Quyết định số 1008/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
6
download

Quyết định số 1008/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1008/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sỹ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1008/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1008/Q -CTN Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C T NG QUÀ NHÂN DNP NGÀY THƯƠNG BINH, LI T S CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 101 Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Xét ngh c a Th tư ng Chính ph t i T trình s : 1062/TTr- TTg ngày 26 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. T ng quà cho các i tư ng chính sách I. M C 400.000 NG I V I: 1. Thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh b suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 81% tr lên (bao g m c nh ng thương binh lo i B có t l thương t t, b suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên ư c công nh n t trư c ngày 31 tháng 12 năm 1993) ang ư c nuôi dư ng, i u tr , i u dư ng t i các ơn v thu c ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng và B Công an ang qu n lý ho c ã v sinh s ng t i gia ình, ho c ang công tác t i các cơ quan, xí nghi p; 2. Bà m Vi t Nam anh hùng ang ư c hư ng tr c p ưu ãi hàng tháng; 3. Thân nhân Li t s ang hư ng tr c p nuôi dư ng hàng tháng. II. M C 200.000 NG I V I: 1. Thân nhân c a 02 Li t s ang hư ng tr c p hàng tháng (tính theo nh xu t); 2. Thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh b suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 80% tr xu ng, ang ư c nuôi dư ng, i u tr , i u dư ng t i các ơn v thu c ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng và B Công an qu n lý ho c ang i u tr các b nh vi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. Th tư ng Chính ph , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các cơ quan Nhà nư c có liên quan và Văn phòng Ch t ch nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH Nơi nh n: NGHĨA VI T NAM - CTN, PCTN; - Th tư ng Chính ph ; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - B Tài chính; - B Qu c phòng; - B Công an; - CN, các PCN VPCTN; - Lưu: V T KT – KTXH, V QT – TV, VT. Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản