Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ----- -------- S : 106/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V CH Đ NH VÀ QU N LÝ HO T Đ NG NGƯ I L Y M U, NGƯ I KI M Đ NH, PHÒNG KI M NGHI M, T CH C CH NG NH N CH T LƯ NG GI NG, S N PH M CÂY TR NG VÀ PHÂN BÓN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m hàng hoá s 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Căn c Pháp l nh Gi ng cây tr ng s 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003; Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 191/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v S a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Tr ng tr t và C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v ch đ nh và qu n lý ho t đ ng ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Quy t đ nh này thay th Quy t đinh s 66/2004/QĐ-BNN ngày 22 tháng 11 năm 2004 c a B Nông nghi p và PTNT ban hành Quy ch công nh n, qu n lý và giám sát các phòng ki m nghi m, ngư i l y m u và ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng nông nghi p và Quy t đinh s 33/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 c a B Nông nghi p và PTNT ban hành Quy đ nh công nh n phòng ki m nghi m, ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh phân bón. Đi u 3. Chánh Văn phòng B ; C c trư ng C c Tr ng tr t; C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n; Th trư ng các đơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh/thành ph tr c thu c trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh đ o B ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c T.Ư; - Công báo Chính ph ; Bùi Bá B ng - Website Chính ph ; - Lưu VT, TT, QLCL. QUY Đ NH V CH Đ NH VÀ QU N LÝ HO T Đ NG NGƯ I L Y M U, NGƯ I KI M Đ NH, PHÒNG KI M NGHI M, T CH C CH NG NH N CH T LƯ NG GI NG, S N PH M CÂY TR NG VÀ PHÂN BÓN
 2. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này quy đ nh v đi u ki n đư c ch đ nh; trình t và n i dung đánh giá, ch đ nh; giám sát và x lý vi ph m đ i v i ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n ch t lư ng gi ng cây tr ng, s n ph m cây tr ng, s n ph m cây tr ng an toàn (t đây g i là gi ng, s n ph m cây tr ng), phân bón; quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c v lĩnh v c này. 2. Quy đ nh này áp d ng v i các t ch c, cá nhân có liên quan đ n ch đ nh, ho t đ ng và qu n lý ho t đ ng c a ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n s phù h p ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón. 3. Ph m vi ch đ nh ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón đư c quy đ nh t i Ph luc 1 c a Quy t đ nh này. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong quy đ nh này các t ng dư i đây đư c hi u như sau : 1. Phòng ki m nghi m ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón đư c ch đ nh ( sau đây g i là Phòng ki m nghi m đư c ch đ nh) là phòng ki m nghi m đáp ng các đi u ki n trong Quy đ nh này, phù h p v i tiêu chu n TCVN ISO/IEC 17025:2005 -Yêu c u chung v năng l c c a phòng th nghi m và hi u chu n; đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ( C c Tr ng tr t) ch đ nh đ th c hi n các phép th v ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón phù h p v i tiêu chu n, quy chu n k thu t ho c quy đ nh (sau đây g i chung là tiêu chu n, quy chu n k thu t) do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. 2. T ch c ch ng nh n ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón đư c ch đ nh ( sau đây g i là T ch c ch ng nh n đư c ch đ nh) là t ch c đáp ng các đi u ki n trong Quy đ nh này, phù h p v i tiêu chu n TCVN 7457:2004 - Yêu c u chung đ i v i các t ch c ch ng nh n s n ph m; đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Tr ng tr t) ch đ nh đ th c hi n ch ng nh n ch t lư ng lô s n ph m ho c s n ph m gi ng, s n ph m cây tr ng, phân bón phù h p v i tiêu chu n, quy chu n k thu t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. Đ i v i lĩnh v c ch ng nh n s n ph m cây tr ng an toàn, lĩnh v c gi ng cây công nghi p và cây ăn qu lâu năm, n u t ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng trên đ a bàn 01 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi t ch c ch ng nh n đóng tr s ti n hành ch đ nh 3. L y m u là vi c l y ra m t lư ng s n ph m đ i di n cho m t lô s n ph m theo m t phương pháp quy đ nh đ ki m nghi m các ch tiêu ch t lư ng c a lô s n ph m đó. 4. Ngư i l y m u gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón đư c ch đ nh là ngư i đáp ng các đi u ki n trong Quy đ nh này; đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Tr ng tr t) ch đ nh đ l y m u gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón. 5. Ki m đ nh gi ng cây tr ng là vi c đánh giá m c đ phù h p c a các ch tiêu liên quan đ n ch t lư ng c a ru ng gi ng, vư n gi ng, cây gi ng so v i tiêu chu n, quy chu n k thu t tương ng. 6. Ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng đư c ch đ nh là ngư i đáp ng các đi u ki n trong Quy đ nh này; đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Tr ng tr t) ch đ nh đ th c hi n ki m đ nh ch t lư ng c a ru ng gi ng, vư n gi ng, cây gi ng. 7. Th nghi m thành th o là vi c th c hi n phép th trên cùng m t m u b i hai hay nhi u phòng ki m nghi m theo các đi u ki n đ nh trư c nh m đánh giá kh năng th c hi n phép th đó c a phòng ki m nghi m. 8. So sánh liên phòng là vi c t ch c đánh giá các phép th gi a 02 hay nhi u phòng ki m nghi m thông qua phương pháp th nghi m thành th o. 9. Đánh giá là quá trình đ c l p, có h th ng và đư c văn b n hoá nh m xem xét các ch ng c m t cách khách quan đ xác đ nh m c đ phù h p c a ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n v i các đi u ki n đư c ch đ nh c a Quy đ nh này.
 3. 10. Chuyên gia đánh giá là ngư i có đ năng l c, đư c đào t o v h th ng ch t lư ng theo tiêu chu n tương ng và đư c c p ch ng ch chuyên gia đánh giá phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n. 11. Giám sát là quá trình ki m tra thư ng xuyên năng l c và k t qu ki m đ nh, l y m u, ki m nghi m, ch ng nh n c a ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n sau khi đư c ch đ nh. 12. Công nh n là vi c T ch c công nh n xác nh n phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n có năng l c phù h p v i tiêu chu n tương ng. 13. T ch c công nh n là đơn v s nghi p khoa h c đáp ng các đi u ki n và đư c cơ quan có th m quy n thành l p theo quy đ nh t i Đi u 54 c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n và các văn b n hư ng d n; đ th c hi n đánh giá, công nh n năng l c c a phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n phù h p v i các tiêu chu n tương ng. Chương II ĐI U KI N ĐƯ C CH Đ NH Đi u 3. Đi u ki n ch đ nh ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh 1. Ngư i l y m u thu c đơn v hành chính, đơn v s nghi p, doanh nghi p đư c ch đ nh khi đáp ng các đi u ki n sau đây: a) Đã đư c đào t o và c p ch ng ch đào t o l y m u v lĩnh v c đ ngh ch đ nh; b) Có ít nh t 01 năm kinh nghi m l y m u lĩnh v c đ ngh ch đ nh (đã l y m u ho c tham gia l y ít nh t 100 m u/ lĩnh v c đ ngh công nh n); c) Không có sai ph m trong quá trình l y m u 2. Ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng thu c đơn v hành chính, đơn v s nghi p, doanh nghi p đư c ch đ nh khi đáp ng các đi u ki n sau đây: a) Đã đư c đào t o và c p ch ng ch đào t o v ki m đ nh gi ng cây tr ng; b) Có ít nh t 02 năm kinh nghi m v ki m đ nh gi ng các loài cây tr ng đ ngh ch đ nh (đã ki m đ nh ho c tham gia ki m đ nh ít nh t 100 ha ru ng gi ng cây tr ng ho c 1 v n cây gi ng); c) Không có sai ph m trong quá trình ki m đ nh. Đi u 4. Đi u ki n ch đ nh phòng ki m nghi m Phòng ki m nghi m gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón là đơn v đ c l p ho c thu c đơn v s nghi p, doanh nghi p đư c xem xét ch đ nh khi đáp ng các đi u ki n cơ b n sau đây: a) Có ch c năng nhi m v ki m tra ch t lư ng v lĩnh v c đ ngh ch đ nh; đ m b o tính đ c l p v t ch c, tài chính; trư ng h p phòng ki m nghi m là b ph n tr c thu c thì ph i b trí s p x p đ các b ph n khác có liên quan v l i ích như s n xu t kinh doanh, ti p th , tài chính không nh hư ng b t l i đ n tính đ c l p, khách quan c a phòng ki m nghi m; b) Có h th ng qu n lý theo TCVN ISO/IEC 17025: 2005 đư c văn b n hoá trong s tay ch t lư ng và đ m b o đư c th c thi; c) Có cán b qu n lý đ năng l c, có nhân viên k thu t đư c đào t o và đư c c p ch ng ch v ki m nghi m và l y m u đ i v i lĩnh v c đ ngh ch đ nh; d) Có trang thi t b phù h p v i yêu c u ki m nghi m v lĩnh v c đ ngh ch đ nh; đ) Có trang thi t b ki m soát môi trư ng phù h p v i yêu c u ki m nghi m v lĩnh v c đ ngh ch đ nh; e) Đã tham gia vào chương trình th nghi m thành th o và có k t qu đ t yêu c u đ i v i t t c các phép th đ ngh ch đ nh; g) Phòng ki m nghi m đã có ít nh t 02 năm ho t đ ng ki m nghi m v lĩnh v c đ ngh ch đ nh và đã ki m nghi m đư c ít nh t 500 m u/ lĩnh v c đ ngh ch đ nh. Ngoài ra, đ đư c ch đ nh ki m nghi m các ch tiêu v sinh an toàn th c ph m hàng nông s n xu t kh u thì phòng ki m nghi m ph i đáp ng các yêu c u do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh và c a cơ quan có th m quy n c a nư c nh p kh u (n u có).
 4. Chi ti t yêu c u đ i v i phòng ki m nghi m gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón đư c ch đ nh theo hư ng d n t i Ph l c 8a c a Quy đ nh này. Đi u 5. Đi u ki n ch đ nh t ch c ch ng nh n Đơn v s nghi p, doanh nghi p ho c chi nhánh c a t ch c ch ng nh n nư c ngoài t i Vi t Nam đư c ch đ nh là T ch c ch ng nh n ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón khi đáp ng các đi u ki n cơ b n sau đây: a) Có cơ c u t ch c xác đ nh rõ trách nhi m v vi c ki m tra, đánh giá; quy t đ nh ch ng nh n và đ m b o r ng ngư i quy t đ nh vi c ch ng nh n không ph i là ngư i ti n hành ki m tra đánh giá. Đ m b o tính đ c l p v t ch c, tài chính; trư ng h p t ch c ch ng nh n là b ph n tr c thu c thì ph i b trí s p x p đ các b ph n khác có liên quan v l i ích như s n xu t kinh doanh, ti p th , tài chính không nh hư ng b t l i đ n tính đ c l p, khách quan c a t ch c ch ng nh n; b) Có các văn b n hư ng d n v trình t , th t c c p, duy trì, gia h n, c nh cáo, đình ch và thu h i gi y ch ng nh n đ m b o tính khách quan, chính xác và tuân th theo quy đ nh; c) Có các văn b n hư ng d n v trình t , th t c l y m u, th nghi m, đ m b o vi c l y m u do ngư i l y m u đư c ch đ nh và vi c ki m nghi m m u do phòng ki m nghi m đư c công nh n ho c đư c ch đ nh th c hi n; trư ng h p đăng ký đư c ch đ nh là t ch c ch ng nh n lô s n ph m phù h p tiêu chu n/quy chu n k thu t thì t ch c ch ng nh n ph i có phòng ki m nghi m đư c ch đ nh theo quy đ nh. d) Có các văn b n hư ng d n v th t c gi i quy t các ý ki n ph n ánh, khi u n i và tranh ch p liên quan đ n ch ng nh n s n ph m theo quy đ nh; đ) Có nhân viên đánh giá trình đ đ i h c tr lên chuyên ngành Tr ng tr t, B o v th c v t, Th như ng - Nông hóa ho c Sinh h c; có ch ng ch đào t o v ch ng nh n và có kinh nghi m công tác t 03 (ba) năm tr lên đ i v i lĩnh v c đ ngh ch đ nh; trư ng h p đăng ký ch đ nh là t ch c ch ng nh n lô s n ph m phù h p tiêu chu n/quy chu n k thu t thì t ch c ch ng nh n ph i có ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng đư c ch đ nh theo Quy đ nh này. Chi ti t yêu c u đ i v i t ch c ch ng nh n gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón đư c ch đ nh theo hư ng d n t i Ph l c 8b c a Quy đ nh này. Chương III H SƠ ĐĂNG KÝ CH Đ NH Đi u 6. H sơ đăng ký ch đ nh ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh 1. H sơ đăng ký ch đ nh ngư i l y m u g m: a) Đơn đ ngh ch đ nh theo m u t i Ph l c 2a; b) B n sao Ch ng ch đào t o v l y m u; c) Báo cáo k t qu v quá trình ho t đ ng l y m u có xác nh n c a Th trư ng đơn v . 2. H sơ đăng ký ch đ nh ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng g m: a) Đơn đ ngh ch đ nh theo m u t i Ph l c 2b; b) B n sao Ch ng ch đào t o v ki m đ nh gi ng cây tr ng; c) Báo cáo k t qu v quá trình ki m đ nh có xác nh n c a Th trư ng đơn v . Đi u 7. H sơ đăng ký ch đ nh phòng ki m nghi m H sơ đăng ký ch đ nh phòng ki m nghi m g m: 1. Đơn đ ngh ch đ nh theo m u t i Ph l c 2c; 2. S tay ch t lư ng c a phòng ki m nghi m theo TCVN ISO/IEC 17025: 2005; 3. K t qu th nghi m thành th o (trư c khi làm h sơ đăng ký, phòng ki m nghi m ph i g i văn b n đ ngh đư c tham gia chương trình th nghi m thành th o do C c Tr ng tr t t ch c); 4. Báo cáo năng l c và k t qu ho t đ ng c a phòng ki m nghi m theo m u t i Ph l c 3. 5. B n sao công ch ng Ch ng ch công nh n phòng ki m nghi m do T ch c công nh n c p và các tài li u liên quan v ph m vi đư c công nh n (n u có).
 5. Đi u 8. H sơ đăng ký ch đ nh t ch c ch ng nh n. H sơ đăng ký ch đ nh t ch c ch ng nh n bao g m: 1. Gi y đ ngh ch đ nh t ch c ch ng nh n theo m u t i Ph l c 2d c a Quy ch này; 2. B n sao công ch ng Quy t đ nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n đ u tư; b n sao Quy t đ nh ch đ nh phòng ki m nghi m, ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng; h p đ ng thuê phòng ki m nghi m đư c ch đ nh; 3. S tay ch t lư ng c a t ch c ch ng nh n theo TCVN 7457:2004; 4. M u Gi y ch ng nh n c a T ch c ch ng nh n theo hư ng d n t i Ph l c 12 ho c Ph l c 14; 5. K t qu ho t đ ng ch ng nh n đã th c hi n trong lĩnh v c đăng ký (n u có). 6. B n sao công ch ng Ch ng ch công nh n do T ch c công nh n c p và các tài li u liên quan v ph m vi đư c công nh n (n u có). Chương IV ĐÁNH GIÁ VÀ CH Đ NH Đi u 9. Ti p nh n và th m đ nh h sơ 1. Ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n có nhu c u đ ngh ch đ nh g i h sơ tr c ti p ho c qua bưu đi n v C c Tr ng tr t, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn. Đ i v i lĩnh v c ch ng nh n s n ph m cây tr ng an toàn, gi ng cây công nghi p và cây ăn qu lâu năm, n u t ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng trên 01 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì g i h sơ tr c ti p ho c qua bưu đi n v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi t ch c ch ng nh n đóng tr s . 2. C c Tr ng tr t ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p nh n, th m đ nh h sơ; trư ng h p h sơ có sai sót thì trong vòng 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ, ph i thông báo cho t ch c, cá nhân g i h sơ các n i dung c n s a ch a, b sung. Đi u 10. Đánh giá, ch đ nh, ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh. 1. Đánh giá. Sau khi nh n đư c h sơ h p l , C c Tr ng tr t t ch c đánh giá h sơ theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Quy đ nh này. Trư ng h p c n thi t ti n hành đánh giá tr c ti p ngư i có đơn đ ngh ch đ nh. 2. Ch đ nh. a) C c trư ng C c Tr ng tr t quy t đ nh ch đ nh ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh. Quy t đ nh ch đ nh ph i nêu chi ti t ph m vi ch đ nh và có hi u l c là 5 (năm) năm. b) Th i gian t khi đánh giá đ n khi ra quy t đ nh ch đ nh không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l . 3. Ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh a) Ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh mu n đư c ch đ nh l i ph i g i H sơ đăng ký ch đ nh l i v C c Tr ng tr t ba tháng trư c khi quy t đ nh ch đ nh h t hi u l c. b) Ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh đư c ch đ nh mu n m r ng ph m vi đư c ch đ nh ph i g i H sơ đăng ký ch đ nh l i v C c Tr ng tr t. c) C c Tr ng tr t đánh giá d a trên h sơ và k t qu giám sát (n u có) và quy t đ nh ch đ nh l i ho c m r ng ph m vi ch đ nh ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh. Đi u 11. Đánh giá, ch đ nh, ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh phòng ki m nghi m 1. Đánh giá a) Trong vòng 10 ( mư i) ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ h p l , C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n thành l p H i đ ng đánh giá, ch đ nh phòng ki m nghi m. H i đ ng g m các chuyên gia (ưu tiên đ ngh nh ng ngư i có ch ng ch đào t o đánh giá phòng ki m nghi m), đ i di n c a C c Tr ng tr t và C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n.
 6. b) N i dung đánh giá: Đánh giá m c đ đáp ng các đi u ki n c a phòng ki m nghi m theo Đi u 4 c a Quy đ nh này. c) Trình t th t c, phương pháp đánh giá: - Ch t ch H i đ ng c Nhóm chuyên gia đánh giá g m 2-3 thành viên ti n hành đánh giá t i ch v h th ng qu n lý và năng l c k thu t c a phòng ki m nghi m theo yêu c u đ i v i phòng ki m nghi m đư c ch đ nh t i Ph l c 8a và hư ng d n trong quá trình đánh giá/giám sát t i kho n 3 Ph l c 19; l p báo cáo k t qu đánh giá cho H i đ ng theo m u t i Ph luc 4; - H i đ ng xem xét h sơ đ ngh và báo cáo c a Nhóm chuyên gia đánh giá; th o lu n công khai và bi u quy t b ng hình th c b phi u kín; - H i đ ng l p biên b n k t lu n, g i k t qu đánh giá theo m u Ph luc 5 v C c Tr ng tr t. - Trư ng h p phòng ki m nghi m có nh ng đi m chưa phù h p nhưng có th kh c ph c đư c thì H i đ ng li t kê các đi m không phù h p và đ xu t th i h n kh c ph c; C c Tr ng tr t thông báo đ phòng ki m nghi m ti n hành kh c ph c các đi m chưa phù h p và g i báo cáo kh c ph c v C c Tr ng tr t. Căn c vào báo cáo kh c ph c C c Tr ng tr t ti n hành th m đ nh, trư ng h p c n thi t đ ngh H i đ ng đánh giá l i. 2. Ch đ nh a) C c trư ng C c Tr ng tr t quy t đ nh ch đ nh phòng ki m nghi m. Quy t đ nh ch đ nh ph i nêu chi ti t ph m vi ch đ nh và có hi u l c là (ba) năm. b) Th i gian t khi quy t đ nh thành l p H i đ ng đánh giá đ n khi ra quy t đ nh ch đ nh không quá 30 (ba mươi) ngày làm vi c, tr trư ng h p phòng ki m nghi m có nh ng đi m chưa phù h p ph i ti n hành kh c ph c. 3. Ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh a) Phòng ki m nghi m mu n đư c ch đ nh l i ph i g i H sơ đăng ký ch đ nh l i v C c Tr ng tr t ba tháng trư c khi quy t đ nh ch đ nh h t hi u l c. Căn c h sơ xin ch đ nh l i và k t qu giám sát (n u có), C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n xem xét ch đ nh l i phòng ki m nghi m. Trư ng h p c n thi t C c Tr ng tr t t ch c đánh giá theo hình th c H i đ ng đánh giá như kho n 1 Đi u này. b) Phòng ki m nghi m đư c ch đ nh mu n m r ng ph m vi ch đ nh ph i g i H sơ đăng ký v C c tr ng tr t. Căn c h sơ xin m r ng ph m vi ch đ nh và k t qu giám sát hàng năm (n u có), C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n xem xét m r ng pham vi ch đ nh. Th t c đánh giá như m c c kho n 1 Đi u này. c) Căn c k t qu đánh giá C c trư ng C c Tr ng tr t quy t đ nh ch đ nh l i ho c m r ng pham vi ch đ nh phòng ki m nghi m. 4. M u d u và hư ng d n s d ng con d u c a phòng ki m nghi m đư c ch đ nh theo Ph l c 16 c a Quy đ nh này. Đi u 12. Đánh giá, ch đ nh, ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh t ch c ch ng nh n 1. T ch c ch ng nh n đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ nh a) Trong vòng 10 (mư i) ngày làm vi c sau khi nh n đư c h sơ h p l , C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n thành l p H i đ ng đánh giá, ch đ nh t ch c ch ng nh n. H i đ ng g m các chuyên gia có chuyên môn, nghi p v v đánh giá t ch c ch ng nh n đã đư c đào t o, đ i di n c a C c Tr ng tr t và C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n. b) N i dung đánh giá: Đánh giá m c đ đáp ng các đi u ki n c a t ch c ch ng nh n theo Đi u 5 c a Quy đ nh này. c) Trình t th t c và phương pháp đánh giá: - Tuỳ trư ng h p c th Ch t ch H i đ ng quy t đ nh toàn th H i đ ng ho c c Nhóm chuyên gia đánh giá g m 2-3 thành viên ti n hành đánh giá t i ch v h th ng qu n lý ch t lư ng và năng l c c a t ch c ch ng nh n theo yêu c u đ i v i t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh t i Ph l c 8b và hư ng d n trong quá trình đánh giá/giám sát t i kho n 4 Ph l c 19; l p báo cáo k t qu đánh giá theo m u t i Ph l c 6;
 7. - H i đ ng xem xét h sơ đăng ký, báo cáo đánh giá; th o lu n công khai và bi u quy t b ng hình th c b phi u kín; - H i đ ng l p biên b n k t lu n và g i k t qu đánh giá theo m u Ph l c 7 v C c Tr ng tr t. - Trư ng h p t ch c ch ng nh n có nh ng đi m chưa phù h p nhưng có th kh c ph c đư c thì H i đ ng li t kê các đi m không phù h p và đ xu t th i h n kh c ph c; C c Tr ng tr t thông báo k t qu đánh giá c a H i đ ng cho t ch c ch ng nh n. T ch c ch ng nh n ti n hành kh c ph c các đi m chưa phù h p và g i báo cáo v C c Tr ng tr t. C c Tr ng tr t ti n hành th m đ nh căn c vào báo cáo kh c ph c, trư ng h p c n thi t đ ngh H i đ ng đánh giá l i. d) Trư ng h p t ch c ch ng nh n đáp ng đ đi u ki n, C c trư ng C c Tr ng tr t ra quy t đ nh ch đ nh. Quy t đ nh ch đ nh ph i nêu chi ti t ph m vi ch đ nh và có hi u l c không quá 3 (ba) năm. đ) Th i gian t khi quy t đ nh thành l p H i đ ng đánh giá đ n khi ra quy t đ nh ch đ nh không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c, tr trư ng h p t ch c ch ng nh n có nh ng đi m chưa phù h p ph i ti n hành kh c ph c. e) T ch c ch ng nh n mu n đư c ch đ nh l i ph i g i H sơ đăng ký ch đ nh l i v C c Tr ng tr t trư c khi quy t đ nh ch đ nh h t hi u l c ba tháng ho c trư c khi h t th i h n quy t đ nh đình ch . T ch c ch ng nh n mu n m r ng ph m vi ch đ nh ph i g i H sơ đăng ký v C c Tr ng tr t đ đánh giá. Căn c h sơ xin ch đ nh l i ho c m r ng ph m vi ch đ nh và k t qu giám sát hàng năm, C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n xem xét ch đ nh l i ho c m r ng ph m vi ch đ nh c a t ch c ch ng nh n. Trong trư ng h p c n thi t C c Tr ng tr t đ ngh t ch c đánh giá l i theo hình th c H i đ ng ho c Nhóm chuyên gia đánh giá theo đi m c kho n 1 Đi u này. b) Căn c k t qu đánh giá C c trư ng C c Tr ng tr t quy t đ nh ch đ nh l i ho c m r ng ph m vi ch đ nh t ch c ch ng nh n. 2. T ch c ch ng nh n đư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ nh a) Trong vòng 10 (mư i) ngày làm vi c sau khi nh n đư c h sơ h p l , S Nông nghi p và PTNT thành l p H i đ ng đánh giá. H i đ ng g m các chuyên gia có chuyên môn, nghi p v v đánh giá t ch c ch ng nh n đã đư c đào t o, đ i di n c a S và các cơ quan liên quan. Trư ng h p c n thi t, S Nông nghi p và PTNT m i các chuyên gia và cán b qu n lý c p trên tham gia H i đ ng. b) N i dung, trình t , th t c đánh giá, ch đ nh, ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh tương t như kho n 1 Đi u này. c) Căn c k t qu đánh giá Giám đ c S Nông nghi p và PTNT quy t đ nh ch đ nh, ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh t ch c ch ng nh n ho t đ ng trên đ a bàn và báo cáo k t qu v C c Tr ng tr t. d) T ch c ch ng nh n s phù h p v i tiêu chu n, quy chu n k thu t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành đư c S Nông nghi p và PTNT ch đ nh ho t đ ng t i 01 t nh, thành ph đó, n u mu n m r ng ph m vi ho t đ ng sang t nh, thành ph khác ph i đăng ký t i C c Tr ng tr t theo kho n 1 Đi u này. 3. Vi c ch đ nh và qu n lý ho t đ ng t ch c ch ng nh n s phù h p v i quy chu n k thu t đ a phương đư c th c hi n theo quy đ nh do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành. Đi u 13. Ưu tiên ch đ nh và mi n gi m th t c đánh giá đ i v i phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n có ch ng ch công nh n 1. Phòng ki m nghi m có ch ng ch công nh n c a t ch c công nh n đ t tiêu chu n TCVN ISO/IEC 17025: 2005 đ i v i lĩnh v c và phép th đ ngh ch đ nh thì đư c ưu tiên xem xét ch đ nh. Khi phòng ki m nghi m có đơn đ ngh , kèm theo b n phô tô công ch ng Ch ng ch công nh n, biên b n giám sát sau công nh n c a t ch c công nh n (n u có) thì Ch t ch H i đ ng có quy n xem xét quy t đ nh mi n gi m th t c đánh giá t i ch c a Nhóm chuyên gia đánh giá đ i v i lĩnh v c và phép th có ch ng ch công nh n. 2. T ch c ch ng nh n có ch ng ch công nh n c a t ch c công nh n đ t tiêu chu n TCVN 7457:2004 đ i v i lĩnh v c và s n ph m đ ngh ch đ nh thì đư c ưu tiên xem xét ch đ nh. Khi t ch c ch ng nh n có đơn đ ngh , kèm theo b n phô tô công ch ng Ch ng ch công nh n, biên b n giám sát sau công nh n c a t ch c công nh n (n u có); Ch t ch H i đ ng có quy n xem xét quy t đ nh mi n gi m th t c
 8. đánh giá t i ch c a c a H i đ ng ho c Nhóm chuyên gia đánh giá đ i v i lĩnh v c và s n ph m có ch ng ch công nh n. Đi u 14. Mã s ch đ nh 1. M i ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh có m t mã s riêng đ qu n lý. Mã s đư c ghi trong quy t đ nh ch đ nh. 2. Cách đ t mã s ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n theo hư ng d n t i Ph luc 15. Đi u 15. Ch đ báo cáo 1. Nh ng thay đ i ph i báo cáo a) Ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh ph i báo cáo C c Tr ng tr t (T ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng t i 01 t nh, thành ph thì báo cáo v S Nông nghi p và PTNT s t i) nh ng thay đ i liên quan đ n ph m vi đư c ch đ nh, ch m nh t là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày có thay đ i. b) Các thay đ i ph i báo cáo bao g m: - Tư cách pháp nhân; - Cơ c u t ch c và lãnh đ o; - Chính sách và th t c ; - Đ a ch , đi n tho i, fax, e-mail; - Nhân s , cán b ch ch t, thi t b , cơ s v t ch t, môi trư ng làm vi c ho c các ngu n l c khác n u có tác đ ng quan tr ng đ n h th ng qu n lý; - Các khía c nh khác có th nh hư ng đ n năng l c c a t ch c đư c ch đ nh, ph m vi ho t đ ng đư c ch đ nh, ho c s phù h p v i các chu n m c ch đ nh. - Các sai l i và bi n pháp kh c ph c khi đư c yêu c u. 2. Báo cáo đ nh kỳ k t qu ho t đ ng a) Ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh đư c ch đ nh g i báo cáo k t qu ho t đ ng c năm vào ngày 31 tháng 12 v C c Tr ng tr t đ t ng h p. b) Phòng ki m nghi m đư c ch đ nh g i báo cáo k t qu ho t đ ng 6 tháng vào ngày 30 tháng 6 và c năm vào ngày 31 tháng 12 hàng năm v C c Tr ng tr t đ t ng h p. c) T ch c ch ng nh n đư c ch đinh: - Trư ng h p ch ng nh n s n ph m phù h p v i tiêu chu n, quy chu n k thu t: Đ nh kỳ hàng tháng báo cáo v C c Tr ng tr t (T ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng t i 01 t nh, thành ph thì báo cáo S Nông nghi p và PTNT s t i) vi c c p, c nh cáo, đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n s n ph m hàng hoá phù h p tiêu chu n, quy chu n k thu t. - Trư ng h p ch ng nh n lô s n ph m phù h p tiêu chu n, quy chu n k thu t: g i báo cáo k t qu ho t đ ng 6 tháng vào ngày 30 tháng 6 và c năm vào ngày 31 tháng 2 hàng năm v Trung tâm kh o ki m nghi m đ t ng h p báo cáo C c Tr ng tr t. 3. Trư ng h p c n thi t ph i báo cáo theo yêu c u c a C c Tr ng tr t ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi th c hi n l y m u, ki m đ nh, ki m nghi m và ch ng nh n ch t lư ng gi ng, phân bón, s n ph m cây tr ng. 4. Đ nh kỳ hàng tháng, 6 tháng và c năm S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i t ng h p báo cáo các n i d ng liên quan nêu trên v C c Tr ng tr t. 5. Đ nh kỳ hàng tháng, 6 tháng và hàng năm C c Tr ng tr t ph i t ng h p báo cáo các n i d ng liên quan nêu trên v C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n đ t ng h p báo cáo B trư ng. Chương V GIÁM SÁT HO T Đ NG, THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M Đi u 16. Giám sát ho t đ ng ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m đư c ch đ nh
 9. 1. C c Tr ng tr t th c hi n giám sát ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh và phòng ki m nghi m. Hàng năm, C c Tr ng tr t l p k ho ch giám sát đ nh kỳ vào tháng đ u c a Quý I và k ho ch giám sát đ t xu t khi c n thi t. Theo k ho ch đư c phê duy t, C c Tr ng tr t quy t đ nh thành l p đoàn giám sát (2-3 ngư i) g m chuyên gia đánh giá và cán b chuyên môn thu c C c Tr ng tr t. Đ i v i giám sát phòng ki m nghi m đư c ch đ nh, C c Tr ng tr t có th m i chuyên gia đánh giá ho c cán b chuyên môn c a C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n và t ch c khác tham gia Đoàn giám sát. 2. Hình th c giám sát a) Giám sát t i ch : Áp d ng đ i v i ngư i ki m đ nh, ngư i l y m u v i t n xu t 1l n/th i h n hi u l c c a Quy t đ nh ch đ nh và phòng ki m nghi m là 2 l n/ th i h n hi u l c c a Quy t đ nh ch đ nh. C c Tr ng tr t thông báo cho t ch c, cá nhân b giám sát ít nh t là 15 (mư i lăm) ngày trư c khi th c hi n giám sát. Trư ng h p c n thi t đư c phép không báo trư c. Xác đ nh sai l i và m c đ sai l i theo hư ng d n t i Ph l c 19 c a Quy đ nh này. b) So sánh liên phòng: Áp d ng đ i v i các phòng ki m nghi m đư c ch đ nh v i t n xu t 1 l n/1 năm. C c Tr ng tr t thông báo cho phòng ki m nghi m k ho ch so sánh liên phòng sau khi đư c phê duy t, bao g m loài cây tr ng, lo i phân bón..., s lư ng m u và các phép th s đư c ti n hành. 3. Trình t , n i dung giám sát t i ch a) Đ i v i ngư i l y m u: - Ki m tra vi c th c hành phương pháp l y m u; h sơ, biên b n l y m u; các thi t b , d ng c l y m u; - Ti n hành l y m u l i ít nh t m t lô s n ph m đã đư c l y m u trư c đó và đưa m u v cơ quan giám sát đ ki m tra so sánh v i m u đư c l y trư c đó do ngư i l y m u th c hi n (n u c n); - L p biên b n giám sát ngư i l y m u và báo cáo theo m u t i Ph l c 17 c a Quy đ nh này. b) Đ i v i ngư i ki m đ nh ru ng gi ng cây tr ng: - Ki m tra vi c th c hành phương pháp ki m đ nh đ ng ru ng; h sơ, biên b n các lô ru ng gi ng đã đư c ki m đ nh; - Ti n hành ki m đ nh l i ít nh t m t lô ru ng gi ng đã đư c ki m đ nh trư c đó và so sánh k t qu ki m đ nh c a cán b giám sát và ngư i ki m đ nh (n u c n); - L p biên b n giám sát ngư i ki m đ nh và báo cáo theo m u t i Ph l c 17 c a Quy đ nh này. c) Đ i v i phòng ki m nghi m: - Ki m tra s phù h p h th ng qu n lý và năng l c c a phòng ki m nghi m v i TCVN ISO/IEC 17025: 2005 theo yêu c u đ i v i phòng ki m nghi m đư c ch đ nh t i Ph l c 8a và hư ng d n trong quá trình đánh giá/giám sát t i kho n 3 Ph l c 19; - Ki m tra quy trình th c hi n các phép th đư c ch đ nh theo phương pháp th hi n hành; - Ki m nghi m m u lưu: L y m u lưu đ ki m nghi m l i và so sánh v i k t qu do phòng ki m nghi m th c hi n trư c đó. S lư ng m u ki m tra l i t i thi u như sau: 1% s m u v i phòng có lư ng m u ki m nghi m/năm >1000, 2% s m u v i phòng có lư ng m u/năm > 500 - 1000, 3 - 5% s m u v i phòng có lư ng m u/năm là 200 - 500 và 5 - 7% v i phòng có lư ng m u/năm là < 200. C c Tr ng tr t giao ho c thuê các phòng ki m nghi m đư c ch đ nh ti n hành ki m nghi m m u lưu, trong đó ưu tiên s d ng các phòng thí nghi m ki m ch ng (n u có). - L p biên b n giám sát phòng ki m nghi m và báo cáo theo m u t i Ph l c 17 c a Quy đ nh này. d) Ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m đư c ch đ nh có sai l i ph i th c hi n ngay các hành đ ng kh c ph c và báo cáo k t qu cho đoàn giám sát theo m u t i Ph l c 18 đ th m đ nh và báo cáo C c Tr ng tr t. Đoàn giám sát th m đ nh k t qu hành đ ng kh c ph c căn c theo báo cáo th c hi n hành đ ng kh c ph c c a ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m khi c n thi t thì ki m tra t i ch . 4. Giám sát thông qua so sánh liên phòng C c Tr ng tr t giao b ng văn b n cho phòng ki m nghi m ki m ch ng đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ nh (n u có) ho c phòng ki m nghi m đư c ch đ nh theo Quy đ nh này đ ti n hành t ch c so sánh liên phòng theo quy đ nh sau:
 10. a) Phòng ki m nghi m đư c giao t ch c so sánh liên phòng chu n b m u th nghi m và g i cho các phòng ki m nghi m tham gia th nghi m liên phòng, kèm theo yêu c u th nghi m và m u báo cáo k t qu . b) Phòng ki m nghi m tham gia so sánh liên phòng ti n hành th nghi m các m u theo phương pháp th quy đ nh; g i báo cáo k t qu th nghi m v phòng ki m nghi m đư c giao t ch c so sánh liên phòng theo đúng th i h n ghi trên m u báo cáo. c) Phòng ki m nghi m đư c giao t ch c so sánh liên phòng t ng h p, phân tích và đánh giá k t qu th nghi m c a các phòng ki m nghi m theo phương pháp th ng kê quy đ nh; l p báo cáo t ng h p k t qu th nghi m liên phòng ch m nh t là 15 (mư i lăm) ngày sau khi k t thúc cu c th nghi m; g i báo cáo v C c Tr ng tr t và thông báo đánh giá k t qu th nghi m cho t ng phòng ki m nghi m theo nguyên t c b o m t. Đi u 17. Giám sát ho t đ ng c a t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh 1. T n xu t giám sát là 1 l n/năm trong th i h n hi u l c c a Quy t đ nh ch đ nh. 2. Đ i v i t ch c ch ng nh n đư c C c Tr ng tr t ch đ nh: C c Tr ng tr t thành l p đoàn giám sát, trư ng h p giám sát t ch c ch ng nh n s n ph m cây tr ng thì có đ i di n c a C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n. Đ i v i t ch c ch ng nh n đư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ nh: S Nông nghi p và PTNT ch trì thành l p đoàn giám sát. Khi c n thi t C c Tr ng tr t, C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n ti n hành ki m tra; đ ngh S Nông nghi p và PTNT đình ch , hu b quy t đ nh ch đ nh theo quy đ nh n u phát hi n T ch c ch ng nh n có vi ph m. 3. Giám sát t i ch đư c th c hi n t i t ch c ch ng nh n và t i ít nh t 01 (m t) nhà s n xu t đư c t ch c ch ng nh n c p Gi y ch ng nh n. K t qu giám sát là căn c đ C c Tr ng tr t ho c S Nông nghi p và PTNT duy trì, c nh báo, đình ch , hu b hi u l c c a Quy t đ nh ch đ nh. 4. Trình t , nô dung giám sát t i ch : a) Ki m tra s phù h p c a h th ng qu n lý ch t lư ng và năng l c c a t ch c ch ng nh n v i TCVN 7457:2004 theo yêu c u đ i v i t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh t i Ph l c 8b và hư ng d n trong quá trình đánh giá/giám sát t i kho n 4 Ph l c 19; b) Ki m tra quy trình th c hi n và k t qu ch ng nh n t i nhà s n xu t đư c ch ng nh n, khi c n thi t thì l y m u s n ph m đư c ch ng nh n đ ki m tra các ch tiêu ch t lư ng có liên quan. c) L p biên b n giám sát t ch c ch ng nh n theo hư ng d n t i Ph l c 17 c a Quy đ nh này. d) Báo cáo k t qu giám sát g i v C c Tr ng tr t ho c S Nông nghi p và PTNT ch m nh t là 15 (mư i lăm) ngày sau khi k t thúc cu c giám sát. đ) Trư ng h p t ch c ch ng nh n có sai l i ph i th c hi n ngay các hành đ ng kh c ph c và báo cáo k t qu v C c Tr ng tr t ho c S Nông nghi p và PTNT theo m u quy đ nh t i Ph l c 18. C c Tr ng tr t, S Nông nghi p và PTNT th m đ nh k t qu hành đ ng kh c ph c căn c theo báo cáo kh c ph c c a t ch c ch ng nh n; khi c n thi t thì t ch c ki m tra l i t i ch . Đi u 18. Mi n gi m giám sát ho t đ ng đ i v i phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh có ch ng ch công nh n 1. Đ i v i phòng ki m nghi m đư c ch đ nh có ch ng ch công nh n và k t qu giám sát sau công nh n c a t ch c công nh n kh ng đ nh phòng ki m nghi m ti p t c đáp ng TCVN ISO/IEC 17025: 2005: khi phòng ki m nghi m có đơn đ ngh mi n gi m giám sát, b n phô tô h p l Ch ng ch công nh n, biên b n giám sát sau công nh n, báo cáo k t qu ho t đ ng c a phòng ki m nghi m và tài li u khác có liên quan (n u có); trong vòng 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ đ ngh , C c Tr ng tr t căn c h sơ đ ngh , k t qu th nghi m liên phòng, khi u n i c a khách hàng (n u có) xem xét quy t đ nh mi n gi m giám sát đ i v i lĩnh v c và phép th đư c ch đ nh m t trong các m c đ sau: a) Gi m bư c ki m tra m u lưu, ho c b) Mi n n i dung giám sát t i ch nêu kho n 3 Đi u 16 Quy đ nh này. Căn c quy t đ nh mi n gi m và m c đ mi n gi m; đoàn giám sát th c hi n giám sát theo đi m c kho n 3 Đi u 16 Quy đ nh này.
 11. 2. Đ i v i t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh có ch ng ch công nh n, k t qu giám sát sau công nh n c a t ch c công nh n kh ng đ nh t ch c ch ng nh n ti p t c đáp ng TCVN 7457:2004: khi t ch c ch ng nh n có đơn đ ngh mi n gi m giám sát, b n phô tô h p l ch ng ch công nh n, biên b n giám sát sau công nh n và tài li u khác có liên quan (n u có); ); trong vòng 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ đ ngh , C c Tr ng tr t ho c S Nông nghi p và PTNT căn c h sơ đ ngh , k t qu ho t đ ng c a t ch c ch ng nh n, khi u n i c a khách hàng (n u có) xem xét quy t đ nh mi n gi m giám sát đ i v i lĩnh v c và s n ph m đư c ch đ nh m t trong các m c đ sau: a) Gi m bư c ki m tra t i nhà s n xu t, ho c b) Mi n n i dung giám sát t i T ch c ch ng nh n và t i nhà s n xu t nêu Đi u 17 Quy đ nh này. Căn c quy t đ nh mi n gi m và m c đ mi n gi m; đoàn giám sát th c hi n giám sát theo kho n 4 Đi u 17 Quy đ nh này. Đi u 19. Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và ý ki n khách hàng 1. Thanh tra v lĩnh v c ch đ nh, ho t đ ng và qu n lý ho t đ ng ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra. 2. Khi u n i, t cáo liên quan đ n vi c đánh giá, ch đ nh, giám sát, đình ch , ph c h i, hu b hi u l c c a quy t đ nh ch đ nh ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Ý ki n c a khách hàng liên quan đ n k t qu l y m u, ki m đ nh, ki m nghi m, ch ng nh n ch t lư ng g i đ n ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đưa ra k t qu đó. N u không đ ng ý v i tr l i c a ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n thì khách hàng ti p t c g i ki n ngh cho C c Tr ng tr t ho c S Nông nghi p & PTNT (đ i v i t ch c ch ng nh n ch đ nh t i 01 t nh, thành ph ) đ xem xét gi i quy t. N u không đ ng ý v i gi i quy t c a C c Tr ng tr t ho c S Nông nghi p & PTNT thì có quy n khi u n i, t cáo theo quy đ nh pháp lu t. Đi u 20. C nh báo, đình ch , ph c h i, hu b hi u l c c a quy t đ nh ch đ nh C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n xem xét quy t đ nh c nh báo, đình ch , ph c h i, hu b hi u l c c a quy t đ nh ch đ nh. 1. C nh báo khi ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh có sai l i nhưng chưa nh hư ng đáng k đ n k t qu ki m đ nh, l y m u, ki m nghi m ho c ch ng nh n ch t lư ng. 2. Đình ch m t ph n ho c toàn b hi u l c c a quy t đ nh ch đ nh trong trư ng h p có sai l i v k thu t nhưng có th kh c ph c đư c và chưa gây h u qu nghiêm tr ng: a) Các hành đ ng kh c ph c trong báo cáo giám sát không đư c th c hi n đ y đ ; b) Phòng ki m nghi m không báo cáo k t qu th nghi m liên phòng ho c k t qu 2 l n th nghi m liên phòng liên ti p c a cùng m t ch tiêu không đ t yêu c u; c) Các ý ki n khi u n i v k t qu ki m đ nh, l y m u, ki m nghi m c a khách hàng đư c xác minh là do sai l i c a ngư i ki m đ nh, ngư i l y m u, phòng ki m nghi m nhưng không đư c kh c ph c. 3. Ph c h i hi u l c c a quy t đ nh ch đ nh khi các sai l i đã đư c kh c ph c. 4. Hu b hi u l c c a quy t đ nh ch đ nh trong trư ng h p sau: a) Ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m đư c ch đ nh m c sai l i nghiêm tr ng vi ph m các quy đ nh t i kho n 4 Đi u 24 c a Ngh đ nh s 57/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c gi ng cây tr ng và các văn b n pháp lu t khác hi n hành. b) T ch c ch ng nh n không đáp ng đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy đ nh này ho c k t qu giám sát cho th y t ch c ch ng nh n không đ m b o đúng th c t , trung th c, khách quan trong ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n. Trong th i h n 01 (m t) năm k t ngày có Quy t đ nh thu h i quy t đ nh ch đ nh ho t đ ng ch ng nh n, t ch c ch ng nh n không đư c ho t đ ng ch ng nh n. Sau đó mu n ho t đ ng thì ph i đăng ký l i. Đi u 21. Chi phí
 12. 1. Chi phí cho vi c ch đ nh, giám sát ho t đ ng do ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n chi tr theo quy đ nh phí, l phí c a Nhà nư c ho c theo d toán đư c c p có th m quy n phê duy t đ i v i trư ng h p chưa có quy đ nh c a Nhà nư c. 2. Chi phí l y m u, ki m nghi m m u liên quan đ n vi c gi i quy t ý ki n khách hàng ho c khi u n i, t cáo do bên có sai ph m chi tr . Chương V TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N Đi u 22. Trách nhi m và quy n h n c a ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh Trách nhi m: a) Th c hi n ho t đ ng l y m u, ki m đ nh, ki m nghi m, ch ng nh n theo các quy đ nh và Ph l c kèm theo c a Quy đ nh này; theo phương pháp th , tiêu chu n, quy chu n k thu t, quy đ nh hư ng d n do c p có th m quy n ban hành; b) B o đ m tính khách quan và công b ng trong ho t đ ng l y m u, ki m đ nh, ki m nghi m, ch ng nh n theo h p đ ng v i t ch c, cá nhân ho c theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n; c) B o m t các thông tin, s li u, k t qu l y m u, ki m đ nh, ki m nghi m, ch ng nh n, tr trư ng h p đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n yêu c u; d) Không đư c tr c ti p ho c gián ti p cung c p các d ch v tư v n v l y m u, ki m đ nh, ki m nghi m, ch ng nh n cho t ch c, cá nhân đã ký h p đ ng l y m u, ki m đ nh, ki m nghi m, ch ng nh n; đ) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu l y m u, ki m đ nh, ki m nghi m, ch ng nh n; e) Th c hi n trách nhi m báo cáo khi có thay đ i, báo cáo đ nh kỳ, báo cáo theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh t i Đi u 15 c a Quy đ nh này; g) Tham gia đào t o, đào t o l i theo k ho ch c a C c Tr ng tr t; h) Tr phí, l phí ch đ nh và giám sát theo quy đ nh c a nhà nư c. 2. Quy n h n: a) Ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh đư c ch đ nh có quy n l y m u t i lô s n ph m, hàng hoá; có quy n ki m đ nh t i ru ng gi ng, vư n gi ng, cây gi ng mà t ch c, cá nhân yêu c u; b) Phòng ki m nghi m đư c ch đ nh có quy n l y m u, nh n m u, ki m nghi m m u và c p phi u k t qu ki m nghi m m u; c) T ch c ch ng nh n đư c ch đ nh có quy n đánh giá, c p, giám sát, duy trì, gia h n, c nh cáo, đình ch ho c thu h i gi y ch ng nh n phù h p tiêu chu n, quy chu n k thu t do B Nông nghi p và PTNT ban hành. Đi u 23. Trách nhi m và quy n h n c a C c Tr ng tr t 1. Trách nhi m a) Th c hi n đúng th t c ti p nh n h sơ đăng ký, đánh giá, ch đ nh, giám sát ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n theo Quy đ nh này; b) B o đ m tính khách quan và công b ng trong ho t đ ng đánh giá, ch đ nh, giám sát, ki m tra, thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo; c) B o m t các thông tin, s li u trong quá trình th c hi n đánh giá, ch đ nh, giám sát; d) Công b trên phương ti n thông tin đ i chúng danh sách ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh, b đình ch , thu h i quy t đ nh ch đ nh trên ph m vi c nư c; đ) T ch c đào t o, t p hu n và c p ch ng ch v l y m u, ki m đ nh, ki m nghi m, ch ng nh n gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón; e) T ch c thanh tra, gi i quy t khi u n i liên quan đ n ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n theo quy đ nh c a pháp lu t; g) Lưu h sơ đăng ký ch đ nh, h sơ đánh giá, ch đ nh, giám sát.
 13. 2. Quy n h n: a) C p, c nh báo, đình ch , ph c h i, hu b Quy t đ nh ch đ nh ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n theo Quy đ nh này; b) Giám sát ho t đ ng c a ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đư c ch đ nh. Đi u 24. Trách nhi m và quy n h n c a C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n 1. Ph i h p v i C c Tr ng tr t trong đánh giá, ch đ nh, giám sát ho t đ ng, ki m tra, thanh tra đ i v i ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n lĩnh v c s n ph m cây tr ng, bao g m các t ch c, cá nhân đư c công nh n ho c ch đ nh trư c khi Quy t đ nh này có hi u l c. 2. Tham gia đào t o, t p hu n v l y m u, ki m nghi m, ch ng nh n ch t lư ng s n ph m cây tr ng. Đi u 25. Trách nhi m và quy n h n c a S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn 1. Trách nhi m: a) Th c hi n đúng th t c ti p nh n h sơ đăng ký, đánh giá, ch đ nh và giám sát ho t đ ng; thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan đ n T ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng trên đ a bàn theo Quy đ nh này; b) Ph i h p v i C c Tr ng tr t, C c Qu n lý ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n giám sát, thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo liên quan đ n ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n ho t đ ng trên đ a bàn. c) Báo cáo tên, đ a ch c a T ch c ch ng nh n đư c c p, đình ch , ph c h i, hu b quy t đ nh ch đ nh và t ng h p k t qu ho t đ ng c a các t ch c ch ng nh n trên đ a bàn v C c Tr ng tr t; d) Công b trên phương ti n thông tin đ i chúng danh sách T ch c ch ng nh n đư c ch đ nh, đình ch , ph c h i, hu b quy t đ nh ch đ nh theo Quy đ nh này. 2. Quy n h n: a) C p, đình ch , ph c h i, hu b Quy t đ nh ch đ nh T ch c ch ng nh n ho t đ ng trên đ a bàn theo Quy đ nh này; b) Giám sát ho t đ ng c a T ch c ch ng nh n đư c ch đ nh trên đ a bàn. Chương VI ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 26. Đi u kho n chuy n ti p 1. Ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n đã đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n ho c ch đ nh theo Quy t đinh s 66/2004/QĐ-BNN, Quy t đinh s 33/2007/QĐ-BNN, Quy t đ nh s 41/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2007 ban hành Quy đ nh ch ng nh n ch t lư ng gi ng cây tr ng phù h p tiêu chu n; Quy t đ nh s 106/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 12 năm 2007 ban hành Quy đ nh qu n lý s n xu t và kinh doanh rau an toàn ph i: a) Ti p t c ho t đ ng trong ph m vi đã đư c công nh n ho c ch đ nh và th c hi n chuy n đ i theo các quy đ nh c a Quy đ nh này; b) Ti n hành t đánh giá m c đ phù h p so v i đi u ki n đư c ch đ nh và ph m vi ho t đ ng đư c ch đ nh theo Quy đ nh này. N u th y chưa đ đi u ki n ho t đ ng thì có bi n pháp kh c ph c k p th i, trư ng h p không th kh c ph c đư c thì thông báo ch m d t toàn b ho c m t ph n ho t đ ng thu c lĩnh v c đã đư c công nh n ho c ch đ nh. G i báo cáo t đánh giá v C c Tr ng tr t (ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, đ i v i t ch c ch ng nh n do t nh ch đ nh) ch m nh t trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo m u hư ng d n trên website: www. Cuc trongtrot.gov.vn. 2. V Khoa h c công ngh và Môi trư ng bàn giao h sơ và tài li u có liên quan c a các phòng ki m nghi m gi ng cây tr ng nông nghi p đã công nh n ho c đang th m đ nh đ công nh n theo Quy t đinh s 66/2004/QĐ-BNN cho C c Tr ng tr t. 3. Căn c h sơ và báo cáo t đánh giá, C c Tr ng tr t (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) hư ng d n ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n nêu kho n 1 Đi u này ti n hành b xung hoàn thi n h sơ đăng ký ch đ nh l i theo Quy đ nh này, bao g m c vi c đ ngh m r ng ph m vi đăng ký ch đ nh.
 14. 4. C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti n hành ki m tra h sơ đăng ký ho c đánh giá tr c ti p theo quy đ nh đ quy t đ nh ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh theo Quy đ nh này đ i v i ngư i l y m u, ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n nêu kho n 1 Đi u này và hoàn thành ch m nh t vào ngày 31 tháng 12 năm 2009. Đi u 27. Đi u kho n thi hành Giao C c Tr ng tr t làm đ u m i theo dõi, hư ng d n, t ch c th c hi n Quy t đ nh này. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, t ch c, cá nhân có liên quan c n ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Tr ng tr t) đ k p th i gi i quy t./. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản