Quyết định số 109/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội IX Công đoàn Việt Nam” do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 109/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội IX Công đoàn Việt Nam” do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 109/2003/qđ-bbcvt về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "chào mừng đại hội ix công đoàn việt nam” do bộ bưu chính, viễn thông ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội IX Công đoàn Việt Nam” do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 109/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C IN VÀ PHÁT HÀNH B TEM BƯU CHÍNH "CHÀO M NG IH I IX CÔNG OÀN VI T NAM” B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Pháp l nh Bưu chính Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính Vi n thông; Xét ngh c a T ng giám c T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam t i Công văn s 1569/BC ngày 31/3/2003 v vi c k ho ch s n lư ng và phân ph i tem 6 tháng cu i năm 2003; Theo ngh c a V trư ng V Bưu chính, QUY T NNH i u 1. - Giao cho T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam in và phát hành b tem bưu chính "Chào m ng i h i IX Công oàn Vi t Nam” g m 1 m u tem, t i Xí nghi p in tem Bưu i n, b ng phương pháp in p-xét, chi ti t c th như sau: Tên m u tem Giá m t S lư ng in có răng (có keo) Chào m ng i h i IX Công oàn Vi t Nam (1- 800 2.027.075 1) - Trong s lư ng trên, T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ư c phép l y 525 tem m i m u in ch “specimen”. i u 2. - B tem này ư c phát hành t ngày 28/7/2003 n ngày 30/6/2005. L phát hành c bi t s ư c t ch c vào ngày 28/7/2003 t i Hà N i. i u 3. - S lư ng tem in ư c phân ph i s d ng như sau: Cư c phí Lưu tr Tuyên truy n Tem chơi 2.010.000 325 (25 spe) 1.250 15.500 (500 spe) i u 4. - Chánh Văn phòng, V trư ng V Bưu chính, V trư ng V K ho ch - Tài chính và T ng Giám c T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. Nơi nh n: K/T. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG - Như i u 4. - B trư ng B BCVT ( b/c) TH TRƯ NG - B Tài chính. - Công ty Tem. - Công ty in tem B . - Lưu VT, BC Tr n Ng c Bình
Đồng bộ tài khoản