Quyết định số 1068/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 1068/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1068/2007/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1068/2007/QĐ-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1068/2007/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng; Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1091/TTg-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho: 1. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ; 2. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải. Đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nơi nhận: NAM - Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Ban Thi đua – Khen thưởng TW; - Lưu VT, Vụ TĐKT-KTXH. Nguyễn Minh Triết
Đồng bộ tài khoản