Quyết định số 1008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 1008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1008/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1008/Q -BCT Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C HÓA CH T B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 01/Q -TTg ngày 02 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Hóa ch t tr c thu c B Công Thương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. C c Hóa ch t là t ch c tr c thu c B Công Thương, th c hi n ch c năng tham mưu giúp B trư ng qu n lý nhà nư c và th c thi nhi m v qu n lý nhà nư c v ho t ng hóa ch t theo quy nh c a pháp lu t. 2. C c Hóa ch t có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p; có tr s chính t i thành ph Hà N i. Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh: Vietnam Chemicals Agency. Tên vi t t t: VINACHEMIA. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng B trư ng B Công Thương trình c p có thNm quy n quy t nh, ban hành: a) D án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, các d th o ngh nh c a Chính ph , quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ho t ng hóa ch t; b) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n v công nghi p hóa ch t qu c gia; các án, chương trình, cơ ch , chính sách v lĩnh v c hóa ch t và v t li u n công nghi p, theo phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; chương trình àm phán, ký k t gia nh p các i u ư c qu c t v hóa ch t;
  2. c) Danh m c hóa ch t qu c gia; cơ s d li u hóa ch t qu c gia; danh m c ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p; danh m c hóa ch t s n xu t, kinh doanh có i u ki n; danh m c hóa ch t h n ch s n xu t, kinh doanh; danh m c hóa ch t c m; danh m c hóa ch t ph i khai báo; danh m c hóa ch t nguy hi m ph i xây d ng k ho ch phòng ng a, ng phó s c hóa ch t theo quy nh c a Lu t Hóa ch t. d) H sơ cho phép s n xu t, xu t nh p khNu, s d ng hóa ch t c m cho các m c ích c bi t theo quy nh c a pháp lu t; 2. Trình B trư ng phê duy t, ban hành: a) K ho ch phát tri n hàng năm và năm năm v công nghi p hóa ch t, v s n xu t, kinh doanh, xu t khNu, nh p khNu hóa ch t và v t li u n công nghi p theo quy nh c a pháp lu t; b) Các quy nh, quy chuNn k thu t, các quy trình nghi p v chuyên ngành hóa ch t; quy nh v i u ki n cơ s v t ch t – k thu t, chuyên môn ngh nghi p, kho ng cách an toàn i v i các cơ s ho t ng hóa ch t theo quy nh c a pháp lu t; quy nh i u ki n và ch nh t ch c ánh giá hóa ch t m i; quy ch qu n lý ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p; c) Danh m c hóa ch t c và m u ki m soát mua, bán hóa ch t c; d) ThNm nh thi t k cơ s các công trình xây d ng chuyên ngành hóa ch t thu c d án nhóm A không phân bi t ngu n v n và thNm nh thi t k cơ s các d án s n xu t nitrat amon theo quy nh c a pháp lu t; ) K ho ch phòng ng a, ng phó, kh c ph c s c hóa ch t. e) Quy nh qu n lý ho t ng phân lo i, ghi nhãn hóa ch t theo H th ng hài hòa toàn c u v phân lo i và ghi nhãn hóa ch t; ăng ký, khai báo hóa ch t; thông tin an toàn hóa ch t. 3. Hư ng d n xây d ng và t ch c thNm nh k ho ch phòng ng a, ng phó s c hóa ch t c a các t ch c, cá nhân; ph i h p v i các cơ quan h u quan trong vi c phòng ng a, ng phó, kh c ph c s c hóa ch t. 4. Ch trì, ph i h p, tham gia hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch, án, d án, chương trình và các quy nh v ho t ng hóa ch t sau khi ư c phê duy t; tham gia tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v ngành hóa ch t theo phân công. 5. Ch trì, ph i h p, hư ng d n phân lo i, ghi nhãn hóa ch t nguy hi m; ăng ký, khai báo hóa ch t theo quy nh c a pháp lu t; thông tin an toàn hóa ch t. 6. Ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n chuyên môn, nghi p v v ngành hóa ch t; các văn b n cá bi t; văn b n n i b theo quy nh c a pháp lu t. 7. C p, thu h i các lo i gi y phép, ch ng nh n, ăng ký v ho t ng hóa ch t theo quy nh c a pháp lu t (gi y phép xu t khNu, nh p khNu ti n ch t s d ng trong các
  3. lĩnh v c s n xu t; gi y phép s n xu t, kinh doanh hóa ch t và gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, kinh doanh hóa ch t thu c danh m c hóa ch t s n xu t, kinh doanh có i u ki n và danh m c hóa ch t h n ch s n xu t, kinh doanh; quy t nh cho phép s n xu t nitrat amon, gi y phép kinh doanh nitrat amon; gi y phép xu t khNu, nh p khNu nitrat amon và v t li u n công nghi p…) 8. Ki m tra và x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng hóa ch t, xu t khNu, nh p khNu v t li u n công nghi p; gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan n ho t ng hóa ch t, xu t khNu, nh p khNu v t li u n công nghi p. 9. Xây d ng h th ng phòng thí nghi m ánh giá hóa ch t m i t i Vi t Nam. 10. T ch c ào t o, b i dư ng, hu n luy n cán b v chuyên môn, nghi p v áp ng các yêu c u v qu n lý ho t ng hóa ch t; xây d ng m ng lư i ki m soát ho t ng hóa ch t t i các a phương. 11. Thư ng tr c T công tác liên ngành v th c hi n Công ư c c m vũ khí hóa h c và là u m i c a B v các công ư c liên quan n hóa ch t. 12. H p tác qu c t trong lĩnh v c ho t ng hóa ch t theo phân công c a B . 13. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c công ngh trong lĩnh v c hóa ch t theo phân công c a B . 14. Quy nh n i dung, bi u m u báo cáo và ư c yêu c u các t ch c, cá nhân liên quan n ho t ng hóa ch t cung c p thông tin, tài li u th c hi n nhi m v ư c giao; t ng h p, th ng kê, l p báo cáo tình hình ho t ng hóa ch t trong ph m vi c nư c; xây d ng cơ s d li u v hóa ch t. 15. S d ng ngân sách nhà nư c ư c c p và các kho n thu theo quy nh c a pháp lu t. 16. Th c hi n c i cách hành chính trong lĩnh v c hóa ch t theo k ho ch c i cách hành chính c a B . 17. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c, tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B . 18. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Văn phòng. 2. Phòng Qu n lý ti n ch t. 3. Phòng Công ư c và H p tác qu c t . 4. Phòng Chính sách và Phát tri n công nghi p hóa ch t.
  4. 5. Phòng Thông tin hóa ch t. 6. Văn phòng i di n C c Hóa ch t t i thành ph H Chí Minh. 7. Văn phòng i di n C c Hóa ch t t i thành ph à N ng. 8. Trung tâm D li u và H tr ng phó s c hóa ch t. i u 4. Lãnh oC c 1. C c Hóa Ch t có C c trư ng và không quá 03 Phó C c trư ng. 2. C c trư ng và Phó C c trư ng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi c thành l p, sáp nh p ho c gi i th các ơn v thu c C c Hóa ch t do B trư ng B Công Thương xem xét và quy t nh theo ngh c a C c trư ng. C c trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v tr c thu c C c theo phân c p qu n lý c a B trư ng. 4. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c. Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. C c trư ng xây d ng và trình B trư ng phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a C c. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hóa ch t, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Vũ Huy Hoàng - Ki m toán nhà nư c; - C c ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Các Th trư ng; - Website MOIT; - Lưu VT, TCCB (2b).
Đồng bộ tài khoản