Quyết định Số: 09/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
122
lượt xem
8
download

Quyết định Số: 09/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2008/QĐ-UBND NGÀY 21/5/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC ĐẠI HỌC NGÀNH Y, DƯỢC HỆ CHÍNH QUY TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 09/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LONG AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2010/QĐ-UBND Tân An, ngày 11 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2008/QĐ-UBND NGÀY 21/5/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC ĐẠI HỌC NGÀNH Y, DƯỢC HỆ CHÍNH QUY TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh về việc bổ sung chế độ hỗ trợ đối với sinh viên học đại học ngành y, dược hệ chính quy tại các trường đại học công lập ; Theo đề của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi điểm 2.1, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh về việc bổ sung chế độ hỗ trợ đối với sinh viên học đại học ngành y, dược hệ chính quy tại các trường đại học công lập, như sau: “2.1. Trường hợp đối tượng là điểm 1 điều này cam kết sau khi tốt nghiệp ra trường về phục vụ tại tỉnh Long An từ 10 (mười) năm trở lên thì được hưởng mức hỗ trợ như sau: - 100% học phí/khóa học theo phiếu thu của cơ sở đạo tạo theo từng năm học; - Tiền ăn: 750.000 đồng/người/tháng;
  2. - Tiền ở: 500.000 đồng/người/tháng.” Điều 2. Thời điểm thực hiện kể từ ngày 01/4/2010, không giải quyết lại các trường hợp đã hưởng. Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thành phố thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nơi nhận: CHỦ TỊCH - TT.TU; TT.HĐND tỉnh; - CT, các PCT.UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Phòng NC TH + KT + VX; - Lưu: VT, Ng. SĐ_QĐUB 35-2009 Dương Quốc Xuân
Đồng bộ tài khoản