Quyết định số 106/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 106/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, ý kiến của các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Kinh tế Trung ương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2003 - 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trong việc thực hiện Phương án này theo quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận : KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, PHÓ THỦ TƯỚNG - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, - Ban Kinh tế Trung ương, - ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông, các Vụ : TH, KTTH, Vụ IV, Nguyễn Tấn Dũng - Lưu : ĐMDN (5), Văn thư. PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 – 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) I. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN ĐẾN NĂM 2005 : 1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích : 05 doanh nghiệp - Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định, - Công ty Quản lý giao thông thuỷ bộ Bình Định, - Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn, - Công ty Môi trường Đô thị Quy Nhơn, - Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng Quy Nhơn, 2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh : 10 doanh nghiệp - Xí nghiệp Quản lý khai thác Yến Sào Bình Định, - Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, - Công ty Cấp, thoát nước Bình Định, - Công ty Dược và Trang thiết bị Y tế Bình Định,
  3. - Tổng công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định, - Công ty Thương mại và Phát triển miền núi Bình Định, - Cảng Thị Nải Bình Định, - Công ty Điện ảnh Băng hình Bình Định, - Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Bình Định, - Công ty Sách và Thiết bị trường học Bình Định. 3. Các Lâm trường giữ nguyên chờ chủ trương mới : (04 doanh nghiệp) - Lâm Trường Sông Kôn Bình Định, - Lâm trường An Sơn Bình Định, - Lâm trường Hà Thanh Bình Định, - Lâm trường Quy nhơn Bình Định. II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Năm 2003 1. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần : (02 doanh nghiệp) - Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định, - Công ty Công trình Giao thông Bình Định. Năm 2004 1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu : (02 doanh nghiệp) - Công ty Nông sản thực phẩm Bình Định, - Công ty Du lịch Bình Định, 2. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần : ( 03 doanh nghiệp) - Công ty Vật tư tổng hợp Bình Định,
  4. - Công ty Tư vấn thiết kế thuỷ lợi thuỷ điện Bình Định, - Công ty Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định. Năm 2005 1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu : (04 doanh nghiệp) - Công ty Giày Bình Định, - Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng và Xây lắp Bình Định, - Công ty Xuất nhập khẩu Bình Định, - Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định 2. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần : (01 doanh nghiệp). - Công ty Dệt May xuất khẩu Bình Định ./.
Đồng bộ tài khoản