Quyết định Số: 08/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
134
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 08/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2009/QĐ-UBND NGÀY 27/7/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ TRỢ CẤP NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỘT LẦN CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 08/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LONG AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 08/2010/QĐ-UBND Tân An, ngày 08 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2009/QĐ-UBND NGÀY 27/7/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ TRỢ CẤP NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỘT LẦN CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh về trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chế độ một lần cho cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn; Theo đề nghị tại văn bản số 169/SNV-XDCQĐP ngày 02/3/2010 của Sở Nội vụ, sau khi thống nhât với các sở ngành liên quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi điểm c, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh về trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chế độ một lần cho cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn, như sau:
  2. “c) Đối với cán bộ không chuyên trách (từ cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn được sắp xếp, bố trí sang cán bộ không chuyên trách): ngoài chế độ bảo hiểm xã hội chi trả, nếu có thời gian công tác chuyên trách, công chức chuyên môn từ 5 năm trở lên khi nghỉ được trợ cấp một lần là 10.000.000 (mười triệu) đồng/người, dưới 5 năm khi nghỉ được trợ cấp một lần là 6.000.000 (sáu triệu) đồng/người”. Điều 2. Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn để triển khai thực hiện. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - TT.TU; TT.HĐND tỉnh; - CT, các PCT.UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Ban TCTU; - Phòng NCTH; - Lưu: VT, Ng. Dương Quốc Xuân SĐ_QĐUB 35-2009

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản