Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH HÀ NAM NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/2010/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 15 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú; Căn cứ Nghị định 158/2005/NĐ-CP Ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Thực hiện đề án 725/ĐA-UBND ngày 28/5/2008 của UBND tỉnh Hà Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Xét đề nghị của Sở Tư pháp và Công an tỉnh Hà Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và đăng ký, quản lý cư trú”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
  2. Trần Xuân Lộc QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về sự phối hợp giữa cán bộ tư pháp - hộ tịch xã phường, thị trấn với cán bộ làm công tác đăng ký cư trú ở xã, thị trấn và thành phố Phủ Lý trong việc thực hiện nhiệm vụ đăng ký quản lý hộ tịch, đăng ký quản lý cư trú. Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 1. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan, công chức thực thi công vụ. Thủ trưởng các ngành Công an, Tư pháp thường xuyên đôn đốc đảm bảo thực hiện quy chế phối hợp. 2. Đảm bảo cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện công việc về đăng ký quản lý hộ tịch và đăng ký quản lý cư trú có liên quan. Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 3. Phối hợp trong việc đăng ký khai sinh, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch với đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
  3. 1. Sau khi đăng ký khai sinh, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn hướng dẫn công dân tới cơ quan công an để thực hiện các thủ tục đăng ký, điều chỉnh hộ khẩu. 2. Hàng tuần (đối với các xã, thị trấn thuộc huyện) và hàng tháng (đối với các xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý), cán bộ làm công tác đăng ký cư trú chủ động phối hợp với cán bộ tư pháp - hộ tịch cập nhật các dữ liệu đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch tại khoản 1 Điều này. 3. Trên cơ sở dữ liệu do cán bộ tư pháp - hộ tịch cung cấp, cán bộ làm công tác đăng ký cư trú kiểm tra, đối chiếu với sổ quản lý cư trú. Đối với những trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch mà chưa đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thì cán bộ làm công tác đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo tới công dân đó để thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu. 4. Công an xã, thị trấn của huyện và Công an thành phố Phủ Lý sau khi đã làm thủ tục đăng ký hộ khẩu mới sinh, xóa tên trong sổ hộ khẩu khi công dân khai tử, đính chính thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu phải điều chỉnh ngay trong sổ hộ khẩu gốc (HK11) và thông báo bằng văn bản, gửi hồ sơ hộ khẩu về công an huyện chậm nhất 5 ngày để Công an huyện kịp thời bổ sung trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu (đối với xã, thị trấn của huyện) và thông báo bằng văn bản cho công an xã, phường chậm nhất 5 ngày để theo dõi và quản lý (đối với công an thành phố Phủ Lý). Điều 4. Phối hợp trong việc đăng ký kết hôn, nuôi nhận con nuôi và đăng ký cư trú 1. Sau khi đăng ký kết hôn, nuôi nhận con nuôi, cán bộ tư pháp- hộ tịch xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 quy chế này. 2. Trên cơ sở dữ liệu do cán bộ tư pháp- hộ tịch cung cấp, cán bộ làm công tác đăng ký cư trú xem xét, xác định nơi cư trú của vợ, chồng hoặc của người được nhận làm con nuôi, nếu thuộc trường hợp phải đăng ký cư trú tại địa phương thì thông báo cho công dân thực hiện việc đăng ký cư trú. Điều 5. Phối hợp giải quyết những trường hợp hồ sơ giấy tờ về hộ khẩu không thống nhất với hồ sơ giấy tờ về hộ tịch Đối với công dân có yêu cầu giải quyết hồ sơ giấy tờ về hộ khẩu không thống nhất với hồ sơ giấy tờ về hộ tịch thì công an thành phố Phủ Lý hoặc Công an xã, thị trấn thuộc huyện chủ trì phối hợp với cán bộ tư pháp - hộ tịch để giải quyết.
  4. Điều 6. Phối hợp rà soát hồ sơ giấy tờ về hộ tịch và hộ khẩu Hàng quý cán bộ tư pháp - hộ tịch chủ trì phối hợp với cán bộ làm công tác đăng ký cư trú rà soát hồ sơ giấy tờ về hộ tịch và hộ khẩu phát sinh trong quý đó. Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã Chỉ đạo, kiểm tra cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo Quy chế này. Điều 8. Trách nhiệm của cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã 1. Sau khi giải quyết công việc về hộ tịch cho công dân thì phải hướng dẫn họ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết việc về cư trú có liên quan đến việc đăng ký hộ tịch mà mình vừa thực hiện. 2. Cung cấp số liệu về hộ tịch cho cán bộ làm công tác đăng ký cư trú đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời. Điều 9. Trách nhiệm của Trưởng công an thành phố, trưởng công an xã, thị trấn thuộc huyện 1. Phối hợp hoặc chỉ đạo cán bộ làm công tác đăng ký cư trú phối hợp với cán bộ tư pháp hộ tịch để thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú ở địa phương. 2. Bảo đảm thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký cư trú đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không được sách nhiễu, gây phiền hà cho công dân. Điều 10. Điều khoản thi hành Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tư pháp hoặc Công an tỉnh tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Đồng bộ tài khoản