Quyết định số 1052/QĐ-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
122
lượt xem
7
download

Quyết định số 1052/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1052/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1052/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1052/Q -BNV Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRƯ NG CAO NG N I V HÀ N I B TRƯ NG B N IV Căn c Lu t Giáo d c ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 749/Q -TTg ngày 12/6/2008 c a Th tư ng Chính ph v các ơn v s nghi p tr c thu c B N i v ; Căn c i u l Trư ng cao ng ban hành kèm theo Quy t nh s 56/2003/Q - BGD& T ngày 10/12/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o; Xét ngh c a Hi u trư ng Trư ng Cao ng N i v Hà N i và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. Trư ng Cao ng N i v Hà N i là ơn v s nghi p tr c thu c B N i v , có ch c năng: T ch c ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c có trình cao ng và th p hơn trong lĩnh v c công tác n i v và các ngành ngh khác có liên quan; nghiên c u khoa h c và tri n khai áp d ng ti n b khoa h c công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i. 2. Trư ng Cao ng N i v Hà N i là ơn v s nghi p có thu, ư c th c hi n quy n t ch và t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u và ư c m tài kho n riêng t i các ngân hàng và kho b c nhà nư c. 3. Trư ng Cao ng N i v Hà N i t tr s chính t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm phát tri n Trư ng phù h p v i chi n lư c phát tri n giáo d c, quy ho ch m ng lư i các trư ng cao ng c a Nhà nư c trình c p có thNm quy n ban hành và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t.
  2. 2. ào t o ngu n nhân l c có trình cao ng, trung c p và ngh v các ngành h c (ho c các chuyên ngành) Qu n tr nhân l c, Qu n lý văn hóa, Qu n tr văn phòng, Văn thư, Lưu tr , Hành chính văn phòng, Thông tin thư vi n, Thư ký văn phòng, Tin h c và các ngành, ngh khác có liên quan khi ư c các cơ quan có thNm quy n cho phép và theo quy nh c a pháp lu t. 3. ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho i ngũ cán b , công ch c làm công tác văn thư, lưu tr và các lĩnh v c khác theo yêu c u c a các cơ quan, t ch c và phù h p v i năng l c ào t o c a Trư ng. 4. Xây d ng chương trình, giáo trình, k ho ch gi ng d y và h c t p i v i ngành ngh Trư ng ư c phép ào t o trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành. 5. Biên so n và duy t giáo trình s d ng trong Trư ng trên cơ s thNm nh c a H i ng thNm nh giáo trình do Hi u trư ng thành l p. 6. T ch c ào t o và các ho t ng giáo d c theo m c tiêu chương trình ào t o ngành, ngh ã ư c B Giáo d c và ào t o và cơ quan qu n lý có thNm quy n cho phép; công nh n t t nghi p, c p văn b ng, ch ng ch theo quy nh. 7. Tri n khai th c hi n ho t ng nghiên c u khoa h c – công ngh , k t h p ào t o v i nghiên c u khoa h c, ng d ng khoa h c và công ngh trong công tác giáo d c và ào t o nh m ti p c n v i khoa h c hi n i, tiên ti n c a các nư c trên th gi i và khu v c. 8. T ch c th c hi n các d ch v khoa h c, công ngh , s n xu t phù h p v i ngành ngh ào t o c a Trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Xây d ng và th c hi n k ho ch h p tác qu c t v ào t o, nghiên c u khoa h c theo ch c năng, nhi m v ư c giao và theo quy nh c a pháp lu t. 10. Huy ng, qu n lý và s d ng các ngu n l c nh m th c hi n m c tiêu giáo d c, ào t o; h p tác, liên k t v i các cơ quan, t ch c h u quan nh m phát tri n, nâng cao ch t lư ng giáo d c ào t o, g n ào t o v i gi i quy t vi c làm, m b o hi u qu ngu n l c ã ư c ào t o, tránh lãng phí xã h i ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i. 11. T ch c tuy n sinh và qu n lý h c sinh, sinh viên theo quy nh. 12. Ph i h p v i gia ình, các t ch c, cá nhân trong ho t ng giáo d c, ào t o h c sinh, sinh viên 13. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; xây d ng i ngũ cán b , gi ng viên, nhân viên áp ng yêu c u phát tri n c a Trư ng. 14. Qu n lý, s d ng cơ s v t ch t, tài chính, tài s n, t ai ư c giao theo quy nh.
  3. 15. Th c hi n ch báo cáo v i B N i v và các cơ quan qu n lý Nhà nư c v các ho t ng c a trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 16. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. T ch c và ho t ng 1. Cơ c u t ch c g m có: a) Hi u trư ng và các Phó Hi u trư ng Hi u trư ng do B trư ng B N i v b nhi m. Các Phó Hi u trư ng do B trư ng B N i v b nhi m trên cơ s ngh c a Hi u trư ng. b) H i ng Khoa h c và ào t o và các H i ng tư v n khác. c) Các phòng ch c năng: - Phòng ào t o. - Phòng Hành chính – T ch c - Phòng Qu n lý Khoa h c công ngh và H p tác qu c t . - Phòng K ho ch – Tài chính - Phòng Công tác h c sinh, sinh viên. - Phòng Qu n tr . d) Các Khoa và các Trung tâm: - Khoa Văn thư – Lưu tr . - Khoa Văn hóa – Thông tin và Xã h i. - Khoa Qu n tr văn phòng. - Khoa Qu n lý nhân l c. - Khoa Hành chính h c. - Khoa ào t o t i ch c. - Khoa Lý lu n chính tr . - Trung tâm Tin h c – Ngo i ng - Trung tâm ào t o Ngh .
  4. - Trung tâm Thông tin Thư vi n. ) Cơ s Trư ng Cao ng N i v t i thành ph à N ng. e) Các t ch c ng, oàn th theo quy nh. 2. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng: a) Hi u trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B N i v v toàn b ho t ng c a Trư ng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t và c a B N i v ; các Phó Hi u trư ng ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng v các nhi m v ư c giao. b) Quy nh ch c năng, nhi m v c th cho các ơn v , t ch c thu c Trư ng. c) Xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Trư ng theo quy nh trình B trư ng B N i v phê duy t. d) Quy nh cán b , công ch c, viên ch c, gi ng viên, nhân viên; quy t nh thành l p các t ch c thu c Trư ng theo cơ c u t ch c ã ư c phê duy t trong Quy ch t ch c và ho t ng c a Trư ng; quy t nh b nhi m các ch c v t Trư ng Phòng, Trư ng Khoa ho c tương ương tr xu ng; quy t nh các v n liên quan n công tác cán b , công ch c, viên ch c t ng ch gi ng viên, chuyên viên và tương ương tr xu ng; th c hi n nh ng công vi c thu c thNm quy n trong tuy n d ng gi ng viên, cán b , công ch c, viên ch c và ký k t h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t và c aB N iv . ) Các trách nhi m và quy n h n khác th c hi n theo quy nh t i i u l Trư ng Cao ng ban hành t i Quy t nh s 56/2003/Q -BGD& T ngày 10/12/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký; bãi b Quy t nh s 108/2005/Q -BNV ngày 17/10/2005 và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các ơn v , t ch c thu c B và Hi u trư ng Trư ng Cao ng N i v Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B Giáo d c và ào t o; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Lưu VT, Trư ng C NVHN (5b), TCCB (5b) Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản