Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
204
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/2010/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố tại Công văn số 29/HĐND ngày 29/01/2010 về việc thống nhất mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, nhân viên của Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và người có công TP Hà Nội; Xét đề nghị của Liên sở: Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính tại tờ trình số 2057/LS LĐTBXH-TC ngày 07/12/2009,; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Cụ thể:
  2. 1. Mức trợ cấp 500.000 đồng/người/tháng cho cán bộ, công nhân viên tại Khu điều dưỡng tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Trung tâm Bảo trợ xã hội I, II, III, IV, Trung tâm phục hồi chức năng Việt – Hàn, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật. 2. Mức trợ cấp 400.000 đồng/người/tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội khác và các Trung tâm điều dưỡng người có công Mức trợ cấp này được thực hiện từ ngày 01/01/2010. Điều 2. Nguồn kinh phí trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên quy định tại Điều 1 Quyết định này do ngân sách Thành phố đảm bảo và được bố trí trong dự toán giao hàng năm cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp đúng đối tượng, đúng mục đích và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Giám đốc các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 4;
  3. - Các Bộ: LĐTBXH, TC, TP; (để báo cáo); - Đoàn ĐB QH Thành phố; (để báo cáo); - TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo); - Đ/c Chủ tịch UBND Tp (để báo cáo); - Cục KTVB QPPL-Bộ TP; (để báo cáo); - WEBSITE Chính phủ; Đào Văn Bình - Các đ/c PCT UBNDTP; - Ban Tuyên giáo TU; - Ban VHXH HĐNDTP; - Công báo HN; Các báo HNM, KTĐT CN TTXVN HN; Đài PTTH HN; - PVP Đỗ Đình Hồng; - LĐCSXH, KT, TH; - Lưu: VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản