Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 105/2008/QĐ-TTg Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ S D NG KHOÁNG S N LÀM XI MĂNG VI T NAM Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n s 46/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP c a Th tư ng Chính ph ngày 27 tháng 12 năm 2005, quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n; Xét đ ngh c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 03/TTr-BXD ngày 04 tháng 02 năm 2008 và ý ki n c a các B , ngành liên quan, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm xi măng Vi t Nam đ n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu a) Quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm xi măng là căn c pháp lý cho các ngành ch c năng c a Nhà nư c qu n lý ngu n khoáng s n làm nguyên li u s n xu t xi măng nh m s d ng m t cách có hi u qu , đúng m c đích, phát tri n b n v ng ngành công nghi p xi măng; t o đi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p đ u tư s n xu t xi măng trong vi c xin c p phép thăm dò, c p phép khai thác các m khoáng s n làm xi măng trong t ng giai đo n t nay đ n năm 2020 và làm cơ s đ đ nh hư ng phát tri n công nghi p xi măng sau năm 2020. b) Đánh giá hi n tr ng ngu n tài nguyên khoáng s n làm nguyên li u s n xu t xi măng; xác đ nh nhu c u tr lư ng khoáng s n c n thăm dò, khai thác cho ngành công nghi p xi măng t nay đ n năm 2020 và kh năng đáp ng t ngu n tài nguyên khoáng s n làm xi măng; xác đ nh danh m c, ti n đ thăm dò, khai thác các m trong t ng giai đo n t nay đ n năm 2020 cũng như các m , các khu v c d tr tài nguyên qu c gia làm xi măng nh m đáp ng cho nhu c u phát tri n c a ngành công nghi p s n xu t xi măng Vi t Nam đ n năm 2020 và các năm sau. 2. Quan đi m a) Quan đi m v thăm dò khoáng s n - Quy ho ch thăm dò khoáng s n làm xi măng ph i đi trư c m t bư c đ làm căn c pháp lý cho vi c qu n lý c p phép thăm dò, c p phép khai thác m , đáp ng k p th i yêu c u khai thác nguyên li u cho ngành xi măng trong c nư c trong giai đo n t nay đ n năm 2020 và các năm sau. Thăm dò các m c n th c hi n trư c 5 - 10 năm trư c khi d án đ u tư xi măng tri n khai th c hi n. - Quy ho ch thăm dò, khai thác khoáng s n làm xi măng ph i phù h p v i Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và các vùng lãnh th ; phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành công nghi p xi măng Vi t Nam đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i quy t đ nh s 108/2005/QĐ- TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005; các d án đ u tư xi măng đã đư c Th tư ng Chính ph cho phép b sung vào quy ho ch xi măng. - Ưu tiên thăm dò nh ng m , nh ng di n tích phân b khoáng s n trong vùng phát tri n xi măng ho c vùng lân c n các nhà máy xi măng, nh ng vùng nguyên li u s n xu t xi măng có đi u ki n khai thác thu n l i, không tác đ ng đ n môi trư ng. - Công tác thăm dò đ i v i t ng m khoáng s n làm xi măng c n m r ng ra khu ngo i vi ho c lân c n c a m , thăm dò ph n tài nguyên dư i lòng đ t đ đánh giá tr lư ng toàn b thân qu ng, kéo dài đ i m , không đ lãng phí ngu n tài nguyên.
  2. b) Quan đi m v s d ng h p lý ngu n tài nguyên - Các m đá vôi đ tiêu chu n làm xi măng c n ưu tiên dành cho ngành xi măng ho c làm nguyên li u d tr cho công nghi p xi măng, đ c bi t nh ng vùng h n ch ngu n khoáng s n làm xi măng c n ưu tiên thăm dò và khai thác các m đá vôi, đ t sét đ tiêu chu n cho các nhà máy xi măng. - Nh ng m đá vôi có ch t lư ng không đ ng nh t c n có phương án khai thác và s d ng t ng h p, cung c p c đá cho xây d ng nh m t n d ng tài nguyên. - Xây d ng phương án khai thác h p lý và hi u qu nh m gi m thi u t i đa các tác đ ng tiêu c c đ n môi trư ng, c nh quan thiên nhiên và thu h i toàn b khoáng s n. c) Quan đi m v phát huy các ngu n l c đ thăm dò, khai thác khoáng s n làm xi măng - Huy đ ng ngu n v n và phát huy năng l c c a các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c tham gia thăm dò, khai thác khoáng s n làm xi măng. - Phát huy năng l c khoa h c k thu t, ngu n nhân l c và tính ch đ ng c a các t ch c có ch c năng kh o sát, thăm dò, khai thác ch bi n khoáng s n làm xi măng. - H p tác v i các t ch c qu c t t o bư c chuy n bi n v công ngh tiên ti n trong lĩnh v c khai thác các m khoáng s n làm nguyên li u xi măng. d) Quan đi m v b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng - Phát tri n công nghi p thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm xi măng ph i phù h p v i quy đ nh b o v các di s n thiên nhiên, di tích l ch s , di ch kh o c , các công trình văn hoá có giá tr và khu du l ch, b o v môi trư ng sinh thái. - Áp d ng các quy trình công ngh thăm dò, khai thác tiên ti n nh m gi m thi u t i đa các tác đ ng tiêu c c đ n môi trư ng và c nh quan thiên nhiên, th c hi n vi c hoàn th ho c c i t o, ph c h i môi trư ng và s d ng đ t h p lý t i các m đã và đang khai thác. - Các m đá vôi, đ t sét ch y d c theo các qu c l và d c theo b bi n c n có các bi n pháp khai thác h p lý như khai thác phía sau núi, ch khai thác trong ru t các m đ gi l i c nh quan và ngăn ch n s xâm th c c a khí h u bi n vào sâu trong đ t li n. - Quy ho ch thăm dò, khai thác khoáng s n làm xi măng là quy ho ch đ nh hư ng, quy ho ch m , do v y trong quá trình th c hi n luôn có s b sung, đi u ch nh k p th i, hoàn thi n qua t ng giai đo n. 3. N i dung Quy ho ch a) Tài nguyên khoáng s n làm xi măng Vi t Nam Khoáng s n làm nguyên li u s n xu t xi măng bao g m các lo i ch y u: đá vôi; đ t sét; ph gia xi măng. T ng h p s m và tài nguyên các m khoáng s n làm nguyên li u s n xu t xi măng trên c nư c đã đư c thăm dò, kh o sát như sau: Trong đó s m Tr lư ng m đã kh o sát (tri u t n) Lo i khoáng T ng s s n m Chưa Đã kh o Tài nguyên T ng c ng B + C1 + C2 kh o sát sát C pP 1. Đá vôi 351 77 274 44.739 12.558 32.181 2. Đ t sét 260 42 218 7.602 2.907 4.695 3. Ph gia 152 41 111 3948 296 3652 T ng h p v s m và tài nguyên các m khoáng s n làm nguyên li u s n xu t xi măng theo 8 vùng kinh t xem Ph l c I. b) Nhu c u tr lư ng các m khoáng s n th c t c n đáp ng cho các nhà máy xi măng trong c nư c t nay đ n năm 2020
  3. Nhu c u kh i lư ng các lo i khoáng s n c n thăm dò, khai thác đ đáp ng nguyên li u cho s n xu t xi măng t nay đ n năm 2020 như sau: - Nhu c u kh i lư ng khoáng s n c n quy ho ch thăm dò: + Đá vôi: giai đo n đ n năm 2010: 1.205 tri u t n; giai đo n 2011 - 2020: 274 tri u t n. T ng c ng: 1.479 tri u t n; + Đ t sét: giai đo n đ n năm 2010: 324,5 tri u t n; giai đo n 2011 - 2020: 45,5 tri u t n. T ng c ng: 370 tri u t n; + Ph gia: giai đo n đ n năm 2020: 319 tri u t n; giai đo n 2011 - 2020: 44 tri u t n. T ng c ng: 363 tri u t n. - Nhu c u kh i lư ng khoáng s n c n quy ho ch khai thác cho các nhà máy: + Đá vôi: giai đo n đ n năm 2010: 1.123,5 tri u t n; giai đo n 2011 - 2020: 1.048,5 tri u t n. T ng c ng: 2.172 tri u t n; + Đ t sét: giai đo n đ n năm 2010: 320 tri u t n; giai đo n 2011 - 2020: 266 tri u t n. T ng c ng: 586 tri u t n; + Ph gia: giai đo n đ n năm 2010: 288 tri u t n; giai đo n 2011 - 2020: 128 tri u t n. T ng c ng: 416 tri u t n. Nhu c u tr lư ng các m khoáng s n th c t c n đáp ng cho các nhà máy xi măng trong c nư c t nay đ n năm 2020 xem Ph l c II. c) Quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm xi măng đ n năm 2020 Trong giai đo n t nay đ n năm 2020 quy ho ch thăm dò và khai thác t ng tr lư ng khoáng s n làm nguyên li u xi măng như sau: Lo i Quy ho ch thăm dò (tri u t n) Quy ho ch khai thác (tri u t n) khoáng s n Đ n 2010 2011 - 2020 T ng c ng Đ n 2010 2011 - 2020 T ng c ng 1. Đá vôi 1.306 274 1.580 1.123,5 1.012,5 2.136 2. Đ t sét 334 50 384 308 261 569 3. Ph gia 421 - 421 340 130 470 Chi ti t v quy ho ch thăm dò và quy ho ch khai thác các m khoáng s n cho t ng nhà máy xi măng xem Ph l c III. d) Quy ho ch các m khoáng s n d tr cho công nghi p xi măng Danh m c và tr lư ng các m khoáng s n d tr cho công nghi p xi măng th c hi n theo Ph l c IV. Trong trư ng h p các m khoáng s n đã đư c quy ho ch d tr cho công nghi p xi măng nhưng n u đư c s d ng vào m c đích khác có hi u qu cao hơn s đư c giành s d ng cho m c đích khác. 4. Các gi i pháp đ th c hi n quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm xi măng Vi t Nam đ n năm 2020 a) Gi i pháp v vi c tăng cư ng và th ng nh t qu n lý nhà nư c v khoáng s n t trung ương t i đ a phương - Sau khi đư c Th tư ng Chính ph phê duy t, giao cho B Xây d ng công b Quy ho ch đ các B , các ngành, các đ a phương, các doanh nghi p, các nhà đ u tư n m v ng và tri n khai th c hi n. - Nhà nư c th ng nh t qu n lý k t qu thăm dò, khai thác khoáng s n làm xi măng; đ u tư cho vi c quy ho ch, đi u tra cơ b n đ a ch t v tài nguyên khoáng s n; t o đi u ki n cho t ch c, cá nhân tham gia đ u tư thăm dò, khai thác khoáng s n làm xi măng; B Tài nguyên và Môi trư ng ti p t c hoàn thi n các văn b n pháp lu t, các th t c hành chính và phân c p qu n lý, đ n bù khi s d ng đ t nh m đ y nhanh vi c c p phép thăm dò, khai thác khoáng s n; hoàn thi n các quy
  4. đ nh v thu tài nguyên, các chi phí b o v môi trư ng, hoàn th ; B Xây d ng ch đ o và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, đ nh kỳ c p nh t, th i s hoá tình hình th c hi n và đi u ch nh quy ho ch; các đ a phương t ch c qu n lý, giám sát vi c thăm dò, khai thác m khoáng s n, ph c h i môi trư ng, tránh tình tr ng ch ng chéo v i các quy ho ch khác. - Đ y m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khoáng s n, đ c bi t đ i v i nh ng nơi có khoáng s n và ho t đ ng khoáng s n làm xi măng. b) Gi i pháp v huy đ ng v n đ u tư Ngu n v n cho thăm dò, khai thác khoáng s n làm nguyên li u xi măng ch y u huy đ ng v n c a các doanh nghi p đ u tư xi măng, v n c a các nhà đ u tư, v n vay c a các ngân hàng thương m i trong nư c và nư c ngoài. Khuy n khích các doanh nghi p huy đ ng v n thông qua th trư ng ch ng khoán (phát hành trái phi u, c phi u công trình). Công b r ng rãi danh m c, tr lư ng các m đã đư c quy ho ch thăm dò, khai thác trên đ a bàn các t nh đ kêu g i đ u tư thăm dò và t ch c khai thác ph c v công nghi p xi măng. c) Gi i pháp v cơ ch , chính sách - Xây d ng các quy ph m đi u tra, thăm dò, quy ch đ u th u các khu v c thăm dò, khai thác các m khoáng s n làm nguyên li u xi măng. - Xây d ng chính sách khuy n khích đ u tư v thi t b , công ngh khai thác nh m khai thác tri t đ ngu n tài nguyên khoáng s n làm xi măng. - B sung b o hi m r i ro cho các t ch c, cá nhân ho t đ ng thăm dò khoáng s n nh m khuy n khích các ch đ u tư, đ u tư thăm dò nâng cao đ tin c y v tr lư ng, ch t lư ng m c n thăm dò, gi m thi u r i ro có th x y ra khi đ u tư thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n. - Ph i h p gi a các trư ng đào t o chuyên ngành v i các t ch c có ch c năng, nhi m v kh o sát, thăm dò, khai thác khoáng s n làm xi măng đ có k ho ch đào t o đ i ngũ cán b , công nhân k thu t trong lĩnh v c thăm dò khai thác. - Ti p t c đ y m nh c i cách th t c hành chính trong vi c c p phép ho t đ ng khoáng s n làm nguyên li u xi măng theo hư ng t p trung m t đ u m i, thông thoáng, thu n ti n hơn. Trong khi Th tư ng Chính ph chưa phê duy t các khu v c c m, t m th i c m, h n ch ho t đ ng khoáng s n, vi c h i ý ki n các B , ngành liên quan trư c khi c p phép ch th c hi n đ i v i nh ng trư ng h p không rõ và do y ban nhân dân các đ a phương quy t đ nh. d) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng - Nghiên c u phát tri n và ch t o thi t b máy móc thăm dò, khai thác phù h p v i nh ng đi u ki n trong nư c. - T ch c nghiên c u và xây d ng quy trình công ngh thăm dò, khai thác và ph c h i môi trư ng các m khoáng s n giai đo n sau khi k t thúc khai thác. - M r ng h p tác qu c t , đ c bi t v công ngh khai thác và chuy n giao công ngh khai thác khoáng s n làm xi măng. 5. Nhu c u v n đ u tư cho quy ho ch thăm dò khoáng s n làm xi măng T ng v n đ u tư cho thăm dò các m khoáng s n làm xi măng trong t ng giai đo n t nay đ n năm 2020 như sau: Lo i khoáng Nhu c u kh i lư ng thăm dò T ng kinh phí thăm dò s n (tri u t n) (tri u đ ng) Đ n năm GĐ 2011 - T ng c ng Đ n năm GĐ 2011 - T ng c ng 2010 2020 2010 2020 1. Đá vôi 1.306 274 1.580 133.195 27.965 161.160 2. Đ t sét 334 50 384 34.085 5.100 39.185 3. Ph gia 421 - 421 42.925 - 42.925 T NG C NG 210.205 33.065 243.270
  5. Ngu n v n cho thăm dò các m khoáng s n làm nguyên li u xi măng ch y u do các ch đ u tư các d án xi măng t thu x p. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B Xây d ng th c hi n qu n lý nhà nư c v khai thác và s d ng khoáng s n làm nguyên li u cho công nghi p xi măng có trách nhi m: a) Công b và t ch c th c hi n quy ho ch sau khi đư c Th tư ng Chính ph phê duy t; ch đ o và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch sau khi đư c phê duy t; đ nh kỳ c p nh t, th i s hoá tình hình th c hi n và đi u ch nh quy ho ch, đ m b o đ ng b và phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c và l trình h i nh p qu c t . Đ xu t cơ ch , chính sách đ phát tri n n đ nh và b n v ng ngành khai thác khoáng s n làm nguyên li u cho công nghi p xi măng. b) Ban hành các quy đ nh v tiêu chu n, quy trình, công ngh khai thác, ch bi n khoáng s n làm nguyên li u xi măng. c) C p nh t, b sung và hoàn thi n Quy ho ch phát tri n công nghi p s n xu t xi măng đ n năm 2020 đ làm cơ s t ch c công tác đi u tra cơ b n đ a ch t, thăm dò khoáng s n k p th i và trên các di n tích h p lý. d) Đ i m i công tác qu n tr tài nguyên khoáng s n v hi n tr ng ngu n tài nguyên khoáng s n, tình hình thăm dò, khai thác các m khoáng s n làm xi măng, ch t lư ng, tr lư ng khoáng s n, tác đ ng môi trư ng, c p nh t tăng ho c gi m s t n tr lư ng và tài nguyên các c p, ch t lư ng qu ng và các thông tin v chi n lư c, chính sách tài nguyên qu c gia, ch trương và đư ng l i phát tri n kinh t xã h i c a c nư c và các đ a phương có ngu n nguyên li u làm xi măng. Phương pháp qu n tr này đư c th ng nh t trên toàn qu c và do B Xây d ng qu n lý h th ng qu n tr tài nguyên. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v đi u tra cơ b n, thăm dò, c p phép thăm dò, khai thác các m khoáng s n có trách nhi m: a) Công b các m khoáng s n làm xi măng đã đư c đi u tra, thăm dò. b) Đ y nhanh công tác đi u tra cơ b n đ a ch t đ i v i các khoáng s n làm nguyên li u xi măng theo Quy ho ch đi u tra cơ b n đ a ch t v tài nguyên khoáng s n đ n năm 2015, đ nh hư ng đ n năm 2025 đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. c) Ph i h p v i Chính quy n các đ a phương khoanh đ nh và công b r ng rãi các di n tích phân b khoáng s n có th khai thác nh m b o v tài nguyên và t o đi u ki n thu n l i cho thăm dò, khai thác khi có nhu c u. d) Nghiên c u trình Th tư ng Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 160/NĐ-CP theo hư ng thông thoáng hơn, phân c p tri t đ hơn. đ) Ti p t c hoàn thi n các văn b n pháp lu t, các th t c hành chính và phân c p qu n lý, đ n bù khi s d ng đ t nh m đ y nhanh vi c c p phép thăm dò, c p phép khai thác khoáng s n; ph i h p cùng B Tài chính hoàn thi n các quy đ nh v thu tài nguyên, các chi phí b o v môi trư ng, hoàn th . e) Thư ng xuyên c p nh t v công tác thăm dò, khai thác các m khoáng s n làm nguyên li u xi măng; t ch c th c hi n ki m kê đ i v i các m đã thăm dò tr lư ng khoáng s n và đã đư c đưa vào khai thác trên ph m vi c nư c. g) Ki n toàn công tác thanh tra khoáng s n các c p; đ y m nh công tác h u ki m, phát hi n k p th i và kiên quy t x lý theo pháp lu t đ i v i các hành vi vi ph m trong qu n lý cũng như trong ho t đ ng thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n nh m b o đ m khai thác, s d ng có hi u qu tài nguyên khoáng s n, an toàn c nh quan, môi trư ng và b o đ m tr t t , an toàn xã h i. 3. B K ho ch và Đ u tư Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng quy ch đ u th u quy n thăm dò, khai thác m nguyên li u làm xi măng và chính sách thu hút đ u tư, chính sách ưu tiên trong công tác qu n lý, thăm dò các m khoáng s n làm nguyên li u xi măng. 4. B Tài chính.
  6. a) B trí ngu n v n t ngân sách nhà nư c đ đi u tra cơ b n đ a ch t trên các di n tích vùng nguyên li u đã quy ho ch. b) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Xây d ng, xây d ng và ban hành chính sách đ m b o quy n l i c a các đ a phương trong khai thác ngu n khoáng s n làm xi măng; xây d ng quy ch b o hi m r i ro ho t đ ng khoáng s n. 5. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) Ch đ ng ph i h p v i các B : Tài nguyên và Môi trư ng; Qu c phòng; Xây d ng; Văn hoá, Th thao và Du l ch; Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xác đ nh và khoanh vùng các khu v c c m, t m c m, h n ch ho t đ ng khoáng s n đ s m trình Th tư ng Chính ph phê duy t, t o thu n l i cho công tác qu n lý nhà nư c v khoáng s n nói chung, công tác c p phép ho t đ ng khoáng s n nói riêng. b) T ch c qu n lý, giám sát vi c thăm dò, khai thác m khoáng s n, ph c h i môi trư ng, tránh tình tr ng quy ho ch ch ng chéo v i các quy ho ch khác trên đ a bàn. c) T ch c qu n lý và b o v tài nguyên khoáng s n làm nguyên li u xi măng trên đ a bàn khi m chưa có ch ; ngăn ng a tình tr ng khai thác trái phép. d) T ch c l p và trình H i đ ng nhân dân cùng c p thông qua quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng thu c th m quy n c p phép. đ) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra các ho t đ ng thăm dò, khai thác khoáng s n, phát hi n và x lý k p th i các sai ph m trong công vi c này trên đ a bàn. e) Đưa các n i dung quy ho ch trong t ng giai đo n vào k ho ch hàng năm, 5 năm và quy ho ch phát tri n kinh t c a đ a phương đ tri n khai th c hi n. g) Đ y m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khoáng s n, đ c bi t đ i v i nh ng nơi có khoáng s n và ho t đ ng khoáng s n. 6. T ch c, cá nhân tham gia thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm xi măng Các t ch c, cá nhân tham gia thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm xi măng ph i ch p hành theo đúng trình t , quy đ nh xin c p phép thăm dò, khai thác khoáng s n làm nguyên li u xi măng trong Lu t Khoáng s n quy đ nh và Ngh đ nh 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph ; thư ng xuyên đ u tư v khoa h c công ngh đ nâng cao hi u qu trong các khâu thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n làm xi măng, tránh lãng phí tài nguyên khoáng s n. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo;
  7. - Lưu: Văn thư, KTN (5b). XH
Đồng bộ tài khoản