Quyết định số 1000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1000/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1000/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ, G O CHO CÁC NA PHƯƠNG KH C PH C H U QU MƯA LŨ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 1835/BNN- ngày 26 tháng 6 năm 2009), Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương (công văn s 145/TTr-PCLBTW ngày 08 tháng 7 năm 2009), ý ki n c a B Tài chính (công văn s 9771/BTC-NSNN ngày 09 tháng 7 năm 2009, công văn s 9844/BTC-NSNN ngày 10 tháng 7 năm 2009), QUY T NNH: i u 1. 1. Trích 71,0 t ng (b y mươi m t t ng) t ngu n d phòng ngân sách Trung ương năm 2009 h tr cho các a phương kh c ph c h u qu mưa lũ (h tr dân sinh, mua gi ng khôi ph c s n xu t, khôi ph c cơ s h t ng thi t y u như trư ng h c, tr m y t , th y l i, giao thông nông thôn và v sinh môi trư ng, phòng, ch ng d ch b nh). Phân b c th cho các t nh: Ninh Bình 5,0 t , Ngh An 5,0 t , Qu ng Nam 4,0 t , Qu ng Ngãi 4,0 t , B c K n 20,0 t , Lai Châu 10,0 t , Sơn La 5,0 t , Hà Giang 5,0 t , Cao B ng 10,0 t , Lào Cai 3,0 t . 2. Xu t c p (không thu ti n) 1.000 t n g o t ngu n D tr qu c gia h tr t nh Ngh An c u ói k p th i cho dân b thi t h i do mưa lũ. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh có tên t i i u 1 Quy t nh này ch u trách nhi m qu n lý, phân b s g o, kinh phí ư c h tr úng m c ích, úng i tư ng và úng quy nh hi n hành; ng th i ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương và huy ng các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy nh kh c ph c h u qu mưa lũ. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng: Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng – Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư; Trư ng ban Ban Ch o phòng, ch ng
  2. l t, bão Trung ương và Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Ninh Bình, Ngh An, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, B c K n, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, các PTTgCP, - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - C c D tr qu c gia; - Văn phòng Ban ch o PCLBTW; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, KGVX, P; - Lưu: VT, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản