Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do - H nh phúc --------- S : 107/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s nhóm m t hàng quy nh t i Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20/12/2007 c a B trư ng B Tài chính thành các m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này và áp d ng cho các T khai h i quan hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan k t ngày 28 tháng 11 năm 2008. i u 2. Bãi b m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi áp d ng i v i các m t hàng thu c các phân nhóm 04.07, 04.08 và toàn b nhóm các m t hàng m và d u ng v t ho c th c v t quy nh t i Danh m c C Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2007/Q -BTC nêu trên. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC;
 2. - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C S A I THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 107/2008/Q -BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 04.07 Tr ng chim và tr ng gia c m nguyên v , tươi, ã b o qu n, ho c ã làm chín. - p, bao g m làm gi ng: 0407 00 11 00 - - Tr ng gà 0 0407 00 12 00 - - Tr ng v t 0 0407 00 19 00 - - Lo i khác 0 - Lo i khác: 0407 00 91 00 - - Tr ng gà 30 0407 00 92 00 - - Tr ng v t 30 0407 00 99 00 - - Lo i khác 30 04.08 Tr ng chim và tr ng gia c m ã bóc v , lòng tr ng, tươi, s y khô, h p chín, ho c lu c chín trong nư c, óng bánh, ông l nh ho c b o qu n cách khác, ã ho c chưa thêm ư ng ho c ch t ng t khác. - Lòng tr ng: 0408 11 00 00 - - ã s y khô 20 0408 19 00 00 - - Lo i khác 20 - Lo i khác:
 3. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 0408 91 00 00 - - ã s y khô 20 0408 99 00 00 - - Lo i khác 20 15.04 M và d u c a cá ho c các loài ng v t có vú s ng bi n và các ph n phân o n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i v m t hoá h c. 1504 10 - D u gan cá và các ph n phân o n c a chúng: 1504 10 10 00 - - Thích h p dùng làm th c ăn cho ngư i 7 1504 10 90 00 - - Lo i khác 7 1504 20 - M và d u và các ph n phân o n c a chúng, c a cá, tr d u gan cá: 1504 20 10 00 - - Các ph n phân o n th r n, không thay iv 7 m t hoá h c 1504 20 90 00 - - Lo i khác 7 1504 30 - M và d u và các ph n phân o n c a chúng, c a các loài ng v t có vú s ng bi n: 1504 30 10 00 - - Các ph n phân o n th r n, không thay iv 7 m t hoá h c 1504 30 90 00 - - Lo i khác 7 1506 00 00 00 M và d u ng v t khác và các ph n phân o n 15 c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i v m t hoá h c. 15.07 D u u tương và các ph n phân o n c a d u u tương, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i v m t hoá h c. 1507 10 00 00 - D u thô, ã ho c chưa kh ch t nh a 3 1507 90 - Lo i khác: 1507 90 10 00 - - Các ph n phân o n c a d u u tương chưa 3 tinh ch 1507 90 20 00 - - D u ã tinh ch 25 1507 90 90 00 - - Lo i khác 25
 4. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 15.08 D u l c và các ph n phân o n c a d u l c, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i v m t hoá h c. 1508 10 00 00 - D u thô 3 1508 90 - Lo i khác: - - Các ph n phân o n c a d u l c chưa tinh ch : 1508 90 11 00 - - - Các ph n phân o n th r n, không thay i 3 v m t hoá h c 1508 90 19 00 - - - Lo i khác 3 - - D u ã tinh ch : 1508 90 21 00 - - - Các ph n phân o n th r n, không thay i 25 v m t hoá h c 1508 90 29 00 - - - Lo i khác 25 - - Lo i khác: 1508 90 91 00 - - - Các ph n phân o n th r n, không thay i 25 v m t hoá h c 1508 90 99 00 - - - Lo i khác 25 15.09 D u ô liu và các ph n phân o n c a d u ô liu, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i v m t hoá h c. 1509 10 - D u thô (virgin): 1509 10 10 00 - - óng gói v i tr ng lư ng t nh không quá 30 kg 3 1509 10 90 00 - - Lo i khác 3 1509 90 - Lo i khác: - - Các ph n phân o n c a d u chưa tinh ch : 1509 90 11 00 - - - óng gói v i tr ng lư ng t nh không quá 30 3 kg 1509 90 19 00 - - - Lo i khác 3 - - D u ã tinh luy n: 1509 90 21 00 - - - óng gói v i tr ng lư ng t nh không quá 30 25 kg 1509 90 29 00 - - - Lo i khác 25 - - Lo i khác:
 5. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 1509 90 91 00 - - - óng gói v i tr ng lư ng t nh không quá 30 25 kg 1509 90 99 00 - - - Lo i khác 25 15.10 D u khác và các ph n phân o n c a chúng, duy nh t thu ư c t ô liu, ã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa thay i v m t hoá h c, k c h n h p c a các lo i d u này ho c các ph n phân o n c a các lo i d u này v i d u ho c ph n phân o n c a d u thu c nhóm 15.09. 1510 00 10 00 - D u thô 3 - Lo i khác: 1510 00 91 00 - - Các ph n phân o n c a d u chưa tinh luy n 3 1510 00 92 00 - - D u ã tinh luy n 25 1510 00 99 00 - - Lo i khác 25 15.11 D u c và các ph n phân o n c a d u c , ã ho c chưa tinh ch , nhưng không thay i v m t hoá h c. 1511 10 00 00 - D u thô 3 1511 90 - Lo i khác: 1511 90 10 00 - - Các ph n phân o n c a d u chưa tinh luy n, 3 không thay i v m t hoá h c 1511 90 90 00 - - Lo i khác 25 15.12 D u h t hư ng dương, d u cây rum ho c d u h t bông và các ph n phân o n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch , nhưng không thay i v m t hoá h c. - D u h t hư ng dương, d u cây rum và các ph n phân o n c a chúng: 1512 11 00 00 - - D u thô 3 1512 19 - - Lo i khác: 1512 19 10 00 - - - Các ph n phân o n c a d u hư ng dương 3 ho c d u cây rum chưa tinh ch 1512 19 20 00 - - - D u ã tinh ch 25
 6. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 1512 19 90 00 - - - Lo i khác 25 - D u h t bông và các ph n phân o n c a chúng: 1512 21 00 00 - - D u thô, ã ho c chưa kh gossypol 3 1512 29 - - Lo i khác: 1512 29 10 00 - - - Các ph n phân o n c a d u h t bông chưa 3 tinh ch 1512 29 20 00 - - - D u ã tinh ch 25 1512 29 90 00 - - - Lo i khác 25 15.13 D u d a, d u h t c ho c d u c ba-ba-su và các ph n phân o n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch , nhưng không thay i v m t hoá h c. - D u d a (copra) và các phân o n c a d u d a: 1513 11 00 00 - - D u thô 3 1513 19 - - Lo i khác: 1513 19 10 00 - - - Các ph n phân o n c a d u d a chưa tinh 3 ch 1513 19 20 00 - - - D u ã tinh ch 25 1513 19 90 00 - - - Lo i khác 25 - D u h t c ho c d u c ba-ba-su và các ph n phân o n c a chúng: 1513 21 00 00 - - D u thô 3 1513 29 - - Lo i khác: - - - Các ph n phân o n c a d u h t c , d u c ba- ba-su chưa tinh ch : 1513 29 11 00 - - - - Các ph n phân o n th r n, không thay i 3 v m t hoá h c, c a d u h t c stearin ho c d u c ba-ba-su 1513 29 19 00 - - - - Lo i khác 3 - - - D u ã tinh ch : 1513 29 21 00 - - - - Các ph n phân o n th r n, không thay i 25 v m t hoá h c, c a d u h t c stearin ho c d u c ba-ba-su 1513 29 29 00 - - - - Lo i khác 25
 7. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) - - - Lo i khác: 1513 29 91 00 - - - - Các ph n phân o n th r n, không thay i 25 v m t hoá h c, c a d u h t c stearin ho c d u c ba-ba-su 1513 29 99 00 - - - - Lo i khác 25 15.14 D u h t c i, d u mù t t và ph n phân o n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch , nhưng không thay i v m t hoá h c. - D u h t c i hàm lư ng axít eruxic th p và các ph n phân o n c a chúng: 1514 11 00 00 - - D u thô 3 1514 19 - - Lo i khác: 1514 19 10 00 - - - Các ph n phân o n c a d u chưa tinh ch 3 1514 19 20 00 - - - D u ã tinh ch 5 1514 19 90 00 - - - Lo i khác 5 - Lo i khác: 1514 91 - - D u thô: 1514 91 10 00 - - - D u h t c i và các ph n phân o n c a chúng 3 1514 91 90 00 - - - Lo i khác 3 1514 99 - - Lo i khác: 1514 99 10 00 - - - Các ph n phân o n c a d u chưa tinh ch 3 1514 99 20 00 - - - D u ã tinh ch 25 - - - Lo i khác: 1514 99 91 00 - - - - D u h t c i và các ph n phân o n c a 25 chúng 1514 99 99 00 - - - - Lo i khác 25 15.15 M và d u th c v t xác nh khác (k c d u jojoba) và các ph n phân o n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch , nhưng không thay i v m t hoá h c. - D u h t lanh và các ph n phân o n c a d u h t lanh:
 8. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 1515 11 00 00 - - D u thô 3 1515 19 00 00 - - Lo i khác 10 - D u h t ngô và các ph n phân o n c a d u h t ngô: 1515 21 00 00 - - D u thô 3 1515 29 - - Lo i khác: - - - Các ph n phân o n c a d u h t ngô chưa tinh ch : 1515 29 11 00 - - - - Các ph n phân o n th r n, nhưng không 3 thay i v m t hoá h c 1515 29 19 00 - - - - Lo i khác 3 - - - Lo i khác: 1515 29 91 00 - - - - Các ph n phân o n th r n, nhưng không 20 thay i v m t hoá h c 1515 29 99 00 - - - - Lo i khác 20 1515 30 - D u th u d u và các ph n phân o n c a d u th u d u: 1515 30 10 00 - - D u thô 3 1515 30 90 00 - - Lo i khác 10 1515 50 - D u h t v ng và các ph n phân o n c a d u h t v ng: 1515 50 10 00 - - D u thô 3 1515 50 20 00 - - Các ph n phân o n c a d u h t v ng chưa 3 tinh ch 1515 50 90 00 - - Lo i khác 25 1515 90 - Lo i khác: - - D u tengkawang: 1515 90 11 00 - - - D u thô 3 1515 90 12 00 - - - Các ph n phân o n c a d u chưa tinh ch 3 1515 90 19 00 - - - Lo i khác 25 - - Lo i khác: 1515 90 91 00 - - - D u thô 3 1515 90 92 00 - - - Các ph n phân o n c a d u chưa tinh ch 3
 9. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 1515 90 99 - - - Lo i khác: 1515 90 99 10 - - - - D u tung ã tinh ch 10 1515 90 99 90 - - - - Lo i khác 25 15.16 M và d u ng v t ho c th c v t và các ph n phân o n c a chúng ã qua hydro hoá, este hoá liên h p, tái este hoá ho c eledin hoá toàn b ho c m t ph n, ã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa ch bi n thêm. 1516 10 - M và d u ng v t và các ph n phân o n c a chúng: 1516 10 10 00 - - óng gói v i tr ng lư ng t nh t 10 kg tr lên 25 1516 10 90 00 - - Lo i khác 25 1516 20 - M và d u th c v t và các ph n phân o n c a chúng: - - M và d u ã tái este hoá và các ph n phân o n c a chúng: 1516 20 11 00 ---C a u nành 25 1516 20 12 00 - - - C a d u c , d ng thô 25 1516 20 13 00 - - - C a d u c , tr d ng thô 25 1516 20 14 00 ---C ad a 25 1516 20 15 00 ---C ad uh tc 25 1516 20 16 00 ---C al c 25 1516 20 17 00 - - - C a h t lanh 25 1516 20 18 00 - - - C a ô liu 25 1516 20 19 00 - - - Lo i khác 25 --M ã qua hydro hoá d ng l p, mi ng: 1516 20 21 00 ---C ad uc ,d u u nành, d u l c ho c d u 25 d a 1516 20 22 00 - - - C a h t lanh 25 1516 20 23 00 - - - C a ô liu 25 1516 20 29 00 - - - Lo i khác 25 1516 20 30 00 - - Stearin h t c ã tinh ch , t y và kh mùi 25 (RBD)
 10. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 1516 20 40 00 - - Stearin h t c ho c olein ã hydro hoá và tinh 25 ch , t y và kh mùi (RBD) 1516 20 50 00 - - Stearin h t c , d ng thô, có ch s I t không quá 25 48 1516 20 60 00 - - Stearin h t c , d ng thô 25 1516 20 70 00 - - Stearin h t c ã tinh ch , t y và kh mùi 25 (RBD) có ch s I t không quá 48 1516 20 80 00 - - C a stearin h t c khác có ch s I t không quá 25 48 - - Lo i khác: 1516 20 91 00 - - - C a d u c , d u l c ho c d u d a 25 1516 20 92 00 - - - C a h t lanh 25 1516 20 93 00 - - - C a ô liu 25 1516 20 99 00 - - - Lo i khác 25 15.17 Margarin, các h n h p và các ch phNm ăn ư c làm t m ho c d u ng v t ho c th c v t ho c các ph n phân o n c a các lo i m ho c d u khác nhau thu c Chương này, tr m ho c d u ăn ư c ho c các ph n phân o n c a chúng thu c nhóm 15.16. 1517 10 00 00 - Margarin, tr margarin d ng l ng 20 1517 90 - Lo i khác: 1517 90 10 00 - - Ch ph m gi ghee 30 1517 90 20 00 - - Margarin d ng l ng 30 1517 90 30 00 - - Ch ph m tách khuôn 30 - - Ch phNm gi m l n; shortening: 1517 90 43 00 - - - Shortening 20 1517 90 44 00 - - - Ch ph m gi m l n 30 - - H n h p ho c ch phNm khác c a m hay d u th c v t ho c c a các ph n phân o n c a chúng: 1517 90 50 00 - - - H n h p ho c ch ph m d ng r n 30 - - - H n h p ho c ch phNm d ng l ng: 1517 90 61 00 - - - - Thành ph n ch y u là d u l c 30
 11. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 1517 90 62 00 - - - - Thành ph n ch y u là d u c 30 1517 90 63 00 - - - - Thành ph n ch y u là d u h t c thô 30 1517 90 64 00 - - - - Thành ph n ch y u là d u h t c ã ư c 30 tinh ch , t y và kh mùi (RBD) 1517 90 65 00 - - - - Thành ph n ch y u là d u h t c olein thô 30 1517 90 66 00 - - - - Thành ph n ch y u là d u h t c olein ã 30 ư c tinh ch , t y và kh mùi (RBD) 1517 90 67 00 - - - - Thành ph n ch y u là d u u nành 30 1517 90 68 00 - - - - Thành ph n ch y u là d u illipenut 30 1517 90 69 00 - - - - Lo i khác 30 1517 90 90 00 - - Lo i khác 30 25.23 Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng x (x p), xi măng super sulfat và xi măng ch u nư c (xi măng thu l c) tương t , ã ho c chưa pha màu ho c d ng clanhke. 2523 10 - Clanhke xi măng: 2523 10 10 00 -- s n xu t xi măng tr ng 10 2523 10 90 00 - - Lo i khác 10 - Xi măng Portland: 2523 21 00 00 - - Xi măng tr ng, ã ho c chưa pha màu nhân t o 38 2523 29 - - Lo i khác: 2523 29 10 00 - - - Xi măng màu 38 2523 29 90 00 - - - Lo i khác 38 2523 30 00 00 - Xi măng nhôm 38 2523 90 00 00 - Xi măng ch u nư c khác 38
Đồng bộ tài khoản