Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
154
lượt xem
6
download

Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 102/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V CHÍNH SÁCH H TR TR C TI P CHO NGƯ I DÂN THU C H NGHÈO VÙNG KHÓ KHĂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 20/2007/NQ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2007 v phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 3 năm 2007; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành chính sách h tr tr c ti p cho ngư i dân thu c h nghèo vùng khó khăn: 1. i tư ng h tr là ngư i dân thu c h nghèo theo chuNn nghèo c a Nhà nư c thu c vùng khó khăn quy nh t i Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c các ơn v hành chính thu c vùng khó khăn. 2. M c tiêu c a chính sách h tr tr c ti p cho ngư i dân thu c h nghèo vùng khó khăn: a) H tr i s ng c a ngư i dân, góp ph n xóa ói, gi m nghèo, phát tri n kinh t - xã h i vùng khó khăn; b) H tr ngư i dân nâng cao năng su t, ch t lư ng nông s n và t ng bư c ti p c n v i s n xu t hàng hóa, thông qua h tr gi ng cây tr ng, v t nuôi có ch t lư ng cao. 3. Nguyên t c h tr : úng i tư ng, k p th i; công khai, dân ch , khách quan và có hi u qu thi t th c. i u 2. Phương th c, hình th c h tr 1. Phương th c h tr : h tr tr c ti p. 2. Hình th c h tr : h tr b ng ti n ho c hi n v t a) H tr b ng ti n m t theo nh m c quy nh t i i u 5 Quy t nh này các i tư ng th hư ng chính sách ch ng mua s m nguyên li u, v t tư ph c v s n xu t và i s ng phù h p v i th c t c a t ng h ; b) H tr b ng hi n v t cho s n xu t và i s ng c a các h nghèo; có th l a ch n trong danh m c sau: gi ng cây tr ng; gi ng v t nuôi; thu c thú y; mu i i t. 3. Căn c danh sách ngư i nghèo do y ban nhân dân c p xã vùng khó khăn l p, xác nh n và các quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, y ban nhân dân c p huy n t ng h p, trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh hình th c h tr và danh m c h tr cho phù h p v i yêu c u và i u ki n th c t c a a phương.
  2. i u 3. nh m c kinh phí h tr 1. i v i ngư i dân thu c h nghèo xã khu v c II, xã biên gi i, xã bãi ngang, h i o vùng khó khăn là 80.000 ng/ngư i/năm. 2. i v i ngư i dân thu c h nghèo xã khu v c III vùng khó khăn là 100.000 ng/ngư i/năm. i u 4. Ngu n kinh phí 1. Kinh phí h tr tr c ti p cho ngư i dân thu c h nghèo vùng khó khăn ư c cân i trong chi thư ng xuyên c a ngân sách a phương. 2. Riêng năm 2010 thu c th i kỳ n nh ngân sách a phương 2007-2010, vì v y s kinh phí tăng thêm so v i kinh phí th c hi n chính sách tr giá, tr cư c cân i trong ngân sách a phương trư c ây ư c ngân sách trung ương c p b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương. i u 5. Th i gian th c hi n chính sách h tr Chính sách h tr tr c ti p cho ngư i dân thu c h nghèo vùng khó khăn quy nh t i Quy t nh này th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2010. i u 6. T ch c th c hi n 1. y ban Dân t c: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n chính sách h tr tr c ti p ngư i dân thu c h nghèo vùng khó khăn quy nh t i Quy t nh này; b) Ki m tra, ánh giá, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n chính sách c a các a phương v s d ng ngu n v n h tr tr c ti p ngư i dân thu c h nghèo vùng khó khăn theo các quy nh hi n hành; c) Căn c yêu c u phát tri n kinh t - xã h i vùng khó khăn, ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban Dân t c ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh i u ch nh nh m c kinh phí h tr cho phù h p v i tình hình th c t . 2. B Tài chính: a) Hư ng d n a phương trong vi c l p d toán, qu n lý, c p phát, thanh quy t toán kinh phí h tr tr c ti p; b) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư trình cơ quan có thNm quy n b trí kinh phí cho các t nh th c hi n chính sách h tr tr c ti p ngư i dân thu c h nghèo vùng khó khăn theo quy nh t i i u 4 Quy t nh này; c) Ph i h p v i y ban Dân t c, B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan ki m tra vi c s d ng kinh phí c a a phương. 3. B K ho ch và u tư: a) Ph i h p v i B Tài chính b trí ngu n v n th c hi n chính sách h tr tr c ti p ngư i dân thu c h nghèo vùng khó khăn t ngân sách trung ương theo phương th c cân i trong d toán ngân sách a phương;
  3. b) Ph i h p v i y ban Dân t c, B Tài chính và các B , ngành liên quan ki m tra vi c s d ng kinh phí c a các a phương. 4. B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Công Thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo ch c năng, nhi m v ư c giao, có trách nhi m ph i h p v i y ban Dân t c ch o th c hi n nh ng nhi m v liên quan ư c quy nh t i Quy t nh này. 5. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có xã thu c vùng khó khăn theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c các ơn v hành chính thu c vùng khó khăn có trách nhi m: a) Ch o, t ch c th c hi n h tr cho ngư i dân úng m c ích, úng i tư ng, úng n i dung h tr theo quy nh t i Quy t nh này; b) Ki m tra, ánh giá, t ng h p báo cáo y ban Dân t c, B Tài chính, B K ho ch và u tư k t qu th c hi n chính sách h tr tr c ti p cho ngư i dân thu c h nghèo vùng khó khăn c a a phương theo các quy nh hi n hành. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 20 tháng 09 năm 2009. i u 8. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản