Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đường tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ TĨNH c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 07/2009/Q -UBND Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ, B O V , GI I T A HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG B CÁC QU C L TRÊN NA BÀN T NH HÀ TĨNH VÀ Ư NG T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001 và Ngh nh 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 ã ư c y ban Thư ng v Qu c h i b sung, s a i năm 2008 và Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; Căn c Ngh quy t s 32/2007/N -CP ngày 29/6/2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; Xét ngh c a Giám c S Giao thông V n t i Hà Tĩnh t i Văn b n s 420/SGTVT ngày 25/3/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p trong công tác qu n lý, b o v , gi i t a hành lang an toàn ư ng b các qu c l trên a bàn t nh Hà Tĩnh và ư ng t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Quá trình th c hi n n u có nh ng n i dung chưa phù h p v i quy nh m i c a pháp lu t v qu n lý, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b thì Trư ng ban công tác l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông và Giám c S Giao thông V n t i xem xét, t ng h p trình y ban nhân dân t nh quy t nh b sung, s a i. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Trư ng ban công tác l p l i tr t t hàng lanh an toàn giao thông v th c hi n Q 1856/Q -TTg, Giám c các S : Giao thông V n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c Công an t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n thành ph , th xã và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Văn Ch t
  2. QUY CH PH I H P TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ, B O V , GI I T A HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG B CÁC QU C L TRÊN NA BÀN T NH HÀ TĨNH VÀ Ư NG T NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2009/Q -UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh trách nhi m và m i quan h gi a chính quy n a phương các c p; Ban công tác l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông t nh, T công tác liên ngành c p huy n và T cư ng ch c p huy n, S Giao thông V n t i, ơn v qu n lý ư ng b Trung ương trên a bàn, Thanh tra giao thông ư ng b và các s , ban, ngành liên quan trong quá trình th c hi n công tác qu n lý, b o v , gi i t a, ch ng l n chi m hành lang an toàn ư ng b v th c hi n Quy t nh 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t (sau ây g i là Quy t nh 1856). i u 2. i tư ng gi i t a 1. i tư ng gi i t a giai o n I, II c a Quy t nh 1856 (2008-2009) a) Công trình xây d ng: nhà c a, v t ki n trúc, l u quán, bi n hi u, cây c i... (g i chung là các tài s n) xây d ng trái phép ho c tái l n chi m trong hành lang an toàn ư ng b ã ư c các d án n bù, gi i t a c th : - T ngày 21/12/1982 n 31/12/1999 là giai o n th c hi n theo Ngh nh 203/H BT ngày 21/12/1982 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c ban hành i u l b o v ư ng b . - T ngày 01/01/2000 n ngày 30/11/2004 là giai o n th c hi n theo Ngh nh 172/1999/N -CP ngày 07/12/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng b . - T ngày 01/12/2004 n nay th c hi n theo Ngh nh 186/2004/N -CP ngày 05/12/2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b và ti n , n i dung th c hi n quy nh t i Quy t nh 1856. b) Các tài s n trong ph m vi gi i t a thu c i tư ng ph i n bù theo lu t nh mà chưa ư c n bù n u nh hư ng nhi u n an toàn giao thông (ATGT) thì l p phương án n bù gi i t a, n u chưa nh hư ng nhi u n ATGT thì chưa gi i t a giai o n I, II n giai o n III m i gi i t a. 2. i tư ng gi i t a giai o n III (2010-2020): g m toàn b tài s n còn l i trong ph m vi hành lang an toàn ư ng b chưa gi i t a giai oan I, II ho c ã gi i t a nhưng tái l n chi m. i u 3. Ph m vi gi i t a 1. Ph m vi gi i t a giai o n I, II: a) i v i ư ng qu c l và ư ng t nh ngoài ô th : gi i t a t i m u hành lang an toàn ư ng b (t mép chân ta luy ư ng p, mép nh mái ư ng ào ho c mép ngoài rãnh d c hay rãnh nh c a ư ng) ra m i bên 7m i v i các o n tuy n qu c l trên a bàn t nh và ư ng t nh có c p k thu t quy ho ch t c p III tr lên; 5m i v i nh ng o n tuy n qu c l và ư ng t nh có c p k thu t quy ho ch t c p IV tr xu ng.
  3. Trong trư ng h p ư ng không ào, không p ho c do xây d ng các công trình d c tuy n ã san l p m t b ng trong hành lang an toàn ư ng b thì ph m vi gi i t a ph i c ng thêm 2m là qu t xây d ng rãnh d c; phương pháp xác nh ph m vi gi i t a tính t mép ngoài c a l ư ng (vai ư ng). b) i v i ư ng qu c l và ư ng t nh qua thành ph , th xã, th tr n: gi i t a n ch gi i v a hè ư ng ô th ho c m c ch gi i xây d ng ư ng ô th theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ph m vi gi i t a giai o n III: toàn b ph n hành lang an toàn ư ng b theo quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b và Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph . Chương II TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN i u 4. Trách nhi m c a Ban công tác l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông t nh 1. Ch ng th c hi n các nhi m v c a T công tác liên ngành c p t nh quy nh t i Quy t nh 1856 và Quy t nh thành l p s 653/Q -UBND ngày 14/3/2008 c a UBND t nh; ch o t ch c th c hi n K ho ch s 33/KH-UBND ngày 12/3/2008 c a UBND t nh v vi c tri n khai th c hi n Quy t nh 1856. 2. Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Giao thông V n t i, ơn v qu n lý ư ng b t ng h p d trù kinh phí b i thư ng và h tr gi i t a hành lang an toàn ư ng b giai o n III i v i ư ng qu c l trình UBND t nh báo cáo B GTVT, ng th i thNm nh báo cáo kinh t k thu t gi i t a hành lang an toàn ư ng b i v i ư ng t nh trình UBND t nh phê duy t. 3. Ch trì thNm nh m c nh hư ng n an toàn giao thông i v i các công trình n m trong hành lang ư ng b nhưng chưa ư c n bù l p phương án n bù gi i t a. i u 5. Trách nhi m c a S Giao thông V n t i và ơn v qu n lý ư ng b Trung ương trên a bàn 1. Theo thNm quy n phân c p qu n lý các o n, tuy n ư ng b ư c giao, ch trì ph i h p v i chính quy n a phương t ch c tuyên truy n pháp lu t v qu n lý, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b n t ng thôn xóm; cung c p tài li u tuyên truy n n chính quy n a phương c p xã và dân cư d c các tuy n ư ng qu c l và ư ng t nh. 2. Thông báo c th c p k thu t quy ho ch, gi i h n hành lang an toàn ư ng b c a các o n, tuy n qu c l , ư ng t nh ư c giao qu n lý, c m y h th ng c t m c l gi i hành lang an toàn giao thông ư ng b và m c gi i t a theo t ng giai o n c a Quy t nh 1856, ng th i l p bình du i th ng v hành lang an toàn ư ng b t ch c bàn giao cho chính quy n a phương cùng ph i h p qu n lý. nh kỳ, có trách nhi m duy tu, s a ch a, thay th c t m c b hư h ng. 3. Ph i h p v i T công tác liên ngành c p huy n, UBND c p xã trong công tác i u tra, th ng kê, xác nh th i i m phát sinh v t ai, công trình xây d ng, l u quán, cây c i trong ph m vi hành lang an toàn ư ng b và phân tích h sơ, s li u i u tra th ng kê xác nh c th t ng trư ng h p ph i gi i t a t ng giai o n c a Quy t nh 1856. 4. Ch trì, ph i h p v i ơn v tư v n l p h sơ báo cáo kinh t k thu t gi i t a hành lang an toàn ư ng b t ng giai o n c a các o n, tuy n ư ng b ư c giao qu n lý trình c p có thNm quy n xem xét thNm nh, phê duy t (công tác th ng kê, phân lo i, lên d toán kinh phí theo Công văn s 4425/C BVN-GT ngày 22/12/2008 c a C c ư ng b Vi t Nam). 5. Thư ng xuyên ch o các ơn v tr c ti p qu n lý giao thông phát quang cây c i trong hành lang an toàn ư ng b góp ph n m b o giao thông thông su t, an toàn. ng th i b trí thi t b , nhân l c
  4. ph i h p v i T cư ng ch c p huy n, UBND c p xã t ch c th c hi n cư ng ch i v i các trư ng h p vi ph m mà không t giác ch p hành theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 6. K p th i báo cáo c p trên và c p có thNm quy n v các vư ng m c, t n t i trong quá trình ph i h p th c hi n k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b c p trên và c p có thNm quy n có bi n pháp x lý, ch o gi i quy t. i u 6. Trách nhi m c a UBND huy n, thành ph , th xã 1. Th c hi n các trách nhi m v qu n lý, b o v gi i t a và ch ng tái l n chi m hành lang an toàn ư ng b theo quy nh t i i u 43 Ngh nh s 186/2004/N -CP và các quy nh t i ti t 2 i m a kho n 10 i u 2 Quy t nh 1856/Q -TTg. 2. Quy t nh thành l p T công tác liên ngành c p huy n và T cư ng ch ; phê duy t k ho ch gi i t a hành lang an toàn ư ng b các qu c l , ư ng t nh trên a bàn huy n và ch o các phòng, ban tr c thu c, T công tác liên ngành, T cư ng ch , chính quy n c p xã th c hi n. 3. Qu n lý, s d ng t trong và ngoài hành lang an toàn ư ng b theo quy nh c a pháp lu t; ch o chính quy n c p xã ph i h p v i ơn v qu n lý và các l c lư ng liên quan th c hi n các bi n pháp b o v hành lang an toàn ư ng b ; phát hi n và x lý k p th i, kiên quy t các trư ng h p l n chi m, s d ng trái phép t hành lang an toàn ư ng b . 4. Ki m tra, ôn c công tác th ng kê t ai, tài s n n m trong hành lang an toàn ư ng b ph c v cho quá trình th c hi n Quy t nh 1856. 5. Ch o các phòng, ban, ngành c a huy n và chính quy n c p xã trong quá trình gi i t a và cư ng ch gi i t a hành lang an toàn ư ng b . 6. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính i v i các trư ng h p vi ph m và cư ng ch i v i các trư ng h p không ch p hành. 7. T ng h p d trù kinh phí n bù, h tr gi i t a hành lang an toàn ư ng b giai o n III báo cáo Ban công tác c p t nh t ng h p và trình UBND t nh phê duy t. i u 7. Trách nhi m c a T công tác liên ngành c p huy n 1. Ch ng th c hi n các nhi m v c a T công tác liên ngành c p huy n v th c hi n Quy t nh 1856; xây d ng, trình UBND c p huy n phê duy t K ho ch gi i t a hành lang an toàn ư ng b a bàn. 2. Tham gia v i ơn v qu n lý ư ng b , chính quy n c p xã và Thanh tra giao thông trong công tác i u tra, th ng kê, phân tích c th t ng trư ng h p v t ai, các tài s n n m trong hành lang an toàn ư ng b , thông báo cho t ng i tư ng bi t c th t ng lo i tài s n ph i gi i t a giai o n I, II và giai o n III theo úng ti n . 3. Ch trì, ph i h p v i Ban n bù gi i phóng m t b ng c p huy n và ơn v qu n lý ư ng b t p h p, sao h sơ n bù gi i phóng m t b ng trên các o n tuy n qu c l , ư ng t nh, ư ng ô th i chi u t ng h p trong quá trình l p, trình duy t d toán kinh phí n bù, gi i t a giai o n I, II và giai o n III. 4. Ch trì, ph i h p v i chính quy n c p xã, ơn v qu n lý ư ng b , thanh tra giao thông th c hi n công tác gi i t a. i u 8. Trách nhi m c a T cư ng ch c p huy n 1. Ch ng th c hi n các nhi m v c a T cư ng ch c p huy n v th c hi n Quy t nh 1856 theo quy t nh thành l p c a UBND c p huy n.
  5. 2. Ch trì, ph i h p v i công an huy n, các phòng, ban, ngành c a huy n, ơn v qu n lý ư ng b , thanh tra giao thông, chính quy n, công an và các t ch c oàn th c p xã th c hi n cư ng ch , gi i t a các trư ng h p không t giác ch p hành các quy t nh c a c p có thNm quy n. i u 9. Trách nhi m c a UBND c p xã 1. Ph i h p v i ơn v qu n lý ư ng b , thanh tra giao thông tuyên truy n pháp lu t v qu n lý, b o v hành lang an toàn giao thông, k ho ch gi i t a n t ng thôn xóm, gia ình; tuyên truy n, v n ng các t ch c, cá nhân t giác tháo d công trình, v t ki n trúc, bi n hi u, cây c i vi ph m hành lang an toàn ư ng b . 2. Tham gia quá trình i u tra th ng kê; cung c p h sơ theo dõi t ai d c hai bên ư ng i v i các t ch c, cá nhân; ch u trách nhi m xác nh n th i i m xây d ng công trình trong hành lang an toàn ư ng b ph c v công tác th ng kê, t ng h p. Ph i h p v i T công tác c p huy n, ơn v qu n lý ư ng b trong quá trình l p d trù kinh phí gi i t a. 3. Qu n lý vi c s d ng t trong và ngoài hành lang an toàn ư ng b theo quy nh c a pháp lu t; ch ng ki m tra, phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p l n, chi m, s d ng trái phép hành lang an toàn ư ng b . 4. C l c lư ng tham gia v i T cư ng ch c p huy n và các cơ quan liên quan th c hi n công tác cư ng ch gi i t a i v i các i tư ng không ch p hành các quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 5. Ph i h p v i ơn v tr c ti p qu n lý ư ng b trong quá trình c m m c gi i t a giai o n I, II, m c l gi i. Ph i h p v i ơn v qu n lý ư ng b và các l c lư ng liên quan th c hi n các bi n pháp b o v công trình ư ng b và hành lang an toàn ư ng b . 6. T ng h p t ai ã c p qua các th i kỳ trong hành lang an toàn ư ng b ki n ngh UBND huy n có bi n pháp gi i quy t i v i t ng trư ng h p c th . i u 10. Trách nhi m c a Thanh tra giao thông ư ng b a phương và Trung ương óng trên a bàn. 1. Ph i h p v i ơn v qu n lý và chính quy n a phương t ch c tuyên truy n pháp lu t v l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b . 2. Thư ng xuyên ki m tra, k p th i l p biên b n vi ph m hành chính, ra quy t nh x lý vi ph m hành chính v hành lang an toàn ư ng b theo thNm quy n. 3. Tham gia quá trình i u tra, th ng kê, phân tích v t ai, công trình, v t ki n trúc, bi n hi u, cây c i trong ph m vi hành lang an toàn ư ng b và phân lo i i tư ng vi ph m. 4. Tham gia quá trình th c hi n gi i t a và cư ng ch gi i t a hành lang an toàn ư ng b . Chương III KINH PHÍ VÀ T CH C TH C HI N i u 11. Kinh phí th c hi n 1. Kinh phí th c hi n k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b i v i các tuy n qu c l do ngân sách Trung ương b trí, i v i các tuy n ư ng t nh, ư ng ô th do ngân sách a phương b trí. 2. Trong khi chưa có thông báo v kinh phí, ơn v qu n lý o n, tuy n t m ng ngu n kinh phí s nghi p giao thông hàng năm t ch c th c hi n trên o n, tuy n ư c giao qu n lý.
  6. i u 12. Ti n th c hi n 1. n h t ngày 15/4/2009: hoàn thành công tác i u tra th ng kê các trư ng h p thu c i tư ng và ph m vi gi i t a giai o n I, II theo Quy t nh 1856/Q -TTg ư c quy nh c th Quy t nh này. 2. T ngày 15/4 n h t ngày 30/4/2009: Hoàn thành công tác phân tích h sơ i u tra th ng kê, phân lo i ư c t ng i tư ng, ph m vi và tài s n c th ph i gi i t a giai o n I, II th hi n b ng Thông báo c a T công tác liên ngành c p huy n. 3. T ngày 01/5 n ngày 15/5/2009: T ch c tuyên truy n v n ng các t ch c, cá nhân vi ph m t giác gi i t a theo Thông báo c a T công tác liên ngành c p huy n. 4. T ngày 16/5 n ngày 30/6/2009 t ch c gi i t a, k c cư ng ch gi i t a xong hành lang an toàn ư ng b giai o n I, II. 5. Quý III và quý IV năm 2009: a) Tháng 7/2009 ơn v tư v n thu c Khu, S ph i h p v i ơn v tr c ti p qu n lý ư ng b b sung hoàn thi n h sơ báo cáo kinh t k thu t v gi i t a giai o n II Khu, S thNm nh trình C c ư ng b Vi t Nam phê duy t. b) L p, t ng h p xong d trù kinh phí n bù, h tr gi i t a giai o n III i v i ư ng qu c l . c) Hoàn thành cơ b n vi c xóa b các i m, ư ng u n i trái phép vào qu c l phù h p v i quy ho ch xây d ng ư ng gom và i m u n i n năm 2010. 6. T năm 2010 n năm 2020: a) Trên cơ s k ho ch v n gi i t a hành lang an toàn ư ng b , hàng năm do c p có thNm quy n b trí, th c hi n n bù gi i t a xong toàn b ph m vi còn l i c a hành lang an toàn ư ng b và các công trình nh hư ng n an toàn giao thông các qu c l và ư ng t nh trên a bàn t nh theo Lu t Giao thông ư ng b và Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . b) ơn v tr c ti p qu n lý ư ng b hoàn thành c m b sung y m c l gi i trên t t c các tuy n qu c l , ư ng t nh và bàn giao cho y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n c a a phương qu n lý. i u 13. T ch c th c hi n 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v có trách nhi m gi i quy t t t m i quan h h u quan trong quá trình th c hi n. Hàng quý, 6 tháng và năm, Ban công tác l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông t nh, T công tác liên ngành c p huy n, T cư ng ch c p huy n v th c hi n Quy t nh 1856/Q -TTg t ch c h p v i các cơ quan, ơn v h u quan ánh giá vi c th c hi n Quy ch này và ch n ch nh công tác ph i h p trong qu n lý, b o v , gi i t a hành lang an toàn ư ng b . 2. Quá trình t ch c th c hi n Quy ch , n u có nh ng n i dung không phù h p v i quy inh m i c a pháp lu t, các cơ quan, ơn v h u quan có ý ki n ph n ánh v Trư ng ban công tác l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông t nh, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh ư c xem xét, b sung s a i Quy ch này cho phù h p. 3. Trư ng ban công tác l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông t nh, Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh có trách nhi m giúp Ch t ch y ban nhân dân t nh trong quá trình ch o t ch c th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản