quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy t nh này). 7.2. i v i h có t nông nghi p b thu h i m t ph n, ngoài chi phí b i thư ng, h tr v t nông nghi p theo quy nh, ư c nh n thêm ph n h tr giá b ng ti n theo s m2 căn h chung cư ư c quy i theo giá bán tái nh cư tương t như trư ng h p b thu h i toàn b quy nh t i i m 7.1 trên”. 3. S a i, b sung i u 13 c a Quy t nh 135/2002/Q -UB: a) S a i, b sung i m c, kho n 5 i u 13 như sau: “Di n tích căn h chung cư tái b trí cho các trư ng h p i u ki n tái nh cư theo giá bán tái nh cư t i các khu tái nh cư nh nh t t 56 m2/căn và t i a không quá 200 m2/h . Di n tích n n t tái b trí t 80 m2/n n và t i a không quá 200 m2/h .” b) S a i, b sung i m a kho n 6 i u 13 như sau: “a) Vi c tái nh cư ư c áp d ng cho các trư ng h p có nhà , t b thu h i và ph i di chuy n toàn b , có gi y t h p l ho c không có gi y t h p l v quy n s h u nhà và quy n s d ng t nhưng thu c i tư ng ư c b i thư ng v t theo quy nh t i m c b, kho n 3, i u 3 c a Quy nh ư c ban hành kèm theo Quy t nh 135/2002/Q -UB, có yêu c u tái b trí v i nguyên t c b trí tương ương di n tích tiêu chuNn tái nh cư ư c hư ng (nhưng không quá 200m2/h ), không h n ch s lư ng căn h chung cư ho c s n n t t i khu tái nh cư.” i u 2. B sung chính sách h tr tái nh cư i v i các trư ng h p ã nh n căn h chung cư, n n t t i các khu tái nh cư và i u ch nh chính sách h tr t m cư như sau: 1. i v i các trư ng h p ã b trí căn h chung cư, n n t t i các khu tái nh cư (chung cư An Phúc - An L c, chung cư thu c Khu ô th An Phú - An Khánh, cao c Lương nh C a, cao c An Cư, chung cư Th nh M L i, Khu 1 - 143ha, Khu 50ha - Cát Lái): a) ư c h tr b sung b ng ti n i v i ph n di n tích tiêu chuNn tái nh cư ư c hư ng. Không gi i quy t hoán i v trí ã b trí tái nh cư. b) M c giá h tr chênh l ch v trí tái nh cư b ng m c h tr giá i v i căn h chung cư, n n t theo giá bán tái nh cư (quy nh t i kho n 1, i u 1 là 16.000.000 ng/m2) tr giá chuy n như ng th c t bình quân c a khu chung cư, n n t ã b trí.
  3. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 phê duy t m c giá chuy n như ng th c t bình quân c a các khu chung cư, n n t ã b trí làm cơ s tính m c giá h tr chênh l ch v trí, chi tr h tr cho các h dân (n u có chênh l ch giá). 2. i u ch nh chính sách h tr t m cư như sau: i v i các trư ng h p ã bàn giao m t b ng, t lo nơi t m cư ang ch b trí tái nh cư; các trư ng h p chưa b i thư ng nhưng có ơn t nguy n di d i và bàn giao m t b ng ang s d ng tri n khai thi công d án thì ư c chi ti n h tr t m cư m t l n v i th i h n là 24 tháng (h tr tr n gói) theo m c chi phí h tr ti n thuê nhà t m cư do y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 3. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Các n i dung khác c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 135/2002/Q -UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quy t nh s 123/2006/Q -UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph không trái v i Quy t nh này v n có hi u l c thi hành. 2. Quy t nh này áp d ng i v i các trư ng h p ư c b i thư ng, h tr và tái nh cư theo chính sách quy nh t i Quy t nh s 135/2002/Q -UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quy t nh s 123/2006/Q -UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tư pháp, Chánh Thanh tra thành ph , Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban Qu n lý u tư xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c khác, các h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản