Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU L PHÍ ĂNG KÝ CƯ TRÚ, C P CH NG MINH NHÂN DÂN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c "Tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân". Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 c a B Tài chính hư ng d n v l phí ăng ký cư trú thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân T nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 c a B Công an hư ng d n m t s i m v l phí ăng ký cư trú, c p ch ng minh nhân dân; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c thu thành ph Hà N i t i Công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 31/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp thành ph Hà N i,
  2. QUY T NNH i u 1. i tư ng n p l phí 1. L phí ăng ký cư trú a) i tư ng mi n và không thu l phí: - i tư ng mi n thu khi c p m i s t m trú, khi c p m i s h khNu trong các trư ng h p sau: + ăng ký m i sinh ho c trư c ây chưa ư c c p s h khNu do không xác nh ư c nơi ăng ký thư ng trú ho c ã ư c ăng ký thư ng trú nhưng chưa ư c c p s h khNu, nay ư c c p s h khNu m i theo quy nh c a Lu t Cư trú. + Chuy n nơi ăng ký thư ng trú ra ngoài ph m vi qu n, huy n và c p tương ương c a thành ph và ư c c p s h khNu m i, tr trư ng h p chuy n c h gia ình. + Tách s h khNu. + i u ch nh l i nguyên quán, a ch trong s h khNu do nhà nư c và Thành ph thay i a gi i hành chính, t tên ư ng ph , s nhà, xóa tên trong s h khNu - i tư ng không thu: + B , m , v , ch ng, con dư i 18 tu i c a li t sĩ; thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh; bà m Vi t Nam anh hùng. + H gia ình theo di n xóa ói gi m nghèo; công dân thu c xã, th tr n vùng cao theo quy nh c a U ban dân t c. + ính chính thay i l i các n i dung thông tin trong s h khNu, s t m trú do l i c a cơ quan ăng ký cư trú làm sai c a công dân. b) i tư ng ph i n p l phí ăng ký cư trú: H gia ình, công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v n còn qu c t ch Vi t Nam tr v Vi t Nam sinh s ng làm th t c ăng ký thư ng trú và t m trú trên a bàn Thành ph Hà n i khi th c hi n ăng ký cư trú v i cơ quan Công an thì ph i n p l phí ăng ký cư trú theo quy nh sau: (Tr các trư ng h p quy nh mi n và không thu l phí nêu trên). - ăng ký chuy n n c h (K c ăng ký thư ng trú, t m trú). - C p l i, i s h khNu và s t m trú b hư h ng, b m t - C p i s h khNu, s t m trú n u ch h yêu c u i s m i vì lý do Nhà nư c thay i a gi i hành chính, tên ư ng ph , s nhà.
  3. - i u ch nh nh ng thay i trong s h khNu, s t m trú (Tr các trư ng h p quy nh mi n và không thu l phí nêu trên). 2. L phí c p ch ng minh nhân dân a) i tư ng mi n và không thu l phí c p ch ng minh nhân dân: - i tư ng mi n thu l phí c p CMND: + C p m i ch ng minh nhân dân. + C p i ch ng minh nhân dân do ch ng minh nhân dân h t th i h n s d ng (quá 15 năm k t ngày c p). - i tư ng không thu l phí c p CMND: + B , m , v , ch ng, con dư i 18 tu i c a li t sĩ; thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh. + Công dân thu c xã, th tr n vùng cao theo quy nh c a U ban dân t c. + C p i CMND do Nhà nư c, Thành ph thay i a gi i hành chính, s nhà, tên ư ng ph m i. + C p i, l i CMND có sai sót v các n i dung thông tin ghi trong CMND do l i cơ quan c p CMND. b) i tư ng ph i n p l phí c p CMND: Công dân Vi t Nam có h khNu thư ng trú trên a bàn thành ph Hà N i ư c cơ quan Công an c p l i, c p i ch ng minh nhân dân do b m t, hư h ng không s d ng ư c, thay i các n i dung ghi trong ch ng minh nhân dân, thay i nơi thư ng trú ngoài ph m vi c p t nh ph i n p l phí c p ch ng minh nhân dân (tr các trư ng h p quy nh mi n và không thu l phí nêu trên). i u 2. M c thu l phí M c thu l phí STT Danh m c thu l phí Các qu n và Các huy n và các phư ng các xã I L PHÍ ĂNG KÝ CƯ TRÚ ăng ký chuy n n c h (K c ăng ký 1 10.000 /l n 5.000 /l n thư ng trú, t m trú) C p l i, i s h khNu và s t m trú b hư 2 15.000 /l n 7.500 /l n h ng, b m t. 3 C p i s h khNu, s t m trú n u ch h yêu 8.000 /l n 4.000 /l n c u i s m i vì lý do Nhà nư c thay i a
  4. gi i hành chính, tên ư ng ph , s nhà. i u ch nh nh ng thay i trong s h khNu, 4 s t m trú (Tr các trư ng h p mi n và không 5.000 /l n 2.500 /l n thu nêu trên). II L PHÍ C P CH NG MINH NHÂN DÂN C p l i, c p i CMND do b m t, hư h ng không s d ng ư c, thay i các n i dung 3.000 /l n 1 ghi trong CMND, thay i nơi thư ng trú 6000 /l n c p c p ngoài ph m vi c p t nh. (l phí này không bao g m ti n nh c a ngư i ư c c p CMND) i u 3. ơn v thu l phí 1. L phí ăng ký cư trú: - ăng ký thư ng trú: Công an qu n, huy n và c p tương ương. - ăng ký t m trú: Công an phư ng, xã, th tr n, n công an. 2. L phí c p ch ng minh nhân dân: Công an qu n, huy n và c p tương ương, Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i- CATP Hà N i. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n l phí thu ư c - Công an Thành ph , Công an các qu n và Hà ông, Sơn Tây, các phư ng: N p ngân sách nhà nư c 65%; ư c l i 35% t ng s l phí thu ư c. - Công an a bàn các huy n, xã: N p ngân sách nhà nư c 30%; ư c l i 70% t ng s l phí thu ư c. ơn v thu phí ph i qu n lý, s d ng, quy t toán s ti n l phí thu ư c theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính và Thông tư s 06/2008/TT- BCA-C11 ngày 27/5/2008 c a B Công an hư ng d n m t s i m v l phí ăng ký cư trú, c p ch ng minh nhân dân. i u 5. Ch ng t thu l phí S d ng biên lai thu l phí do cơ quan Thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành
  5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 126/2007/Q -UB ngày 22/10/2007 c a UBND thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu l phí h khNu, ch ng minh nhân dân trên a bàn thành ph Hà N i, Quy t nh s 2262/2006/Q -UBND ngày 19/12/2006 c a UBND T nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây.. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Tư pháp; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c thu thành ph Hà N i; Công An thành ph ; Công an các Phư ng, xã, qu n, huy n và c p tương ương; Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n và c p tương ương; Các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản