Quyết định số 082/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 082/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 082/2005/QĐ-TTg về việc phê duỵêt hiệp định hợp tác về con nuôi giữa Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 082/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 19 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH H P TÁC V CON NUÔI GI A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ H P CH NG QU C HOA KỲ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ngày 20 tháng 8 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1.Phê duy t Hi p nh h p tác v con nuôi gi a C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H p ch ng qu c Hoa kỳ ký ngày 21 tháng 6 năm 2005, t i Washington D.C. (Hoa Kỳ). i u 2.Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3.B Ngo i giao làm các th t c i ngo i Hi p nh có hi u l c. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản