Quyết định số 1076-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
3
download

Quyết định số 1076-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1076-QĐ về quy chế tuyển sinh vào lớp 8 phổ thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1076-QĐ

  1. BỘ GIÁO DỤC VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1076-QĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1976 QUYẾT ĐNNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀO LỚP 8 PHỔ THÔNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐNN H SỐ 444-QĐ N GÀY 9-7-1975 CỦA BỘ GIÁO DỤC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC Căn cứ nghị định số 19-CP ngày 29-1-1966 và nghị định số 6-CP ngày 7-1-1971 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục; Căn cứ quyết định số 444-QĐ ngày 9-7-1975 của Bộ Giáo dục ban hành Quy chế tuyển sinh lớp 8 phổ thông; Theo đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông cấp III Bộ Giáo dục, QUYẾT ĐNNH Điều 1. – N ay bãi bỏ các điểm b và c trong điều 5, điểm d trong điều 6, và điều 7 của Quy chế tuyển sinh lớp 8 phổ thông đã ban hành theo quyết định số 444-QĐ ngày 9- 7-1975; và thay thế bằng các điểm b, c mới trong điều 5, điểm d mới và bổ sung điểm g trong điều 6; và sửa đổi điều 7 mới như sau: Điều 5, điểm b (mới): “Sở, Ty giáo dục ra đề thi thống nhất và hướng dẫn chấm cho các hội đồng thi thuộc tỉnh, thành phố” Điều 5, điểm c (mới): “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 sẽ tổ chức vào tháng 8 hàng năm” Điều 6, điểm d (mới): “Học sinh được xếp loại cả năm về bốn mặt: học tập, hạnh kiểm, lao động, thể dục vệ sinh từ loại khá trở lên, kỳ thi hết cấp II trúng tuyển vào loại khá; N ếu số lượng học sinh được miễn thi thuộc loại này chiếm quá tỷ lệ từ một phần ba (1/3) tổng số học sinh được tuyển thì không áp dụng điểm 6d mới này mà lấy số học sinh được xếp loại khá cả năm về bốn mặt và trúng tuyển vào loại giỏi trong kỳ thi hết cấp II” Điều 6, điểm g bổ sung: “Học sinh bản thân là con liệt sĩ hoặc là người dân tộc ít người hiện sinh sống ở vùng cao, hải đảo, vùng xa xôi hẻo lánh (theo tinh thần thông tư liên Bộ Giáo dục – Tài chính số 30-TT/LB ngày 28-8-1974 hướng dẫn thi hành chế độ chỉ tiêu cho sự nghiệp giáo dục miền núi) đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II phổ thông, xếp loại các mặt giáo dục cuối năm học lớp 7 ghi trong học bạ từ trung bình trở lên được vào thẳng lớp 8 không phải qua kỳ thi kiểm tra văn hóa”. Điều 7 (mới): “N hững học sinh có giấy tờ hợp lệ, chứng nhận có một trong những tiêu chuNn sau đây sẽ được xếp vào diện chiếu cố khi xét tuyển, bằng cách được cộng thêm một điểm vào tổng số điểm của hai bài thi: a) Con thương binh, b) Con gia đình có công với cách mạng,
  2. c) Con gia đình có cha và mẹ hiện đang công tác B, C, d) Con gia đình có từ 3 người ruột thịt trở lên là quân nhân tại ngũ (cha, mẹ, anh, chị, em ruột). e) Con gia đình có người ruột thịt là liệt sĩ (anh, chị, em ruột). g) Học sinh bản thân là người dân tộc ít người xin thi vào lớp 8 ở hội đồng thi mà số lượng người dân tộc dự thi chiếm tỷ lệ không quá một phần ba (1/3) số học sinh được tuyển (tính theo đơn vị trường cấp III) h) Học sinh là người kinh theo bố mẹ lên tham gia sản xuất ở các vùng kinh tế mới, hoặc lao động sinh sống ở các vùng cao, hải đảo... từ ít nhất 1 năm trở lên, i) Con gia đình bị tai nạn trong chiến tranh chống Mỹ hiện nay mồ côi bố hoặc mẹ. Điều 2. – Các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố, Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông cấp III, giám đốc và trưởng ty giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC THỨ TRƯỞNG Hồ Trúc
Đồng bộ tài khoản