Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
69
lượt xem
7
download

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 07/2008/Q -BTNMT Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH VIÊN CH C TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 01/2008/Q -BNV ngày 04 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành ch c danh và mã ng ch viên ch c ngành tài nguyên và môi trư ng; văn b n s 2333/BNV-CCVC ngày 04 tháng 8 năm 2008 c a B N i v th m nh tiêu chu n nghi p v các ng ch viên ch c ngành tài nguyên và môi trư ng; Xét ngh c a V trư ng các V : T ch c cán b , Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c ngành tài nguyên và môi trư ng. i u 2. Tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c ngành tài nguyên và môi trư ng là căn c th c hi n vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý i ngũ viên ch c ngành tài nguyên và môi trư ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Qu c h i; Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Tòa án nhân dân t i cao; Ph m Khôi Nguyên - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tài nguyên và Môi trư ng;
 2. - B trư ng, các Th trư ng; - Các ơn v tr c thu c B ; - Lưu VT, TCCB, PC. TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH VIÊN CH C NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2008/Q -BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) I. TR C NA B N VIÊN CHÍNH (MÃ S NG CH 14.233) 1. Ch c trách Là viên ch c chuyên môn k thu t, ch u trách nhi m ch trì t ch c, tri n khai các ho t ng k thu t v tr c a b n . Nhi m v c th : - Ch trì t ch c tri n khai các ho t ng k thu t ph c t p v tr c ab n chuyên ngành; t ch c ph i h p th c hi n công vi c. - Ch trì ho c tham gia nghiên c u nh ng tài v qu n lý nghi p v có liên quan n ch c năng qu n lý lĩnh v c tr c a b n nh m c i ti n n i dung và phương pháp qu n lý. - Ch trì vi c biên so n các tài li u gi ng d y, hư ng d n nghi p v qu n lý công tác tr c a b n , ng th i t ch c b i dư ng, ph bi n kinh nghi m cho viên ch c ng ch dư i. - Ch u hoàn toàn trách nhi m v m t k thu t i v i quy t nh thu c trách nhi m c a mình. 2. Yêu c u hi u bi t - N m v ng ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, chi n lư c phát tri n ngành o c b n . - N m v ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t trong lĩnh v c tr c a b n chuyên ngành. Có hi u bi t v m t s lĩnh v c chuyên môn khác liên quan n công tác tr c ab n . - N m ch c m c tiêu, i tư ng qu n lý và các h th ng nguyên t c, cơ ch qu n lý liên quan. - N m ư c thông tin kinh t , khoa h c – k thu t v tr c a và b n trong và ngoài nư c.
 3. - Hi u bi t v tình hình và xu th phát tri n c a lĩnh v c tr c ab n trong và ngoài nư c. 3. Yêu c u trình - T t nghi p i h c tr lên v chuyên ngành tr c a b n và có th i gian công tác t i thi u ng ch Tr c a viên ho c tương ương là 9 năm. - ã qua b i dư ng v qu n lý kinh t - k thu t trình viên ch c ng ch chính ngành tài nguyên và môi trư ng. - S d ng ư c ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình B tr lên. - Bi t s d ng thành th o máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. - ã ch trì ho c tham gia ít nh t m t án ho c công trình nghiên c u khoa h c c p b và ư c nghi m thu ho c ưa vào áp d ng có hi u qu . II. TR C NA B N VIÊN (MÃ S NG CH 14.234) 1. Ch c trách Là viên ch c chuyên môn k thu t, ch u trách nhi m th c hi n công vi c k thu t thu c lĩnh v c tr c a b n . Nhi m v c th : - T ch c, tri n khai các ho t ng tr c a b n : i u tra, kh o sát, l p phương án thi t k - k thu t; ch o thi công các phương án thi t k - k thu t; ki m tra, thNm nh và nghi m thu các công trình, s n phNm c a chuyên ngành tr c a b n . - Ki m tra, giám sát và hư ng d n v công ngh , ch t lư ng s n phNm trong t ng công o n s n xu t. - Tham gia xây d ng các tiêu chuNn c p b c k thu t, tiêu chuNn s n phNm, nh m c kinh t - k thu t. - Tham gia công tác nghiên c u, xu t áp d ng các sáng ki n c i ti n k thu t, t ch c tri n khai th nghi m nh ng gi i pháp k thu t m i ơn v cơ s . - Biên so n tài li u, tham gia gi ng d y b i dư ng nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho k thu t viên, công nhân k thu t; tham gia ki m tra tay ngh iv i các viên ch c ng ch dư i trong các kỳ thi nâng b c. - Ch u trách nhi m v k thu t i v i ho t ng tr c a b n ư c giao ph trách; ch u s ch o v k thu t c a Tr c a b n viên chính. 2. Yêu c u hi u bi t
 4. - N m v ng ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, chi n lư c phát tri n khoa h c, công ngh v lĩnh v c tr c a b n . - N m v ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t trong lĩnh v c tr c a chuyên ngành; hi u bi t v m t s lĩnh v c chuyên môn khác có liên quan n công tác tr c a b n chuyên ngành. - Có ki n th c v qu n lý khoa h c k thu t trong lĩnh v c tr c ab n . - Có k năng t ch c và qu n lý công tác tr c a b n ; hi u bi t v t ch c s n xu t trong công tác tr c a b n trong và ngoài nư c. 3. Yêu c u trình - T t nghi p i h c tr lên v chuyên ngành tr c ab n , ã qua th i gian th vi c. - Bi t s d ng ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình B. - Bi t s d ng thành th o máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. III. TR C NA B N VIÊN CAO NG (MÃ S NG CH 14.235) 1. Ch c trách Là viên ch c chuyên môn k thu t, th c hi n nh ng công vi c v chuyên môn k thu t tr c a b n . Nhi m v c th : - Thu th p và x lý s li u, v n hành s d ng thi t b tr c ab n . - Qu n lý k thu t trong ph m vi ph trách, b o m các ho t ng s n xu t ư c ti n hành úng quy trình công ngh , quy ph m k thu t, tiêu chuNn, nh m c ch t lư ng s n phNm. - Ki m nghi m d ng c thi t b thông d ng trong công tác tr c ab n . - Tham gia qu n lý, ch o tri n khai công tác tr c ab n trong ph m vi trách nhi m ư c giao. - Hư ng d n chuyên môn nghi p v cho các tr c ab n viên trung c p, ki m tra vi c ch p hành quy trình, quy ph m, an toàn lao ng khi th c hi n nhi m v tr c a b n . 2. Yêu c u hi u bi t - N m ư c ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, chi n lư c phát tri n c a ngành o c b n .
 5. - N m v ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t trong lĩnh v c tr c a b n . Hi u bi t v m t s lĩnh v c chuyên môn khác có liên quan n công tác tr c a b n . - Hi u bi t v qu n lý công tác tr c ab n , n m v ng c i m s n xu t trong lĩnh v c này. - Hi u bi t v quá trình s n xu t, quá trình k thu t và các văn b n hư ng d n khác có liên quan. 3. Yêu c u trình . - T t nghi p cao ng tr lên v chuyên ngành tr c ab n , ã qua th i gian th vi c. - Bi t s d ng ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình B. - Bi t s d ng máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. IV. TR C NA B N VIÊN TRUNG C P (MÃ S NG CH 14.236) 1. Ch c trách Là viên ch c chuyên môn k thu t ch u trách nhi m th c thi nh ng công vi c nghi p v k thu t tr c a b n . Nhi m v c th : - Th c hi n nh ng công vi c k thu t thông thư ng v tr c ab n . - Thu th p và x lý s li u, v n hành s d ng thi t b o c, tính toán tr c a, b n . - Qu n lý k thu t trong ph m vi ph trách, m b o các ho t ng nghi p v ư c ti n hành úng quy nh công ngh , quy ph m k thu t, tiêu chuNn nh m c, ch t lư ng s n phNm. - T ng h p tài li u c n thi t giúp cho vi c ánh giá tình hình tri n khai nhi m v , xu t các bi n pháp tri n khai th c hi n ho t ng k thu t tr c a b n . - Ki m nghi m máy móc, d ng c thi t b tr c ab n thông d ng. - Tham gia các ho t ng chuNn b cho tri n khai nhi m v . 2. Yêu c u hi u bi t - N m ư c ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t Nhà nư c, chi n lư c phát tri n c a ngành o c b n . - N m v ng quy trình s n xu t, quy ph m k thu t và các văn b n hư ng d n khác có liên quan n công tác tr c a b n .
 6. - Am hi u tính năng, tác d ng, nguyên lý ho t ng c a các máy móc, thi t b k thu t chuyên dùng trong công tác tr c a b n và s d ng thành th o. - Hi u bi t nghi p v qu n lý khoa h c k thu t i v i lĩnh v c tr c ab n . - Có k năng th c hi n nh ng nhi m v k thu t ư c giao. 3. Yêu c u trình - T t nghi p trung h c tr lên v chuyên ngành tr c ab n , ã qua th i gian th vi c. - Bi t s d ng máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. V. NA CHÍNH VIÊN CHÍNH (MÃ S NG CH 14.237) 1. Ch c trách Là viên ch c chuyên môn k thu t, ch u trách nhi m ch trì th c hi n các công tác: quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá, phân h ng t. Nhi m v c th - Ch trì ki m tra vi c xây d ng và t ch c th c hi n các phương án kinh t - k thu t v o c a chính, ăng ký t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i c p xã và các phương án ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t c p xã. - Ch trì xây d ng và t ch c th c hi n các phương án kinh t - k thu t o c a chính, ăng ký t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong ph m vi c p huy n; th c hi n ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá, phân h ng t c p huy n, c p t nh. - Ch trì ho c tham gia nghiên c u các tài khoa h c k thu t; ưa ra các gi i pháp k thu t, c i ti n k thu t nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá, phân h ng t. - Ch trì biên so n tài li u và tham gia ào t o, b i dư ng chuyên môn k thu t cho viên ch c a chính các ng ch dư i. - Phát hi n, ngh i u ch nh ho c ình ch trong ph m vi quy n h n ư c giao i v i các ho t ng k thu t trái v i quy nh hi n hành; th c hi n nhi m v qu n lý k thu t trong ph m vi ư c giao. 2. Yêu c u hi u bi t
 7. - N m v ng ư ng l i ch trương, phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a ng và Nhà nư c. - Hi u bi t pháp lu t, n m ch c pháp lu t t ai và pháp lu t thu c ngành tài nguyên và môi trư ng; - N m ch c ư ng l i, ch trương phương hư ng phát tri n kinh t k thu t c a Nhà nư c, c a ngành v công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t. N m ch c tình hình và yêu c u c a công tác ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai. - N m ch c ki n th c chuyên môn v qu n lý t ai, có ki n th c chuyên môn sâu v quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t và có ki n th c r ng v m t s chuyên ngành có liên quan. - Hi u bi t sâu v nghi p v qu n lý k thu t, khoa h c k thu t; n m v ng phương pháp t ch c ch o tri n khai công tác k thu t, công tác nghiên c u khoa h c, k thu t chuyên ngành quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t. - Có ki n th c v kinh t và các lĩnh v c khác; hi u bi t r ng tình hình kinh t - xã h i và i s ng trong nư c và các nư c trong khu v c; n m ch c thông tin phát tri n khoa h c k thu t v quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t trong nư c và ngoài nư c. 3. Yêu c u trình - T t nghi p i h c tr lên v qu n lý t ai, a chính ho c tương ương; ã có th i gian công tác t i thi u ng ch a chính viên ho c tương ương là 9 năm. - Bi t s d ng ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình B tr lên. - Bi t s d ng thành th o vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao; - ã qua l p b i dư ng qu n lý kinh t - k thu t trình viên ch c ng ch chính ngành tài nguyên và môi trư ng. - ã ch trì ho c tham gia ít nh t m t án ho c công trình nghiên c u khoa h c c p b và ư c nghi m thu ho c ưa vào áp d ng có hi u qu . VI. NA CHÍNH VIÊN (MÃ S NG CH 14.238) 1. Ch c trách Là viên ch c chuyên môn k thu t, ch u trách nhi m t ch c th c hi n các công tác: quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n
 8. quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, phân h ng t. Nhi m v c th : - T ch c xây d ng và th c hi n các phương án kinh t - k thu t v quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i c p xã; tham gia xây d ng và t ch c th c hi n các phương án kinh t - k thu t v quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong ph m vi c p huy n. - T ch c th c hi n ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t c p xã; tham gia th c hi n ánh giá phân h ng t, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá, phân h ng t c p huy n, c p t nh. - Tham gia nghiên c u các tài khoa h c k thu t, xu t các gi i pháp k thu t, c i ti n k thu t nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng hi u qu công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá, phân h ng t. - Tham gia công tác biên so n tài li u và ào t o b i dư ng chuyên môn k thu t cho công nhân o c a chính, ăng ký và th ng kê viên trung c p. - Th c hi n nhi m v qu n lý k thu t trong ph m vi ư c giao (th c hi n úng quy trình, quy ph m k thu t, nh m c tiêu chuNn k thu t, ch t lư ng s n phNm ..). Phát hi n, ngh i u ch nh trong ph m vi quy n h n ư c giao i v i các ho t ng k thu t trái v i quy nh. 2. Yêu c u hi u bi t - N m ư c ư ng l i ch trương, phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a ng và Nhà nư c; - Am hi u pháp lu t nói chung, n m ch c pháp lu t t ai và pháp lu t thu c ngành tài nguyên và môi trư ng; - N m ch c quy trình, quy ph m k thu t và các quy nh khác trong công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá, phân h ng t. - N m ch c ki n th c chuyên môn v qu n lý t ai và hi u bi t các ki n th c có liên quan. - N m ch c n i dung và nghi p v qu n lý k thu t và phương pháp t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá, phân h ng t.
 9. - N m ư c tình hình kinh t - xã h i có liên quan; n m ư c các thông tin phát tri n k thu t, công ngh trong công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t. 3. Yêu c u trình - T t nghi p i h c qu n lý t ai, a chính ho c tương ương, ã qua th i gian th vi c. - Bi t s d ng ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình B. - Bi t s d ng thành th o máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. VII. NA CHÍNH VIÊN CAO NG (MÃ S NG CH 14.239) 1. Ch c trách Là viên ch c chuyên môn k thu t, ch u trách nhi m th c thi các nhi m v chuyên môn trong ph m vi ư c phân công, bao g m: quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá phân h ng t. Nhi m v c th : - Tham gia xây d ng và th c hi n các phương án kinh t - k thu t v o c a chính, ăng ký t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i c p xã; tham gia th c hi n các phương án kinh t - k thu t v quy ho ch, k ho ch s d ng t, ăng ký t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a c p huy n trong ph m vi ư c phân công. - Th c hi n ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t c p xã; tham gia th c hi n i u tra, ánh giá, phân h ng t, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t c p huy n, c p t nh. - xu t các gi i pháp k thu t, c i ti n k thu t nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng hi u qu trong ph m vi nhi m v ư c giao. - Th c hi n nhi m v qu n lý k thu t trong ph m vi ư c giao (th c hi n úng quy trình, quy ph m k thu t, nh m c tiêu chuNn k thu t, ch t lư ng s n phNm …). Phát hi n, ngh i u ch nh trong ph m vi quy n h n ư c giao i v i các ho t ng k thu t trái v i quy nh hi n hành trong công tác ư c giao. 2. Yêu c u hi u bi t - N m ư c ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c, chi n lư c phát tri n c a Ngành.
 10. - N m ư c ch trương, phương hư ng i v i công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, ánh giá phân h ng t. - Hi u bi t pháp lu t t ai, n m ch c các quy nh trong công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, ánh giá phân h ng t và pháp lu t có liên quan. - N m ch c quy trình, quy ph m k thu t và các quy nh khác trong công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá phân h ng t; n m ch c n i dung và nghi p v qu n lý k thu t, phương pháp t ch c th c hi n trong ph m vi nhi m v ư c giao. - N m ư c ki n th c chuyên môn v qu n lý t ai và hi u bi t các ki n th c có liên quan; n m ư c các thông tin phát tri n k thu t, công ngh trong công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, xây d ng b n hi n tr ng s d ng t, ánh giá phân h ng t. - N m ư c tình hình kinh t - xã h i có liên quan. 3. Yêu c u trình - T t nghi p cao ng tr lên ngành qu n lý t ai, a chính ho c tương ương, ã qua th i gian th vi c. - Bi t s d ng ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình A. - Bi t s d ng máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. VIII. NA CHÍNH VIÊN TRUNG C P (MÃ S NG CH 14.240) 1. Ch c trách Là viên ch c chuyên môn k thu t, ch u trách nhi m th c hi n các nghi p v k thu t thông thư ng trong công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, ăng ký quy n s d ng t, l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, ánh giá phân h ng t. Nhi m v c th : - Th c hi n các nhi m v k thu t ư c giao như: i u tra thu nh p các s li u, o c l p và ch nh lý b n a chính, ăng ký t ai l p h sơ a chính, trích o l p h sơ th a t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai; thu th p x lý các tài li u, s li u, b o qu n khai thác tài li u, h sơ. - Qu n lý k thu t trong ph m vi ư c giao: hư ng d n theo dõi, ki m tra b o m các ho t ng tác nghi p ư c ti n hành úng quy trình, quy ph m, tiêu chuNn nh m c…
 11. - xu t các bi n pháp c i ti n, kh c ph c các b t h p lý trong quá trình th c hi n thu c ph m vi ư c phân công. 2. Yêu c u hi u bi t - N m ư c ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c, chi n lư c phát tri n c a Ngành. - N m ư c n i dung cơ b n c a pháp lu t t ai; n m v ng yêu c u, các quy nh c a pháp lu t, c a ngành v công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, o c a chính, quy ho ch, k ho ch s d ng t, ăng ký quy n s d ng t, l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, ánh giá phân h ng t. - N m ư c các quy trình, quy ph m k thu t, tiêu chuNn nh m c trong vi c o c a chính, ăng ký quy n s d ng t, l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, th ng kê, ki m kê t ai, ánh giá phân h ng t; có trình th c hành thông th o trong vi c gi i quy t các nhi m v k thu t thông thư ng; n m ư c ki n th c v qu n lý t ai nói chung. - Am hi u tình hình phát tri n kinh t - i s ng xã h i có liên quan. 3. Yêu c u trình - T t nghi p trung h c qu n lý t ai, a chính ho c tương ương, ã qua th i gian th vi c. - Bi t s d ng máy tính trong công tác chuyên môn ư c giao. IX. I U TRA VIÊN CAO C P TÀI NGUYÊN MÔI TRƯ NG (MÃ S NG CH 14.241) 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t ch u trách nhi m ch o và t ch c th c hi n các công vi c k thu t trong lĩnh v c a ch t khoáng s n, tài nguyên nư c, t ai, môi trư ng, khí tư ng, th y văn, h i văn; ch trì, t ch c, ch o các nhi m v i u tra t ng h p liên quan n nhi u chuyên ngành k thu t ngành tài nguyên và môi trư ng trong quy mô liên t nh ho c toàn qu c. Nhi m v c th : - Ch o t ch c xây d ng các án, l p các lu n ch ng kinh t - k thu t các chương trình, án c a lĩnh v c và ngành, các án l n t ng h p nhi u chuyên ngành k thu t trong công tác nghiên c u, i u tra ánh giá tài nguyên và môi trư ng c p B , Ngành. - Ch trì ho c tham gia t ch c vi c xét duy t các án, các lu n ch ng kinh t - k thu t c a công trình thu c chuyên ngành tài nguyên và môi trư ng. Tham gia giám
 12. nh sáng ki n, sáng ch và k t qu tài nghiên c u khoa h c k thu t và áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào công tác i u tra cơ b n tài nguyên và môi trư ng. - Ch o t ch c th c hi n án, tr c ti p ho c tham gia gi i quy t nh ng v n ph c t p c a án, liên quan n nhi u chuyên ngành k thu t và nhi m v ư c giao. - Ch trì t ch c biên so n các tài li u hư ng d n k thu t, quy trình, quy ph m k thu t; tham gia ch o xây d ng các nh m c kinh t - k thu t, k thu t an toàn lao ng. - Ch trì ho c tham gia xây d ng các chương trình, các d án chi n lư c phát tri n công tác nghiên c u, i u tra cơ b n ngành tài nguyên và môi trư ng. - Ch trì ho c tham gia xây d ng m c tiêu, chương trình ào t o b i dư ng cán b khoa h c – k thu t c a ngành; ch trì ho c tham gia vi c biên so n tài li u giáo trình ào t o, b i dư ng và tham gia gi ng d y cán b khoa h c – k thu t c a ngành. 2. Hi u bi t: - N m v ng ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và chi n lư c phát tri n các lĩnh v c thu c ngành tài nguyên và môi trư ng. - Có ki n th c chuyên sâu v m t chuyên ngành ng th i n m v ng nhi u chuyên ngành k thu t liên quan n công tác i u tra tài nguyên và môi trư ng. - Am hi u r ng tình hình s n xu t, i s ng xã h i c a t nư c, các m i liên h khác có nh hư ng n ho t ng tài nguyên và môi trư ng các thông tin v kinh t và phát tri n khoa h c – k thu t trong và ngoài nư c. 3. Yêu c u trình : - ã có th i gian t i thi u ng ch i u tra viên chính tài nguyên và môi trư ng ho c ng ch tương ương là 6 năm. - T t nghi p i h c tr lên v lĩnh v c a ch t khoáng s n, t ai, tài nguyên nư c, môi trư ng, khí tư ng th y văn, h i văn ho c ngành tương ương. - Qua l p b i dư ng v Qu n lý kinh t - k thu t trình cao c p tài nguyên và môi trư ng. - Bi t s d ng ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình C. - S d ng thông th o máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. - ã ch trì ít nh t m t án ho c công trình nghiên c u khoa h c c p b , ngành ư c nghi m thu ho c ưa vào áp d ng có hi u qu . X. I U TRA VIÊN CHÍNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯ NG (MÃ S NG CH 14.242)
 13. 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t ch u trách nhi m ch trì th c hi n các công vi c k thu t trong lĩnh v c a ch t khoáng s n, t ai, tài nguyên nư c, môi trư ng, khí tư ng th y văn, h i văn. Nhi m v c th : - Ch trì t ch c th c hi n xây d ng các án nghiên c u, i u tra có ph c t p cao. Tham gia th c hi n m t ph n công tác k thu t ho c m t chuyên ngành k thu t c a các án, t ng h p nhi u chuyên ngành k thu t. - Ch trì ho c tham gia xây d ng các quy trình, quy ph m và tiêu chuNn k thu t, t ch c tri n khai ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t m i nâng cao hi u qu trong nghiên c u, i u tra. - Ch trì tài nghiên c u khoa h c, tham gia xây d ng các d án phát tri n công tác nghiên c u, i u tra c a ngành. T ng k t rút kinh nghi m qu n lý k thu t và tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao. - Ch trì ho c tham gia xây d ng n i dung, chương trình b i dư ng nâng cao trình i u tra viên, i u tra viên cao ng và i u tra viên trung c p trong ph m vi quy n h n ư c giao. 2. Hi u bi t - N m v ng ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và chi n lư c phát tri n các lĩnh v c thu c ngành tài nguyên và môi trư ng. - Có ki n th c chuyên sâu v lĩnh v c a ch t khoáng s n, tài nguyên nư c, môi trư ng thu c ngành tài nguyên và môi trư ng. - Có ki n th c cơ b n và kinh nghi m trong lĩnh v c i u tra. - N m v ng ki n th c v qu n lý kinh t - k thu t và m t s văn b n pháp quy trong lĩnh v c i u tra chuyên ngành. - Am hi u tình hình s n xu t, i s ng xã h i liên quan n công tác i u tra. N m ư c các thông tin v kinh t và phát tri n khoa h c – k thu t trong và ngoài nư c. 3. Yêu c u trình : - ã có th i gian t i thi u ng ch i u tra viên tài nguyên và môi trư ng ho c ng ch tương ương là 9 năm. - T t nghi p i h c tr lên v lĩnh v c a ch t khoáng s n, t ai, tài nguyên nư c, môi trư ng, khí tư ng th y văn, h i văn ho c ngành tương ương. - Qua l p b i dư ng v Qu n lý kinh t - k thu t viên ch c ng ch chính ngành tài nguyên và môi trư ng.
 14. - Bi t s d ng ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình B tr lên. - S d ng thành th o máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. - ã ch trì ho c tham gia ít nh t m t án ho c công trình nghiên c u khoa h c c p b và ư c nghi m thu ho c ưa vào áp d ng có hi u qu . XI. I U TRA VIÊN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯ NG (MÃ S NG CH 14.243) 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t ch u trách nhi m th c hi n các công vi c k thu t trong lĩnh v c a ch t khoáng s n, t ai, tài nguyên nư c, môi trư ng, khí tư ng th y văn, h i văn. Nhi m v c th : - Th c hi n i u tra, kh o sát tài nguyên và môi trư ng; tham gia th c hi n ho c ch trì m t s công vi c c a án i u tra kh o sát ngành tài nguyên và môi trư ng. - Tham gia ho c tr c ti p l p các báo cáo k thu t theo ch c trách nhi m v ư c giao. - Tham gia công tác ào t o b i dư ng nh m nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho các i u tra viên cao ng, i u tra viên trung c p thu c chuyên ngành k thu t mình ph trách. - Tham gia ho c tr c ti p nghiên c u nh ng tài khoa h c k thu t, ng d ng và tri n khai k thu t m i trong nghiên c u, i u tra nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng và hi u qu công tác. 2. Hi u bi t: - N m v ng ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và chi n lư c phát tri n các lĩnh v c thu c ngành tài nguyên và môi trư ng. - Có ki n th c cơ b n v lĩnh v c và c a ngành ho c m t chuyên ngành trong lĩnh v c i u tra. - N m v ng cơ ch qu n lý khoa h c - k thu t và quy trình, quy ph m k thu t c a lĩnh v c và c a ngành. - Am hi u i s ng, xã h i, n m ư c thông tin khoa h c, k thu t thu c lĩnh v c, ngành trong và ngoài nư c. 3. Yêu c u trình : - T t nghi p i h c tr lên thu c lĩnh v c a ch t khoáng s n, t ai, tài nguyên nư c, môi trư ng, khí tư ng th y văn, h i văn ho c ngành tương ương, ã qua th i gian th vi c
 15. - Bi t s d ng ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình B. - Bi t s d ng máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. XII. I U TRA VIÊN CAO NG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯ NG (MÃ S NG CH 14.244) 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t, ch u trách nhi m th c thi các công vi c chuyên môn k thu t trong lĩnh v c a ch t khoáng s n, t ai, tài nguyên nư c, môi trư ng, khí tư ng th y văn, h i văn. Nhi m v c th : - Tham gia i u tra, kh o sát tài nguyên nư c và môi trư ng. Th c hi n m t ph n vi c k thu t ư c giao, s d ng các công c k thu t, thu th p các tài li u tài nguyên và môi trư ng theo úng quy trình quy ph m k thu t. - Ki m tra phân tích, phân lo i sơ b các lo i, các d ng m u, b o qu n các lo i m u ó, l p h sơ m u, phi u m u theo hư ng d n c a i u tra viên. - L p h sơ tài li u ban u và s d ng tài li u; l p các bi u th ng kê tài li u, m u và các tài li u khác. V các bi u , sơ , m t c t bình , th các thi t k thu t ph c v cho l p báo cáo. - B o qu n các d ng c , thi t b k thu t ph c v công tác th c a và b o qu n các tài li u. - Hư ng d n ki m tra i u tra viên trung c p, công nhân v vi c ch p hành quy trình, quy ph m, an toàn lao ng. - Hư ng d n chuyên môn nghi p v cho i u tra viên trung c p, cao ng và công nhân trong vi c th c hi n thu th p tài li u, l p b n v và tính toán. - xu t vi c c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t, phát hi n và xu t các bi n pháp gi i quy t b t h p lý trong quá trình tri n khai công vi c k thu t. 2. Hi u bi t: - N m v ng ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và chi n lư c phát tri n các lĩnh v c thu c ngành tài nguyên và môi trư ng. - Có k năng th c hành thông th o k thu t trong công tác thu th p tài li u. - N m ch c các tài li u hư ng d n, quy trình, quy ph m k thu t, tiêu chuNn nh m c kinh t - k thu t, k thu t an toàn lao ng. - N m ư c tính năng k thu t các thi t b k thu t trong chuyên môn.
 16. 3. Yêu c u trình : - T t nghi p cao ng tr lên v chuyên ngành lĩnh v c a ch t khoáng s n, t ai, tài nguyên nư c, môi trư ng, khí tư ng th y văn, h i văn ho c ngành tương ương, ã qua th i gian th vi c - Bi t s d ng m t ngo i ng thông d ng trình A. - Bi t s d ng máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. XIII. I U TRA VIÊN TRUNG C P TÀI NGUYÊN MÔI TRƯ NG (MÃ S NG CH 14.245) 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t ch u trách nhi m thi hành các công vi c k thu t trong lĩnh v c a ch t khoáng s n, t ai, tài nguyên nư c, môi trư ng, khí tư ng th y văn, h i văn. Nhi m v c th : - Tham gia i u tra, kh o sát tài nguyên và môi trư ng. S d ng các công c k thu t thu th p các tài li u v tài nguyên và môi trư ng theo úng quy trình quy ph m k thu t. - L y các lo i m u, các d ng m u, b o qu n các lo i m u, l p h sơ m u, phi u m u theo hư ng d n c a i u tra viên. - L p h sơ tài li u ban u và s d ng tài li u; l p các bi u th ng kê các tài li u, m u và các tài li u khác. V các bi u , sơ , m t c t bình , th các thi t k thu t ph c v cho l p báo cáo thu c ngành tài nguyên và môi trư ng. - B o qu n các d ng c , thi t b k thu t ph c v công tác th c a và b o qu n các tài li u. - xu t vi c c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t; phát hi n và xu t các bi n pháp h p lý trong quá trình tri n khai công vi c k thu t, ch u trách nhi m cá nhân v nhi m v ư c giao. - Ch p hành quy trình, quy ph m, an toàn lao ng. 2 . Hi u bi t: - N m v ng ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và chi n lư c phát tri n các lĩnh v c thu c ngành tài nguyên và môi trư ng. - Có k năng th c hành thông th o k thu t trong công vi c ư c giao. - N m ch c các tài li u hư ng d n, quy trình, quy ph m k thu t, tiêu chuNn nh m c k thu t, k thu t an toàn lao ng.
 17. 3. Yêu c u trình : - T t nghi p trung h c v lĩnh v c a ch t khoáng s n, t ai, tài nguyên nư c, môi trư ng, khí tư ng th y văn, h i văn ho c ngành tương ương; ã qua th i gian th vi c - Bi t s d ng máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. XIV. D BÁO VIÊN CAO C P KHÍ TƯ NG TH Y VĂN (MÃ S NG CH 14.246) 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn nghi p v k thu t v d báo khí tư ng th y văn, ch u trách nhi m ch o và ch trì th c hi n các nhi m v k thu t ph c t p, nh ng v n k thu t t ng h p liên quan n nhi u phương pháp d báo, c bi t là d báo th i ti t, th y văn ph c t p, nguy hi m các ài Khí tư ng Th y văn khu v c và Trung tâm d báo khí tư ng th y văn Trung ương; tham mưu, tư v n v chi n lư c phát tri n c a ngành khí tư ng th y văn nói chung, c bi t là lĩnh v c d báo khí tư ng th y văn. Nhi m v c th : - Ch o và t ch c các d báo viên ng ch dư i th c hi n d báo khí tư ng th y văn h n ng n, v a và h n dài, c bi t là các hi n tư ng khí tư ng th y văn nguy hi m có nh hư ng tr c ti p n n n kinh t và an toàn xã h i. - Ch o vi c t ng h p, ánh giá k t qu c a các phương pháp, phương án d báo; ch trì vi c trao i th o lu n d báo, l a ch n và ưa ra các k t qu tin c y quy t nh và so n th o b n tin d báo khí tư ng th y văn các lo i, các hi n tư ng khí tư ng th y văn nguy hi m và ch u trách nhi m trư c lãnh o v b n tin d báo khi công b . - Ch o vi c t ng k t k thu t, ánh giá tình hình, úc rút kinh nghi m sau m t t, m i mùa ho c hàng năm trong vi c th c hi n nhi m v d báo khí tư ng th y văn thu c lĩnh v c chuyên môn ư c giao. - Ch o vi c xây d ng các án, phương án, l p lu n ch ng kinh t - k thu t nh m hoàn thi n và tri n khai công ngh m i ph c v cho công tác d báo khí tư ng th y văn. - Tham gia H i ng khoa h c xét duy t các lu n ch ng kinh t - k thu t, các phương án k thu t thu c lĩnh v c d báo khí tư ng th y văn. xu t các phương án u tư khoa h c k thu t, cơ ch ho t ng, qu n lý và các ch , chính sách i v i công tác d báo khí tư ng th y văn. Tham gia giám nh sáng ki n, sáng ch , ánh giá ch t lư ng các tài nghiên c u khoa h c và áp d ng k thu t ti n b vào công tác d báo khí tư ng th y văn. - Ch trì ho c tham gia các tài nghiên c u ng d ng trong nghi p v d báo khí tư ng th y văn; xu t khNu quy trình, quy ph m, tiêu chuNn nh m c kinh t - k thu t v d báo khí tư ng th y văn.
 18. - Ch trì ho c tham gia xây d ng chương trình, m c tiêu, chi n lư c phát tri n lĩnh v c d báo khí tư ng th y văn; xây d ng chương trình, n i dung ào t o, b i dư ng i ngũ cán b khoa h c k thu t chuyên ngành khí tư ng th y văn, tr c ti p gi ng d y nâng cao trình cho các d báo viên ng ch dư i và sinh viên. 2 . Yêu c u hi u bi t: - N m v ng ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, chi n lư c phát tri n c a chuyên ngành khí tư ng th y văn và các thông tin v khoa h c k thu t khí tư ng th y văn trong và ngoài nư c; - Có ki n th c chuyên sâu v d báo khí tư ng th y văn và ki n th c c a m t s chuyên ngành k thu t liên quan. - Am hi u cơ ch qu n lý kinh t - k thu t c a chuyên ngành khí tư ng th y văn; cơ ch qu n lý v khoa h c công ngh . - Hi u bi t tình hình s n xu t, i s ng – xã h i c a a phương, qu c gia, các thông tin kinh t và phát tri n khoa h c công ngh khí tư ng th y văn trong và ngoài nư c. - Có năng l c t ch c và ch o m t t p th lao ng g m các d báo viên, k sư, k thu t viên c a các chuyên ngành k thu t liên quan tri n khai công tác d báo khí tư ng th y văn. Có kh năng ch trì t ch c gi i quy t các v n k thu t khó khăn, ph c t p trong d báo khí tư ng th y văn. - Có kh năng khai thác, ng d ng các thông tin khí tư ng th y văn, các mô hình d báo trong và ngoài nư c vào nghi p v d báo khí tư ng th y văn. 3. Yêu c u trình : - T t nghi p i h c tr lên v chuyên ngành khí tư ng th y văn ho c tương ương; ã có th i gian công tác t i thi u ng ch D báo viên chính ho c tương ương là 6 năm. - ã qua l p b i dư ng qu n lý kinh t - k thu t trình cao c p v tài nguyên và môi trư ng; - Bi t s d ng ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình C. - Bi t s d ng thành th o máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. - ã ch trì ít nh t m t án ho c công trình nghiên c u khoa h c c p b và ư c nghi m thu ho c ưa vào áp d ng có hi u qu . XV. D BÁO VIÊN CHÍNH KHÍ TƯ NG TH Y VĂN (MÃ S NG CH 14.247) 1. Ch c trách
 19. Là viên ch c chuyên môn nghi p v k thu t, ch u trách nhi m ch trì th c hi n d báo trong tình hình th i ti t, th y văn ph c t p, nguy hi m t i các phòng d báo, Trung tâm d báo khí tư ng th y văn t nh thu c các ài Khí tư ng Th y văn khu v c và Trung tâm d báo khí tư ng th y văn Trung ương. Nhi m v c th : - Ch trì gi i quy t k thu t c a m t ca ho c m t nhóm làm d báo khí tư ng th y văn ng th i tr c ti p làm nhi m v c a m t d báo viên khí tư ng th y văn. - Ch trì t ch c th c hi n d báo khí tư ng th y văn h n ng n, v a và h n dài theo úng quy trình, quy ph m. Theo dõi c nh báo, d báo th i ti t, th y văn nguy hi m có th x y ra trong th i kỳ d báo; t ch c và tham gia rút kinh nghi m sau m t t d báo các hi n tư ng th i ti t th y văn nguy hi m. - Ch trì t ch c th o lu n d báo, l a ch n và ưa ra các k t lu n so n th o b n tin d báo khí tư ng th y văn ng th i là ngư i ch u trách nhi m chính v b n tin khi trình duy t ho c công b . - Tham gia biên so n, xây d ng và hoàn ch nh h th ng nh m c tiêu chuNn k thu t v d báo khí tư ng th y văn. - Ch trì t ng k t, ánh giá tình hình, úc rút kinh nghi m trong vi c th c hi n các phương pháp, phương án, quy trình, quy ph m và quy ch d báo khí tư ng, th y văn theo nh kỳ ho c theo yêu c u có hi n tư ng th i ti t, th y văn c bi t; - Ch trì ho c tham gia các tài nghiên c u khoa h c, tri n khai, ng d ng k thu t m i v chuyên ngành khí tư ng th y văn vào công tác chuyên môn nghi p v c a ơn v. - Ch trì ho c tham gia biên so n n i dung, chương trình ào t o, b i dư ng v d báo khí tư ng th y văn và tr c ti p gi ng d y các l p nâng cao trình chuyên môn k thu t cho các d báo viên ng ch dư i và sinh viên. 2 . Yêu c u hi u bi t: - N m v ng ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a nhà nư c, chi n lư c phát tri n c a chuyên ngành khí tư ng th y văn và các thông tin v khoa h c k thu t khí tư ng th y văn trong và ngoài nư c. - Có ki n th c chuyên sâu v lĩnh v c d báo khí tư ng th y văn ng th i n m ư c ki n th c c a m t s chuyên ngành k thu t có liên quan. - Am hi u tình hình s n xu t, i s ng xã h i có liên quan n công tác d báo khí tư ng th y văn. - Có năng l c i u hành m t ca, m t nhóm làm công tác d báo khí tư ng th y văn. - Có năng l c nghiên c u và tri n khai ng d ng ti n b khoa h c k thu t trong d báo khí tư ng th y văn.
 20. - Có kh năng khai thác, ng d ng các thông tin khí tư ng th y văn, các mô hình d báo trong và ngoài nư c vào nghi p v d báo khí tư ng th y văn. 3. Yêu c u trình : - T t nghi p i h c tr lên chuyên ngành khí tư ng th y văn ho c tương ương; ã có th i gian công tác t i thi u ng ch d báo viên khí tư ng th y văn ho c tương ương là 9 năm. - ã qua khóa b i dư ng qu n lý kinh t - k thu t viên ch c ng ch chính, ngành tài nguyên và môi trư ng. - Bi t s d ng m t ngo i ng thông d ng trình B tr lên. - Bi t s d ng thành th o máy vi tính trong công tác chuyên môn ư c giao. - ã ch trì ho c tham gia ít nh t m t án ho c công trình nghiên c u khoa h c c p b và ư c nghi m thu ho c ưa vào áp d ng có hi u qu . XVI. D BÁO VIÊN KHÍ TƯ NG TH Y VĂN (MÃ S NG CH 14.248) 1. Ch c trách Là viên ch c chuyên môn k thu t th c hi n nghi p v d báo khí tư ng th y văn t i các phòng d báo, Trung tâm d báo khí tư ng th y văn t nh thu c các ài Khí tư ng Th y văn khu v c và Trung tâm d báo khí tư ng th y văn Trung ương. Nhi m v c th : - Thu th p và x lý s li u quan tr c, các thông tin khí tư ng th y văn trên toàn m ng lư i tr m trong và ngoài nư c, chuNn b các tư li u, bi u , b n ph c v cho tác nghi p d báo khí tư ng th y văn. - Ti n hành làm d báo th i ti t, th y văn c th cho m t a i m, a phương, khu v c, lưu v c sông t m c chính xác theo quy nh. - Theo dõi liên t c di n bi n tình hình khí tư ng th y văn trong phiên tr c ca, chuy n các b n tin d báo n nơi quy nh, ng th i cung c p tình hình th i ti t, th y văn khi có yêu c u. - Có kh năng tham gia các tài nghiên c u ng d ng và tri n khai k thu t m i v d báo khí tư ng th y văn. - T ng k t, rút kinh nghi m v d báo khí tư ng th y văn theo ch c trách ư c giao. - Hư ng d n chuyên môn nghi p v d báo khí tư ng th y văn cho các d báo viên ng ch dư i ho c sinh viên th c t p. 2 . Yêu c u hi u bi t:
Đồng bộ tài khoản