Quyết định số 1033/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 1033/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1033/QĐ-TTg về việc bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2009 của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1033/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1033/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG K HO CH TÍN D NG NĂM 2009 C A NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác; Căn c Quy t nh s 1675/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009; Xét ngh c a Ngân hàng Chính sách xã h i t i văn b n s 1448/NHCS-KH ngày 08 tháng 06 năm 2009, c a B K ho ch và u tư t i văn b n s 4560/BKH-TCTT ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a B Tài chính t i văn b n s 10162/BTC-TCNH ngày 17 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B sung k ho ch tín d ng năm 2009 c a Ngân hàng Chính sách xã h i thêm 9.480 t ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các PTTg; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, TKBT, KGVX, C ng TT T; - Lưu VT, KTTH (3). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản