Quyết định số 1024/QĐ-TĐC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
58
lượt xem
6
download

Quyết định số 1024/QĐ-TĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1024/QĐ-TĐC

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C TIÊU CHU N Đ c l p – T do – H nh phúc ĐO LƯ NG CH T LƯ NG -------------- ------- S : 1024/QĐ-TĐC Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N ĐÁNH GIÁ CH NG NH N H P QUY MŨ B O HI M CHO NGƯ I ĐI MÔ TÔ, XE MÁY T NG C C TRƯ NG T NG C C TIÊU CHU N ĐO LƯ NG CH T LƯ NG Căn c Lu t tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Quy t đ nh s 140/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng; Căn c Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 c a B Khoa h c và Công ngh ban hành Quy chu n k thu t qu c gia v mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2008/BKHCN); Theo đ ngh c a Trư ng ban Ban Đánh giá s phù h p, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Hư ng d n đánh giá ch ng nh n h p quy mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Ban Đánh giá s phù h p, các t ch c ch ng nh n h p quy và các cơ quan, t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: PHÓ T NG C C TRƯ NG - Như Đi u 3; - Lưu VP, ĐGPH. Tr n Văn Vinh HƯ NG D N ĐÁNH GIÁ CH NG NH N H P QUY MŨ B O HI M CHO NGƯ I ĐI MÔ TÔ, XE MÁY (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1024/QĐ-TĐC ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng) 1. M c đích và ph m vi áp d ng - Hư ng d n này quy đ nh n i dung đánh giá ch ng nh n h p quy đ i v i s n ph m mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy (sau đây vi t t t là mũ b o hi m) s n xu t trong nư c và nh p kh u phù h p v i Quy chu n k thu t qu c gia QCVN 2:2008/BKHCN.
 2. - Hư ng d n này áp d ng cho các t ch c ch ng nh n h p quy th c hi n vi c ch ng nh n mũ b o hi m (sau đây vi t t t là t ch c ch ng nh n). 2. Căn c ch ng nh n h p quy - QCVN 2:2008/BKHCBN – Quy chu n k thu t qu c gia v mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh (sau đây vi t t t là QCVN 2:2008/BKHCN). - Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh (sau đây vi t t t là Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN). 3. Khái ni m và phân lo i 3.1. Khái ni m a) Ki u mũ: Các mũ cùng lo i, cùng c , cùng m t thi t k , đư c s n xu t b ng cùng v t li u. b) Lô s n ph m: Các mũ cùng ki u và đư c s n xu t cùng m t đ t trên cùng m t dây chuy n công ngh . c) Lô hàng hóa: Các mũ cùng ki u, có cùng n i dung ghi nhãn, do m t t ch c, cá nhân nh p kh u, phân ph i, bán l t i cùng m t đ a đi m. d) M u đi n hình: là m u bao g m m t s lư ng mũ c th đ i di n mang tính đi n hình cho m t ki u mũ đư c l y ng u nhiên t i cơ s s n xu t, dùng đ xác đ nh giá tr c a các ch tiêu theo yêu c u và làm căn c cho vi c đánh giá, ch ng nh n mũ b o hi m. đ) M u đ i di n: là m u bao g m m t s lư ng mũ c th đư c l y đ i di n theo xác su t th ng kê cho lô s n ph m/hàng hóa. 3.2. Phân lo i a) Theo vùng che ph , mũ đư c chia thành ba lo i sau: - Mũ che n a đ u: Mũ có k t c u b o v ph n đ u phía trên c a ngư i đ i mũ. - Mũ che c đ u và tai: Mũ có k t c u b o v ph n phía trên c a đ u, vùng ch m và vùng tai c a ngư i đ i mũ. - Mũ che c đ u, tai và hàm: Mũ có k t c u b o v ph n phía trên c a đ u, vùng ch m, vùng tai và c m c a ngư i đ i mũ. Các lo i mũ có th có kính che ho c không có kính che. b) Theo chu vi vòng đ u, mũ đư c chia thành ba nhóm c sau: - Nhóm c nh : Mũ có chu vi vòng đ u nh hơn 500 mm. - Nhóm c trung: Mũ có chu vi vòng đ u t 500 mm đ n nh hơn 520 mm. - Nhóm c l n: Mũ có chu vi vòng đ u t 520 mm tr lên. 4. Ch ng nh n h p quy đ i v i mũ b o hi m s n xu t trong nư c Vi c ch ng nh n h p quy đ i v i mũ b o hi m s n xu t trong nư c đư c áp d ng theo phương th c 5 quy đ nh t i m c đ, kho n 1, Đi u 5 c a “Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy” ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN. 4.1. Đánh giá m u đi n hình Trình t đánh giá m u đi n hình như sau: 4.1.1. Ti n hành phân lo i mũ b o hi m theo quy đ nh t i m c 3.2 c a Quy trình này. 4.1.2. L y m u đi n hình
 3. a) M u đi n hình đ th nghi m đư c l y theo lô s n ph m (m c 3.1). b) Sau khi phân lo i mũ b o hi m (m c 4.1.1), xác đ nh s lô hi n s n xu t t i cơ s s n xu t. Trong lô ch n ng u nhiên 6 mũ b o hi m, t o thành m t m u đi n hình (B ng 1) đ g i th nghi m t i phòng th nghi m do t ch c ch ng nh n l a ch n). c) Vi c l y m u ph i đư c l p thành biên b n có ch ký c a ngư i l y m u thu c t ch c ch ng nh n (hay ngư i đư c y quy n) và ch ký xác nh n c a đ i di n cơ s s n xu t. d) Các công vi c liên quan như phương pháp niêm phong/ký hi u m u, v n chuy n, b o qu n m u, th i gian nh n m u, thông báo k t qu th nghi m, b o m t, … đư c t ch c ch ng nh n gi i thích rõ và th ng nh t v i cơ s và phòng th nghi m trư c khi ti n hành. B ng 1 – S lư ng m u đi n hình l y đ i v i cơ s s n xu t mũ Lo i che n a đ u Lo i che c đ u và Lo i che c đ u, tai tai và hàm TT Lo i hình đánh giá C C C C C C C C C l n trung nh l n trung nh l n trung nh 1 Ch ng nh n ban đ u /ch ng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nh n l i m u m u m u m u m u m u m u m u m u 2 Giám sát 1m u 1m u 1m u Ghi chú: - Trong các l n giám sát, các m u đư c l y luân phiên các c , tránh l y trùng c . - N u mũ có kính che thì m i lo i s n ph m theo nguyên t c phân lo i v vùng che ph ph i l y ít nh t 1 m u có kính ch n gió và trong l n đánh giá giám sát ph i l y mũ có kính ch n gió. - Ưu tiên lo i và c mũ có s n lư ng l n. 4.1.3. Th nghi m m u đi n hình a) M u đi n hình đư c th nghi m theo quy đ nh t i các m c 2.2.1 đ n m c 2.3.3. c a QCVN 2:2008/BKHCN. b) Vi c th nghi m m u đư c ti n hành t i các phòng th nghi m do t ch c ch ng nh n l a ch n. 4.1.4. Đánh giá – x lý k t qu th nghi m a) M u sau khi th nghi m đư c xem là phù h p v i quy chu n k thu t qu c gia khi k t qu th nghi m c a t t c các yêu c u k thu t quy đ nh t i các m c 2.2.1 đ n m c 2.3.3 c a QCVN 2:2008/BKHCN đ u đ t yêu c u theo quy đ nh. b) N u k t qu th nghi m m u l n th nh t không đ t yêu c u quy đ nh, t ch c ch ng nh n thông báo đ n cơ s s n xu t đ có bi n pháp kh c ph c. Sau khi cơ s s n xu t đã có bi n pháp kh c ph c, t ch c ch ng nh n s ti n hành l y m u l n 2 lo i mũ b o hi m này đ th nghi m l i các ch tiêu không đ t. K t qu th nghi m m u l n 2 s là k t qu đánh giá cu i cùng. Trong trư ng h p k t qu th nghi m m u l n hai v n không đ t, t ch c ch ng nh n s thông báo đ n cơ s s n xu t v vi c lo i mũ b o hi m đó chưa đ đi u ki n đ ch ng nh n h p quy t i th i đi m đánh giá. 4.2. Đánh giá quá trình s n xu t 4.2.1. Đánh giá quá trình s n xu t c a Cơ s s n xu t. Vi c đánh giá quá trình s n xu t mũ b o hi m đư c th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 1 c a Hư ng d n này. Ghi chú: Đ i v i các cơ s s n xu t đã đư c c p ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p tiêu chu n TCVN ISO 9001:2000 ho c ISO 9001:2000 còn th i h n hi u l c b i t ch c
 4. ch ng nh n đã đăng ký ho t đ ng t i B Khoa h c và Công ngh theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN thì t ch c ch ng nh n không c n ph i đánh giá quá trình s n xu t. Tuy nhiên, n u k t qu th nghi m ho c quá trình s n xu t có b ng ch ng không đ m b o ch t lư ng, t ch c ch ng nh n có trách nhi m tri n khai xem xét, đánh giá quá trình s n xu t. 4.2.2. K t qu đánh giá quá trình s n xu t đư c xem là phù h p khi: a) Không có đi m không phù h p; ho c b) Không có các đi m không phù h p n ng nhưng có các đi m không phù h p nh và cơ s s n xu t có bi n pháp kh c ph c thích h p đúng th i h n đư c t ch c ch ng nh n ki m tra và ch p nh n. 4.3. C p Gi y ch ng nh n h p quy và d u h p quy Cơ s có mũ b o hi m đánh giá h p quy s đư c c p Gi y ch ng nh n h p quy có giá tr 3 năm, trong đó nêu rõ lo i mũ, kích c , vòng đ u, có kích ch n gió hay không, nhãn hi u (theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 c a Hư ng d n này) và đư c s d ng d u h p quy (theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 c a “Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy” ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN) trên s n ph m theo hư ng d n c a t ch c ch ng nh n khi đ ng th i th a mãn hai đi u ki n sau: - K t qu th nghi m c a t t c các yêu c u t i các m c 2.2.1 đ n m c 2.3.3 c a QCVN 2:2008/BKHCN đ u đ t theo quy đ nh. - K t qu đánh giá quá trình s n xu t là phù h p. 4.4. Giám sát sau ch ng nh n và ch ng nh n l i 4.4.1. T ch c ch ng nh n s ti n hành giám sát 6 tháng/l n ho c đ t xu t khi c n thi t. 4.4.2. Giám sát sau ch ng nh n bao g m vi c đánh giá quá trình s n xu t và đánh giá m u đi n hình. 4.4.2.1. Đánh giá quá trình s n xu t Đánh giá s phù h p c a quá trình s n xu t theo m c 4.2 c a Hư ng d n này. 4.4.2.2. Đánh giá m u đi n hình - M u hàng hóa đư c l y t i kho c a cơ s s n xu t ho c trên th trư ng. - Đánh giá m u đi n hình theo quy đ nh nêu t i m c 4.1 c a Hư ng d n này. 4.4.3. Căn c k t qu đánh giá quá trình s n xu t và đánh giá m u đi n hình, t ch c ch ng nh n s có quy t đ nh phù h p sau khi giám sát. 4.4.4. Ba tháng trư c khi h t h n hi u l c, t ch c ch ng nh n thông báo đ cơ s bi t và làm th t c c p l i Gi y ch ng nh n. D a trên yêu c u b ng văn b n c a cơ s và k t qu các l n giám sát đ nh kỳ, t ch c ch ng nh n s xem xét c p l i Gi y ch ng nh n cho cơ s . 5. Ch ng nh n h p quy đ i v i mũ b o hi m nh p kh u Vi c ch ng nh n h p quy đ i v i mũ b o hi m nh p kh u th c hi n theo m t trong hai phương th c sau: 5.1. Theo phương th c 5 quy đ nh t i m c đ, kho n 1, Đi u 5 c a “Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy” ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN, áp d ng cho các t ch c ch ng nh n trong và ngoài nư c đư c cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n ch đ nh ho c th a nh n th c hi n t i cơ s s n xu t nư c ngoài. Vi c đánh giá ch ng nh n th c hi n theo các th t c áp d ng đ i v i cơ s s n xu t mũ b o hi m trong nư c (m c 4 c a Hư ng d n này).
 5. 5.2. Theo phương th c 7 quy đ nh t i m c g, kho n 1, Đi u 5 c a “Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy” ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN, áp d ng cho t ch c ch ng nh n ti n hành t i Vi t Nam đ i v i t ng lô hàng nh p kh u. Ghi chú: Phương th c 7 cũng đư c áp d ng đ i v i các t ch c giám đ nh đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n ch đ nh ho c th a nh n th c hi n vi c giám đ nh t i c a kh u Vi t Nam ho c t i c a kh u xu t. Trình t th c hi n như sau: 5.2.1. H sơ đăng ký Khi có nhu c u ch ng nh n h p quy mũ b o hi m, doanh nghi p c n l p h sơ đăng ký và n p t i t ch c ch ng nh n. H sơ bao g m: - Gi y đăng ký ch ng nh n h p quy theo m u quy đ nh t i Ph l c 3 c a Hư ng d n này. - H sơ nh p kh u lô hàng (h p đ ng, hóa đơn, v n đơn, …) (b n sao). 5.2.2. Trình t đánh giá c a t ch c ch ng nh n 5.2.2.1. Ki m tra t ng quát s phù h p c a lô hàng v i h sơ nh p kh u 5.2.2.2. L y m u đ i di n lô hàng theo phương pháp xác su t th ng kê đ đánh giá, th nghi m s phù h p theo các yêu c u quy đ nh. Vi c l y m u ph i đư c l p thành biên b n có ch ký c a ngư i l y m u thu c t ch c ch ng nh n (hay ngư i đư c y quy n) và ch ký xác nh n c a đ i di n bên yêu c u ch ng nh n. S lư ng m u đư c l y và các yêu c u th nghi m theo quy đ nh t i B ng 2. B ng 2 – S lư ng m u đư c l y và các ch tiêu ki m tra, th nghi m đ i v i mũ b o hi m nh p kh u S lư ng mũ đ th các yêu c u S lư ng mũ đ (l y trong s mũ đã đư c ki m tra ngo i quan) C lô ki m tra ngo i Va đ p và Đ b n đâm Ph m vi b o v , t m (chi c) quan, kh i lư ng h p th xung xuyên nhìn, kính ch n gió, và ghi nhãn đ ng quai đeo và đ n đ nh Đ n 500* 20 2 2 2 T 501 đ n 1.200 32 4 4 4 T 1.201 đ n 3.200 50 6 6 6 Trên 3.200 80 8 8 8 Ghi chú: (*) N u lô hàng có s mũ nh hơn 20 chi c, l y t i thi u 6 mũ đ ki m tra theo các ch tiêu quy đ nh trong B ng nêu trên. 5.2.3.3. M u đư c th nghi m theo quy đ nh t i các m c 2.2.1 đ n m c 2.3.3 c a QCVN 2:2008/BKHCN t i các phòng th nghi m do t ch c ch ng nh n l a ch n. 5.2.3.4. Đánh giá k t qu , c p Gi y ch ng nh n h p quy và d u h p quy cho lô hàng T ch c ch ng nh n xem xét, đánh giá k t qu ki m tra, th nghi m c a m u theo các yêu c u nêu t i m c 5.2.3.3. Căn c k t qu đánh giá, t ch c ch ng nh n th c hi n: a) N u k t qu đánh giá m u phù h p: C p gi y ch ng nh n h p quy trong đó nêu rõ lo i mũ, kích c , vòng đ u, có kính ch n gió hay không, nhãn hi u (theo m u quy đ nh t i Ph l c 4 c a Hư ng d n này) và d u h p quy (theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 c a “Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy” ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN). Trên d u h p quy có thông tin th hi n t ch c ch ng nh n
 6. và s hi u ki m soát lô hàng. Bên đư c ch ng nh n t dán d u h p quy lên t ng s n ph m thu c lô hàng đã ch ng nh n và ch u trách nhi m v vi c dán d u h p quy này. b) N u k t qu đánh giá m u không phù h p: C p thông báo lô hàng không phù h p và g i báo cáo có kèm theo h sơ v T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng đ có quy t đ nh thích h p. PH L C1 HƯ NG D N ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH S N XU T MŨ B O HI M 1. Yêu c u chung Cơ s ph i xây d ng, l p thành văn b n, th c hi n, duy trì và thư ng xuyên nâng cao hi u l c các đi u ki n đ m b o ch t lư ng theo yêu c u quy đ nh c a văn b n này nh m: a) Nh t bi t các quá trình c n thi t đ t o ra s n ph m; b) Xác đ nh trình t và m i tác đ ng l n nhau c a các quá trình này; c) Xác đ nh yêu c u và phương pháp c n thi t đ đ m b o vi c th c hi n các yêu c u và ki m soát các quá trình này có hi u l c; d) Đo lư ng và theo dõi các quá trình này. đ) Th c hi n các hành đ ng c n thi t đ đ t yêu c u đã ho ch đ nh và c i ti n các quá trình này. 2) Yêu c u v h th ng tài li u Các tài li u v đi u ki n đ m b o ch t lư ng bao g m: a) Các tài li u, th t c d ng văn b n theo yêu c u c a Quy đ nh này; b) Các tài li u c n thi t khác c n có đ ki m soát có hi u l c các quá trình s n xu t. 2.1. Ki m soát tài li u Cơ s ph i có văn b n quy đ nh vi c ki m soát các tài li u nh m đ m b o: a) Phê duy t tài li u v tính thích h p khi ban hành; b) Xem xét, c p nh t khi c n và phê duy t l i tài li u; c) Nh n bi t đư c các thay đ i và tình tr ng s a đ i hi n hành c a tài li u; d) Các tài li u áp d ng s n có nơi s d ng; đ) Tài li u luôn rõ ràng, d nh n bi t; e) Các tài li u có ngu n g c bên ngoài đư c nh n bi t và vi c phân ph i chúng đư c ki m soát; g) Ngăn ng a vi c s d ng vô tình các tài li u h t hi u l c và có các d u hi u nh n bi t thích h p n u chúng đư c gi l i vì m c đích nào đó. 2.2. Ki m soát h sơ Cơ s ph i l p và duy trì các h sơ đ cung c p b ng ch ng v s phù h p v i các đi u ki n đ m b o ch t lư ng. Các h sơ ch t lư ng rõ ràng, d nh n bi t và d s d ng. Cơ s ph i có văn b n quy đ nh vi c ki m soát h sơ. 3. Trách nhi m và quy n h n 3.1. Trách nhi m và quy n h n Lãnh đ o cao nh t ph i xác đ nh các trách nhi m, quy n h n chính và các m i quan h c a chúng và thông báo trong Cơ s .
 7. 3.2. Đ i di n c a lãnh đ o v ch t lư ng Lãnh đ o cao nh t ph i ch đ nh m t thành viên trong ban lãnh đ o, ngoài các trách nhi m khác, có trách nhi m và quy n h n g m: a) Đ m b o các đi u ki n đ m b o ch t lư ng đư c thi t l p, th c hi n và duy trì; b) Đ m b o s n ph m phù h p các yêu c u quy đ nh c a Quy chu n k thu t qu c gia tương ng; c) Báo cáo cho lãnh đ o cao nh t v k t qu th c hi n các đi u ki n đ m b o ch t lư ng này và v m i nhu c u c i ti n đ đ m b o s phù h p c a s n ph m v i các yêu c u quy đ nh c a Quy chu n k thu t qu c gia tương ng. 4. Qu n lý ngu n l c 4.1. Ngu n nhân l c Nh ng ngư i tham gia quá trình s n xu t, th c hi n các công vi c có nh hư ng tr c ti p đ n ch t lư ng s n ph m ph i có năng l c phù h p trên cơ s đư c đào t o, có k năng và kinh nghi m. Cơ s ph i: a) Xác đ nh năng l c c n thi t c a nh ng ngư i th c hi n các công vi c nh hư ng tr c ti p đ n ch t lư ng s n ph m; b) Ti n hành đào t o ban đ u, đào t o trong quá trình s n xu t hay nh ng hành đ ng thích h p tr c ti p đ n ch t lư ng s n ph m; c) Duy trì h sơ giáo d c, đào t o, k năng và kinh nghi m chuyên môn. 4.2. Cơ s h t ng Cơ s ph i xác đ nh, cung c p và duy trì cơ s h t ng c n thi t đ đ t đư c s phù h p đ i v i yêu c u c a s n ph m. Cơ s h t ng bao g m: a) Nhà xư ng, không gian làm vi c và các phương ti n kèm theo; b) Trang thi t b (c ph n c ng và ph n m m); c) D ch v h tr (như v n chuy n ho c trao đ i thông tin). 4.3. Môi trư ng làm vi c Cơ s ph i xác đ nh và qu n lý môi trư ng làm vi c c n thi t đ đ t đư c s phù h p đ i v i các yêu c u c a s n ph m. 5. T o s n ph m 5.1. L p k ho ch t o s n ph m Cơ s ph i l p k ho ch ki m soát s n xu t s n ph m ch ng nh n h p quy (tham kh o bi u m u 1 kèm theo). K ho ch ki m soát s n xu t mũ b o hi m ph i ch ng nh n h p quy đư c quy đ nh t i B ng 1 kèm theo. 5.2. Mua hàng 5.2.1. Quá trình mua hàng Cơ s ph i đ m b o v t tư, linh ki n mua vào phù h p v i các yêu c u đã quy đ nh. Cách th c và m c đ ki m soát áp d ng cho ngư i cung ng và s n ph m mua vào ph thu c vào m c đ tác đ ng c a s n ph m mua vào đ i v i quá trình t o ra thành ph m. Cơ s ph i đánh giá và l a ch n ngư i cung ng d a trên kh năng cung c p s n ph m phù h p các yêu c u c a Cơ s và duy trì h sơ các nhà cung ng này. 5.2.2. Ki m tra xác nh n s n ph m mua vào
 8. Cơ s ph i l p và th c hi n các ho t đ ng ki m tra ho c các ho t đ ng khác c n thi t đ đ m b o r ng s n ph m mua vào đáp ng các yêu c u mua hàng đã quy đ nh. 5.3. S n xu t 5.3.1. Ki m soát s n xu t Cơ s ph i l p k ho ch, ti n hành s n xu t trong đi u ki n đư c ki m soát (tham kh o bi u m u 1 kèm theo), các đi u ki n đư c ki m soát ph i bao g m: a) Tiêu chu n bán thành ph m và s n ph m; b) Các hư ng d n công vi c c n thi t; c) K ho ch b o trì và b o dư ng các thi t b c n thi t; d) Các phương ti n đo lư ng và theo dõi c n thi t; đ) Th c hi n các ho t đ ng thông qua, giao hàng và sau giao hàng. K ho ch ki m soát s n xu t mũ b o hi m ph i ch ng nh n h p quy đư c quy đ nh t i B ng 1 kèm theo. 5.3.2. Nh n bi t và xác nh n ngu n g c s n ph m a) Khi c n thi t, Cơ s ph i nh n bi t s n ph m b ng các bi n pháp thích h p trong su t quá trình t o s n ph m; b) Cơ s ph i nh n bi t đư c tr ng thái c a s n ph m tương ng v i yêu c u theo dõi và đo lư ng; c) Cơ s ph i ki m soát và lưu h sơ vi c nh n bi t riêng c a s n ph m đư c ch ng nh n theo k t qu ki m tra và th nghi m cũng như nguyên v t li u đư c s d ng khi vi c xác đ nh ngu n g c là c n thi t. 5.3.3. B o toàn s n ph m Cơ s ph i b o toàn s n ph m theo các yêu c u quy đ nh trong Quy chu n k thu t qu c gia tương ng trong su t quá trình lưu kho và giao hàng đ n nơi đã đ nh, bao g m cách th c nh n bi t, x p d , v n chuy n, bao gói, lưu gi và b o qu n. 5.4. Ki m soát phương ti n theo dõi và đo lư ng 5.4.1. Cơ s ph i xác đ nh nh ng n i dung theo dõi và đo lư ng chính c n th c hi n và các phương ti n theo dõi, đo lư ng c n thi t đ cung c p b ng ch ng v s phù h p c a s n ph m v i các yêu c u đã xác đ nh trong Quy chu n k thu t qu c gia tương ng (tham kh o bi u m u 2 kèm theo). K ho ch ki m soát s n xu t mũ b o hi m ph i ch ng nh n h p quy đư c quy đ nh t i B ng 1 kèm theo. 5.4.2. Cơ s ph i thi t l p các quá trình đ đ m b o r ng vi c theo dõi và đo lư ng có th ti n hành và đư c ti n hành m t cách th ng nh t v i các yêu c u theo dõi và đo lư ng. Khi c n thi t đ đ m b o k t qu đúng, thi t b đo lư ng ph i: a) Đư c hi u chu n ho c ki m tra xác nh n đ nh kỳ, ho c trư c khi s d ng, d a trên các chu n đo lư ng có liên k t v i chu n đo lư ng quy t đ nh hay qu c t . Khi không có các chu n này thì căn c đư c s d ng đ hi u chu n ho c ki m tra xác nh n ph i đư c lưu h sơ; b) Đư c hi u ch nh ho c đi u ch nh l i, khi c n thi t; c) Đư c nh n bi t đ giúp xác đ nh tr ng thái hi u chu n; d) Đư c gi gìn tránh b hi u ch nh làm m t tính đúng đ n c a các k t qu đo; đ) Đư c b o v tránh hư h ng ho c suy gi m ch t lư ng trong khi di chuy n, b o dư ng và lưu gi .
 9. 5.4.3. Ngoài ra, Cơ s ph i đánh giá và ghi nh n giá tr hi u l c c a các k t qu đo trư c đó, khi phát hi n thi t b không phù h p v i yêu c u. Cơ s ph i ti n hành các hành đ ng thích h p đ i v i thi t b đó và b t kỳ s n ph m nào b nh hư ng. Ph i duy trì h sơ c a k t qu hi u chu n và ki m tra xác nh n. 6. Đo lư ng, ki m tra 6.1. Theo dõi và ki m tra đo lư ng s n ph m Cơ s ph i áp d ng các phương pháp thích h p đ theo dõi và đo lư ng các yêu c u c a s n ph m đ ki m tra xác nh n r ng các yêu c u đó đ u đư c đáp ng t i nh ng giai đo n thích h p c a quá trình t o s n ph m theo k ho ch ki m soát ch t lư ng (tham kh o bi u m u 2 kèm theo). K ho ch ki m soát các phương ti n đo lư ng, th nghi m mũ b o hi m ph i ch ng nh n h p quy đư c quy đ nh t i B ng 2 kèm theo. S n ph m hay bán thành ph m ch đư c thông qua khi đã đư c ki m tra đ t yêu c u quy đ nh, n u không ph i đư c s phê duy t c a ngư i có th m quy n và, n u có th , c a khách hàng. B ng ch ng c a vi c ki m tra đ t yêu c u quy đ nh ph i đư c lưu gi . 6.2. Ki m soát s n ph m không phù h p Cơ s ph i đ m b o r ng s n ph m không phù h p v i các yêu c u đ u đư c nh n bi t và ki m soát đ phòng ng a vi c s d ng ho c chuy n giao vô tình. Ph i xác đ nh b ng văn b n cách ki m soát, các trách nhi m và quy n h n có liên quan đ i v i s n ph m không phù h p. Cơ s ph i x lý s n ph m không phù h p theo m t ho c m t s cách sau: a) Ti n hành lo i b s không phù h p đư c phát hi n; b) Cho phép s d ng, thông qua ho c ch p nh n có nhân như ng b i có ngư i th m quy n và, khi có th , b i khách hàng; c) Ti n hành ngăn ch n vi c s d ng ho c áp d ng theo d ki n ban đ u. Ph i có h sơ v nguyên nhân c a các s không phù h p và các hành đ ng ti p theo đư c ti n hành, k c vi c nhân như ng. Khi s n ph m không phù h p đư c kh c ph c, chúng ph i đư c ki m tra xác nh n l i đ ch ng t s phù h p v i các yêu c u. Khi s n ph m không phù h p đư c phát hi n sau khi giao hàng ho c đã đưa vào s d ng, Cơ s ph i có các hành đ ng thích h p đ i v i các tác đ ng ho c h u qu ti m n c a s không phù h p. 6.3. Kh c ph c s không phù h p Cơ s ph i th c hi n hành đ ng kh c ph c nh m lo i b nguyên nhân c a s không phù h p đ ngăn ng a s tái di n. Hành đ ng kh c ph c ph i tương x ng v i tác đ ng c a s không phù h p đã x y ra. Cơ s ph i xác đ nh b ng văn b n hành đ ng kh c ph c g m các n i dung sau: a) Xem xét s không phù h p (k c các khi u n i c a khách hàng); b) Xác đ nh nguyên nhân c a s không phù h p; c) Đánh giá s c n thi t đ có các hành đ ng nh m đ m b o không tái di n s không phù h p; d) Xác đ nh và th c hi n các hành đ ng c n thi t; đ) Xem xét các hành đ ng kh c ph c đã th c hi n; e) Lưu h sơ các k t qu hành đ ng đã th c hi n. 7. Tài li u, bi u m u kèm theo: - Biên b n đánh giá quá trình s n xu t kèm theo.
 10. M U BIÊN B N ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH S N XU T S : ………………. 1. Đơn v s n xu t: .................................................................................................................... 2. Đ a đi m đánh giá: ................................................................................................................ 3. K t qu đánh giá: 3.1. Các h sơ, tài li u liên quan: ............................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3.2. Nhà xư ng: ........................................................................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3.3. Thi t b s n xu t: ................................................................................................................ .................................................................................................................................................. 3.4. Thi t b ki m tra, đo lư ng, th nghi m: ............................................................................. .................................................................................................................................................. 3.5. Công ngh s n xu t: ........................................................................................................... 3.6. Môi trư ng s n xu t: .......................................................................................................... .................................................................................................................................................. 3.7. Ngu n nhân l c: ................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 4. K t lu n: 4.1. Đánh giá: ............................................................................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 4.2. Ki n ngh : ........................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Chuyên gia đánh giá Chuyên gia đánh giá trư ng Đ i di n cơ s s n xu t
 11. BI U M U 1 K HO CH KI M SOÁT S N XU T VÀ K HO CH CH T LƯ NG Ký hi u: T n tr V n chuy n Công ty/ Cơ s : _______________________ (ký hi u tài li u) o Ho t đ ng  Ki m tra K HO CH KI M SOÁT S N XU T VÀ KI M SOÁT CH T LƯ NG S n ph m: ………………………… Tóm t t Sơ đ lưu trình s n xu t Ch tiêu ki m M c/yêu c u T n s /c Tên thi t b Phương pháp ki m Bi u/s sách Ghi chú soát m u th /ki m tra tra/th nghi m ghi chép (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) BI U M U 2 K HO CH KI M SOÁT CÁC THI T B ĐO LƯ NG, TH NGHI M
 12. CÔNG TY/CƠ S : _____________________________________ (Ký hi u tài li u) K HO CH KI M SOÁT CÁC THI T B ĐO LƯ NG, TH NGHI M TT Tên và ký hi u Ph m vi đo C p chính xác C p chính xác Công d ng chính Chu kỳ ki m Ghi chú phương ti n đo yêu c u đ nh/hi u chu n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) B NG 1 Ký hi u: T n tr V n chuy n YÊU C U V KI M SOÁT S N XU T VÀ KI M SOÁT CH T LƯ NG o Ho t đ ng  Ki m tra MŨ B O HI M CHO NGƯ I ĐI MÔ TÔ, XE MÁY Ch tiêu ki m soát M c/yêu c u T n s /c Tên thi t b Phương Bi u/ Ghi Tóm t t Sơ đ m u th /ki m tra pháp ki m s chú lưu trình s n xu t (1) tra/th sách nghi m ghi chép
 13. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) KS1+KS4 - Theo th a thu n gi a Theo t ng - - H sơ ghi nhà s n xu t và cung c p, lô/đ t - Ngo i quan, bao chép phù h p cho vi c s n xu t hàng gói, ghi nh n mũ b o hi m đ t yêu c u - Phi u KQTN k thu t c a QCVN 2:2008/BKHCN KS5 - Theo thông s v n hành - Theo quy - Cân, các - Theo quy -nt- c a thi t b ; đ nh c a thi t b ki m đ nh c a - T l , nhi t đ , nhà s n soát kèm nhà s n th i gian, tr ng - Theo quy đ nh c a nhà xu t theo máy xu t lư ng, ngo i quan s n xu t - Theo yêu c u k thu t c a QCVN 2:2008/BKHCN KS6 - Theo quy đ nh c a nhà - Theo quy - - Theo quy -nt- s n xu t. đ nh c a đ nh c a Ngo i quan nhà s n nhà s n - Theo yêu c u k thu t xu t xu t c a QCVN 2:2008/BKHCN. KS7 - Theo quy đ nh c a nhà - Theo quy - - Theo quy -nt- s n xu t. đ nh c a đ nh c a Màu s c, ngo i nhà s n nhà s n quan xu t xu t KS8 - Theo thông s v n hành - Theo quy - Cân, các - Theo quy -nt- c a thi t b ; đ nh c a thi t b ki m đ nh c a - Tr ng lư ng nhà s n soát kèm nhà s n - Theo quy đ nh c a nhà - Thông s cài đ t xu t theo máy xu t s n xu t - Ngo i quan KS9 - Theo quy đ nh c a nhà - Theo quy - - Theo quy -nt- s n xu t; đ nh c a đ nh c a Ngo i quan nhà s n nhà s n - Theo yêu c u k thu t xu t xu t
 14. c a QCVN 2:2008/BKHCN. KIS10 - Theo quy đ nh c a nhà - Theo quy - - Theo quy -nt- s n xu t; đ nh c a đ nh c a Kích c , ngo i nhà s n nhà s n quan xu t xu t KS11 - Theo quy đ nh c a nhà - Ki m Cân - Theo quy -nt- s n xu t; t ng chi c đ nh c a Ngo i quan, tem nhà s n nhãn, kh i lư ng - Theo yêu c u k thu t xu t c a QCVN 2:2008/BKHCN. KS12 - Theo yêu c u k thu t - M u đ i - Thi t b th - Theo -nt- c a QCVN di n cho quai đeo, QCVN - Th quai đeo 2:2008/BKHCN. t ng đ t th và đ p 2:2008/BK - Th va đ p và s n xu t và h p thu HCN. h p thu xung đ ng xung đ ng; th đâm - Th đâm xuyên xuyên; th - Th đ n đ nh, đ n đ nh, góc nhìn, kính th kính ch n gió ch n gió Ghi chú (1) Tùy theo đ c đi m s n xu t, cơ s s n xu t ph i có các công đo n đáp ng yêu c u c a quy đ nh này. B NG 2 YÊU C U V K HO CH KI M SOÁT CÁC THI T B ĐO LƯ NG, TH NGHI M TT Tên & Ký hi u phương ti n đo Ph m vi đo C p chính xác C p chính xác yêu Chu kỳ ki m Ghi chú c u đ nh/hi u chu n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Các lo i cân kh i lư ng Phù h p cho vi c cân kh i lư ng thành Phù h p theo yêu ph m và các bán thành ph m (v mũ, l p c u c a QCVN 1 năm /l n va đ p và h p thu xung đ ng) 02:2008
 15. 2. Nhi t k Phù h p cho vi c thu n hóa thành ph m và kính ch n gió theo yêu c u c a QCVN 02:2008 3. Các lo i thư c đo Phù h p theo yêu c u c a QCVN 02:2008 4. Đ ng h th i gian 5. T nhi t đ Phù h p cho vi c thu n hóa thành ph m 01 năm /l n và kính ch n gió theo yêu c u c a QCVN 6. B nư c đi u nhi t 02:2008 01 năm /l n 7. Thi t b th quai đeo 8. Thi t b th đ n đ nh 9. Thi t b đo góc nhìn Theo quy đ nh c a 10. Thi t b th kính ch n gió Phù h p theo yêu c u c a QCVN 02:2008 nhà s n xu t thi t b 11. Thi t b th đâm xuyên 12. Thi t b th va đ p và h p thu xung đ ng
 16. PH L C2 M U GI Y CH NG NH N Đ I V I MŨ B O HI M S N XU T TRONG NƯ C Tên T ch c Ch ng nh n (logo n u có) GI Y CH NG NH N S : …………………… Ch ng nh n s n ph m: Mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy (Lo i che n a đ u, nhóm c nh , có kính ch n gió) đư c s n xu t t i: Công ty XYZ đ a ch : ………………………………………………………….. Phù h p v i Quy chu n k thu t qu c gia: QCVN 2: 2008/BKHCN VÀ ĐƯ C PHÉP S D NG D U H P QUY Gi y ch ng nh n có giá tr t : ……………………… đ n: …………………… Đ i di n có th m quy n c a T ch c Ch ng nh n (Ký tên, đóng d u) PH L C3 M U GI Y ĐĂNG KÝ CH NG NH N H P QUY MŨ B O HI M NH P KH U C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc -----------------
 17. GI Y ĐĂNG KÝ CH NG NH N H P QUY MŨ B O HI M NH P KH U Kính g i: …………………………… (Tên t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh) ………………… Doanh nghi p (tên Vi t Nam và tên giao d ch qu c t ): …………………………………………. Đ a ch : ……………………… Đi n tho i: ……………………….. Fax: …………………………. Ngư i liên h : ………………………….. Phòng ban: ……………………………………………. Đăng ký ch ng nh n h p quy mũ b o hi m sau: S TT Nhãn hi u Ki u lo i S lư ng Ghi chú H sơ kèm theo g m có: - H p đ ng s : ……………………… - Phi u li t kê hàng g i s : …………………………………. - Hóa đơn s : ……………………….. - V n đơn s : ……………………………………………….. - T khai hàng hóa nh p kh u s : ……………………………………………………………………. - ……. Chúng tôi xin đ m b o m i đi u ki n cho t ch c ch ng nh n th c hi n vi c đánh giá lô hàng này. …….., ngày …… tháng …. năm …….. Đ i di n doanh nghi p PH L C4 M U GI Y CH NG NH N Đ I V I MŨ B O HI M NH P KH U Tên T ch c Ch ng nh n (logo n u có) GI Y CH NG NH N S : ………………… Ch ng nh n lô hàng hóa: Mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy (Lo i che n a đ u, nhóm c nh , có kính ch n gió)
 18. đư c nh p kh u b i: Công ty XYZ đ a ch : ………………………………………………………….. Phù h p v i Quy chu n k thu t qu c gia: QCVN 2: 2008/BKHCN VÀ ĐƯ C PHÉP S D NG D U H P QUY Ngày c p Gi y ch ng nh n: ……………………………………………………. Đ i di n có th m quy n c a T ch c Ch ng nh n (Ký tên, đóng d u)
Đồng bộ tài khoản