Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
146
lượt xem
11
download

Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/qđ-ttg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 101/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH NNH M C U TƯ NĂM 2010 I V I M T S D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN, VÙNG NG BÀO DÂN T C THI U S VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006 - 2010 VÀ S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH S 112/2007/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH H TR CÁC DNCH V C I THI N VÀ NÂNG CAO I S NG NHÂN DÂN, TR GIÚP PHÁP LÝ NÂNG CAO NH N TH C PHÁP LU T THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai o n II); Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, QUY T NNH i u 1. Ban hành nh m c u tư m t s d án thu c Chương trình 135 giai o n II áp d ng trong năm 2010 như sau: 1. i v i các xã thu c Chương trình 135 giai o n II: a. D án H tr phát tri n s n xu t: 300 tri u ng/xã/năm. b. D án Cơ s h t ng: 1.000 tri u ng/xã/năm. c. D án ào t o cán b xã, c ng ng: 60 tri u ng/xã/năm. 2. i v i các thôn, b n c bi t khó khăn thu c các xã khu v c II: a. D án H tr phát tri n s n xu t: 50 tri u ng/thôn, b n/năm. b. D án Cơ s h t ng: 200 tri u ng/thôn, b n/năm. c. D án ào t o cán b xã, c ng ng: 15 tri u ng/thôn, b n/năm.
  2. i u 2. S a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 112/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t thu c Chương trình 135 giai o n II như sau: 1. S a i, b sung kho n 2 i u 1: “2. Th i gian th c hi n các chính sách h tr nâng cao i s ng nhân dân t năm 2008 và k t thúc vào năm 2010. Riêng i v i chính sách h tr h c sinh là con các h nghèo i h c ư c th c hi n theo niên h c n h t tháng 5 năm 2011”. 2. S a i, b sung i m b kho n 1 i u 2: “b. H tr h c sinh là con các h nghèo ang theo h c t i các cơ s giáo d c ph thông v ti n ăn, d ng c h c t p và sinh ho t v i m c h tr cho m t h c sinh là 140.000 ng/tháng/h c sinh x 9 tháng/năm.” i u 3. y ban Dân t c ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính trình cơ quan có thNm quy n b sung kinh phí năm 2009 và phân b v n th c hi n các d án, chính sách; ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các B , ngành liên quan hư ng d n, ch o th c hi n chính sách h tr h c sinh là con h nghèo theo quy nh t i Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 20 tháng 9 năm 2009. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các thành viên BC gi m nghèo c a CP; - Các BC : Tây B c, Tây Nguyên, Tây Nam B ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản