Quyết định Số: 07/2010/QÐ-UBND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 07/2010/QÐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 07/2010/QÐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẮC NINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/QÐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16.11.2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán Ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn thu từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 6.01.2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quy chế công khai tài chính ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND16 ngày 9.12.2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Công bố, công khai số liệu dự toán Ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2010 (theo các biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị sử dụng Ngân sách căn cứ Quyết định thi hành./. TM. UBND TỈNH KT. CHỦ TỊCH
  2. PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Lương Thành FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bieu mau
Đồng bộ tài khoản